КСБ

Добри практики на КСБ намират място в дневния ред на FIEC

Ана Пиринска, инж. Джани Антова Зам.-председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков участва в заседание на Съвета на FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия), на което бяха поканени ръководителите на всички строителни камари. Събитието се състоя във френската столица в периода 2 – 5 декември т.г. В рамките му Париж беше домакин и на заседание на работните групи 1, 2 и 3 на FIEC, както и на конференция, посветена на климата, под надслов „Климатичните промени: Решения от строителната индустрия“, която се организира съвместно от френската строителна федерация FNTP-FFB и FIEC. Последното събитие беше част от срещата на върха на ООН по въпроси за климата (COP21), състояла се по същото време в Париж. На заседанието на Съвета на FIEC бяха обсъдени редица актуални въпроси, свързани с три основни области от дейността на строителната федерация – организация, бюджет и комуникация. Една от централните теми на проведените дискусии беше за вътрешното устройство и структура на организацията. Предложението на Камарата на строителите по отношение на демократизацията и прозрачност­та на дейността е всяка страна – член на FIEC, да има самостоятелен представител в управителното тяло по аналогия със структурата на Европейския съюз, както и с разширения състав на УС на КСБ. Според КСБ това би подобрило представителността и би увеличило интереса към дейността на организацията, което ще даде отражение като по-висока активност и по-мотивирано участие сред членовете на федерацията. Друг акцент в позицията на КСБ е изразената загриженост за това, че принципът на регионална представителност не е достатъчно ефективен и не осигурява търсената и необходима за целите на организацията устойчивост. Наред с други теми участниците на заседанието в Париж обърнаха и специално внимание на въпроси като взимането на решения в рамките на FIEC и начините за подобряване ефикасността на този процес. Коментирани бяха различни идеи, които биха могли да доведат до по-голяма ангажираност на страните членки по определени въпроси и дали създаването на национални центрове на знанието ще бъде от полза за националните федерации и за сектора като цяло. Участниците в заседанието обсъдиха и бюджета на FIEC в контекста на финансовите затруднения, пред които са изправени част от страните членки през последните години. Наред с търсенето на алтернативни начини за финансиране на FIEC като цяло, участниците разгледаха и някои идеи за облекчаване на затруднените държави. Една от тези идеи е предоставянето на 2-годишен толеранс, в който да бъдат налагани санкции преди евентуално прекратяване на членството (считано за най-крайната мярка) или пък възможност за разсрочено плащане (на две вноски) и др. Специално внимание бе обърнато и на начина, по който се формира членският внос. Досегашната формула включва стойностите БВП и население на съответната държава. Беше направено предложение да бъде добавена още една величина – обем на строителната продукция, което Камарата на строителите подкрепя. Продължава търсенето на справедливо решение по въпроса за членския внос, тъй като все още дискусията е на идеен етап и в период на съгласуване. Ето защо това е добър момент за предложения и коментари от страна както на КСБ, така и на всички други членове, за да се стигне до най-оптималното решение на въпроса. А основната цел на тези и други подобни идеи за оптимизация на събираемостта на членския внос е да не се застрашава представителността на FIEC в Европа, която понастоящем с гордост обединява 30 европейски федерации. Решение по тези и други въпроси се очаква да бъде взето през февруари 2016 г. в Брюксел, когато е насрочено следващото заседание на Работната група по промени в дейността и Устава на FIEC. Колкото до алтернативните начини за финансиране на организацията, КСБ предложи да предостави опита си и някои добри практики в това отношение, тъй като и в двата случая става въпрос за неправителствени организации с нестопанска цел, които нямат право да извършват стопанска дейност. Междувременно FIEC подготвя анализ на причините, довели до напускането на някои федерации и при какви условия евентуално биха се върнали. Федерацията разработва стратегии за разширяване обсега на дейност в области като специализирани строителни дейности, сграден мениджмънт, строителни услуги и др., така че да бъдат привлечени съответните национални и/или европейски федерации за членове. На заседанието в Париж бяха обсъдени и комуникационните канали и начините за по-ефективна популяризация дейността на FIEC. Тук съществен елемент е мотивирането на членовете да бъдат по-активни в рекламирането на работата на организацията, използвайки различни похвати – семинари, посещения на място, медийни прояви и др. Тя разработва и идеи за осигуряване и разпознаване на дейностите на FIEC по отношение усъвършенстването на европейското законодателство. И не на последно място участниците обсъдиха и изработването на комуникационна стратегия с цел привличането на трети страни чрез по-ефективната употреба на социалните мрежи.