Законът

Промени в закона за местните данъци и такси водят до абсурдни положения

Юридически казуси от практиката дискутираха нотариуси от втората по големина регионална нотариална колегия, тази на Северозападна България, на семинар в Луковит. От София за откриването на семинара пристигна зам.-председателят на НК нотариус Камен Каменов.
Лектор на семинара бе безспорният капацитет по нотариално и семейно право Красимир Димитров


Г-н Димитров, какво беше най-важното, което се обсъди на семинара, и какви въпроси най-много ви задаваха нотариусите?
Този семинар, както и всички други, които досега са провеждани, беше посветен на практически проблеми в нотариалната практика, и то на такива, които имат национално значение и не са характерни само за определени колеги, макар че семинарът е регионален. От началото на годината са постъпвали запитвания или искания от различни нотариуси за разясняване. Всъщност основните групи проблеми, които се обсъждаха, бяха две. На първо място темата за местните данъци в случаите, когато се придобива имот чрез обстоятелствена проверка при давност. От 1 януари
2010 г. влезе едно изменение в закона за местните данъци и такси, което поради недобра редакция, поради липса на конкретно препращане в самия закон породи разнообразна практика по този много съществен въпрос в нотариалната работа и дори се стигна до абсурдни положения, когато един имот се наследява, без да има нотариален акт, тоест придобива се владението от наследници, деца и внуци и т.н., за това да се дължи по-голям местен данък, отколкото когато имотът е придобит чрез продажба. Препращайки към дарението по логиката на закона или към безвъзмездните актове, в тези случаи не се дължи данък. Поради липса на изрично изписана разпоредба това довежда до един за мен незаконосъобразен резултат и прилагането му ощетява определено гражданите. В много райони то ги демотивира да се снабдяват с актове за собственост, което е опасното и трябва да бъде преодоляно задължително. А другата тема е във връзка с практиката по Семейния кодекс и най-вече относно брачните договори и тяхното вписване. Тук също се засегна сериозен проблем относно вписването на брачните договори в имотния регистър, когато с тях се прехвърлят и учредяват вещни права върху недвижими имоти. В някои райони, най-вече в София-град, се въвежда една, мога смело да кажа, много опасна практика вписването да не става веднага, както изисква законът, тоест непосредствено след удостоверяването от нотариус, а в по-късен период, след като се изчака т.нар. вписване в регистъра на имуществените отношения между съпрузите. Това обаче отнема обичайно между 3-4 дни, а понякога седмица и повече, и през този период от време брачният договор остава невписан, от което могат да пострадат както страните по него, така и трети лица. Няма никакво основание за такова практическо прилагане на закона. Това е просто едно нарушение, и то много сериозно, и беше важно въп-росът да се обсъди и да се види как можем да излезем от тази ситуация. Разбира се, много актуални въпроси имаше и във връзка с конкретни проблеми. Отново беше обсъден проблемът за паркоместата и необходимостта от уреждането на статута им в закона за устройство на територията, тъй като практически там проблемите са изключително много, а в момента те нямат уредба и на практика не могат да се възприемат като обект. Някои от въпросите бяха и предварително зададени, други - по време на семинара, но крайната цел в такива случаи е колеги от различни райони в рамките на една колегия да могат да обменят помежду си опит, да представят определени проблеми и особено когато установим или видим, че има противоречива практика дори между самите нотариуси, да търсим варианти да бъде уеднаквявана. Това е важно не само с оглед на стабилността, но и на сигурност-та в обората, тъй като няма нищо по-страшно от това да се установяват в различни райони различни практически подходи при разрешаване на спорни или на такива въпроси, които нямат категоричен отговор и могат да доведат до различни тълкувания.

Обсъдени ли бяха теми, свързани с необходимостта от законодателни промени?
Да, това също беше обсъдено, като направихме преглед на съществуващите промени в законодателството, свързани с нотариалната дейност. Два проекта по отношение на закона за нотариусите и нотариалната дейност в момента висят в Народното събрание и за съжаление все още не са приети на второ четене. Извън това обаче беше обсъден и въпросът за необходими изменения в някои нормативни актове, включително в Наредба 32, относно водене и подредба на брачни договори в служебния архив на нотариусите и поддържаните от него книги и регистри, защото това също създава една противоречива практика, тъй като няма категоричен отговор в закона. Обсъдихме и необходимите промени в закона за кадастъра и имо-
тния регистър, закона за устройство на територията, които, смятам, че може да се инициират, някои от тях дори са влезли в НС по искане например на Камарата на частните съдебни изпълнители. Те могат да бъдат допълнени и в края на краищата това също е много важно, защото от практиката понякога излизат важни въпроси, на които законодателят не е обърнал достатъчно внимание. Има и такива, които просто са пропуснати, а липсата на правна уредба и правоприлагането по аналогия вече водят до известни опасности, защото едни и същи казуси могат да бъдат разрешавани по различен начин.

Вестник „Строител” беше едно от предпочетените четива на семинара. Какво е вашето мнение за изданието? Имате ли някакви препоръки?
Видях този вестник за първи път преди малко повече от година. Оттогава досега, без да съм от редовните читатели, но от броевете, които са ми попадали, правя извода, че той се превърна в чудесно издание. Това може би се дължи на сериозната професионална подготовка при неговото списване. Макар и професионален, вестникът разглежда широк спектър от въпроси, които са свързани включително и с нотариалната дейност, която коментираме в момента. За препоръки - не знам, може да има допълнителна рубрика, свързана с въпроси и отговори от нотариусите.


