КСБ

Традиционната годишна работна среща по актуални въпроси от областта на ПОО се състоя в Благоевград

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ Изпълнението на политиката на КСБ в област­та на професионалното образование и обучение (ПОО) през 2017 г. е насочена към създаване на механизъм за изграждане на тези специалисти, от които строителният бранш се нуждае, особено по професии от средното образование. Водещите предизвикателства в сферата могат да намерят своето решение единствено чрез обединяване на усилията на всички заинтересовани страни и изпълнение на дейности за осигуряване на повече възможности за усвояване на практически умения, актуализиране на професионалната компетентност на педагогическия персонал и оказване на подкрепа на младите хора, желаещи да се реализират в строителството. Около това се обединиха участниците на традиционната годишна работна среща на КСБ, на която се разглеждат актуални въпроси от областта на професионалното образование и обучение. Тя се проведе на 5 октомври в Благоевград, като домакини бяха ПГСАГ „Васил Левски“ и Областното представителство на КСБ. Във форума се включиха директори на професионални училища по строителство (ПГСАГ), архитектура и геодезия, доц. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“, и др. Специални гости бяха Надя Теохарова, ръководител „Международен отдел“ към Централния съюз на немската строителна индустрия, и инж. Карен Шмид от Института за професионална квалификация Берлин – Бранденбург към Федерацията на немската строителна индустрия. Основните акценти на срещата бяха поставени върху възможностите за сътрудничество при реализиране на стратегическите цели на КСБ в областта на ПОО, осъществяване на проектни дейности за образователна мобилност, както и на ролята на образователните институции и бизнеса. Мероприятието започна с посещение на ПГСАГ „Васил Левски“, където гостите имаха възможността да се запознаят с учебната база. Директорът инж. Евтимка Митева заедно с учители от ­ПГСАГ показаха кабинетите, в които възпитаниците на строителното училище имат възможност да усвоят практически знания по боядисване, шпакловане, облицовки и др. По време на обиколката немските гости отправиха предложение за използване на материалната база за повишаване имиджа на професията на строителя чрез провеждане на кариерни панаири, демонстрационни сесии с участието на бизнеса, работодатели, родители и др. Според тях това е сред начините да се преодолее едно от водещите предизвикателства на професионалното образование, а именно отливът на младите хора. Втората част от събитието се проведе в офиса на ОП на КСБ - Благоевград, където участниците бяха приветствани от председателя на Областното представителство Петър Байкушев. След това инж. Карен Шмид представи натрупания опит по осъществената образователна мобилност от 2012 г. до момента. По думите й общо 288 български ученици и учители са имали възможност да усвоят практически знания в Предприятието за професионална квалификация към Федерацията на немската строителна индустрия Берлин - Бранденбург по актуални теми, свързани с енергийно ефективно строителство, пасивна къща, екологично строителство и енергийни източници и др. „В подкрепа на повишаване на квалификацията програма „Еразъм+” предоставя възможност за подготовка на проектни предложения за обучение на обучители в Германия. Организацията, която представлявам, има изработена оферта за подобно обучение, базирано на модулен принцип. То обхваща темите „Изисквания за обучение, проверка и планиране“, „Подготовка на обучението и участие в набирането на стажанти“, „Провеждане на обучение“ и „Завършване на обучението“. Всеки модул е практически ориентиран към работата и бизнес процесите“, допълни инж. Шмид. Последва представяне на обща информация за сектор „Строителство“ в областта на заетостта, образованието и реализацията на завършилите строителни специалности млади хора от Борислав Брайков, началник-отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“ към КСБ, и Мартина Кръстева, експерт „Професионална квалификация“. Особено внимание бе обърнато на стратегическите дейности, които Камарата на строителите в България припознава като необходими за изграждане на висококвалифицирани кадри за бранша. Основната целева група на КСБ при осъществяване на практическата си работа в областта на ПОО са заетите лица в предприятията от сектор „Строителство“. Професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия са естествен партньор на КСБ. ПГСАГ имат ключово значение не само в изграждането на средни специалисти, търсени от бизнеса, но и в една качествено нова роля на обучителни организации, притежаващи необходимия експертен капацитет и възможности за повишаване на знанията на работещите в строителния сектор. За това следва на местно ниво да бъде укрепено взаимодействието между Областните представителства на КСБ, професионалните гимназии и бизнеса. КСБ споделя следните възможни решения на натрупаните предизвикателства: 1. Обучение на обучители чрез сътрудничество между Камарата, ­ПГСАГ, ВУЗ и осъществяване на проектни дейности с водещи международни партньори. Една от доказаните форми за това е изпълнението на проекти за образователна мобилност по програма „Еразъм+“. Мобилността с цел обучение на преподавателски състав дава възможност за професионално развитие на участниците под формата на стаж или период на наблюдение в предприятие или друга организация в сферата на ПОО. 2. Търсене на финансиране за изграждане на модерни учебно-тренировъчни бази за осъществяване на теоретичен и практически учебен процес по строителни професии. КСБ се запозна с подобен модел в Германия и заедно със своите немски партньори е възможно да адаптира подобно изпълнение и в България. В тези центрове успешно може да бъде съчетано практическото обучение на учениците съгласно съществуващите програми за производствена практика. Те могат да служат и като база за усвояване на практически умения на специалистите от строителните предприятия. 3. Оказване на подкрепа на младежи, желаещи да се реализират в строителната професия. В резултат от изпълнението на подобен модел на координация между КСБ, нейните Областни представителства, местните професионални гимназии, висши училища и работодатели завършващите ученици ще започнат веднага както работа (учене в работна среда), така и ще продължат своето образование (теоретична академична подготовка), съгласувано с желанието на младежите и с потребностите на строителните предприятия от региона. Директорите на професионалните училища споделиха, че идеите на КСБ са подходящи и целесъобразни. Подчертана бе обаче необходимостта от повишаване на ангажираността и ролята и на другите заинтересовани страни, като Министерство на образованието и науката, строителни фирми и др. В края на срещата доц. Венцислав Стоянов информира участниците за възможностите, които предоставя ВСУ „Любен Каравелов“ за придобиване на висше образование в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“. В заключение участниците коментираха, че подобни срещи са изключително полезни, тъй като те дават възможност да се дебатират актуални проблеми и да се начертаят посоките за преодоляването им с помощта и подкрепата на КСБ. Резултатите от организирания форум на КСБ, основните изводи и предложените решения за подобряване имиджа и качеството на ПОО бяха представени на неформална среща пред министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Той прояви интерес и потвърди необходимостта от изграждане на тренировъчно-учебни центрове като важен елемент за обединяване на усилията на заинтересованите страни на секторно ниво.