КСБ

Национален портал подкрепя кариерното ориентиране

Ще бъде създаден модул „Училище - пазар на труда“

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ Националният портал за кариерно ориентиране на учениците е разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Министерството на образованието и науката. За да улеснят учениците в избора на образование, професия и работа, в планирането и постигането на мечтата им за реализация, 150 консултанти от 28 центъра за кариерно ориентиране, създадени по проекта, предлагат индивидуални и групови срещи по темата. Услугите са достъпни за всички ученици и родители и са напълно безплатни. Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа и дейности. Важна роля имат и заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек. Предлаганата услуга „Кариерно информиране“ е процесът, в който консултантът дава актуална и пълна информация за възможностите на образователната система в България, за прехода към заетост на всички ученици, родители и граждани. Кариерното информиране може да се проведе индивидуално или в група. Предлаганата услуга „Кариерно консултиране“ е процесът, при който консултантът оказва съдействие на учениците, за да вземат добри решения за професионалния и личния си избор, и на родителите, за да подкрепят децата си в него. Кариерно консултиране могат да потърсят учениците, които искат: да открият кои са най-подходящите за тях области на образование и обучение – природо-математически, технически, хуманитарни, социални, езикови, изкуство, спорт и др.;  да разберат кои са най-подходящите за тях професии, специалности и области на дейност;  да се информират за училища, университети, прием по профили, професии и специалности;  да се запознаят с реда и условията за постъпване в тях;  да открият информация за работни позиции и работодатели;  да се подготвят да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа. Кариерно консултиране могат да потърсят и ученици, които вече са избрали и се обучават в гимназиална степен на образование, но искат:  да променят посоката/профила си на образование в рамките на средното или по-нататък във висшето образование;  да проверят верността и устойчивостта на направения избор, да планират бъдещите стъпки в кариерното си развитие;  да допълнят универсалните си знания с нови знания и умения. Кариерното консултиране най-често се провежда в индивидуални сесии. Срещите могат да бъдат една или няколко в зависимост от потребностите на учениците или родителите. Предварително се уточняват нуждите от консултиране, съдържанието, времето и продължителността на сесията. Процесът приключва, когато ученикът и родителите са удовлетворени от постигнатите резултати. Какви са ефектите?  клиентите опознават себе си – силни страни, индивидуални характеристики и качества, области за развитие;  научават повече за нещата, които определят изборите им – мечти, желания, ценности, стремеж към успех;  придобиват нови знания и умения за това как да вземат решения;  развиват умението да общуват и да разбират себе си, което подпомага контактите в училищна или в работна среда. Кариерното информиране и консултиране в група е отворено обучение, в което специалистите подпомагат учениците да се ориентират в многообразието от училища, форми на обучение, профили и области на образование, професии и специалности. Те им съдействат да открият силата на възможностите и желанията си, както и бариерите, които трябва да преодолеят, за да постигнат мечтите си. Не на последно място учениците имат възможност да обменят опит с връстници и с други участници в групата. Основните методи, използвани от кариерните консултанти, са индивидуално консултиране или групова работа - интерактивни упражнения, обсъждане, дискусия, решаване на казуси, тренинги, ролева игра, форуми. Националният портал за кариерно ориентиране на ученици е разработен в изпълнение на проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, който стартира през 2016 г. в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”. Той се изпълнява от МОН в периода 2016 - 2017 г., като стойността му възлиза на 7 471 828,73 лв. Предвидените за изпълнение дейности са: 1. Разработване, апробиране и прилагане на програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище. 2. Създаване и прилагане на модул „Училище - пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование. 3. Разработване на инструменти за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и адаптиране на инструменти за целите на кариерното ориентиране на ученици със специални образователни потребности. 4. Утвърждаване на центровете за кариерно ориентиране като ефективни консултационни, методически и координиращи звена за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование. Целта на проекта е да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда. Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище конкретизира съдържанието през различните етапи и степени на средното образование, както и функциите и отговорностите на педагогическите специалисти в училище за неговото реализиране. За целта се формират екипи от педагогически специалисти в 42 пилотни училища в страната, които ще апробират модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище. Ще бъде създаден модул „Училище - пазар на труда“ към Националния портал за кариерно ориентиране. Той ще подпомага трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование. Чрез изграждането му ще се повишава информираността на учениците за потребностите от работна сила, както и възможностите за трудова и професионална реализация в конкретните фирми от регионалния пазар на труда, ще се подпомогне нарастването на младежката заетост. Модулът ще предоставя информация за ученици, които търсят временна заетост или работа по придобитата квалификация, както и за предприятия в регионалния пазар на труда. В рамките на проекта са изготвени инструменти за кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане, насочени към разкриване на интересите и предпочитанията на учениците към дейности от определени групи професии. За целите на кариерното ориентиране на учениците със специални образователни потребности се адаптират избрани теми от създадени инструменти за кариерно ориентиране. Това ще осигури надеждни механизми за партньорство и въздействие както в училище, така и между училището, родителите и външните институции и оказване на подкрепа за включване на ученици от семейства в риск. С утвърждаването на центровете за кариерно ориентиране на учениците в България се създава единна система за ориентиране през целия живот (центрове за кариерно ориентиране, които осигуряват услуги по информиране и консултиране на учениците в училищното образование: университетски центрове за кариерно ориентиране, които предоставят услуги по кариерно ориентиране в системата на висшето образование, и центрове за кариерно ориентиране на заети лица - в системата на заетостта). За повече информация и ползване на услугите на Националния портал за кариерно ориентиране на ученици: www.orientirane.mon.bg