КСБ

Мониторинг на обществените поръчки – ноември 2015 г.

Таня Бъчварова, гл. експерт „Анализи и прогнози“ Екип КСБ Обявените обществени поръчки през ноември 2015 г. са 144 бр. на обща стойност 682 млн. лв. В сравнение с предходния месец данните показват спад на броя от 35,4% и ръст на стойността – 131,2%, или 387 млн. лв. Спрямо същия период на 2014 г. има намаление на броя обявени поръчки с 27,3% и ръст на стойността от 592 млн. лв. Процедурите с обявена прогнозна стойност за ноември са 110 бр., или 76,4% от всички за месеца. При тях се забелязва тенденция за спад на броя в сравнение с октомври 2015 г. с 40,5% и ръст на стойността – 387 млн. лв. Съпоставени данните при броя за същия период на 2014 г. показват спад от 29,5%, а при обявената стойност – ръст с 592 млн. лв. Поръчките без обявена стойност са 34 бр., или 23,6% от общо обявените през ноември. Те са с 10,5% по-малко в сравнение с предходния месец, а в сравнение със същия период на 2014 г. се регистрира спад при броя с 19,0%. Обявени обществени поръчки по сектори „Инженерна инфраструктура“ – 33 бр. на стойност 609 млн. лв., или 22,9% от обявените. Отчита се спад на броя на обявените поръчки с 34,0% в сравнение с предходния месец, а при стойността се наблюдава значителен ръст – 489 млн. лв. В сравнение със същия период на 2014 г. тенденцията е спад с 38,9% на броя и значителен ръст на стойността – 572 млн. лв. „Сградно строителство“ – 28 бр. на стойност 26 млн. лв., или 19,4% от обявените. Наблюдава се спад на броя обявени обществени поръчки в сравнение с предходния месец в рамките на 40,4% и спад при обявената стойността с 18,8%. В сравнение със същия период на миналата година се наблюдава спад при броя със 17,6% и ръст на стойността с 36,8% . „Енергийна инфраструктура“ – 23 бр. на стойност 17 млн. лв., или 16,0% от всички поръчки за ноември. Наблюдава се спад на нивата на броя с 4,2% и намаление на стойността с 86 млн. лв. в сравнение с предходния месец. Спрямо същия период на 2014 г. има ръст при броя на обявените поръчки с 10 бр., както и нарастване на стойност с 11 млн. лв. ВиК – 11 бр. на стойност 23 млн. лв., или 7,6% от общо обявените. В сравнение с предходния месец се регистрира тенденция на спад на нивата на броя с 3 бр. и ръст на стойността с 6 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година статистиката показва спад на броя с 2 бр. и ръст на стойността с 1 млн. лв. „Проектиране и надзор“ – 49 бр. на стойност 6 млн. лв., или 34,1% от общо обявените поръчки през ноември. При този сегмент анализът в сравнение с предходния месец показва 44,3% спад на броя и намаление на стойността с 16 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава спад с 41,7% на броя обявени поръчки и запазване нивата на стойността. Процентно съотношение по видове дейности Обявените поръчки в сектор „Инженерна инфраструктура“ са 33 бр. на стойност 609 млн. лв., разпределени по дейности както следва: Сегмент „Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура“ – 60,6% от обявените обществени поръчки в сектора. Отчита се спад на нивата с 9 бр. в сравнение с предходния месец, а на годишна база те са 14 бр. по-малко. Сегмент „Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища“ – няма обявени поръчки в сектора. Регистрира се спад на обявени поръчки със 7 бр. в сравнение с предходния месец, а на годишна база има понижение на нивата с 4 бр.  Сегмент „Паметници на културата, археологически разкопки“ – няма обявени обществени поръчки за ноември. Забелязва се запазване на нивата в сравнение с октомври. Няма промяна на нивата и на годишна база.  Сегмент „Сметища за битови и строителни отпадъци“ – 6,1% от обявените поръчки в сектора. Тенденцията е за запазване на нивата на обявени поръчки в сравнение с предходния месец, а на годишна база има ръст с 2 бр.  