КСБ

Сключени договори по обществени поръчки януари – септември 2015 г.

Екип КСБ Таня Бъчварова, гл. експерт, ръководител-проект „Мониторинг на обществени поръчки“ Камарата на строителите в България следи и анализира обявените обществени поръчки и подписаните контракти по тях. Мониторингът на сключените договори по обявени обществени поръчки за януари – юни 2015 г. е изготвен на база данни на Агенцията по обществени поръчки, обработвани в Камарата на строителите в България ежедневно. Контрактите по обявени обществени поръчки за този период са 16 218 на стойност 4537 млн. лв. Делът на сектора при броя е 12,6%, а при стойността – 34,5%. На водеща позиция са „Доставки“ с 9419 бр., следвани от сегмента „Услуги“ – 4732 бр., и отрасъл „Строителство“ – 2051 бр. Сключените договори за конкурс за проект са 14 бр., а в графа „други“ – 2 бр. Тенденцията, която се наблюдава, е спад на броя на сключените договори в отрасъл „Строителство“ в сравнение със същия период на 2014 г. със 7,9%, или 176 бр. В този отрасъл се наблюдава и намаляване на стойността. Сключените договори за периода са за 1577 млн. лв., или с 32,3% по-малко спрямо януари – септември 2014 г.  До 200 хил. лв. – сключените договори са 1230 бр. на стойност 62 млн. лв. За същия период на 2014 г. те са 1118 бр. на стойност 58 млн. лв. Или при броя има ръст от 10,0%, а при стойността – от 6,9%.  До 2150 хил. лв. – контрактите са 671 бр. на стойност 418 млн. лв. Тенденцията е за значителен спад на нивата на броя сключени договори спрямо същия период на миналата година от 22,1% и на стойността – 33,4%, или 210 млн. лв.  Над 2150 хил. лв. – договорите са 150 бр. на стойност 1088 млн. лв. В сравнение с януари – юни 2014 г. се наблюдава понижение на броя на сключените договори с 39,5% и намаляване на стойността от 33,7%, или 552 млн. лв. Сключените договори по обект на поръчка за януари – септември на 2015 г.  „Сградно строителство“ – 557 бр., или 27,1% от общо сключените договори за периода.  „Инженерна инфраструктура“ – 1100 бр., или 53,6% от всички.  „Енергийна инфраструктура“ – 263 бр., или 12,8% от общо сключените контракти за разглеждания период.  „ВиК“ – 134 бр., или 6,5% от всички. Доминиращ сегмент по критерий „Брой сключени договори“ в отрасъл „Строителство“ за януари – септември 2015 г. е „Инженерна инфраструктура”, следвана от „Сградно строителство”, „Енергийна инфраструктура” и „ВиК“. Сключени договори по критерий „Стойност“  „Сградно строителство“ – сключените договори са на стойност 195 млн. лв., или 12,3% от всички контракти по обявени обществени поръчки за периода януари – септември 2015 г.  „Инженерна инфраструктура“ – договорите са за 1101 млн. лв., или 69,8% от всички за разглеждания период.  „Енергийна инфраструктура“ – контрактите са за 114 млн. лв., или 7,2% от всички.  „ВиК“ – сключените договори са на стойност от 167 млн. лв., или 10,7% от всички. Подписаните контракти по критерий „Стойност“ при „Инженерна инфраструктура” са с най-висока цена, следвани от „Сградно строителство”, „ВиК“ и „Енергийна инфраструктура”. Разпределение на регистрираните в ЦПРС фирми по критерий „Персонал“ Сключените договори за януари – септември на 2015 г. са 2054 бр. за 1577 млн. лв., като това е спад на броя от 7,9% и на стойността – 32,3%, в сравнение със същия период на 2014 г. Те са разпределени, както следва:  Малки строителни фирми – 836 бр., или 40,7% от общо сключените договори за разглеждания период. Наблюдава се спад от 7,7% в сравнение със същия период на 2014 г.  Средни строителни фирми – 875 бр., или 42,6% от всички. Отчита се спад от 7,2% спрямо януари – септември 2014 г.  Големи строителни компании – 279 бр., или 13,6% от общо сключените. Регистрира се спад от 8,5% в сравнение със същия период на миналата година.  Нерегистрираните фирми в ЦПРС са общо 64, или 3,1%. Има намаление от 15,8% в сравнение със същия период на 2014 г. 83,3% от подписаните контракти се изпълняват от малки и средни фирми. Големите компании работят по 13,6% от сключените договори за разглеждани период. Разпределението на контрактите се диктува основно от вида на обществената поръчка и изискванията към изпълнителя. Обектите от голям мащаб и на висока стойност носят рискове и могат да се реализират единствено от средни и големи дружества по критерий „Персонал“ и „Нетни приходи от продажби“. Договори по сегменти Контрактите, подписани по обявени търгове в сегмента „Инженерна инфраструктура“, са 1100. 