КСБ

Мониторинг на обществените поръчки – декември 2015 г.

Таня Бъчварова Гл. експерт „Анализи и прогнози“ Екип КСБ Обявените обществени поръчки през декември 2015 г. са 200 бр. на обща стойност 340 млн. лв. Данните показват ръст при броя – 38,9%, и значителен спад при стойността – 50,1%, или 342 млн. лв. в сравнение с предходния месец ноември. Спрямо същия период на миналата година се отчита ръст на броя обявени поръчки от 21,2% и на стойността – 197 млн. лв. Процедурите с обявена прогнозна стойност за декември са 186 бр., или 93% от всички за месеца. При тях тенденцията е ръст на броя в сравнение с предходния месец с 69,1% и спад на стойността от 50,1%, или 342 млн. лв. Съпоставени, данните при броя за същия период на предходната година бележат ръст от 38,8%, а при стойността – ръст 197 млн. лв. Поръчките без обявена стойност са 14 бр., или 7,0% от общо обявените през декември 2015 г. Отчита се спад на нивата в сравнение с предходния месец от 58,8%, а спрямо същия период на миналата година те са с 54,8% помалко. Обявените обществени поръчки по секториИнженерна инфраструктура – 39 бр. на стойност 35 млн. лв., или 19,5% от общо обявените. Тенденцията в сравнение с предходния месец е ръст на нивата на броя в рамките на 18,2%, а при стойността има значителен спад от 574 млн. лв. В сравнение със същия период на 2014 г. се регистрира спад от 13,3% на броя и намаление от 18,6% на стойността. ✓Сградно строителство – 29 бр. на стойност 52 млн. лв., или 14,5% от всички поръчки за декември. Спрямо предходния месец се наблюдава ръст на броя обявени обществени поръчки с 3,6% и на стойността – със 100%. В сравнение със същия период на миналата година обаче се регистрира спад при броя с 12,1% и ръст при стойността от 36 млн. лв. ✓Енергийна инфраструктура – 41 бр. на стойност 198 млн. лв., или 20,5% от обявените. Забелязва се ръст на нивата на броя от 78,3%, или 18 бр., и на стойността от 181 млн. лв. в сравнение с предходния месец. Спрямо същия период на предходната 2014 г. има ръст на обявените поръчки от 27 бр. и нарастване на стойността от 142 млн. лв. ✓ВиК – 6 бр. на стойност 30 млн. лв., или 3% от общо обявените. Тенденцията е за спад на нивата на броя поръчки в сравнение с предходния месец от 5 бр. и ръст на стойността от 7 млн. лв. Спрямо същия период на 2014 г. статистиката показва спад на броя с 8 бр. и ръст на стойността със 7 млн. лв. ✓Проектиране и надзор – 85 бр. на стойност 24 млн. лв., или 42,5% от общо обявените. Анализът в сравнение с предходния месец показва 73,5% ръст на броя на поръчките и на стойността с 18 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година има ръст от 44,1% при броя, както и при стойността – 19 млн. лв. 11 Процентно съотношение по видове дейности Обявените поръчки в сектор „Инженерна инфраструктура“ са 39 бр. на стойност 35 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:Сегмент „Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура“ – 69,2% от обявените обществени поръчки за сектора. Отчита се спад на нивата със 7 бр. в сравнение с предходния месец, а на годишна база – ръст от 6 бр. – Сегмент „Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища“ – 2,6% от обявените в сектора. Регистрира се ръст с 1 бр. в сравнение с предходния месец, а на годишна база има спад на нивата от 11 бр. – Сегмент „Паметници на културата, археологически разкопки“ – няма обявени обществени поръчки през декември в сектора. Регистрира се запазване на нивата в сравнение с предходния месец, както и на годишна база. – Сегмент „Сметища за битови и строителни отпадъци“ – 7,7% от обявените в сектора. Те с 1 бр. повече в сравнение с предходния месец, а на годишна база се забелязва ръст на поръчките с 2 бр. – Сегмент „Насипни работи“ – няма обявени поръчки. В сравнение с предходния месец има спад на обявените обществени поръчки с 3 бр. и запазване на нивата на годишна база. – Сегмент „Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих“ – 12,8% от общо обявените в сегмента. Отчита се ръст на нивата на поръчките в сравнение с предходния месец от 1 бр., а на годишна база – спад от 6 бр. – Сегмент „Зимно поддържане, почистване на пътната мрежа и поддържане на горски пътища“ – 7,7% от поръчките в сектора. Наблюдава се спад на нивата на поръчките в сравнение с предходния месец от 1 бр. и ръст на  годишна база от 3 бр. Обявените поръчки в сектор ВиК са 6 бр. на стойност 30 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:Сегмент „Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции на битови и отпадъчни води“ – 16,7% от обявените в сектора. Отчита се ръст на нивата на поръчките в сравнение с предходния месец от 1 бр., а на годишна база има спад с 1 бр. – Сегмент „Ново строителство и ремонт на помпени станции“ – няма обявени поръчки за декември. Регистрира се спад в сравнение с предходния месец от 1 бр. и запазване на нивата на годишна база. – Сегмент „Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация“ – 83,3% от общо обявените в сектора. Наблюдава се спад на нивата на поръчките в сравнение с предходния месец от 4 бр., както и на годишна база с 6 бр. – Сегмент „Рехабилитация на колектори“ – няма обявени поръчки. Отчита се спад на нивата на обявените поръчки в сравнение с предходния месец с 1 бр. На годишна база те са също с 1 бр. помалко. – Сегмент „Строителство на утаител и резервоари“ – няма обявени поръчки. Забелязва се запазване на нивата в сравнение с предходния месец и на годишна база. – Сегмент „Проект воден цикъл“ – няма обявени поръчки в сектора за декември. Запазват се нивата в сравнение с предходния месец и на годишна база. – Сегмент „Сондажни работи“ – няма обявени поръчки в сектора. Наблюдава се запазване на нивата в сравнение с предходния месец и на годишна база. Обявените поръчки в сектор „Сградно строителство“ са 29 бр. на стойност 52 млн. лв. и са разпределени по дейности, както следва:Сегмент „Ново строителство“ – 13,8% от обявените в сектора. Наблюдава се ръст на нивата на поръчките с 1 бр. в сравнение с предходния месец, а на годишна база има спад от 6 бр. – Сегмент „Реконструкция, ремонтни работи и други видове строителни работи“ – 86,2% от обявените. Регистрира се запазване на нивата на обществените поръчки в сравнение с предходния месец, а на годишна база има спад от 2 бр. Обявените поръчки в сектор „Енергийна инфраструктура“ са 41 бр. на стойност 198 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:Сегмент „Мерки за енергийна ефективност“ – 68,3% от обявените в сектора. Отчита се ръст на нивата на поръчките в сравнение с предходния месец от 22 бр., както и увеличение на годишна база с 23 бр. – Сегмент „Ремонт, реконструкция и монтажни работи“ – 17,1% от общо обявените. Има ръст на нивата на поръчките в сравнение с предходния месец от 1 бр., а на годишна база – спад на нивата с 2 бр. – Сегмент „Ново строителство, изграждане на съоръжения“ – 14,6% от обявените в сектора. Тенденцията е за спад на нивата в сравнение с предходния месец от 5 бр., а на годишна база – ръст от 6 бр. Обявените поръчки в сектор „Проектиране и надзор“ са 85 бр. на стойност 24 млн. лв., разпределени по дейности, както следва:Сегмент „Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ“ – 17,6% от общо обявените в сектора. Наблюдава се запазване на нивата на поръчките в сравнение с предходния месец, но на годишна база има ръст от 12 бр. – Сегмент „Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор“ – 62,4% от обявените. Спрямо предходния месец се забелязва ръст на нивата на обявените поръчки от 28 бр., а на годишна база има ръст от 4 бр. – Сегмент „Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти“ – 20% от общо обявените в сектора. В сравнение с предходния месец има тенденция на ръст на нивата на обявените обществени поръчки от 8 бр. На годишна база се отчита също увеличение с 10 бр. Обявени поръчки по критерий „Източник на финансиране“ Обществените поръчки, обявени от общините, са 125 бр., или 62,5% от всички. Наблюдава се ръст от 101,6% в сравнение с предходния месец, а спрямо същия период на 2014 г. има незначителен спад от 0,8 %. Комуналният и обществен сектор е обявил 20 бр. поръчки, или 10% от всички. Отчетената тенденция в сравнение с предходния месец е спад от 