КСБ

Нужно е преосмисляне на образованието с цел постигане на по-добри резултати

Борислав Брайков, Началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, Експерт, КСБ Инвестирането в образование и обучение за развитие на уменията е от съществено значение за насърчаване на растежа и конкурентоспособността. Доколко Европа ще съумее да постигне по-добра производителност, ще зависи от способностите, с които разполага. През последните десет години предлагането в световен мащаб на висококвалифицирана работна ръка значително нарасна. Отмина времето, когато източник на конкуренция бяха главно държавите, в които преобладаваше нискоквалифицираният труд. Европейските системи за образование и обучение все още не могат да осигурят необходимите умения, които се търсят на пазара на труда. Нужно е по-активно сътрудничество с бизнеса и работодателите, за да могат знанията в максимална степен да се приближат до реалната работна среда. Това разминаване в нивото на способностите буди все по-голяма загриженост за конкурентоспособността на европейската икономика. За да може до 2020 г. работните места да се увеличат с 20%, е нужно по-високо равнище на квалификация. Особен акцент е поставен върху необходимостта от изграждане на нужните умения за започване на работа, върху подобряването на ефикасността и достъпността на институциите за образование и обучение, както и върху сътрудничеството с всички заинтересовани страни. Европейската комисия обръща внимание на няколко приоритетни области със стратегическо значение, сред тях особено важно място заема борбата с младежката безработица, която е свързана с: • Постигане на професионално образование и обучение (ПОО) на световно ниво, чрез което да се повиши качеството на уменията; • Насърчаване на обучението, основано на практиката, включително провеждане на стажове с високо качество и курсове, съчетаващи теоретична и практическа подготовка, чрез които да се подпомогне преходът от обучение към заетост; • Поощряване на партньорствата между публичните и частните институции за осигуряване на подходящи учебни програми и умения; • Насърчаване на мобилността. Изграждане на умения за XXI век в областта на ПОО Подобряването на универсалните - критично мислене, инициативност, способност за решаване на проблеми и за работа в дух на сътрудничество, и на основните умения - езикова и математическа грамотност, основни познания по математика и естествени науки, само по себе си няма да бъде достатъчно, за да доведе до растеж и конкурентоспособност. Същевременно образователната среда е много далеч от работното място. Целенасочените инвестиции в областта на ПОО и по-конкретно в първоначалното и продължаващото обучение са основополагащи за иновациите, растежа и конкурентоспособността. Ролята на ПОО за улесняване на заетостта сред младите хора, по-специално чрез системите за обучение, съчетаващи теоретична и практическа подготовка, е широко утвърдена. Методите за обучение, в частност професионалната практика и другите модели, съчетаващи теоретична и практическа подготовка, трябва да бъдат интегрирани цялостно в образователната система и да бъдат регламентирани чрез ясна нормативна уредба. Функциите на различните участници е нужно да бъдат ясно определени. Подходът, който е в основата на двустранната система за обучение, а именно класическо, възпроизвеждащо модела на занятията в училище, но съчетано с практически занимания и опит в условията на реална работна среда, притежава голям потенциал, който би могъл да се реализира и по отношение на висшето образование. За постигането на резултати в областта на ПОО учебните планове трябва систематично да се обновяват, както и условията и инфраструктурата за преподаване. Нужно е постоянно да се модернизират, а предприятията, особено малките и средните дружества, трябва да бъдат привличани за активно участие. ПОО е необходимо да бъде в състояние да реагира на търсенето на по-високо специализирани професионални умения, отговарящи на конкретен икономически контекст. То трябва да предлага и широко отворена врата за всички, които желаят да получат достъп до висше образование, както и за тези, на които се налага отново да влязат в системата на обучението, за да се преквалифицират или да повишат своята квалификация. Обучението, основано на практиката, като например моделите, съчетаващи теоретична и практическа подготовка, следва да бъде основополагащ елемент в ПОО в цяла Европа с цел намаляване на младежката безработица, улесняване на прехода към заетост и посрещане на нуждите от умения на пазара на труда. Наред с това то следва да стане по-привлекателно и да бъде с по-високо качество. Всеки етап трябва да открива възможности за продължаване на образованието на по-високо ниво. Социалните партньори и другите заинтересовани страни трябва да бъдат ангажирани активно не само в работата, свързана с развитието му, но и при изпълнението на конкретни дейности. Необходимо е и въвеждането на мерки за активизиране на мобилността. Успехът обаче започва с добрите постижения в обучението. То може да допринесе за постигането на растеж и за създаването на работни места само ако неговата цел бъде учащите да придобият конкретни знания, умения и компетентности, а не просто да посещават училище или да преминат определен етап на образование. Макар че подходът, основан на учебните резултати, вече се е утвърдил като структуроопределящ елемент в Европейската квалификационна рамка и на национално равнище, този важен преход все още не е осъществен изцяло по отношение на преподаването и оценяването. Показателите, по които се прави оценка, често предопределят какво се търси и какво се преподава. Въпреки че редица държави членки обновяват и модернизират учебните си програми, постигането на модерно оценяване все още е предизвикателство. То трябва да бъде поставено в конкретни рамки, така че компетентностите да се определят въз основа на съответните резултати. Необходимо е по-широко да се използва оценяването с образователна цел, при което стремежът е да се подпомогнат учащите в ежедневния процес на усвояването на знания и умения. Извън училище компетенциите на възпитаниците трябва да могат да бъдат оценени, удостоверени и признати, оформяйки по този начин профил от способности, който може да бъде използван от потенциални работодатели. Информацията за квалификационното равнище на населението в количествено и качествено изражение ще позволи на съответните органи по-точно да установят къде съществува евентуален недостиг и да насочат действията си към области, в които инвестициите се изплащат най-добре. Усилията трябва да продължат да бъдат насочени към разработване на инструменти за индивидуална оценка на уменията за наличие както на универсални и основни способности, така и на професионални. Съществуващите към момента европейски инструменти - Европейска квалификационна рамка (ЕКР), Europass, Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET), Европейската многоезична класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ЕSCO), помагат за постигането на по-голяма прозрачност чрез съпоставяне на квалификациите между отделните държави. Посочените възможности не са разработени изолирано една от друга. Може обаче да се направи още много за по-доброто им съгласуване, така че услугите да се предлагат като част от координиран механизъм, включително за постигане на прозрачност и по-добро признаване на квалификациите, за удостоверяване на незадължителното и самостоятелното обучение и за професионално ориентиране през целия живот. Това ще допринесе за създаването на реална европейска мобилност, което означава, че индивидуалните знания, способности и компетентности могат да бъдат оценени лесно и признати бързо и в друга държава. Създаването на общоевропейско пространство на уменията и квалификациите ще подкрепи стремежа за постигане на прозрачност и за признаване през граница на академичните квалификации, придобити чрез професионалното обучение и висшето образование.