КСБ

Мониторинг на обществените поръчки – октомври 2015 г.

Таня Бъчварова, гл. експерт „Анализи и прогнози” Екип КСБ Обявените обществени поръчки през октомври 2015 г. са 223 бр. за общо 295 млн. лв. Дан-ните показват ръст при броя на процедурите с 14,4%, както и при стойността – с 65,7%, спрямо септември 2015 г. В сравнение със същия период на 2014 г. увеличението на броя обявени поръчки е със 7,2%, а повишението на стойността – със 143,8%, или 174 млн. лв. Поръчките с обявена прогнозна стойност за октомври 2015 г. са 185 бр., или 83% от всички за месеца. Наблюдава се ръст с 4,5% на броя на обществените поръчки с прогнозна стойност и повишение на обявената стойност с 65,7%, или 117 млн. лв. Спрямо септември ръстът на броя е с 8,8%, а на обявената стойност – със 143,8 млн. лв. Поръчките без обявена стойност са 38 бр., или 17% от обявените през октомври 2015 г. Дан­ните показват ръст със 111,1% в сравнение с предходния месец и запазване на броя спрямо същия период на 2014 г. Обявени обществени поръчки по сектори  Инженерна инфраструктура – 50 бр. поръчки на стойност 120 млн. лв., или 22,4% от обявените през октомври. Отчита се ръст с 22% на броя и с 242,2%, или 85 млн. лв., на стойността спрямо септември. В сравнение със същия период на 2014 г. броят е нараснал с 13,6%, а стойността – със 153%, или 86 млн. лв.  Сградно строителство – 47 бр. поръчки на стойност 32 млн. лв., или 21,1% от обявените. Отчита се ръст с 20,5% на броя и с 18,5% на стойността спрямо септември. В сравнение със същия период на 2014 г. се наблюдава повишение на броя с 27% и на стойността – с 88,2%, или 15 млн. лв.  Енергийна инфраструктура – 24 бр. поръчки на стойност 103 млн. лв., или 10,8% от обявените. Отчита се спад с 22,6% на броя и ръст на стойността с 1% спрямо септември. В сравнение със същия период на 2014 г. се наблюдава ръст с 24 бр. и на стойността – с 96 млн. лв.  ВиК – 14 бр. поръчки на стойност 17 млн. лв., или 6,3% от обявените. Отчита се запазване на броя и ръст на стойността с 8 млн. лв. спрямо септември. В сравнение със същия период на 2014 г. се наблюдава ръст с 4 бр. и спад на стойността с 41 млн. лв.  Проектиране и надзор – 88 бр. поръчки на стойност 22 млн. лв., или 39,4% от обявените. Отчита се ръст с 25,7% на броя и със 17 млн. лв. на стойността. В сравнение със същия период на 2014 г. се наблюдава спад със 17% на броя и ръст на стойността с 15 млн. лв. Процентно съотношение по видове дейности  Обявените поръчки в сектор „Инженерна инфраструктура“ са 50 бр. на стойност 120 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:  Сегмент „Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура“ – 58% от обявените обществени поръчки в сектора. Те са с 8 бр. повече спрямо септември и с 14 бр. в сравнение със същия период на 2014 г.  Сегмент „Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища“ – 14% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се спад с 2 бр. спрямо септември и с 4 бр. спрямо октомври 2015 г.  Сегмент „Паметници на културата, археологически разкопки“ – няма обявени обществени поръчки. Запазват се нивата от септември и от октомври 2014 г.  Сегмент „Сметища за битови и строителни отпадъци“ – няма обявени обществени поръчки. Отчита се спад с 2 бр. спрямо септември и запазване на нивата в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Насипни работи“ – няма обявени обществени поръчки. Отчита се спад с 2 бр. спрямо септември и с 1 бр. в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих“ – 20% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се ръст с 3 бр. спрямо септември и спад със 7 бр. в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа и поддържане на горски пътища“ – 8% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се ръст с 4 бр. спрямо септември и с 4 бр. в сравнение с октомври 2014 г.  Обявените обществени поръчки в сектор ВиК са 14 бр. на стойност 17 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:  Сегмент „Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадъчни води“ – 7,1% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се ръст с 1 бр. спрямо септември и запазване на нивата в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Ново строителство и ремонт на помпени станции“ – няма обявени обществени поръчки. Отчита се спад с 1 бр. спрямо септември и запазване на нивата в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация“ – 71,6% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се спад с 1 бр. спрямо септември и ръст с 2 бр. в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Рехабилитация на колектори“ – 7,1% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се спад с 1 бр. спрямо септември и запазване на нивата в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Строителство на утаители и резервоари“ – няма обявени обществени поръчки. Запазват се нивата от септември, както и от октомври 2014 г.  Сегмент „Проект воден цикъл“ – няма обявени обществени поръчки. Запазват се нивата от септември, както и от октомври 2014 г.  