КСБ

„Строителна квалификация” ЕАД стартира процес по мониториране на обученията, организирани по заявка на КСБ

Вестник „Строител” стартира нова рубрика – „КСБ – Професионална квалификация“. В нея ще ви представяме актуални теми, свързани с професионалното образование и обучение. През годините Камарата на строителите в България изгради ползотворно сътрудничество и партньорство с държавните органи, обществения сектор, както и с водещи национални и международни обучителни организации. Признавайки постиженията, но и предизвикателствата в тази област, КСБ цели да има активна роля и да продължи своите усилия по създаване на квалифицирани кадри за всички нива на строителното производство. Рубриката ще се подготвя от Борислав Брайков, началник на отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“, КСБ и Мартина Кръстева, експерт „Професионална квалификация“, КСБ

Представители на КСБ и на търговското дружество на Камарата „Строителна квалификация“ ЕАД, създадено с цел осигуряване на качествено обучение в сектора, посетиха Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП „БГЦПО“), клон Стара Загора. Камарата бе представена от Даниела Петрова, изп. директор на „Строителна квалификация“ ЕАД, Александър Борисов, прокурист на дружеството, Борислав Брайков, началник на отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“ в КСБ, и Мартина Кръстева, експерт „Професионална квалификация“ в КСБ. Домакин на срещата бе ръководител отдел „Учебна дейност“ инж. Калина Монева. Посещението бе организирано с цел мониториране качественото изпълнение на професионално-квалификационен курс за професия заварчик, специалност „Заваряване“, I степен на професионална квалификация, и получаване на обратна връзка от обучаващите се. Програмата на курса съдържа теоретична и практическа част с общ хорариум от 300 часа, с продължителност 38 работни дни, който се реализира с откъсване от работа. Методите на обучение включват ръчно електродъгово заваряване и заваряване в защитна газова среда МИГ/МАГ. Курсът е организиран в съответствие със съвременните изисквания за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетентности на заети лица, както и с оглед потребностите на работодателите в бранша. Обучението стартира на 25.01.2016 г. и в него участват 19 служители на строителни фирми, членове на КСБ от Югоизточна България – Сливен, Ямбол, Стара Загора и др. По време на срещата курсистите изразиха удовлетвореност от съдържанието и нивото на преподаване, степента на усвояване на нови теоретични знания и възможността за практически упражнения в реална работна среда. Те получиха потвърждение, че след успешното полагане на изпит по теория и практика ще вземат държавно утвърден документ за придобита I степен на професионална квалификация. Освен това ще притежават необходимите знания, умения и компетентности за практикуване на една дефицитна и доходна професия. Курсът по професия заварчик, специалност „Заваряване“, I степен на професионална квалификация, е част от пакета обучения, която дружеството организира в началото 2016 г., насочени към придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на служители от строителните фирми, членове на КСБ или регистрирани в ЦПРС. Обученията са по заявка и се финансират изцяло от КСБ като жест към фирмите - членове на Камарата. Чрез тях се цели да се покаже, че организацията се стреми да отговори на нуждите на строителния бранш от висококвалифицирани кадри. При определяне на строителните специалности, по които се осъществяват обучителни курсове, са взети под внимание и резултатите от проведено през 2015 г. проучване на потребностите на бизнеса от подготвени кадри на база на спецификата на всеки отделен регион. В края на посещението представителите на Камарата и „Строителна квалификация“ ЕАД оцениха положително начина на организиране и провеждане на курса, който отговаря на стремежа на дружеството да предлага на строителните фирми набор от качествени обучения с практическа насоченост и придобиване на умения за упражняване на професията в реална работна среда. Особено важно е и въвеждането на по-гъвкави форми на обучения без дългосрочно откъсване от работа, тъй като обучаваните не изпълняват своите трудови задължения. Това затруднява организацията на работа, особено в малките и средните предприятия в бранша. Повдигнат бе и въпросът за потенциала на обучителния център да разшири набора от лицензии за провеждане на курсове по строителни професии или част от професии, например в областта на енергийната ефективност (ЕЕ). Тази тема започна да придобива все по-голямо значение през последните години. Мерките за енергийно спестяване са особено атрактивни на фона на увеличаващите се цени на енергията и желанието за по-голяма конкурентоспособност на индустрията. За това са нужни добре обучени специалисти, които да подпомогнат процеса по прилагането на мерки за ЕЕ както в домовете, така и в промишлеността, където разходите на енергия са най-големи. Като добавена стойност от дейността на Камарата в областта на професионалното образование и обучение се обмисля и създаване и поддържане на регистър на лицата, преминали квалификационни обучения, както и на информационна база данни на кадри с висше строително образование, търсещи си работа. При заявен интерес и наличие на свободни работни места строителните фирми ще могат да се обърнат към Камарата за осъществяване на пряк контакт със специалистите с образование от целия строителен спектър. Тази дейност се явява отговор на едно от водещите предизвикателства в бранша, а именно кадровата обезпеченост, подбора и задържането на висококвалифицирани специалисти. Статистиката през последните години показва тенденции на застаряване на работната сила, дължащо се преди всичко на факта, че строителството е загубило своята атрактивност за младите хора. Проблемът се засилва и от високото текучество в бранша и невъзможността от страна на фирмите да осигуряват постоянна заетост на кадрите си. Налице е остър недостиг на специалисти, като прогнозата е, че тази негативна тенденция ще се задълбочава през следващите години. Освен това работодателите обръщат внимание и на необходимостта от служители, които не просто притежават съответното ниво на квалификация, но и имат реалните знания, умения и подготовка за изпълнение на работните задачи. 6 Даниела Петрова, изп. директор на „Строителна квалификация“ ЕАД: Курсът се провежда по немската дуална система За осигуряване на качествено обучение за придобиване на професионална квалификация и осъзнавайки необходимостта от квалифицирани кадри в строителния сектор, дружеството се насочи към организиране и провеждане на обучения в някои от най-авторитетните центрове за професионално обучение – клоновете в Стара Загора и Плевен на ДП „БГЦПО“. Обучението по професия заварчик е ориентирано към потребностите на фирмите от строителния сектор и реалната икономика, като приоритет има усвояването на практически умения. Курсът се провежда по немската дуална система, т.е. теорията и практиката са свързани и са в непрекъснато взаимодействие. Високо оценяваме екипа от квалифицирани преподаватели, които оптимално съчетават в хода на обучението теория, учебна и производствена практика, използвайки модерна техника, съвременни методи и технологии. Центърът в Стара Загора разполага с много добра материална база и осигурява възможност както за провеждане на качествено обучение, така и за нощуване и хранене на място на обучаващите се. „Строителна квалификация“ ЕАД ще продължи процеса по мониториране на провежданите обучения с цел гарантиране на тяхното качество и използването на съвременни обучителни модули и програми. Работим и в посока обогатяване на набора от предлаганите обучения по професии, които са търсени от фирмите в строителния сектор.