КСБ

Годишен доклад до FIEC „Строителната индустрия в България през 2015 г.“

Таня Бъчварова, гл. експерт „Анализи и мониторинг“, КСБ Строителната индустрия за 2015 г. се характеризира с благоприятна динамика и с отстъпване на установената от години задълбочаваща се отрицателна тенденция. Статистическите цифри по някои показатели носят положителен знак и потвърждават очакваното темпо за възстановяване и възвръщане на растежа в отрасъл „Строителство“. През последните години секторът в България претърпя загуби и 2015 г. по предварителните статистически данни се оказва преломна. През нея за първи път се бележи положителна тенденция. Класацията по икономически показатели в сравнителен аспект регистрира оптимизъм за бранша. Показаният ръст идва основно на базата на приключените европроекти по пътната и водна инфраструктура. Строителната индустрия за 2015 г. по предварителни данни формира 4,7% от Брутната добавена стойност общо за икономиката. Преките чуждестранни инвестиции в отрасъл „Строителство“ за 2015 г. в сравнение с 2014 г. показват значителен спад от 57,9% . Проектите, които остават във фокуса на инвеститорите, все още са дребномащабни. Повече от 4 години инвестиционната активност реализираше отрицателни стойности. Те продължават и през 2015 г. Очакванията са нивата на строителен обем да се повишат текущо през 2016 г. Основните приоритети за бранша трябва да са търсене и намиране на механизми за по-добро усвояване на европейските средства като основен фактор за темпове на растеж в строителната индустрия на този етап. Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за 2015 г. възлизат на 2896 бр. на стойност 2001 млн. евро. Тенденцията е регистриран спад с 13,2% на броя и на стойността – с 14%. Сключените договори по обявени обществени поръчки в сектора са 2840 бр. на стойност 1347 млн. евро, при запазваща се тенденция на спад на броя с 9,4% и на стойността – с 11,3%. Регистрираните строителни компании в ЦПРС към 7.03.2016 г. са 4595 бр., от които 4550 бр. български юридически лица и 45 бр. чуждестранни фирми. Заличените за 2015 г. са 520 бр. Произведената продукция в отрасъл „Строителство“ по предварителни данни на НСИ за 2015 г. е 8208 млн. евро с ръст със 7,4% на годишна база. За първи път от доста години се наблюдава повишение. Сегментът „Сградно строителство“, който включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция в размер на 4084 млн. евро. Отчита се незначителен спад от 0,9% в сравнение с 2014 г. Процентното съотношение при формираната продукция в отрасъл „Строителство“ е 50,2 на сто за инженерната инфраструктура при 49,8% за сградното строителство. Сегментът „Инженерна инфраструктура“ формира произведена продукция за 4124 млн. евро, или положителен резултат със 17,1% на годишна база. Ръстът идва основно от приключването на европроектите по пътната и водна инфраструктура. От няколко години строителната индустрия тръгна в посока изграждане на инфраструктурни обекти. Мястото на този сегмент е от особено значение за развитие на отрасъла и икономиката. Инженерната инфраструктура заема дял 50,2% от общо произведената продукция по прогнозни данни, като бележи растеж. Инженерното строителство изцяло зависи от държавния бюджет, местните структури и средствата по еврофондовете. Положителната тенденция в него се предвижда да приключи с края на 2015 г. Причината е програмен период 2014 - 2020 г. и намалените в него средства за инженерна инфраструктура. Колебливи остават прогнозите за увеличаване на енергийното строителство в следващите години поради несигурните стартове на проекти, свързани с атомната енергетика. Тази негативна платформа засега не позволява на сегмента да изяви пълния си потенциал. Показателен факт е продължаващата тенденция на значителен спад на разходите за придобиване на ДМА в отрасъл „Строителство“ - с 61% за 2015 г. в сравнение с 2014 г. Приходите от дейността по прогнозни данни за 2015 г. ще бъдат публикувани на 15.08.2016 г. Жилищното строителство е с дял 12,6% от общите приходи в сектора. През 2015 г. има значителен спад с 32,4% спрямо предкризисния период. Регистрирани са понижения на цените при жилищата, но купувачите все още остават предпазливи. Има признаци за възстановяване от кризата и възраждане на сегмента.