Сегмент „Сондажни работи“ – 14,2% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се ръст с по 2 бр. спрямо септември и в сравнение с октомври 2014 г.  Обявените поръчки в сектор „Сградно строителство“ са 47 бр. на стойност 32 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:  Сегмент „Ново строителство“ – 12,8% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се спад с 1 бр. спрямо септември и с 4 бр. в сравнение с октомври 2014 г. Сегмент „Реконструкция, ремонтни работи и други видове строителни работи“ – 87,2% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се ръст с 9 бр. спрямо септември, както и с 6 бр. в сравнение с октомври 2014 г.  Обявените обществени поръчки в сектор „Енергийна инфраструктура“ са 24 бр. на стойност 103 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:  Сегмент „Мерки за енергийна ефективност“ – 25% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се спад с 14 бр. спрямо септември и ръст с 3 бр. в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Ремонт, реконструкция и монтажни работи“ – 33,3% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се ръст с 1 бр. спрямо септември и запазване на нивата в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Ново строителство, изграждане на съоръжения“ – 41,7% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се ръст с 6 бр. спрямо септември и с 10 бр. в сравнение с октомври 2014 г.  Обявените обществени поръчки в сектор „Проектиране и надзор“ са 88 бр. на стойност 22 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:  Сегмент „Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ“ – 28,4% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се ръст с 6 бр. спрямо септември и с 23 бр. в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор“ – 59,1% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се ръст с 31 бр. спрямо септември и спад с 38 бр. в сравнение с октомври 2014 г.  Сегмент „Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти“ – 12,5% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се спад с 9 бр. спрямо септември и с 3 бр. в сравнение с октомври 2014 г. Обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“ Обявените обществени поръчки за октомври 2015 г. от общините са 111 бр., или 49,8% от процедурите за месеца. Наблюдава се спад с 15,9% в сравнение със септември, а спрямо същия период на 2014 г. понижението е с 30,6%. Комуналният и обществен сектор е обявил 38 бр. поръчки, или 17% от всички. Отчита се ръст с 28 бр. в сравнение със септември и с 32 бр. в сравнение с октомври 2014 г. Болниците и учебните заведения са обявили 7 бр. поръчки, или 3,1%. Запазват се нивата от септември и се регистрира спад с 1 бр. в сравнение със същия период на 2014 г. Министерствата и агенциите са обявили 61 бр. поръчки, или 27,4%. Наблюдава се ръст с 21 бр. спрямо септември и с 31 бр. в сравнение със същия период на 2014 г. Другите обявени обществени поръчки са 6 бр., или 2,7% от обявените. Запазват се нивата от септември, а в сравнение със същия период на 2014 г. се отчита ръст с 2 бр. Нарушения Допуснатите несъответствия, слабостите, ограничителните критерии, водещи до субективни решения и поставяне на бариери в рамките на анализа за октомври 2015 г., са при 2 бр. обществени поръчки. Те са с една повече от септември и с 5 бр. по-малко в сравнение със същия период на 2014 г. Разпределени са по сектори, както следва:  Инженерна инфраструктура и ВиК – 1 бр. регистрирани несъответствия в обявените обществени поръчки.  Сградно строителство – няма регистрирани допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията.  Енергийна инфраструктура – няма регистрирани допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията.  Проектиране и строителен надзор – 1 бр. регистрирани несъответствия в обявените обществени поръчки. Поръчка № 01026-2015-0011, възложител община Искър Предмет на поръчката: „Допълнителни СМР на улична мрежа в гр. Искър, включващи следните обекти: а) улица „Малчика“ в гр. Искър; б) улица „Въло Йончев” в гр. Искър”. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” при показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ. Показател: Срок за изпълнение на поръчката – тежест 10 т. Показател: Гаранционен срок – тежест 20 т. Показател: Технологична последователност – тежест 30 т. Показател: Предлагана цена – тежест 40 т.“ Коментар: Гаранционните срокове, посочени в критериите за оценка, са субективен фактор при определяне изпълнител на обществената поръчка. Поръчка № 01379-2015-0325, възложител Комунален и обществен сектор Наименование на поръчката: „Изготвяне на работен проект за обект „Укрепване на командна сграда и сграда на ЗРУ 20 кV на п/ст Плевен 2“. Цитат: „Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие в процедурата – парична/банкова в размер на 100,00 лв. Гаранция за изпълнение на договора – парична/ банкова в размер на 5% от стойността на договора.“ Коментар: Съгласно ЗОП, гаранцията за участие не бива да надвишава повече от 1% от стойността на поръчката.