КСБ

BUILD UP Skills EnerPro: Обучения по ЕЕ и ВЕИ за строителни специалисти

Д-р Драгомир Цанев, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект Ана Пиринска, КСБ В края на 2014 г. си поставихме за цел да променим нагласите към професионалното образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, да създадем нови учебни програми и да ги наложим като стандартна практика най-вече сред младите специалисти. Днес можем да се похвалим със следното: ✓12 нови учебни програми - за строителни специалисти, работници и преподаватели; ✓6 нови програми за СИП в професионалните гимназии и ЦПО; ✓29 проведени курса от партньорите по проекта; ✓433 обучени специалисти; ✓1360 проведени учебни часа; ✓6 активни учебни центъра; ✓16 споразумения за сътрудничество с външни партньори; ✓2 нови проекта, инициирани по програма „Хоризонт 2020” на ЕС – Train-to-NZEB и Fit-to-NZEB; През 2016 г. партньорите по проект BUILD UP Skills EnerPro ЕнЕфект, СПГЕ „Джон Атанасов“, ПГТЕ „Хенри Форд“, ПГСА - Пазарджик, ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе, и БГЦПО – Плевен, проведоха общо 29 обучителни курса, които бяха подложени на щателен мониторинг от представители на КСБ. Резултатите са повече от впечатляващи – обучените и възложителите са изключително доволни от качеството и придобитите знания, умения и компетенции. Най-позитивни отзиви получиха съвременната тематика и съдържанието, разработени основно благодарение на обучителните програми и материали, осигурени от Институт Пасивна къща. Наред със силното одобрение за новите програми и подготовката на лекторите обаче все още прави впечатление липсата на достатъчно добри условия и възможности за практически обучения – проблем, който въпреки многото предупреждения от страна на обучаващите и браншовите организации сякаш все още не се приема достатъчно сериозно. На базата на разработените програми, проведените обучения и резултатите от осъществения мониторинг екипът на проекта под ръководството на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) подготви официално предложение за План за актуализиране на ДОС през 2017 г. за придобиване на квалификации по професии в професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ и професионално направление 582 „Строителство“, които обхващат 13 професионални квалификации. Актуализирането на тези документи ще доведе до устойчиви дългосрочни промени, които ще повлияят върху подобряването на съществуващите умения на пазара на труда и ще допринесат за цялостното изпълнение на националните и на европейските цели за енергия и климат до 2020 г. Център за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите Центърът за знания за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в сградите, създаден по проект BUILD UP Skills EnerPro, приема за своя мисия да създаде среда за сътрудничество, общуване и обмен на информация и добри практики, както и да осигури устойчивост на разработените по проекта нови учебни програми и учебни материали (помагала, изпитни материали и др.). Като своя стратегическа цел Центърът отчита изпълнението на съвместни дейности, насочени към обучение и повишаване на квалификацията на преподавателите, специалистите и работниците в сферата на строителството за въвеждането на енергийно ефективни решения и ВЕИ в сградите. Звеното е основано от българските участници по проект BUILD UP Skills EnerPro и е отворено за участие – доброволно и безплатно - към всички заинтересовани страни. Партньори Инициативата привлече множество организации, които проявиха дългосрочен интерес и сключиха Споразумение за сътрудничество по проекта. Сред тях са: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС); Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК); Българска търговско-промишлена палата (БТПП); Камара на архитектите в България (КАБ); Сдружение Български врати, прозорци и фасади; ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана; ПГДС „Цар Иван Асен II” (гр. Хасково); ПГСАГ „Васил Левски“ гр. Варна; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Висше строително училище „Любен Каравелов“; Асоциация „За Земята”; Хабитат – България; Български съвет за устойчиво развитие; Пасивна къща България; „Строителна квалификация“ ЕАД и др. Обучение на преподаватели През ноември 2015 г. 9 преподаватели от 4 български професионални гимназии, центрове за професионално обучение, КСБ и ЕнЕфект взеха участие в специализирано едноседмично обучение за преподаватели, организирано в рамките на проект BUILD UP Skills EnerPro в Дъблин, Ирландия. Лекциите и практическите упражнения на теми „Основи на пасивната сграда“ и „Решения за ВЕИ в почти нулево енергийните сгради“ бяха проведени от специалисти от Академия Пасивна къща (Ирландия) и Институт Пасивна къща (Германия) - едни от най-авторитетните обучителни центрове в тази област в света. Учебната програма и помагала пък послужиха за нашите собствени дейности в тази област. Това обаче беше само началото на дейността. Партньорът по проекта Институт Пасивна къща разработи онлайн