327 са с малки фирми, или 29,7% от сключените договори в сегмента. 548 са със средни фирми, или 49,8% от всички. 183 са с големи компании, или 16,6%. 42 са дружествата без регистрация в ЦПРС, или 3,8%. Тук доминират сключените договори със средни фирми, следвани от малки дружества и големи компании. 557 са контрактите в „Сградно строителство“. От тях 375 са с малки фирми, или 67,3% от всички в сегмента. 149 са със средни фирми, или 26,8% от сключените договори в сегмента. 27 са с големи компании, или 4,8%. Дружествата без регистрация в ЦПРС са 6, или 1,1%. Доминират сключените договори с малки фирми, следвани от средни дружества и на последна позиция са големи компании. Договорите в „Енергийна инфраструктура“ са 263. 101 са с малки фирми, или 38,4% от всички в сегмента. 105 са със средни фирми, или 39,9%. 43 са с големи компании, или 16,3% от контрактите в „Енергийна инфраструктура“. 14 са нерегистрираните в ЦПРС дружества, или 5,3%. Доминират сключените договори със средни фирми, следвани от малки дружества и най-малък процент се пада на големи компании. При ВиК строителство контрактите са 134. 33 са с малки фирми, или 24,6% от всички. 73 са със средни компании, или 54,5% от сключените договори в сегмента. 26 са с големи дружества, или 19,4%. 2 контракта са с нерегистрирани в ЦПРС фирми, или 1,5%. Най-много договори в сегмента са сключени със средни компании, следвани от малки фирми и на последна позиция са големи дружества. Доминира сегментът „Инженерна инфраструктура“, който представлява 69,8% от стойността на общо сключените договори, следва „Сградно строителство“ с 12,3%, ВиК – с 10,7%, и „Енергийна инфраструктура“ – със 7,2%. Основно финансовият ресурс от сключените договори по обявени обществени поръчки е насочен към сегмента „Инженерна инфраструктура“. Разпределение на фирмите, сключили договори по критерий „Стойност“  Малки фирми – сключените договори са за 200 млн. лв., или 12,7% от стойността на общо сключените договори за януари – септември 2015 г. Наблюдава се спад от 48,5%, или 188 млн. лв. в сравнение със същия период на 2014 г.  Средни фирми – подписаните контракти са за 588 млн. лв., или 37,3% от стойността на общо сключените договори за разглеждания период. Забелязва се спад от 51,1% в сравнение със същия период на миналата година, или 614 млн. лв.  Големи фирми – сключените договори са за 777 млн. лв., или 49,3% от всички. Отчита се ръст от 6,9%, или 50 млн. лв. в сравнение със същия период на 2014 г.  Нерегистрираните фирми са сключили договори по обществени поръчки за 12 млн. лв., или 0,7% . Има ръст от 9,1%, или 1 млн. лв. Сключени договори по критерий „Възложители на обществената поръчка“  Общини – 1456 бр. на стойност 843 млн. лв.  Министерства и агенции – 321 бр. на стойност 550 млн. лв.  Болници – 63 бр. на стойност 36 млн. лв.  Комунален и обществен сектор – 177 бр. на стойност 102 млн. лв.  Други – 37 бр. на стойност 46 млн. лв. Най-активни остават договорите с възложител общини – над 70,9%. Това разпределение на сключените договори отразява профила на бенефициентите по отделните оперативни програми. Министерствата и агенциите са с дял 15,6%, болниците са с участие 3,1%, комуналният сектор – 8,6%, и други – 1,8%. По изисквани сертификати През януари – септември 2015 г. в сключените договори по обявени обществени поръчки се изискват следните сертификати:  ISO 9001:2008 – за 1103 поръчки се изисква този сертификат.  ISO 14001:2004 – за 743 поръчки се изисква този сертификат.  OHSAS 18001:2007 – за 307 поръчки се изисква този сертификат.  SA 8000:2008 – за 7 се изисква този сертификат.  ISO 27001:2005 – за 15 поръчки се изисква този сертификат.  IEC 17020:2005 – за 11 поръчки се изисква този сертификат.  IES 17025:2005 – няма поръчки.  ISO 9606-1:2012 – за 1 поръчка се изисква този сертификат. По критерий „Вид на процедурата“  Открита процедура – 1692 сключени договора на стойност 1157 млн. лв.  Договаряне без обявление – 264 сключени договора на стойност 131 млн. лв.  Договаряне с обявление – 97 сключени договора на стойност 55 млн. лв.  Ограничена процедура – 1 сключен договор на стойност 234 млн. лв.  Ускорена ограничена процедура – няма.  Конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка – няма.  Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявлението – няма. По критерий „Оценка на офертата“ По критерий „Икономически най-изгодна оферта“ са сключени 1020 договора (49,7% от всички) на стойност 1286 млн. лв. По критерий „Най-ниска цена“ са подписани 709 контракта (34,5% от общо сключените) на стойност 157 млн. лв. По „Липсващ критерий“ са 325 договора (5,8%) на стойност 57 млн. лв. По критерий „Източник на финансиране“ По оперативни програми са сключени 434 контракта на стойност 826 млн. лв., а договорите, финансирани от държавния бюджет, са 1620 и възлизат на 751 млн. лв. От всички контракти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са 11,0% , ОП „Регионално развитие“ (ОПРР) – 4,4%, ОП „Околна среда“ (ОПОС) – 2,1%, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” – 0,7%, ОП „Транспорт“ (ОПТ) – 0,2%, Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ – 0,2%, Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ – 0,1%, Национален доверителен екофонд – 0,7%, ПУДООС – 0,5%, държавен бюджет – 78,9%. По критерий „Стойност“ водеща е ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 14,8%, следвана от ПРСР – 13,7%, ОПРР – 8,0%, ОПОС – 5,9%, ОПТ – 4,7%, държавен бюджет – 47,6%. Сключените договори от консорциуми, дружества и обединения за януари – септември 2015 г. са 319, което представлява 15,5% от общо сключените за периода. Те са за 815 млн. лв., или 51,7% от общата стойност на сключените договори за разглеждания период. Преобладаващата част е участието на малки и средни фирми по критерии „Персонал“ и „Нетни приходи от продажби“ при разпределение: малки фирми – 112, средни – 140, големи – 62, и 5 фирми – участници в консорциуми, обединения и дружества, нямат регистрация в ЦПРС. Сключените договори по „Брой“ от строителни фирми са 1735 бр., или 84,5% от общия брой на сключените договори. Те са на стойност 762 млн. лв., или дял от 48,3% от общата стойност на подписаните контракти. Отчита се тенденция на спад в броя на сключените договори от консорциуми, обединения и дружества за януари – септември на 2015 г. от 32,3% в сравнение със същия период на 2014 г. и спад от 40,3% на стойността. На годишна база се наблюдава нарастване на броя сключени договори от консорциуми, дружества и обединения и намаляване на стойността. Нарушения при сключване на договори за януари – септември 2015 г. по обявена обществена поръчка на фирми без регистрация на ЦПРС Поръчка № 00118-2015-0007 Възложител: Община Сливен. „Неотложни аварийно-възстановителни работи за овладяване на бедствено положение вследствие на активирано свлачище на територията на с. Сотиря, община Сливен“. Вид на процедурата: Договаряне без обявление. Стойност на договора: 116 495,83 лв. Сключен договор по обявената обществена поръчка на 24.06.2015 г. Изпълнител: СД „Симеон I&Симеонови“, ЕИК 119042473. Регистрация на фирмата в Търговския регистър на 16.02.2015 г. с НКИД 4291 – „Строителство на хидротехнически съоръжения”, и НКИД 4521 – „Цялостно строителство на сгради”. Фирмата СД „Симеон I&Симеонови“ няма регистрация в ЦПРС. Поръчка № 00571-2015-0007 Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас. „Изграждане на нова SCADA система, проектиране, изпълнение, доставка, монтаж и пуск на нови електрически табла за обектите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години“. Прогнозна стойност без ДДС: 1 500 000 лв. Цитат от обявата на поръчката: „Технически възможности/изисквани при обявата на обществената поръчка Т. 12.1. Списък на строителството/инженеринга, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършеното строителство/инженеринг – Образец №12. Доказателството за извършеното строителство се предоставя чрез: посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството; удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Т. 12.2. Декларация-списък на проектантския екип, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката по Образец №13 (с посочване на образованието, професионалната квалификация и опит на участника и/или на ръководните му служители). Декларация за ангажираност на експерт по Образец №14 за експерти, които не са служители на участника. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка са, както следва: участникът в процедурата да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 1 (една) поръчка за строителство/инженеринг, сходен с предмета на поръчката, през последните пет години назад (считано от датата на крайния срок за подаване на офертите). Под „сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира проектиране и внедряване СКАДА (и съответно електрически табла на помпени станции), съдържаща не по-малко от 8 обекта с ефирна комуникация по GPRS с относително голям (160 мин) регулируем интервал за повикване. Участникът трябва да разполага с подходящ проектантски състав от технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на проектантските дейности, включващ минимум двама проектанти с пълна проектантска правоспособност, поне един от които да е проектирал и внедрявал СКАДА (и съответно електрически табла на помпени станции) от типа (сходна) на желаната от ВиК Бургас, съдържаща не по-малко от 8 обекта с ефирна комуникация по GPRS с относително голям (160 мин) регулируем интервал за повикване.“ Сключен договор с фирма „Елма Инженеринг“ ООД, гр. Бургас, ЕИК 201036713, няма регистрация в ЦПРС. Поръчка № 00474-2015-0003 Възложител: Община Иваново. „Система за пожароизвестяване на територията на с. Кошов, община Иваново, по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда по ПРСР, мярка 226“. Поръчката включва изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи за изграждане на система за ранно известяване на възникнали горски пожари с цел превенция на унищожаването на горски масиви на територията на общината и организиране на своевременно погасяване на възникнали пожари, както и оборудването и обзавеждането с изискуемата и необходимата за работа техника и апаратура въз основа и в съответствие с одобрен инвестиционен технически проект, съгласно приложена количествена сметка и технически параметри. Описание: Строителни и монтажни работи Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи Кули Цитат от обявата на поръчката: Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Т. 2.3. Заверено копие на валидно удостоверение от КСБ за вписване в Централния професионален регистър на строителя. Участникът следва да е изпълнил минимум едно строителство, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата за участие. Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбира изграждане на интегрирана техническа система за превенция на пожарите, включваща инженерингови решения с метални наблюдателни кули и монтиран на тях сканиращ комплекс, състоящ се от монтирани на тях въртяща се глава визуални и термални камери, високоскоростна охранителна камера, сигнално-известителна система, метеорологична станция, специализиран софтуер за ранно откриване на горски пожари, комуникационни средства за пренос на картина и данни и център за отдалечено наблюдение и управление на системата. 2. Участникът следва да разполага с екип от специалисти минимум следния квалифициран инженерно-технически състав: 1. Строителен инженер със завършено висше образование по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна, за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени – минимум 5 (пет) години професионален опит.“ Поръчката е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“ по Договор №18/226/00433 от 19.12.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Стойност на обекта: 454 569 лв. Наименование и адрес на изпълнителя: ДЗЗД „Интегрирани системи за превенция на пожари Орлов поглед”, ЕИК 176885868, район „Илинден”, ул. „Кукуш” №2. В състава му са включени „Респромкомплект” АД с ЕИК 121078829 и „Оптикс”АД с ЕИК 121722373 – в ДЗЗД няма строителна компания с регистрация в ЦПРС. Поръчка № 00497-2015-0004 Възложител: Община Бяла, област Русе. „Изграждане на система за пожароизвестяване на територията на гр. Бяла, проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранни стадии – строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдаване и комуникации“. Цитат от обявата на поръчката: „Технически възможности Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и квалификация участникът следва да представи: 1. Списък-декларация на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчка, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството; или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък-декларация на екипа от специалисти на участника за изпълнение на предмета на поръчката, включително с посочване на строителния инженер, техническия ръководител – СМР и изграждане на метална конструкция, технически ръководител – монтаж и пусково-наладъчни работи на технологичното оборудване, съдържащ имената на лицата, посочване на правоотношението (трудово или гражданско) с участника или негов/и подизпълнител/и, на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата от списъка, съгласно изискванията на чл. 26, т. 2 от документацията за участие. 