Красимир Димитров е български юрист цивилист, общественик и университетски преподавател.Завършил е право в Софийския университет. Специализирал е във Вашингтон и Ню Йорк. От 1992 г. е редовен асистент по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на СУ. Преподава още и в Университета за национално и световно стопанство, във Варненския икономически университет, Военна академия „Георги С. Раковски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“. През 1998 г. Димитров е избран за заместник-декан на Юридическия факултет на Русенския университет, а сега изпълнява длъжността научен секретар. През 1999 г. учредява в Русе фондация „Правна клиника“ съвместно с Американската асоциация на юристите. От 1997 до 2003 г. Димитров е член на експертните работни групи, подготвящи редица законопроекти в Народното събрание. Участва в работната група за защита на личните данни в Европейския съюз по чл. 29 от Директивата на Европейския парламент и Съвета 95/46 ЕО. Член е на Международната работна група по защита на личните данни в телекомуникациите и на Експертната група по защита на личните данни в EURODAC. От 2002 г. е избран от парламента за член на Комисията за защита на личните данни и преизбран за втори мандат през декември 2007 г.


Нотариус Анелия Карабенчева - председател на Регионалната нотариална колегия, организатор на семинара:
Подбрах темите на семинара, защото са много актуални, защото материята е нова за колегите. Местният данък при обстоятелствените проверки е от Нова година, измени се законът, и освен това той така е написан, че всеки си го тълкува, както казват хората, „както акъл му дойде”. Ние в Бяла Слатина и другите колеги сме говорили със служители от „Местни данъци и такси” в общините, където са съдебните им райони. Няма никаква яснота, никой не заема някаква точна позиция, а отговорността е наша, и при несъбирането и при невнасянето на този данък ще отговаряме после ние. Освен това брачните договори са нова материя, още няма практика, има неизяснени моменти, при които може да се направи удостоверяването, а вече и подреждането по един, втори, трети начин и е добре в самото начало да изясним всичко и нотариусите да работим еднакво в цялата страна, за да има повече правна сигурност.

Нотариус Анелия Карабенчева - председател на Регионалната нотариална колегия, организатор на семинара:
Подбрах темите на семинара, защото са много актуални, защото материята е нова за колегите. Местният данък при обстоятелствените проверки е от Нова година, измени се законът, и освен това той така е написан, че всеки си го тълкува, както казват хората, „както акъл му дойде”. Ние в Бяла Слатина и другите колеги сме говорили със служители от „Местни данъци и такси” в общините, където са съдебните им райони. Няма никаква яснота, никой не заема някаква точна позиция, а отговорността е наша, и при несъбирането и при невнасянето на този данък ще отговаряме после ние. Освен това брачните договори са нова материя, още няма практика, има неизяснени моменти, при които може да се направи удостоверяването, а вече и подреждането по един, втори, трети начин и е добре в самото начало да изясним всичко и нотариусите да работим еднакво в цялата страна, за да има повече правна сигурност.

Нотариус Весела Ивчева:
За мен голям интерес предизвика дискусията относно бъдещите законодателни промени, свързани с нашата професия и нейното упражняване, както и професионалните проблеми, например вписването на нотариалните актове с отлагателно условие, както и статутът на паркоместата и проблемите с тяхното евентуално бъдещо узаконяване, нещо, за което съм твърд радетел, тъй като както обществото го иска, и гражданите го искат, и лично аз смятам, че това е обект и неговото прехвърляне трябва да бъде узаконено по подходящия начин с промени в ЗУТ, в Закона за кадастъра и имотния регистър и в правилника за вписванията.

Нотариус Камен Каменов, зам.-председател на НК на Република България:

За мен най-важна бе темата за данъците, които се плащат върху обстоятелствените проверки, и дискусията, която стана с Красимир Димитров по този въпрос. Неговото мнение е авангардно и напредничаво, много е важно за нас. Важно е и за разходите на хората, за гражданския оборот, има и съдебна практика тук, за да се уточни точно как да се прилагат тези данъци при обстоятелствените проверки. Традиционно добро е взаимодействието, както и контактите по обсъжданите теми на тези семинари. И това е една традиция, в която се включват много колеги, най-опитните ни университетски преподаватели, а с вашата помощ, на журналистите, се отразява това, което ние правим. Организацията на регионалната колегия на нотариусите, с председател нотариус Карабенчева, беше много добра.


За мен голям интерес предизвика дискусията относно бъдещите законодателни промени, свързани с нашата професия и нейното упражняване, както и професионалните проблеми, например вписването на нотариалните актове с отлагателно условие, както и статутът на паркоместата и проблемите с тяхното евентуално бъдещо узаконяване, нещо, за което съм твърд радетел, тъй като както обществото го иска, и гражданите го искат, и лично аз смятам, че това е обект и неговото прехвърляне трябва да бъде узаконено по подходящия начин с промени в ЗУТ, в Закона за кадастъра и имотния регистър и в правилника за вписванията.

Нотариус Камен Каменов, зам.-председател на НК на Република България:
За мен най-важна бе темата за данъците, които се плащат върху обстоятелствените проверки, и дискусията, която стана с Красимир Димитров по този въпрос. Неговото мнение е авангардно и напредничаво, много е важно за нас. Важно е и за разходите на хората, за гражданския оборот, има и съдебна практика тук, за да се уточни точно как да се прилагат тези данъци при обстоятелствените проверки. Традиционно добро е взаимодействието, както и контактите по обсъжданите теми на тези семинари. И това е една традиция, в която се включват много колеги, най-опитните ни университетски преподаватели, а с вашата помощ, на журналистите, се отразява това, което ние правим. Организацията на регионалната колегия на нотариусите, с председател нотариус Карабенчева, беше много добра.