платформа за обучение на преподаватели, която бе преведена на български и разпространена до образователните и обучителни институции – партньори по проекта. На базата на получената чрез платформата теоретична подготовка ЕнЕфект инициира серия от присъствени обучения за преподаватели на тема „Основи на пасивната сграда“. В периода 25 - 28 януари 2016 г. по инициатива на ПГСА – Пазарджик, и нейния директор инж. Петя Иванова бяха проведени учебни курсове в Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Бургас, насочени към преподаватели и заинтересовани специалисти от професионалната общност. В курсовете се включиха и преподаватели от гимназиите по строителство и архитектура в Брацигово, Кърджали, Смолян, Хасково, Ямбол и Сливен. През февруари беше обхваната Северна България - бяха проведени обучения в Русе (12 - 13 февруари), Плевен (20 февруари) и София (5 февруари в СПГЕ „Джон Атанасов“ и 17 - 18 февруари в ПГТЕ „Хенри Форд“). Общият брой специалисти, които се включиха в курсовете, надхвърли 110. Учебни програми На основата на изградения капацитет участниците в проекта, разделени в два екипа – ВЕИ и Строителство, разработиха 10 нови учебни програми и всички необходими съпътстващи материали за кратки форми на обучение (40 - 60 учебни часа) и свободно избираема подготовка в гимназиите и ЦПО. Всичко за програмите, включително базисни презентации, можете да намерите тук: www.busenerpro.com/programmes.html; а ето и списъка на обучаващите институции със съответните предложения за обучения: Направление ВЕИ Обучаващи институции СПГЕ „Джон Атанасов“, София ПГТЕ „Хенри Форд“, София Курсове 1. Фотоволтаични инсталации 2. Слънчеви топлинни инсталации 3. Котли и инсталации на биомаса 4. Миниветрени съоръжения и инсталации 5. Термопомпени инсталации 6. Климатизация, вентилация и отопление 7. Хибридни топлинни системи Направление Строителство Обучаващи институции ПГСА - Пазарджик ПГСАГ „Пеньо Пенев“ - Русе БГЦПО - Плевен ЕнЕфект, Център за енергийна ефективност Курсове 1. Сградна обвивка 2. Сградни системи 3. Строителен пазар, продукти и технологии 4. Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради. Какво предстои? В момента обучения по програмите, разработени по проект BUILD UP Skills EnerPro, се предлагат във всички професионални гимназии и ЦПО - партньори по проекта. Наред с това до края на март 2017 г. по проект Train-to-NZEB, в който КСБ също е партньор, в УАСГ ще бъде отворен учебно-демонстрационен център за енергийна ефективност в сградите, където освен нашите програми ще се предлагат сертифицирани курсове, обучения и демонстрации по темите: ✓Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради; ✓Сертифициран проектант на пасивни сгради; ✓Принципи за проектиране на пасивни и почти нулево енергийни сгради (ПНЕС); ✓Вентилационни системи с рекуперация; ✓Въздухоплътност в пасивните и почти нулево енергийните сгради; ✓Изолация, прозорци и топлинни мостове в ПНЕС; ✓ВЕИ в пасивните и почти нулево енергийните сгради; ✓Икономика на пасивните и почти нулево енергийните сгради; ✓Енергийно ефективни сградни обновявания и др. Всичко за проекта BUILD UP Skills EnerPro можете да намерите на адрес www.busenerpro.com. Инж. Любомир Келчев, председател на ОП на КСБ – Пазарджик, и управител на „Аквамонт“ ООД: Запознах се с опита на водещи проектантски и строителни компании Инж. Келчев, полезни ли са подобен тип проекти/обучения за изграждане на капацитет и за подобряване на знанията и уменията на работниците? Курсът е изключително полезен. Той е отлично въведение в проектирането на пасивни сгради и енергийно ефективното проектиране. Разширяването на познанията ми по тези въпроси беше много полезно и интересно. Запознах се с опита на водещи проектантски и строителни компании по света и видях примери с реално изпълнени такива проекти в България. Бях наистина впечатлен от архитектурните и инженерни постижения в областта на ниско енергийното строителство. Кои обучителни програми имат най-голям потенциал за развитие от гледна точка на нуждите на сектора в България? Съвсем скоро почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов подчерта, че сега в санирането работят голям процент неквалифицирани хора. През лятото, когато се очаква да стартират проектите по европейски програми, ще се окаже, че недостигът на кадри ще бъде не по-малко от 30 - 40 на сто. Застрашено е и качеството на изпълнението. Смятам, че много актуално на този етап е обучението за повишаване на квалификацията на строителните работници, свързано с реновиране на съществуващи сгради с елементи на нискоенергийно строителство. Според Вас какъв профил участници (работници, ученици или безработни) имат най-голяма полза от подобни обучения? Защо? По-скоро архитекти, строителни инженери, ОВИ специалисти и други, които желаят да се запознаят в детайли със стандарта „Пасивна сграда“. Защото обучението е една солидна база при бъдещо проектиране на пасивни сгради. Също така за собственици и ръководители на строителните компании, които се занимават с високо