3. Документи, доказващи изискванията на чл. 26, т. 3 от документацията за участие: – заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, съгласно изискванията на чл. 53, ал. 4 от ЗОП, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП; – заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, съгласно изискванията на чл. 53, ал. 4 от ЗОП, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. 4. Документи, доказващи изискванията на чл. 26, т. 4 от документацията за участие: – заверено копие на валидно удостоверение от КСБ за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи, съгласно националния закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружено с превод на български език. В случай че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител, се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. Минимални изисквания До участие в процедурата се допускат участници, които имат съответните технически възможности и квалификация за изпълнение на предмета на поръчката, както следва: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко от 400 000 (четиристотин хиляди) лева без ДДС. Под „сходно с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности за доставки и монтаж на системи за видео наблюдение и контрол с кръгов обзор на платформа от термални камери, детектиращи топлинно излъчване, строително-монтажни дейности на метални конструкции, доставка и монтаж на сървърно и комуникационно оборудване, доставка и монтаж на сигнално-охранителни системи. 2. Участникът трябва да разполага с екип от специалисти (собствен или нает), инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството по предмета на поръчката със следната квалификация и опит: 2.1. Строителен инженер със завършено висше образование по специалност „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна; за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установен. Минимум 5 (пет) години професионален опит. 2.2. Технически ръководител – СМР и изграждане на метална конструкция – строителен техник със ср. специално образование и/или висше образование, с общ професионален опит минимум 3 години. 2.3. Технически ръководител – монтаж и пусково-наладъчни работи на технологичното оборудване с общ професионален опит минимум 3 години.” Стойност на договора: 443 969 лв. Фирмите изпълнители в ДЗЗД „Интегрирани системи за превенция на пожари Орлов поглед” – „Респромкомплект” АД с ЕИК 121078829 и „Оптикс” АД с ЕИК 121722373, нямат строителна компания с регистрация в ЦПРС. Поръчка № 00396-2015-0003 Възложител: Община Борово. „Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда” в изпълнение на Договор №18/226/00423/ 22.12.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 от „ПРСР 2007 – 2013” за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” с бенефициент община Борово, обл. Русе.” Цитат от обявата на обществената поръчка: „Т. 3. Заверено копие на валидно удостоверение от КСБ за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи, съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установено, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си, извършване на строителните работи – обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружено с превод на български език. В случай че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител, се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. Т. 4. Заверено копие на валидно удостоверение от КСБ за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи, съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установено, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си, извършване на строителните работи – обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружено с превод на български език. В случай че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител, се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. Минимални изисквания 1. Участникът следва да е изпълнил поне един строителен обект с еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Участникът