Сегмент „Насипни работи“ – 9,1% от обявените поръчки за разглеждания период. В сравнение с предходния месец има ръст на нивата с 3 бр., а на годишна база – повишение с 3 бр. Сегмент „Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих“ – 12,1% от общо обявените поръчки в сектора. Отчита се спад на нивата на поръчките в сравнение с предходния месец с 6 бр., а на годишна база – спад с 6 бр. Сегмент „Зимно поддържане, почистване на пътната мрежа и поддържане на горски пътища“ – 12,1% от поръчките в сектора. Наблюдава се запазване на нивата на поръчките в сравнение с предходния месец и ръст на нивата с 3 бр. на годишна база. Обявените поръчки в сектор ВиК са 11 бр. на стойност 23 млн. лв., разпределени по дейности както следва: Сегмент „Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции на битови и отпадъчни води“ – няма обявени поръчки. Има спад на нивата на обявените поръчки в сравнение с предходния месец с 1 бр., а на годишна база те са с 1 бр. по-малко. Сегмент „Ново строителство и ремонт на помпени станции“ – 9,1% от обявените поръчки в сектора за ноември. Регистрира се ръст на нивата в сравнение с предходния месец с 1 бр. На годишна база също се забелязва увеличение с 1 бр. Сегмент „Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация“ – 81,8% от регистрираните поръчки в сектора. Наблюдава се спад на нивата в сравнение с предходния месец с 1 бр. и спад с 3 бр. на годишна база. Сегмент „Рехабилитация на колектори“ – 9,1% от обявените поръчки в сектор ВиК. Тенденцията е за запазване на нивата в сравнение с октомври и ръст с 1 бр. на годишна база. Сегмент „Строителство на утаители и резервоари“ – няма обявена поръчка за ноември 2015 г. Забелязва се запазване на нивата в сравнение с предходния месец и на годишна база. Сегмент „Проект воден цикъл“ – няма обявени поръчки за разглеждания период. Отчита се запазване на нивата в сравнение с предходния месец и на годишна база. Сегмент „Сондажни работи“ – няма обявени поръчки за ноември. Регистрира се спад на нивата в сравнение с предходния месец с 2 бр., а на годишна база – запазване на нивата. Обявените поръчки в сектор „Сградно строителство“ са 28 бр. на стойност 26 млн. лв., разпределени по дейности както следва: Сегмент „Ново строителство“ – 10,7% от общо обявените поръчки в сектора. В сравнение с предходния месец се наблюдава спад на нивата с 3 бр., а на годишна база – намаление с 4 бр. Сегмент „Реконструкция, ремонтни работи и други видове строителни работи“ – 89,3% от обявените поръчки през ноември 2015 г. Наблюдава се спад на нивата с 16 бр. в сравнение с предходния месец, а на годишна база намалението е с 2 бр. Обявените поръчки в сектор „Енергийна инфраструктура“ са 23 бр. на стойност 17 млн. лв., разпределени по дейности както следва: Сегмент „Мерки за енергийна ефективност“ – 26,1% от обявените поръчки в сектора за ноември 2015 г. Отчита се запазване на нивата в сравнение с предходния месец и спад с 1 бр. на годишна база. Сегмент „ Ремонт, реконструкция и монтажни работи“ – 26,1% от обявените в сектора. Има спад на нивата на обществените поръчки в сегмента с 2 бр. в сравнение с предходния месец, а на годишна база се регистрира запазване на нивата. Сегмент „Ново строителство, изграждане на съоръжения“ – 47,8% за ноември. Тенденцията е за ръст на нивата в сравнение с предходния месец с 1 бр. Тя е положителна и на годишна база – увеличение с 11 бр. Обявените поръчки в сектор „Проектиране и надзор“ са 49 бр. на стойност 6 млн. лв., разпределени по дейности както следва: Сегмент „Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ“ – 30,6% от общо обявените поръчки в сектора. В сравнение с предходния месец се наблюдава спад на нивата с 10 бр., а на годишна база – ръст с 15 бр. Сегмент „Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор“ – 51,0% от всички в сектора. Наблюдава се спад на нивата с 27 бр. в сравнение с предходния месец, а на годишна база – спад с 44 бр. Сегмент „Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти“ – 18,4% от общо обявените в сектора. Тенденцията е за спад на нивата на обявените обществени поръчки в сравнение с предходния месец с 2 бр., а на годишна база спадът е с 6 бр. Обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“ Обществените поръчки, обявени от общините през ноември 2015 г., са 62 бр., или 43,1% от всички. Наблюдава се спад с 44,1% в сравнение с предходния