КСБ

Иванка Виденова: Конференцията е едно от най-важните събития в нашия сектор

Радвам се за възможността да участвам в Петата национална конференция „ОП „Околна среда“ и ПРСР – в преход към новия оперативен период“. Събитието е едно от най-важните в нашия сектор, тъй като тук се събират хора, на които проблемите в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ са до болка познати. Сигурна съм, че всички търсим най-успешните мерки за реализация на проектите, така че браншът да се развива и да достигне стандартите на предоставяне на ВиК услуги, каквито са и в останалите страни от Европейския съюз. В презентациите преди моята бяха маркирани основните моменти, свързани с финансирането през следващия програмен период. В изказването на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков пък бяха начертани действията, които предстоят на ведомството, така че успешно да бъде реализирана реформата, която стартира преди няколко години. В началото на своето изказване искам да поговоря за предизвикателствата в сектора и състоянието на ВиК инфраструктурата в страната. От една страна, в България можем да се похвалим с висока изграденост на водоснабдителни системи, които са били построени от нашите родители, но за съжаление в момента средната възраст на водопреносните мрежи в страната е над 50 г. От друга страна, имаме задължението да изградим нова инфраструктура, с която да осигурим съответствие с европейските директиви в област­та на питейните и на отпадъчните води. Имаме големия шанс да се възползваме от фондовете на Европейския съюз и да финансираме строителството на ВиК мрежата в страната. Това е ангажимент, който ще трябва да изпълняваме съвестно през следващите години, ако искаме да постигнем желаните резултати. Има още нещо, което ни кара все по-често да се замисляме през последните години. Става дума за климатичните промени. Споменавам темата не само във връзка с директивите на ЕС в областта, изпълнението на които се следи изключително стриктно, но и защото всички сме свидетели на различните природни аномалии, които неминуемо влияят на количеството и качеството на питейната вода в страната. Нужна е дългосрочна устойчивост на предоставянето на услугите, която да е не само техническа и финансова, но и екологична. Не на последно място искам да кажа няколко думи и за работата в посока на подобряване на ефективността в отрасъла. Изготвихме регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация, в съответствие с изискванията на Закона за водите. Това са стратегически документи, с които се осигури пълен преглед на цялата ВиК инфраструктура, мрежите и съоръженията бяха проучени, беше направен анализ на състоянието им и предвидени мерки за поддръжката и разширението им. На базата на тези анализи се изготвиха краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми, с които да се осигури съответствие с директивите в областта на водите и устойчивост на предоставянето на ВиК услугите. Изготвена беше и „Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014 – 2023 г.“. Документът беше създаден с консултантската помощ на Световната банка. В стратегията са определени основните цели и приоритети на отрасъл „ВиК” в България, като същевременно в него са включени и предложения за изпълнението и финансирането на политиките за постигането им за период от десет години. Ще засегна и темата за направените промени в Закона за водите, както и изготвянето на подзаконови нормативни актове, с които се подпомага завършването на реформата в отрасъла. Намали се прага на социалната поносимост на цените на предлаганите ВиК услуги. Предвидиха се и мерки за удължаване на регулаторния период, така че новият 5-годишен период, който ще започне от 1.01.2017 г., да може да работи с нови нормативни документи. Разработени бяха проекти за промени в двете наредби към Закона за регулиране на ВиК услугите. Те бяха предадени на Комисията по енергийно и водно регулиране и послужиха за база за новите наредби, които предполагам, че до края на годината ще бъдат съгласувани междуведомствено и ще бъдат разгледани от Министерския съвет. Други мерки и действия, които МРРБ предприе във връзка с капацитета и подобряването на дейността на институциите, касаят работата в посока учредяване на асоциациите по ВиК в страната. Техният брой е 29 и вече са факт. В последните 2 години направихме широка програма за обучение на работещите в тях, както и на експертите в областните и общински администрации. Над 250 човека преминаха курсове, във връзка с прилагане на Закона за водите, Закона за регулиране на ВиК услугите и подзаконовите нормативни актове към тях, както и основни въпроси, касаещи функционирането и развитието на отрасъла. МРРБ подпомогна асоциациите по ВиК с изготвянето на договорите за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на услугите, като същите в момента са в процес на подписване между асоциациите по ВиК и ВиК операторите. Процесът обхваща няколко етапа, включително одобрение от съответните общински съвети и от общите събрания на самите асоциации. Средно процедурите отнемат около три месеца, но от инициативата на местните власти зависи този срок да бъде възможно най-кратък. Вече имаме подписан договор в Смолян, а в процедура са договорите в още 5 области. Предполагам, че до средата на 2016 г. всички асоциации по ВиК ще са подписали договори с ВиК оператори. По отношение на регионалния подход при планиране на инвестициите в изграждането на ВиК инфраструктурата - министерството реализира и няколко проекта, които помогнаха осъществяването на реформата. Единият от тях е „Проект за подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“, на който МРРБ беше бенефициент. Общата стойност на проекта е 12,4 млн. лв. За реализиране на проектните дейности се изпълниха 26 договора, в рамките на които изготвихме подзаконови нормативни актове, стратегически документи, наръчници и ръководства за прилагане на европейското екологично законодателство, осигури се материално и техническо оборудване на всички асоциации в страната, което беше инсталирано в сградите на областните администрации. Със средствата бяха направени и технически паспорти на 7 язовира, използвани за питейно водоснабдяване, проведоха се обучения и други дейности за повишаване на административния капацитет на участниците в рефор­мата. В момента подготвяме документи за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ за 2 проекта на обща стойност близо 75 млн. лв. - „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“ и „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“. В рамките на двата проекта ще се изготвят с регионалните прединвестиционни проучвания за 14 обособени територии и формуляри за кандидатстване за европейско финансиране и ще се изпълнят дейности за подкрепа на административния капацитет и за успешно завършване на реформирането на отрасъла.