КСБ

Програма за дейността на „Строителна квалификация” ЕАД през втората половина на 2016 г. и насоки за 2017 г.

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ, Мартина Кръстева, експерт, КСБ Програмата е разработена от „Строителна квалификация“ ЕАД – акционерно търговско дружество с едноличен собственик на капитала Камарата на строителите в България (КСБ). Основен предмет на дейността на дружеството е организиране и провеждане на образователно-квалификационни обучения на кадрите, работещи в строителството, както и дейности по реализирането на разработени стратегии и политики на КСБ, свързани с професионалната квалификация на работещи в отрасъл „Строителство“. От началото на годината бяха организирани и успешно реализирани курсове за придобиване на професионална квалификация по строителни специалности – квалификационен курс по професия заварчик, квалификационен курс „Изпълнение на системи за сухо строителство“ по част от професия строител монтажник, обучение „Строителни изолации”. Те се проведоха в обучителните центрове на Държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ в клонове Стара Загора и Плевен, както и в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ и в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Бургас. 5Целта на план-програмата за втората половина на 2016 г. и за 2017 г. е да регламентира дейностите и да постави разширени акценти в работата на „Строителна квалификация“ ЕАД в областта на професионалното образование и обучение. Тя ще бъде представена на вниманието на областните представителства на КСБ. Така се цели постигането на следните резултати:  Да бъдат изведени предложения за организиране на квалификационни обучения на база специфичните потребности от повишаване на квалификацията на служителите на строителни предприятия по места.  Вследствие на получените предложения – изготвяне на план за необходимите финансови ресурси, които да бъдат осигурени от страна на КСБ. Дружеството проведе обучение в ОП на КСБ – Пловдив Периодично обучение на тема „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ се проведе на 26.07.2016 г. в залата на Областното представителство на КСБ в Пловдив. То беше организирано от „Строителна квалификация“ ЕАД, а обучителната организация бе БГ „Алтернатива”. Обучението се проведе на основание: чл. 163, ал. 2 от Закона за устройство на територията; чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Камарата на строителите; чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Централния професионален регистър на физическите и юридическите лица, извършващи строителство; чл. 1 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. 6Целите на конкретното обучение са свързани с: Запознаване на обучаемите с основните законови и подзаконови нормативни изисквания, с контрола на влаганите в строежите строителни продукти в съответствие със съществените изисквания за безопасност на строежите. Усвояване на правилата и мерките за контрол на влаганите в строежите строителни продукти в съответствие със съществените изисквания за безопасност на строежите. Обучението бе изградено на база на специфичната целева група, за която е насочено, а именно лицата, определени от работодателя по трудово правоотношение, за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Основните използвани методи бяха лекции, работа в групи и дискусии. По своето съдържание обучението включва актуални теми в няколко направления.  Нормативна уредба Закон за устройството на територията. Закон за техническите изисквания към продуктите. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г.; обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр. ДВ, бр. 3 и бр. 9 от 2007 г.; изм. ДВ, бр. 82 от 2008 г.; ДВ, бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.). Прилагане на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (от 1.01.2007 г). Прилагане Наредбата за маркировката за съответствие (обн. ДВ, бр. 69 от 23 август 2005 г., изм. ДВ, бр. 66 от 15 август 2006 г.).  Практическа част Обсъждане на казуси. Дискусия по темата. Попълване и водене на необходимата документация. Обучението завърши с полагане на тест, запознаване с резултатите от него и в заключение – връчване на удостоверенията за завършен курс „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“.