КСБ

Представители на КСБ взеха участие в заседанията на Подкомисията „Професионална квалификация и младеж” на FIEC

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ На 29.02.2016 г. в Брюксел се проведоха заседания на Подкомисията „Професионална квалификация и младеж” към Социалната комисия на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), както и на работната група на Комитета по секторен социален диалог. В срещите участие взеха представители на строителни организации и социални партньори от Германия, Франция, Италия, Дания, Швеция, Португалия, Гърция и др. Камарата на строителите в България – член на FIEC, бе представена от Нина Георгиева – гл. експерт в отдел „Международна дейност и управление на проекти”, и Мартина Кръстева – експерт „Професионална квалификация”. Основен фокус в дневния ред на заседанията бе поставен върху обсъждане на Програмата за действие на секторния социален диалог в строителната индустрия 2016 – 2019 г., представяне на инициативи на национално ниво в областта на професионалното обучение и квалификация, модели на стажуване и чиракуване и развитие на предприемачески умения. Представителите на КСБ предоставиха информация относно изпълнението на проекти в областта на енергийната ефективност, а особен интерес предизвика дейността на търговското дружество на Камарата „Строителна квалификация” ЕАД. Програмата за действие на секторния социален диалог в строителната индустрия 2016 – 2019 г. предстои да бъде представена за одобрение пред Европейската комисия. Основните приоритети в нея са насочени към: 1. Демографските промени – застаряването на работната сила в съчетание с трудностите, пред които са изправени европейските страни, да привлекат и насочат младите хора към строителната индустрия. 2. Инициативи за младежка заетост – кризата, започнала през 2008 г., все още има значително влияние върху нивата на безработица в повечето държави членки, особено по отношение на младите хора. Според данни на Евростат процентът на младежка безработица се задържа на 20,6% през май 2015 г. Около 7,5 млн. млади хора на възраст между 15 и 24 години не са заети нито с работа, нито с образование или обучение. В допълнение, строителният сектор все още има негативен имидж, което задълбочава трудностите при привличане и задържане на млади хора и на квалифицирани кадри. За преодоляване на тази тенденция са заложени следните мерки: – Актуализиране, популяризиране и продължаващо развитие на интернет страницата „Младежки инициативи“ (www.construction-for-youth.eu). Уебсайтът представя примери за добри практики на национално ниво, разработени инструменти и прояви в полза на младежката заетост и подобряване на условията на труд в строителния бранш, както и на цялостния имидж на сектора. Сайтът е разработен със съфинансиране от Европейската комисия и стартира официално през януари 2015 г. с представянето на 40 инициативи от 13 държави. – Увеличаване броя и качеството на схемите за стажуване. Развитието на висококачествено професионално образование и обучение (ПОО), по-специално чрез използването на дуални форми, които съчетават елементи на обучение на работното място, е сред основните теми в дневния ред на ЕС и се счита за значимо средство за улесняване на прехода от образование към работа. Държавите, в които е застъпена дуалната форма на обучение, показват по-добри резултати и в тази връзка осигуряването на високо качество на ПОО е от ключово значение и основа за изпълнение на политиките на ЕС по растеж, заетост и конкурентоспособност. – Развитие на отговорното предприемачество, което е свързано с инициативност, новаторство и поемане на риск, способност за изготвяне и управление на проекти и следователно се нуждае от комплексни и специализирани знания и бизнес умения. От друга страна, то включва социални умения и отговорности към работната сила и обществото. С цел стимулиране на заетостта, устойчивост на работните места, иновациите и социалното сближаване е необходимо да се развие предприемаческият дух на младите хора. Строителната индустрия предлага значителни възможности и перспективи в тази насока и насърчаването на предприемачеството би могло ефективно да допринесе за създаване на повече работни места в сектора. 3. Професионално обучение. Въпреки високите нива на безработица в рамките на ЕС има около 2 млн. незаети работни места. Това се дължи на различни фактори и обстоятелства, като неадекватни схеми за обучение, трудности при признаването на придобити квалификации, пречки пред мобилността на работната сила и др. За да се преодолее проблемът, е необходимо насърчаване на инвестициите в обучение, по-специално към малките и средните предприятия. Важно е да има и по-добро предвиждане на необходимите умения и адаптиране на схемите за обучение с особен акцент върху младите хора. За разлика от други отрасли строителството е сектор, силно зависим от мобилността, която играе решаваща роля в конкурентоспособността. Затова мобилността не трябва да бъде възпрепятствана от политиките за обучение и образование, които понякога се различават значително поради особеностите на всяка страна. В този смисъл програмата поставя акцент върху следните фактори в областта на професионалното обучение: – Предвиждане на потребностите от умения. Европейският строителен сектор изпитва сериозни затруднения при намирането на служители, притежаващи необходимите за бранша умения. За да се преодолее това предизвикателство, от една страна, трябва да е налице по-добро проучване на пазара, насочено към предвиждане на промените в