строителство. Те трябва да имат необходимите познания, за да са мотивирани да препоръчват новите технологии в строителството, да се стремят към по-високи стандарти в бранша. Как оценявате качеството на обучителните материали? Бихте ли променили съотношението между теория и практика? Теоретичната подготовка е подплатена с множество конкретни практически упражнения. Също така получих и много ценна информация за сертифицирани продукти и системи. Отлично подготвени преподаватели, подробен материал и добре организирани лекции. Всичко беше много добре онагледено и подробно и разбираемо обяснено. Изказвам своята благодарност на организаторите и преподавателите за положения труд, бях наистина изключително доволен. Пожелавам и занапред здраве и професионални успехи. Арх. Александър Генчев, СолЕр: Най-голям интерес предизвикват практическите обучения Арх. Генчев, кои обучителни модули са най-перспективни, имайки предвид обратната връзка от участниците? Най-голям интерес предизвикват практическите обучения. Осигуряването на въздухоплътна сградна обвивка е сравнително непозната тема. Обръща се повече внимание на специфичните детайли за избягване на термомостове, обработката с топлоизолация на характерни конструктивни елементи и др. Вентилационните системи с рекуперация са непознати за по-широката публика, а специалистите нямат достатъчно опит и аргументи да обяснят необходимостта и ползите от изграждането на такива системи. Архитектурните познания не са систематизирани и няма цялостен поглед към проблематиката. Знаят се отделни елементи от концепцията „Пасивна сграда", но често боравенето с теорията и прилагането й в практиката е хаотично и непоследователно. Според Вас какъв профил участници (работници, ученици или безработни) имат най-голяма полза от подобни обучения? Защо? Всеки участник в процеса на създаване на пасивна сграда има своето важно място, поради което не може да се отдели някой и да се определи като повече или по-малко важен. От правилното проектиране през прецизното изпълнение на грубия строеж, довършителните работи и инсталации до етапа на експлоатация всяка фаза има своето значение за постигане на оптимални резултати за намаляване разходите на енергия за отопление, охлаждане и вентилация на дадена сграда. При всички участници в този процес се наблюдават липса на знания и умения, за да бъдат създадени условия за по-бързото налагане на стандартите на пасивните и почти нулево енергийните сгради. Как оценявате качеството на обучителните материали? Бихте ли променили съотношението между теория и практика? Материалите са на изключително високо ниво. Представляват съчетание от натрупани много познания и практически опит. Постоянно се обновяват, като се добавят нови примери от съвременни материали, технологии и др. Адаптират се в зависимост от възрастовата група обучавани и техния профил. Съотношението между теория и практика е функция от хората, които се обучават, и се мени според очакванията и интереса. Възможността за адаптиране на теоретичните и практическите модули към съответната група хора, към времето, с което разполагат, познанията, които имат, и насочеността на техния профил е една от основните характеристики на този обучителен курс. Инж. Калинка Добрева, обучител от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София Учебните програми, разработени по проекта „BUS EnerPro” и приложени в обучението по СИП, доказаха своята ефективност. Резултатите от проведените изпити и анкетата за удовлетвореност потвърдиха успеха на този вид обучение. За мен проектът беше мисия да накарам колегите, учениците, всички да мислят различно за това как най-ефективно да използваме енергията на природата от ВЕИ, за да се доближим до живот в пасивната и почти нулево енергийната сграда. Красимир Никифоров, обучаем в квалификационен курс за възрастни Много ползотворно обучение! Даде ми нови решения за максимално ефективно използване на енергията. Обучението беше практически насочено към усвояване на умения за прилагане на ВЕИ в топлотехническите системи. Албена Лазова, директор на БГЦПО - Плевен Работата по този проект позволи да изградим капацитет от преподаватели, учебни програми и пособия за обучение на строителни специалисти за изпълнение на сгради с почти нулево потребление на енергия. Проведените при нас в рамките на проекта обучения на обучаващи и на строителни специалисти пробуди интерес към темата за пасивната и почти нулево енергийната сграда сред фирми и специалисти от строителния бранш, което ни мотивира да продължим в тази посока. Инж. Христо Върбанов, ЦПО – „Рувекс“ Много съм щастлив, че имах възможността да участвам в този проект като преподавател от страна на Център за професионално обучение „Рувекс“. Смятам, че такъв тип обучения ще помогнат за създаването на кадри в областта на инсталаторите на нови енергийни източници. Ще спомогнат да се промени самият начин на мислене за използването на енергийните ресурси и ще открият нови хоризонти в използването на алтернативните методи за отопление и охлаждане.