Те се виждат от данните в статистиката на започнато строителство и въведени в експлоатация жилищни сгради. Започнатото строителство на жилищни сгради бележи ръст с 11,8% на годишна база, а броят жилища в тях се увеличава с 47,3%. Въведените в експлоатация завършени жилищни сгради за 2015 г. са по-малко с 5,5% , както и жилищата в тях - с 18,6%. Нараства разгърнатата жилищна площ при започнатото строителство на жилищни сгради - с 53,8% в сравнение с 2014 г. Завършените сгради са предимно от стоманобетони и представляват 69,9% от общо въведените в експлоатация при дял на тухлените постройки 26,3% с регистрирана тенденция на нарастване. Един от основните приоритети за сегмента е подобряването на енергийната ефективност. Жилищното строителство в България през 2015 г. постави началото на проекти, насочени основно към реновиране и саниране, оптимизация, модернизация и енергоефективност на съществуващия сграден фонд. Издадените разрешителни общо за строеж показват тенденция на нарастване на годишна база от 1,2% и увеличаване на разгърнатата площ с 20,1%. Издадените разрешителни за жилищни сгради регистрират ръст с 1,5%, а разгърнатата площ - с 13%. Нежилищното строителство (офис сгради, хотели и ваканционни селища) формира 24,3% от приходите в отрасъла по прогнозни данни. Отчита се нарастване от 0,8% спрямо 2014 г. Налице са незаети площи в завършените офис и търговски сгради. Очаква се нежилищният сектор да регистрира положителни темпове на растеж през 2016 г. при водещ сегмент „Промишлено строителство“, увеличение на строителство в секторите „Здравеопазване“, „Образование“ и „Селско стопанство“. В историята остават ръстовете от по 17 - 18% годишно от предкризисния период, базирайки се на обемите и свободния капитал, който се инвестира предимно в хотели и ваканционни селища. В момента е налице огромно вторично предлагане на такива обекти. През 2015 г. са регистрирани големи проекти, но те са съпроводени със сериозни бизнес планове. Рисковите инвестиционни проекти намаляват. При нежилищното строителство за 2015 г. и в бъдеще важна позиция заема и ще заема индустриалното строителство и това, свързано с аграрния сектор. Състоянието на сегмента се вижда от дан­ните за издадените разрешителни. При административните сгради се отчита спад на годишна база с 16% и намаляване на разгърнатата площ с 1,2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради за 2015 г. данните сочат ръст от 1,4% на броя и на разгърнатата площ - с 29,7%. Започнатото строителство на административни сгради остава в застой с отрицателни стойности от 4,3% спрямо 2014 г. Инвеститорите очакват по-благоприятен период на пазара, за да разгърнат този сегмент. Темповете на растеж на офис строителството за 2016 г. в прогнозен порядък ще варират около 2%. През 2015 г. на пазара на недвижими имоти има известно раздвижване, но постигнатите резултати в предкризисния период трудно могат да се повторят. Заетите в отрасъл „Строителство“ съставляват 5,3% от общо заетите в икономиката на страната при запазваща се тенденция в сравнение с 2014 г. и нарастване с 2,5% . Анализът показва тенденция на застаряване на работната сила в сектора при отлив на младото поколение от професията. Безработните в отрасъла съставляват 11,4% от общо безработните в страната. Новорегистрираните безработни за 2015 г. намаляват с трайна тенденция и са по-малко с 13,9% в сравнение с 2014 г. Промените се дължат основно на сезонни фактори и нарастване на проектите с европейско финансиране. Прогнозите на КСБ за 2016 г. носят повече оптимизъм. След рекордно ниските нива по отношение на строителните обеми секторът е настроен за бавно връщане към положителни стойности. Налице все още са негативи, които трябва да се елиминират: • Липсват фактори за достатъчно сигурна среда, даващи възможност на фирмите и свързаните с тях доставчици да покажат ръст и положителни тенденции на развитие. • Липсват активност и добри условия за стимулиране на инвестиционната дейност. • Съществува задлъжнялост на бизнеса към банките и междуфирмена задлъжнялост. Налице са започнати проекти, при които на някакъв етап банките спират финансирането поради липса на преводи по кредитите. • Вътрешнофирменият дефицит продължава да съществува, липсват свободни парични средства. Показателен е фактът на значителния спад на ДМА за 2015 г. с почти 62% на годишна база. • Банковата криза през 2014 г. в България остави значителни последици, носещи белези и през 2015 г. Голяма част от строителните фирми все още са в капана на банковата криза. Бизнесът се задържа на пазара, разбира се, при сериозна икономическа преоценка на програмите си. Какви трябва да са приоритетите за развитие на строителния отрасъл занапред.: • Инвестиции в „зелена икономика“. • Повече заложени средства в бюджета на държавата за публични инвестиции - обществени поръчки. • Развитие на малкия и средния бизнес. • Създаване на условия за привличане на чужди инвестиции от страна на държавата. • Напредък по усвояване на програмите, финансирани с европейски средства.