КСБ

Основни насоки за развитие на КСБ през 2011 г.
Уважаеми колеги,
Изминаха две особено тежки години за строителния бранш. След спад в строителната продукция от около 50% през 2009 г. и над 20% през 2010 г. се отчитат тенденции за забавяне на потъването и очаквано възстановяване, макар и бавно, на бранша.
При нас строителите тези процеси се характеризират с рязко преструктуриране в специализацията на фирмите, отпадане на сериозен брой строители от пазара и засилена конкуренция с всички негативни последици от това. Според данните на Регистъра през 2009 г. 1020 фирми не са извършили процедурата годишно потвърждаване, а за 2010 г. броят им е 1270. Така общо на строителния пазар има 4250 действащи строители. По структура от тях над 99,67% са малки и средни и 0,33% - големи. Чуждите фирми от ЕС, които работят в България пряко или чрез своите филиали, са 58, което още повече засилва конкурентния натиск и тази тенденция ще се запази през следващата година поради все по-големия поток на европейски средства за инфраструктура.
От всичко казано дотук може да се направи заключение, че основният удар от кризата понесоха малките и средните фирми, като не може да се отмине фактът, че една голяма част от тях бяха създадени от благоприятната пазарна среда и подхранвани от големия външен приток на спекулативен капитал на строителния пазар.
Очакванията са, че в близките 10 години това няма да се повтори. Кризата помогна за отсяване на истинските строители, тези които в годините успяха да създадат жизнени, модерни, технологично развити структури. От друга страна, големите български строителни фирми успяват да се преборят с конкурентния натиск и да останат водещи на българския строителен пазар.
В тези условия основната цел на Камарата бе да защитава интересите на своите членове, като обединява българския строителен бизнес в цялото му многообразие от малки, средни и големи фирми, да се бори за създаване на прозрачна и конкурентна пазарна среда чрез взаимодействие с правителството, общините и неправителствените организации в България и чрез FIEC на европейско ниво. Ние вече сме незаобиколим фактор в процесите на развитие в строителния бранш и в България като цяло.
За три години успяхме да изградим базата, върху която осъществяваме своите цели. Но това е само началото. Очаквайки 2011 година да е първата с положителен ръст в нашия бранш, ние трябва да насочим нашите усилия в няколко основни направления, които да обсъдим заедно и на базата на които да напишем своя план за работа през следващата година.
Първата по важност задача, която предстои пред нас, е
да направим Камарата, а чрез нея и строителите - наши членове, един от основните фактори, от които зависи усвояването на средствата по европейските фондове
Видно е от бюджета на правителството за 2011 г., че средствата за капиталови разходи са относително малки и строителството ще се финансира главно с европейски пари. Същевременно изминалите години показаха и редица проблеми при изграждането на обектите, финансирани по този начин. Причините са неособено компетентната в техническо отношение администрация, редица недостатъци в тръжни условия, тръжни процедури, пораждащи корупционни практики, неспазване на нормативни актове и т.н., проблеми, по които сме водили разговори неведнъж. За преодоляването им в наш интерес е необходимо да се засилят нашите инициативи за промяна в нормативната база – закони и нормативни актове, създаване на типови тръжни документи и процедури, използване на големия експертен потенциал на Камарата в разработване на планове, стратегии за развитие и иновации в строителството, участие на наши експерти в тръжни процедури. Всички тези действия минават през подписване на споразумения за съвместна дейност със структурите, управляващи европейски пари, както и активно участие в различните форми на взаимодействие с комисиите в Народното събрание, министерства, и не на последно място с общините, като основни ползватели на тези пари. Вече имаме подписани такива с НАП, държавен фонд „Земеделие”, НИНКН и др., но това е само едно малко добро начало. 2011 година трябва да бъде преломна в това отношение, а и тези споразумения трябва да станат работещи.
На второ място трябва
активно и професионално да участваме, според нашите възможности, в промяната на законодателството, за да защитим максимално своите интереси
Поставено е начало чрез внесените от нас промени в ЗОП, ЗУТ, ЗДДС, закона за автомобилния транспорт, но все още успеваемостта ни е ниска. Предстои през 2011 г. да се внесат промени в ЗОП, чрез които да се подобрят практиките в прилагането му. Ние разполагаме със сериозен материал и предложения по тази тема. Нашият успех тук зависи много от авторитета, който КСБ има в обществото.
На трето място е необходимо
по-ефективно да използваме своите възможности, произтичащи от успешната ни международна интеграция
Имаме изградено сътрудничество с FIEC. През 2011 г. сме домакини на редовния конгрес в София и това събитие трябва да се използва активно във вътрешен план, както по посока авторитета на Камарата, така и по поемане на конкретни ангажименти от държавната администрация. Особено ценно е и сътрудничеството с отделите за България на Европейската комисия. Предстои ни и изграждане на сътрудничество с ОЛАФ. Всичко това ни помогна за осъществяване на нашите цели тук в България и разумното използване на открилите се възможности.
На четвърто място
наложително е по нов, по-ефективен начин да се развива нашето взаимодействие с общините
Основната роля в този процес е на областните представителства. Полето за инициативи е голямо и по тази тема трябва да се организира и проведе специална среща между УС и Сдружението на общините, както и други регионални инициативи.
Отразяването на тези теми не означава, че ние ще изоставим и другите направления, в които работим.
Продължава развитието на КСБ с оглед решенията на общото събрание и предложенията на нашите членове. Предстои промяна на устава, чрез която ще продължи процесът на демократизация при управлението, ще се позволи на още по-голям кръг хора да участват пряко във вземането на решения и формирането на политики, все повече ще се увеличава ролята на областните представителства при ясно определени права и отговорности. Продължава работа по професионалните секции като място за дискусии и решаване на определени проблеми.
Изключително важно място заемат и инициативите по професионалното обучение и квалификация. Предстои развитие на инициативата „Аз мога да строя”, продължава работата ни по редица европейски проекти. Камарата ни е желан и търсен партньор от нашите европейски колеги.

Уважаеми колеги,
Целта на този документ е да предизвика дискусия, да породи инициативи и да стане основа за изграждане на плана за работа на Камарата. Като такъв той е отворен и далеч не е изчерпателен. Предлагам ви на следващо заседание на УС, след проведено обсъждане по областни представителства, да се внесе обобщен материал, който да прерасне в конкретен план за работа и да се внесе на общото събрание през 2011 г.
Председател
инж. Светослав Глосов