КСБ

Нормативната уредба – приоритет на КСБ и през 2016 г.

Общото събрание прие основните политики за дейността на Камарата за следващата година

Ренета Николова Свилена Гражданска Общото събрание на Камарата на строителите в България прие основните политики за дейността на браншовата организация през 2016 г. Усъвършенстването на нормативната уредба е приоритет номер 1 на КСБ и за следващата година. В работата на редовното Общо събрание участваха инж. Светослав Глосов – председател на Управителния съвет на КСБ, и неговите заместници инж. Иван Мирински, инж. Николай Станков, Андрей Цеков и Пламен Иванов, Валентин Николов – председател на Контролния съвет на Камарата, доц. д-р инж. Георги Линков – председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС), изп. директор инж. Иван Бойков, членове на УС, председатели на областни представителства на КСБ и делегати, излъчени от местните структури на КСБ. „2015 г. бе поредната трудна година за бранша, която независимо от регистрирания ръст в строителството не осигури нормални условия за развитие на малките и средните фирми, за обезпечаването на квалифицирана работна ръка за всички нива на строителното производство, за регулярното обновяване на дълготрайните материални активи, машини и съоръжения“, каза при представянето на годишния отчет за дейността на организацията инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ. „В тази обстановка ние запазихме нашата активна позиция при решаването на проблемите на бранша, при подготовката, обсъждането и приемането на законите и нормативните документи, имащи отношение към дейността ни, при формирането на конструктивно взаимодействие с органите на местното самоуправление и държавните структури”, подчерта той и заяви, че като основен приоритет за 2016 г. ще се запази политиката на КСБ по отношение на нормативната база в областта на строителството. „През целия период на съществуването си – осем години, Регистърът бе многократно усъвършенстван, за да достигне състояние, което последните четири – пет месеца не е търпяло корекции и промени. Цялостната система вече е в константно положение и според мен същата ще продължи да функционира безпроблемно”, заяви доц. д-р инж. Георги Линков – председател на КВППЦПРС. „След анализ на редица възможности за генериране на фаза за планиране, изготвяне и внедряване на нов проект бе разработена идея. От Комисията по ЦПРС предлагаме създаването на професионален тренажор за отрасъл „Строителство”, предназначен за инженерно-технически и ръководни специалисти, с база данни за действащото нормативно осигуряване, стандарти и др. към Регистъра”, каза доц. Линков и допълни, че в системата ще се внедри строителна енциклопедия, която съдържа в отделни блокове необходимите знания за бранша. Чрез нея ще могат да се извършват проверки на качеството на персонала на фирмите, работещи в сектора, както и да се прецени общото ниво на професионализъм в отрасъла. Като част от тренажора ще се създаде информационна база данни за всички действащи за нуждите на бранша стандарти от групата БДС EN. След разисквания по предоставените материали Общото събрание прие отчетите за дейността на Управителния съвет и на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя. Приет бе и докладът на Контролния съвет, който бе представен от председателя Валентин Николов. Делегатите разгледаха и отчета за изпълнение на бюджета на КСБ за последната изтекла финансова година (2014 г.) и бе приет този за 2016 г., презентиран от изп. директор инж. Иван Бойков. Общото събрание прие решение за освобождаване от отговорност на членовете и председателите на УС, КС и КВППЦПРС. „Ще продължим формирането на активна позиция на всички наши представители и организации при актуализацията, създаването, обсъждането и приемането на нормативните документи съобразно променящите се условия в сектора и привеждането им в съответствие с европейското законодателство и специфичните условия в България”, заяви председателят на УС на КСБ при представянето на политиките за развитие на организацията през 2016 г. По думите му вече са внесени в парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление разработените проекти на Закона за териториално устройство и регионално развитие, Закона за строителството и Закона за градоустройството и свързаните с тях изменения по Закона за Камарата на строителите, за да бъдат съгласувани и включени в дневния ред на Народното събрание. Документите ще бъдат предоставени и на всички заинтересовани органи – различните министерства и държавни агенции. И през следващата година Камарата ще продължи активното си участие при разработката на новия Закон за обществените поръчки и Наредбата за обществени поръчки в строителството във връзка с приемането на Европейската директива за изпълнение на търговете и влизането й в сила. „Дейността ни в това направление ще бъде съвместно с колегите от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България. Ще наблегнем на стандартизацията на процесите под формата на изготвяне на типови процедури”, обясни инж. Глосов. КСБ ще провежда политика на непримиримост при негативните явления в сферата на търговете. „Ще продължим утвърждаването на областните представителства на Камарата като център на цялостната дейност на организация по места. Ще работим за приемането на конкретни мерки за разширяване на членския състав чрез предлагането на нови политики и действия в интерес на фирмите”, допълни той. Сред основните политики през следващата година ще е и изграждането чрез сътрудничество с държавните органи и обществени организации на система за обучение и създаване на квалифицирани кадри за всички нива на строителното производство. Камарата ще участва в процеса на реализация на професионалните колежи в страната с активното съдействие на областните представителства. Ще се развие системата на ЦПРС и базата данни с цел създаване на възможност за вземане на стратегически важни решения от ръководството в интерес на дружествата, като ще се продължи и дейността по оптимизирането на административните разходи и усъвършенстването на документите за работа с Регистъра с цел облекчаване на процедурите. И през 2016 г. КСБ ще използва международния си авторитет в услуга на българските фирми за работа на външни пазари на строителството. За целта ще се работи за интегрирането на Камарата в европейските структури, изграждането на добри двустранни отношения със сродни организации, активното включване в междуправителствени делегации и създаване на условия за конкурентно участие на международния строителен пазар. „Медийната политика ще се осъществява чрез вестник „Строител” като издание на КСБ, използвайки авторитета и влиянието му за разработването и популяризирането на основните дейности на Камарата и на областните представителства”, подчерта инж. Глосов. „Знаем, че при осъществяването на нашата дейност ще срещнем трудности, неразбиране, но когато сме заедно, когато сме единни, сме уверени, че ще успеем и ще постигнем практически резултати в интерес на нашите членове и всички строителни фирми”, каза председателят на УС на КСБ.