технологиите, материалите, работните процеси и потребностите от умения. От друга – постоянно адаптиране на програмите за обучение. За целта FIEC заедно със социалните партньори ще обоб­щи опита на държавите членки, за да създаде по-добра координация на равнище ЕС, по-специално по отношение на взаимното обучение и обмена на добри практики. Федерацията си поставя за цел и дългосрочно сътрудничество със заинтересовани страни на национално ниво и включване на нови участници – фирми и работници, секторни паритетни фондове, обществени и частни обучителни организации, изследователски центрове, учени и др. – Валидиране на неформалното обучение. С цел улесняване на мобилността в рамките на вътрешния пазар особено внимание следва да се обърне на неформалното учене. Федерацията ще проучи и обобщи съществуващите методологии за признаване и валидиране на неформалното обучение и ще предложи общи насоки за приложение на ниво ЕС. – Улесняване на взаимното признаване на придобитите квалификации. Въпреки инструментите, въведени в рамките на вътрешния пазар на ниво ЕС (ECVET, Europass и т.н.), мобилността в бранша в някои случаи е силно възпрепятствана поради липсата на признаване на придобитите квалификации между държавите членки. Признавайки факта, че обучението и свързаните с него квалификации са и трябва да останат отговорност на всяка държава членка, FIEC съвместно с Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването (EFBWW) ще обсъдят възможността за разработване на ЕС лиценз за опериране на специфични видове големи машини, използвани на строителната площадка. – Обмен на добри практики в областта на инструментите на ЕС. Официалните европейски инструменти, като ECVET, Europass и др., разработени с цел постигане на по-голяма прозрачност при различните схеми и модели за обучение, се различават значително от установената практика на национално ниво. За преодоляването на тези различия FIEC и EFBWW ще проведат изследвания по отношение на статута, различията и перспективите на съответните национални системи като предпоставка за взаимното признаване на придобитите квалификации. – „Зелена“ икономика и работни места. Строителната индустрия играе ключова роля в постигането на програмата на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове, необходими за борба с климатичните промени. „Зелената“ икономиката предоставя на строителната индустрия възможност за откриване на нови работни места, но същевременно ще наложи промени в организацията на работните процеси, а оттам – и нужда от надграждащи или развитие на нови форми на обучения, по-високи стандарти за безопасност и здраве и др. EFBWW и FIEC са ангажирани с разрешаването на тези въпроси в рамките на съвместните си дейности. Ще бъде поставен акцент върху диалога между работодателите и работниците на всяко ниво в сектора, както и върху необходимостта от непрекъснати устойчиви финансови инвестиции и укрепване на принципите за учене през целия живот. 4. Насърчаване на култура по безопасност и здраве. EFBWW и FIEC осъществяват съвместно наблюдение на политиките на ЕС в областта на условията на труд и реализират следните дейности: – Оценяване на законодателната рамка на ЕС по здравословни и безопасни условия на труд. За ефективното им прилагане трябва да се изработят инструменти, които адекватно да отчитат нуждите и възможностите на всяка компания в зависимост от нейния размер. – Изграждане на сътрудничество между заинтересованите страни за подобряване на качеството и безопасността при работа със земекопни машини на строителните обекти. – Подобряване на културата по безопасност в строителния сектор. – Здраве и безопасност за всички видове работници, сред които служители на срочни договори, самоосигуряващи се лица и др. – Хармонизация на статистическите данни по здраве и безопасност с цел сравнимост между държавите членки и постигане на общ показател на равнище ЕС. – Адресиране към потенциалните нови опасности – иновациите и новите технологии могат да предизвикат опасности и нови форми на професионални заболявания, следователно са необходими изследвания по отношение на възможните последици за здравето. – Подобряване функционирането на пазара на труда. Осигуряването на равни условия и възможности за строителните предприятия и борба със сивата икономика са сред приоритетите на настоящата работна програма. Основните акценти в тази област са поставени върху: – борба срещу недекларирания труд; – противопоставяне на социалните измами – осигуряване на недискриминационни и равни условия в строителната индустрия; – анализ на промените в моделите на социалния диалог; – укрепване на индустриалните отношения и на капацитета на социалните партньори. В хода на обсъждането на Програмата за действие на секторния социален диалог в строителната индустрия 2016 – 2019 г. бяха изведени няколко важни предизвикателства, като засилващия се проблем с бежанската вълна на територията на ЕС и възможностите за интегрирането им чрез придобиване на езикови умения и професионално обучение по строителни професии. Като „Други” бяха определени мерките и дейностите, свързани с енергийната ефективност, валидирането на знания, умения и компетенции, придобити по неформален път, развитието на модели за получаване на предприемачески умения и актуализиране на информацията за съществуващи добри практики и популяризиране на интернет платформата „Младежки инициативи“. По време на заседанието на работната група на Комитета по секторен социален диалог бе представена и дейността на организациите Европейски алианс по стажуване и JA Europe.