месец, а спрямо същия период на 2014 г. има значителен спад с 61,3%. Комуналният и обществен сектор е обявил 22 бр. поръчки, или 15,3% от всички. Отчетената тенденция в сравнение с октомври е спад с 42,1%, а спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст с 9 бр. Болниците и учебните заведения са обявили 5 бр. обществени поръчки, или 3,5% от всички. В сравнение с октомври се наблюдава спад на нивата с 2 бр., а спрямо същия период на 2014 г. – ръст с 3 бр. Министерствата и агенциите са обявили 49 бр., или 34,0% от всички за ноември. Забелязва се спад с 19,7% в сравнение с предходния месец, а спрямо същия период на миналата година – ръст с 30 бр. Други обявени обществени поръчки за ноември са 6 бр., или 4,1% от всички. Има запазване на нивата в сравнение с предходния месец, а спрямо същия период миналата година – ръст с 2 бр. В обявленията за общес­твени поръчки са изисквани следните сертификати:  ISO 9001:2008 – за 29,2% от поръчките се изисква този сертификат.  ISO 14001:2004 – за 15,3% се изисква този сертификат.  OHSAS18001:2007 – за 2,8% от поръчките се изисква този сертификат.  SA 8000:2008 – няма.  ISO 27001:2005 – за 0,7% се изисква този сертификат.  IEC 17020:2005 – за 2,1% се изисква този сертификат.  17025:2005 – няма.  ISO 9606-1:2012 – няма.  ISO-13485 – няма. ISO -17024:2003 – няма.  39001-2012 – няма. Нарушения Допуснатите несъответствия, слабите места, ограничителни критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителните бариери в рамките на анализа за ноември 2015 г., са в 3 бр. обществени поръчки. Отчита се ръст на нивата в сравнение с предходния месец с 1 бр. и ръст с 2 бр. спрямо същия период на 2014 г. „Инженерна инфраструктура“ и ВиК – 1 бр. регистрирани допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. „Сградно строителство“ – няма регистрирани допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. „Енергийна инфраструктура“ – няма регистрирани несъответствия за ноември 2015 г. „Проектиране и строителен надзор” – 2 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Поръчка №00325-2015-0028, възложител „Болници и учебни заведения” – Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги”, гр. Пловдив Задание: „Проектиране и авторски надзор за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в 17 броя самостоятелно обособени позиции. Стойност без ДДС: 2 167 442 лв.” Цитат: „1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД или платена в касата на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение, съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: 10,00 (петдесет) лева за всяка самостоятелно обособена позиция, която възложителят може да задържи по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя.” Коментар: Техническа грешка – не става ясно какъв е размерът на гаранцията за участие на всяка обособена позиция – 10 лв. или 50 лв. Поръчка № 00712-2015-0009, възложител община Поморие Задание: „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на община Поморие, гр. Поморие, кв. „Свобода”, бл. 16.” Цитат: „Изискуеми депозити и гаранции: – условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й; – гаранцията за участие е в размер на 1% от стойността на поръчката. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.” Коментар: Гаранцията за участие, съгласно ЗОП, е в абсолютна сума, но не повече от 1% от стойността на поръчката. Поръчка № 01026-2015-0014, възложител община Искър Задание: „Основен ремонт на улица „Братя Миладинови”, гр. Искър, от ОК-123 до ОК-290”. Цитат: „Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ Показател: Срок за изпълнение на поръчката – тежест 10 т. Показател: Гаранционен срок – тежест 20 т. Показател: Технологична последователност – тежест 30 т. Показател: Предлагана цена – тежест 40 т.” Коментар: Гаранционните срокове, носещи тежест, посочени в критериите за оценка като показател в изискванията, са субективен фактор при определяне на изпълнител на обществената поръчка. Това означава ли, че посочването на по-дълъг гаранционен срок ще има по-голяма тежест за определяне на изпълнителя?