КСБ

Елена Иванова: Над 200 млн. евро са предвидени за ВиК инфраструктура

Основната мярка, по която бяха реализирани инвестиции по „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013” в отрасъла водоснабдяване и канализция, е 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Тя финансира проекти за строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения и на канализационна инфраструктура в населените места с под 2 хил. еквивалент жители на територията на селските райони на страната. Общият бюджет на мярка 321 за целия програмен период възлиза на над 1,4 млрд. лв. като над 50% от тези средства са инвестирани във „ВиК“ сектора. От сключените 233 договора със 136 общини на обща стойност 778 млн. лв. към момента напълно завършени са 135 проекта. Те са реализирани в периода 2010 – 2015 г. и функционират на 100%. Изплатените субсидии по тях са в размер на 400 млн. лв. До края на декември тази година остава да бъдат напълно завършени и платени още 98 проекта на обща стойност над 200 млн. лв. Резултатите от реализацията им надхвърлиха нашите очаквания и изпълниха заложените цели в началото на програмен период 2007 – 2013 г. Рехабилитирани са над 1722 км водопреносна мрежа и са изградени повече от 326 км нова такава. Реконструирани са 83 км канализационна мрежа, а 518 км е новопостроената. В рамките на настоящия програмен период проекти във „ВиК“ сектора ще се финансират по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Общият и бюджет е 625 млн. евро, от които над 200 млн. евро са предвидени за ВиК обекти. Допустими са инвестиции в малка по размер инфраструктура за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 хил. е.ж. в селските райони. Ще се финансират и проекти в малка по размер инфраструктура за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа, в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води, в агломерации с под 2 хил. е.ж. в селските райони. В момента работим активно по подмярка 7.2 за подкрепа на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. Обявяването на прием по нея предстои в рамките на следващата година. Територията на селските райони остава непроменена. Тя само е допълнена с една община. Общо 232 общини могат да получат финансиране по „ПРСР 2014 – 2020“ от всички 265 на територията на цялата страна. Програмата за развитие на селските райони допринася и е част от Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Р България за периода 2014 – 2023 г. Затова в рамките на мярка 7 ПРСР ще се подкрепят водни проекти само на територията на общини с консолидирани ВиК оператори. Всички инвестиции трябва да са съгласувани с регионалния ВиК оператор и да са предвидени в регионалните прединвестиционни проучвания (ПИП). Допълнително условие и изискване за допустимост за дейности за доизграждане без ново строителство на канализационна мрежа, в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води, е да е налице висока степен на изграденост на канализационната мрежа – между 90% и 100%. Съответно тези показатели ще бъдат изведени като такива в рамките на ПИП, с които нашите бенефициенти трябва да се съобразят при изработването на своите проекти. Кой може да кандидатства? Бенефициентите за този тип инвестиции са общини в селските райони и ВиК операторите. Съответно администрациите ще имат възможност да изпълняват проекти само за изграждане, реконструкция или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. ВиК оператори ще имат възможност да правят и двата типа инвестиции – и във водоснбадителни, и в канализационни системи, но след изработването и одобрението на прединвестицоните проучвания. Финансовите условия се запазват от предходния програмен период. Максималният размер на одобрените разходи за един проект за инвестиции във ВиК инфраструктура отново е 3 млн. евро. Безвъзмездната финансова помощ е 100% за общините, а за ВиК операторите размерът на средствата по ПРСР се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ за ползи и разходи за съответния регион. Както и досега, авансовите плащания за бенефициенти, възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП), ще са до 50% от одобрените разходи по проекта при няколко условия. Първоначално ще бъдат предоставяни до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител за т.нар. предварителни разходи, които включват проектантските и консултантските услуги. Разликата до 50% от стойността на проекта ще бъде изплащана след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител по ЗОП. С предимство ще се финансират проекти, които се реализрат на териорията на селските райони с установен или прогнозиран воден стрес – засушаване и недостиг на вода. Одобрение ще се дава приоритетно и на проекти, които се реализират на териории с установено лошо качество на питейната вода. Друг критерий, който се запазва в настоящия си вид и беше прилаган в изминалия програмен период, е да се финасират проекти, чиято реализация ще се отрази на по-голям брой население. Важно е подобрената базова инфраструктура да достигне до повече хора, които да имат възможност да се възползват от по-качествени услуги. Ще се подкрепят и проекти, въвеждащи иновативни технологии и инвестиции, които ще имат ефект върху опазването на околната среда. Какво предстои? Започнали сме разработването на нормативната уредба за прилагане на подмярка 7.2. Тя ще бъде съгласувана с партньорите, включително и строителния бранш, най-късно в периода март – април 2016 г. Ще бъдат определени тежестите на предложените критерии за оценка и предимството при разглеждането на проектите през април – май 2016 г. Обявяването и стратирането на приема на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 за инвестиции за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения ще се случи през юни следващата година. Строителният бранш е наш партньор и се надявам сътрудничеството ни да е в подкрепа на Управляващия орган на ПРСР. Разчитаме на строителите да вземат активно участие във всички дейности, които са свързани с разработването на нормативните изисквания.