КСБ

КСБ иска публичен регистър на поръчките по програмата за саниране

Тенденцията към намаляване на референтните стойности за допустими дейности ще доведе до масово използване на евтини и некачествени материали и до ниско качество на крайния продукт, предупреждава Камарата

Екип на в. „Строител“ „По повод реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в България КСБ заявява своята подкрепа на инициативата на правителството в това направление, като декларира за пореден път своята готовност за диалог и конструктивни предложения за оптимизиране на нейното изпълнение. Последните действия в направление урегулиране на инвестиционния процес при реализацията на проектите будят тревога и ние като браншова организация сме длъжни да обърнем внимание на това. Независимо от дадените конкретни предложения в организационен план в резултат на проведената от Камарата дискусия сред нейните членове и областни представителства, нещата не се променят.“ Това се посочва в декларация, приета от разширения УС на Камарата на строителите в България.60 Сред установените от строителите недостатъци са прекомерните изисквания, заложени в тръжните процедури към изпълнителите, предимно малки и средни фирми, и прекалено кратките срокове за изпълнение на видовете строителни работи. Не е приемлив и начинът на авансиране и заплащане, се посочва още в документа. Тенденцията към намаляване на референтните стойности за допустими дейности ще доведе до масово използване на евтини и некачествени материали и изделия, на неквалифицирана работна ръка, а оттам до ниско качество на крайния продукт. Не се отчита спецификата на отделните обекти, които подлежат на саниране, както и изпълнението на необходимите съпътстващи видове строителни дейности. Камарата счита, че е наложително да се създаде публичен електронен регистър на поръчките, и предлага в най-кратки срокове да се проведе среща на участниците в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в България за обсъждане на горепосочените въпроси. 70Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов съобщи, че предстои среща със зам.-министъра на регионалното развитие Николай Нанков на 2 март т.г. По време на заседанието на разширения УС на КСБ, което се проведе в централния офис на Камарата, инж. Глосов информира за изпълнението на приетите решения на УС. Следваща точка в дневния ред бе представянето на предварителни данни за изпълнение на бюджета за 2015 г. Доклад направи инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ. Последва точка за предлагане на бюджет на проекта „Аз мога да строя“ за 2016 г. Зам.-председателят на УС на КСБ Андрей Цеков представи предложенията за промени в Устава на КСБ. По думите му измененията и допълненията в Устава са две групи. Едната той определи като концептуална, а другата, по-голяма част – като редакционна. Измененията бяха одобрени от УС, те ще бъдат предложени за приемане от извънредно общо събрание. УС реши то да се проведе на 19 май в „Хотел Новотел София”. Дневният ред включва две точки: 1. Разглеждане на промени на Устава на КСБ; и 2. Разни. Членовете на УС на КСБ приеха Годишния финансов отчет и доклада за дейността на „Вестник Строител“ ЕАД и освободиха от отговорност членовете на Съвета на директорите на изданието за дейността им през 2015 г. „На заседание на СД приехме доклада за дейността и одита. Оценката, която се даде, е положителна. Вестникът отразява обективно дейността на Камарата, съхрани и увеличи като качество провежданите по възлагане от КСБ мероприятия. Сайтът на вестника се развива много положително. Над 600 000 души са го посетили. 80 През изминалата година успяхме да вземем патент за марките „Строител“, „Вестник Строител”, stroitel.news. Защитихме и два сертификата: за качество - ISO 9001:2008, и първия за Източна Европа ISO 20121 за организиране на събития. Това са фактите и те са една сериозна основа за бъдещото още по-добро развитие на изданието“, каза инж. Пламен Пергелов, член на УС на КСБ и председател на СД на „Вестник Строител“ ЕАД. В рамките на разширения УС Андрей Цеков представи и информация за изпълнение на договора за изготвяне на типова документация в строителството. Обсъден бе и новоприетият Закон за обществените поръчки. Бяха приети и 16 нови фирми за членове на Камарата на строителите в България. Декларация По повод реализацията на Програмата за енергийна ефективност в България КСБ заявява своята подкрепа на инициативата на правителството в това направление, като декларира за пореден път своята готовност за диалог и конструктивни предложения за оптимизиране на нейното изпълнение. Последните действия в направление урегулиране на инвестиционния процес при реализацията на проектите будят тревога и ние като браншова организация сме длъжни да обърнем внимание на това. Независимо от дадените конкретни предложения в организационен план в резултат на проведената от Камарата дискусия сред нейните членове и областни представителства, нещата не се променят. Така например: l Продължава изискването за наличие на системи за управление на качеството - ISO 9001:2008; BS OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004, въпреки че програмата е насочена към малките и средните фирми, които невинаги разполагат с нужния финансов ресурс за поддържане на сертификати. l Сроковете, заложени за изпълнение на видовете СМР, както и едновременното стартиране на голям брой обекти не са съобразени с възможностите и капацитетите на фирмите, производители на материали и дограма. l Не е приемлив начинът на авансиране и заплащане, което също ограничава участието на малките строителни фирми в процеса. l Тенденцията към намаляване на референтните стойности за допустими дейности ще доведе до масово използване на евтини и некачествени материали и изделия, използване на неквалифицирана работна ръка, а оттам до ниско качество на крайния продукт. Не се отчита спецификата на отделните обекти, които подлежат на саниране, както и изпълнението на необходими съпътстващи видове строителни дейности. l Договорите съдържат клаузи, противоречащи на закона. Всичко изброено по-горе според нас може да доведе до отлив от участие в обществените поръчки и няма да подпомогне малките строителни фирми, каквато беше една от целите на програмата. В тази връзка предлагаме: l в най-кратки срокове да бъде създаден публичен електронен регистър; l да се проведе спешно среща на заинтересованите страни от програмата за енергийна ефективност за обсъждане и намиране на решение на горепосочените проблеми. УС на КСБ