9,1%, а спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст от 53,8%. Болниците и учебните заведения са обявили 10 бр. обществени поръчки, или 5,0% от всички. В сравнение с предходния месец има ръст на нивата на поръчки от 5 бр., а спрямо същия период на 2014 г. повишението е с 6 бр. Министерствата и агенциите са обявили 41 бр., или 20,5% от общо обявените поръчки през декември. Регистрира се спад от 16,3% в сравнение с предходния месец, а спрямо същия период на предходната година – ръст от 24 бр. Други обявени обществени поръчки за декември са 4 бр., или 2% от всички. Регистрира се спад на нивата в сравнение с предходния месец от 2 бр., а спрямо същия период на предходната година – спад от 1 бр. В обявленията за обществени поръчки са изисквани следните сертификати: ✓ISO 9001:2008 – за 35,5% от поръчките се изисква този сертификат. ✓ISO 14001:2004 – за 22,5% от поръчките се изисква този сертификат. ✓OHSAS18001:2007 – за 7,0% от поръчките се изисква този сертификат. ✓SA 8000:2008 – няма. ✓ISO 27001:2005 – за 0,5% от поръчките се изисква този сертификат. ✓IEC 17020:2005 – за 0,5% от поръчките се изисква този сертификат. ✓ISO/IEC 17025:2005 – няма. ✓ISO 9606-1:2012 –няма. ✓ISO 13485 – няма. ✓ISO 17024:2003 – няма. ✓ISO 39001-2012 – няма. Нарушения Допуснатите несъответствия, слабите места, ограничителните критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителни бариери в рамките на анализа за декември 2015 г., са в 9 бр. обществени поръчки. Отчита се ръст на нивата в сравнение с предходния месец от 6 бр. и ръст в сравнение със същия период на миналата година от 4 бр. Разпределени се по сектори, както следва: 22 33 ✓„Инженерна инфраструктура“ и ВиК – 1 бр. регистрирани допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки. ✓„Сградно строителство“ – 4 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки. ✓„Енергийна инфраструктура“ – 3 бр. рег и с три р ан и не съ о т - ветствия в обявените обществени поръчки. ✓ „ П р о е к т и р а н е и строителен надзор“ – 1 бр. регистрирани несъответствия в обявените обществени поръчки. Поръчка №00240-2015- 0015, възложител община Чирпан Задание: „Ремонт на общинска пътна мрежа, Републиканска пътна мрежа в регулацията на гр. Чирпан и улична мрежа в гр. Чирпан и населените места в състава на община Чирпан”. Цитат: „Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ Минимални изисквания: За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да отговаря на посочените по-долу изисквания. 1.1. Участникът да има валидно сключена застраховка „Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството.” Коментар: Неправилно посочено изискване в раздела III.2.2. „Икономически и финансови възможности”. Поръчка №00512-2015-0014, възложител Медицински университет – Пловдив Задание: „Частично надстрояване с един етаж на съществуваща сграда с индентификатор 56784.533.398 в УПИ II – обществено строителство от кв. 367 – нов по плана на кв. „Триъгълника“, гр. Пловдив“. Цитат: „Образуват се 15 бр. кабинети. Достъпът на персонала до този етаж ще се осъществява от съществуващото стълбище. Зареждането на строителната площадка с необходимите материали да се извърши единствено с кулокрановете или хаспел. Площ на застрояване – 698,09 кв. м. Конструкцията на сградата е метална с два слоя гипсофазерни плоскости на размината фуга от вътрешна страна, минерална вата по средата и аквапанел от външна страна. Отвън фасадата е обшита от алуминиев композитен панел. Вътрешните преградни стени са от гипсокартон на конструкция. Покривът е проектиран да се изпълни от покривни панели с минерална вата. Общото количество и обем на предвидените СМР са съгласно количествена сметка – приложение №2 от документацията за участие, публикувана в профила на купувача.