следва да осигури минимум следния квалифициран инженерно-технически състав: 2.1. Инженерно-технически състав: – сертифициран контрольор по качеството – техник със средно специално образование или висше образование с общ професионален опит минимум 2 години; – сертифициран координатор по здраве и безопасност на CMP – техник със средно специално образование или висше образование c общ професионален опит минимум 2 години; – магистър инженер по електроника и автоматика с общ професионален опит минимум 3 години; – инженер компютърни системи с общ професионален опит минимум 3 години; – инженер радиоелектроника с общ професионален опит минимум 3 години; – инженер електронна техника с общ професионален опит минимум 3 години. 2.2. Екип за строителство и монтаж на кули: – технически ръководител - квалифициран инженер ПГС с общ професионален опит минимум 3 години; помощник-ръководител – строителен техник със ср. специално образование и/или висше образование с общ професионален опит минимум 3 години; – петима монтажници в областта на строителството. 2.3. Екип за монтаж на технологичното оборудване и ПНР: технически мениджър – квалифициран инженер с опит в ръководството на монтажната дейност на подобни системи с общ професионален опит минимум 3 години. Монтажен екип, състоящ се от минимум 5 (пет) души, включващ: петима монтажници със ср. специално образование в областта на електротехниката, слаботоковата техника или автоматизация. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, a при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 3. Участникът да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквиваленти и система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентни, съгласно изискванията на чл. 53, ал. 4 от ЗОП, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. 4. Лицето, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строителните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите, за изпълнение на строежи от IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и чл. 8, ал. 4, б. Г от Наредба №1/30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, която да му позволява извършването на строителните работи – предмет на настоящата поръчка, а за участник чуждестранно лице – еквивалентен документ или декларация от компетентните органи, съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установено, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си, извършване на строителните работи – обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружено с превод на български език.* При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.” Стойност на договора: 446 669 лв. Фирмите изпълнители в ДЗЗД „Интегрирани системи за превенция на пожари Орлов поглед” – „Респромкомплект”АД с ЕИК 121078829 и „Оптикс”АД с ЕИК 121722373, нямат регистрация в ЦПРС. Изводи Към 1.10.2015 г. сключените договори са 2230 на брой. Строителните фирми, сключили договор за изпълнение на обществената поръчка без регистрация в ЦПРС, са 58. Продължава тенденцията на консолидация на фирмите, като средно по 3 фирми влизат в състава на консорциумите. В голяма част в консолидираните сдружения водещата фирма – фирмата носител на най-голямото дялово участие, няма регистрация в ЦПРС. Наблюдава се тенденция възложителят да сключва договори с изпълнители, който нямат регистрация в ЦПРС, и да се приема за целесъобразно договорите да се изпълняват от подизпълнители с регистрация в ЦПРС. Наблюдават се все още нерегистрирани в ЦПРС дружества с ограничена отговорност, създадени за конкретна поръчка. Недопустимо е при издадено разрешително за строеж да се допускат изпълнители на строителната площадка без регистрация в ЦПРС. Има регистрирани сключени договори с възложители ВиК дружества, които се изпълняват от фирми без регистрация. Договори за изпълнение и управление на абонатни станции в топлофикационната мрежа се възлагат на фирми без регистрация в ЦПРС. Допускат се договори по основен ремонт, асфалтиране и поддържане на улици в различни населени места с прекалени изисквания за налична механизация да се изпълняват от фирми без регистрация в ЦПРС. Сключват се договори за обществена поръчка с фирма изпълнител, която няма регистрация в ЦПРС, независимо че в обявата на възложителя за обществената поръчка има изискване за регистрация в Регистъра.