КСБ

Декларация

На проведеното на 18.05.2010 г. общо събрание на ОП на КСБ – Ямбол, от 35 фирми, членуващи в Камарата, присъстваха представители на 22. Инж. Николай Георгиев - председател на ОП-Ямбол, направи отчет за дейността на областното представителство за 2009 г. Беше приет и отчетът на Контролния съвет за бюджета на областното представителство, както и проектобюджетът за 2010 г. С явно гласуване бяха избрани петима делегати за общото събрание на КСБ.
Общото събрание прие следната

В средата на 2008 г. за главен архитект на община Ямбол бе назначена арх. Терзиева. За тези приблизително 2 години в дирекция УТС на общината в дейността, за която отговаря главният архитект, настъпи истински хаос. Голяма част от преписките не приключват в срок. Главният архитект превишава правата си, изисквайки нерегламентирани документи и разпорежда действия, които не са законосъобразни.
В резултат се създава административен произвол, който е несъвместим с пазарната философия на ЗУТ. Прекалено тромавият бюрократичен стил при вземане на решения от арх. Терзиева тормози строителния бизнес в Ямбол почти 2 години. Проблемите в градоус-тройството, които би трябвало да бъдат приоритет на главния архитект, не се решават, за сметка на всекидневно дребнотемие и своеволно тълкуване на ЗУТ. Никой не знае кога ще приключи една процедура, било то за ПУП, строително разрешение или регистриране на завършен строеж. Често изобщо не се отговаря на административни искания. Неадекватното поведение на арх. Терзиева увеличава трудностите, породени от икономическата криза в момента.
Фирмите, членуващи в Камарата на строителите - Ямбол, се надяват кметът на община Ямбол да вземе спешни мерки, като освободи арх. Терзиева и назначи за главен архитект доказан специалист, уважаван колега както от нас, така и от колегите от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите.

Приложение

към декларацията, приета на Общото събрание на КСБ, ОП-Ямбол

Във връзка с приетата декларация информираме обществеността и колегите, че в община Ямбол почти няма преписка, която да е приключила в срок. Независимо че инвестиционните проекти се внасят за съгласуване от инвеститорите с доклад за оценка на съответствие съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ, в община Ямбол се събират писмени становища от специалистите на УТС за пълнотата и качеството на проекта. Служебните задължения на специалистите в дирекция УТС не включват компетентност по проектиране, как-вато задължително се изисква за лицата от надзорните фирми. Съгласно чл. 232, ал. 1, т. 4 от ЗУТ не може длъжностно лице да „изисква като условия за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект или за разрешаване на строеж документи, каквито не се изискват по закон”. На същото основание това представлява съгласуване, одобряване или издаване на строителни книжа в нарушение на закона, на актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството.
Заедно с превишаването на правата това води до неспазване на 7-дневния срок, предвиден от законодателя за издаване на строително разрешение.
Изискват се неща, които не са съществени за строителния процес и които биха могли да се решат по-добре оперативно в процеса на строителството. Забавянето на строителните документи определено нанася щета на инвеститорите. Бизнесът не може да чака некомпетентни служители да си превишават правата. Задължение на главния архитект по чл. 232 от ЗУТ като длъжностно лице е да „вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконно строителство, за спиране или премахване на незаконно извършвани строителни и монтажни работи или за премахване на други последици от нарушенията“.
Честа практика е след просрочване на сроковете по ЗУТ да се оказва натиск върху възложителя или надзорната фирма да си изтегли документацията, като за причини се изтъкват дребни и несъществени проблеми. По този начин се избягва възможността за даване на писмен отказ, който може да се обжалва.
Практика е при внасяне на документи за регистрация на завършени обекти от 4-та и 5-та категория, вместо да се прегледа окомплектовката на документацията и да се регистрира обектът в законния 7-дневен срок, да се изпращат на обектите комисии от по 6–7 човека. Това поредно превишаване на правата на общинската администрация се извършва по разпореждане на арх. Терзиева, то не е законово и е обидно за регламентираните участници в инвестиционния процес съгласно ЗУТ. В резултат отново не се знае кога ще приключи тази процедура, кога ще бъде въведен обектът в експлоатация и винаги не се спазва законовият срок. Не е рядка и практиката на неотговаряне на искания повече от месец. Това е недопустимо, като се има предвид скоростта на живот на бизнеса. Оставаме с впечатление, че движението в дирекция УТС е назад и това е абсолютно неприемливо за нас, строителите.
Успоредно с всички нерешени и създадени от гл. архитект проблеми за строителството в гр. Ямбол, арх. Терзиева отсъства всяка седмица поради това, че работи като гл. архитект и в община Болярово. Смятаме, че няма причина да се толерира това от общинската управа при очевидното несправяне с работата в община Ямбол. Ето няколко фрапантни случая, които са поставили в непазарни условия наши членове, забавили са строежите им и са им нанесли финансови загуби:
1. Жилищна сграда, ул. „Николай Петрини” №17. В продължение на няколко месеца не се заверява протокол 2 без мотивиран отказ. Обектът беше спрян. И сега няма подписан протокол 2, а има подписан протокол 3. Парадокс, който много добре характеризира дейността на общинската администрация.
2. Жилищна сграда на ул. „Видин” №30. По искане за промяна на проект по време на строителството няма отговор от арх. Терзиева в продължение на 3 месеца. Преписката е в РДНСК, Югоизточен район. Обектът е завършен и не може да влезе в експлоатация.
3. Жилищна сграда „Екзарх Йосиф” №3. Приемателна комисия от общински служители без официална заповед.
4. Жилищна сграда „Независима България” №21. Приемателна комисия от общински служители без официална заповед.
5. „Завод за малц” – гр. Ямбол. Голям стратегически обект за региона. Няколко писма от инвеститорите за решаване на проблеми, свързани със загубена документация, изработка на генерален план на обекта и др. от компетенцията на гл. архитект. Никакъв отговор, нито писмен, нито устен.
6. Често незаконосъобразно се обявяват преписки на незаинтересовани лица по ЗУТ. Това води до даване възможност за обжалване на административния акт неправомерно, което спира работата на инвеститорите. Пример: Жилищна сграда на 4 етажа и жилищна сграда на един етаж, ул. „Крали Марко” №124 - незаконосъобразно е обявено строителното разрешение на незаинтересовани лица, в резултат се създава административна преписка, която вероятно ще влезе в съда и забавянето ще е над 6 месеца.
Строителството е сложен обществен процес. Общинската администрация е част от този процес. Идеологията на ЗУТ е да се намали административният произвол, проблемите и контролът да се решават от лицензирани фирми с компетентни специалисти, които поемат нужните отговорности и имат огромни финансови санкции при неизпълнението им. Тази пазарна философия не се приема от арх. Терзиева, която вече 2 години тормози бизнеса в Ямбол с неадекватното си поведение.