“ Коментар: Възложителят е определил, че частичното надстрояване на съществуваща метална сграда е застрояване от 692 кв. м. и изисква категория строежи по ЗУТ, която не отговаря на заданието – в сградата ще има нови 15 кабинета, ще има покрив. При такова задание е задължително надзор и в проектирането, и в строителството. Поръчка №00062-2015- 0025, Университет за национално стопанство – област София Задание: „Текущи ремонти и денонощно 24-часово аварийно поддържане по всички части на студентските общежития и столове на ПССО – УНСС”. Коментар: Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 4 от ЗОП в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да съдържа и техническа спецификация. В раздел I от документацията само заглавието на документа е записано за техническа спецификация и не отговаря на § 1, т. 30 „Техническа спецификация за строителство“. В документацията за участие възложителят е допуснал условия и изисквания, който дават предимство и необосновано ограничават участието на лица в обществената поръчка, с което е нарушил разпоредбата на чл. 25, ал. 5 от ЗОП. Възложителят е одобрил като част от документацията за участие количествено стойностни сметки (КСС), към което е поставил изискване участниците да ги остойностят. В КСС са посочени артикули от конкретна марка и модел в „количествените стойности, посочени в техническата спецификация (...) Направа на зидария ИТОНГ с дебелина (...)”, без да е предоставена възможност за еквивалент, което противоречи на чл. 32, ал. 2 от ЗОП. Поръчка №00512-2015- 0017, възложител Медицински университет –Пловдив Задание: „Надстрояване на съществуваща сграда (аудитории – симулативни и лекционни зали) на кота +12,00, находяща се в УПИ II – болница, кв. 368, по плана на кв. „Хълм на младежта“, гр. Пловдив”. Коментар: Възложителят е определил, че за надстрояването на съществуващата аудитория от 1060 кв. м. има изискване за V категория строителство по ЗУТ (ще има нов покрив). Трябва да има надзор и в проектирането, и в строителството. Такъв вид строителство съгласно обявата не може да се изпълнява като V категория строителство. Поръчка №00237-2015-0014, възложител община Аксаково Задание: „Изграждане на пристройка и настройка към съществуваща сграда на ОДЗ „Детство мое“ за две групи в УПИ VII за детска градина, кв. 64, гр. Аксаково“. Коментар: Няма изискване за регистрация в ЦПРС на КСБ в обявлението на обществената поръчка при прогнозна стойност на поръчката от 1 488 100 лв. без ДДС. Поръчка №00872-2015-0012, възложител община Приморско Задание: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров” – община Приморско.“ Коментар: В КСС са посочени артикули от конкретна марка и модел, без да е предоставена възможност за еквивалент, което е противоречие на чл. 32, ал. 2л от ЗОП. Поръчка №00872-2015-0081, възложител община Варна Задание: „Изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматични пожароизвестителни инсталации със сирена за оповестяване и аварийно евакуационно осветление, за осигуряване на безопасност при пожар, на обекти/сгради, собственост на община Варна и второстепенните“. Коментар: Няма изискване в обявата за обществена поръчка изпълнителят да е вписан в ЦПРС на КСБ. Поръчка №00109-2015-0036, възложител общинаБлагоевград Задание: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград – II етап“. Коментар: В утвърдената от възложителя документация не е предвидено изпълнителят да е вписан в ЦПРС на КСБ. П о р ъ ч к а № 0 3 4 6 1-2015-0009, възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ Задание: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма”, лот 3.1, тунел „Железница“. Целта на процедурата за възлагане на обществената поръчка е изборът на консултант, който да изпълнява функциите на инженер, произтичащи от условията на договора за изпълнение на проекта по FIDIC, жълта книга от 1999 г., договор за строителство и да упражнява функциите на строителен надзор, произтичащи от изискванията на българското законодателство при изграждането на автомагистрала „Струма”, лот 3.1, тунел „Железница“. Цитат: „Ключов експерт – помощник-инженер.Част от проектиране на вентилационни системи, с ВО по топлотехника, топлоенергетика или ЕС; СО в изпълнението или супувизията на вентилационни системи от мин. 10 години участие в поне три проекта за изпълнение и супервизия на вентилационни системи в областта на тунелното строителство”. Коментар: Завишени изисквания към ключовитеексперти.