Международна дейност и проекти на КСБ

КСБ е асоцииран партньор в нов проект за командироването на работници

Нина Георгиева, гл. експерт МДУП, КСБ Командироването на работници е една от най-дискутираните теми през последните месеци както на ниво ЕС, така и в отделните държави членки, като всяка защитава своите интереси. По време на дебата за промяната на директивата относно командироването на работници се откроиха няколко основни въпроса. Такива са липсата на гаранции за правата на работниците и решаване на правните проблеми, свързани с командироването им, включително изпълнението на колективните трудови договори в страната домакин (в някои от държавите членки, например Германия и Австрия, те са задължителни за всички строителни фирми). Предлага се разширяване на обхвата на отрасловия колективен трудов договор за всички строителни предприятия, работещи на територията на всяка страна от ЕС, без значение дали членуват в съответната работодателска организация. Друга основна тема са трудностите при прилагането на санкции в случай на неспазване на колективните трудови договори и законодателството в областта. Като проблем се поставя и слабата комуникация между представителите на работниците, синдикатите и държавните органи. Големият интерес към промените в директивата провокира Камарата на строителите в България (КСБ) да се включи като асоцииран партньор в новия европейски проект „Механизми за насърчаване на приложението на колективните трудови договори и законодателство по отношение на командированите работници“ с координатор КТ „Подкрепа“. Инициативата е финансирана от ЕК по бюджетна линия „Социален диалог и индустриални отношения“ - „Командироване на работници: засилване на административното сътрудничество и достъпа до информация“. Партньорската мрежа включва работодателски организации, изследователски центрове и синдикални организации от различни сектори на икономиката. Основни партньори:  Асоциация на строителните предприемачи, Чехия;  Международен център Fagligt, Дания;  Arbeit und Leben - DGB/VHS Берлин-Бранденбург, Германия;  Институт по труда към панкипърската федерация по труда (синдикат), Кипър;  Федерация на независимия транспортен синдикат, Италия;  Професионален съюз на работниците от пощите и телекомуникациите, Латвия. Асоциирани партньори:  Камара на строителите в България;  Конфедерация на националните синдикати Cartel – Alfa, Румъния;  Фондация Antonio Bustamante, Испания. Сред основните цели на проекта са:  Повишаване на взаимното доверие между заинтересованите страни, включително насърчаването на общи действия между социалните партньори на различни нива, обмяна на опит и обучение;  Подобряване на базата данни от качествен и количествен характер, както и оценка на достъпната информация и данни относно различните аспекти на командироването на работници;  Разширяване на достъпа, прозрачността и качеството на информацията относно реда и условията за наемане на работа с оглед спазване на съществуващите практики в държавите членки, наблюдение върху начините, по които се прилагат разпоредбите на директивата за командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги;  Повишаване на информираността чрез събиране и оценка на данни, анализ и информация, специфични за процеса на публикуване, включително чрез сътрудничество между социалните партньори и държавните органи в различни дисциплини, изследователски центрове и институти, както и заинтересованите страни. За постигането на амбициозните цели е изготвен ясен план, който предвижда редица мерки. Сред тях е възлагането на по-големи гаранции за изпълнението на колективните трудови договори чрез създаване на партньорство между участниците и на механизми за докладване на случаите на нарушения - разработване на ръководство за процедурите за обжалване и подаване на информация. Заложено е и осигуряване на информация и консултации на командированите работници – разработване и стартиране на международна онлайн видео кампания, национални дискусионни форуми и специализирани консултантски сесии. Друга мярка е решаване на проблемите с командироването на работници в случаите на под­изпълнителски договори или в рамките на отдаване на работната сила чрез агенциите за временна заетост. Конкретните дейности по проекта са създаване на мрежа за сътрудничество и мониторинг, провеждане на национални консултативни срещи, както и мащабна европейска разяснителна кампания. Първата работна среща се проведе на 21 - 22 март в Копенхаген, Дания. В началото на събитието бе прочетен поздравителен адрес от президента на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов. След това експертите от синдиката представиха данни за процеса на командироване. Съгласно официалната статистика строителният сектор е водещ в този процес с 44% от общия брой на командировани работници. През 2014 г. командированите работници в ЕС са 1,92 млн., а от 2010 г. до 2014 г. броят им се е увеличил с 44,4%. Средната продължителност на командироването е четири месеца. Участниците бяха запознати и с предстоящите промени в правилата за командироване на работници, предмет на директивата за командироване и съответното национално законодателство за нейното прилагане в отделните държави членки, включително за издаване на формуляри А1 на фирмите относно приложимото социалноосигурително законодателство и дължимите вноски в съответната социалноосигурителна система. На свой ред партньорските организации представиха своите основни политики и приоритети, както и международни проекти и текущи инициативи в областта на професионалното обучение и квалификацията, научноизследователски дейности по информиране и консултиране на заинтересованите страни относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Вторият ден от работната среща беше посветен на дефинирането и разпределянето на практическите задачи между партньорите по проекта. Обсъдиха се основните дейности, планираните цели, задачи и резултати, както и индикативният бюджет и подробният график за изпълнението му. Дискутирани бяха и инструментите за измерване и мониторинг на дейностите по проекта. Най-важният резултат, който се очаква в края на инициативата, е платформа за командировани работници и подобрено сътрудничество между социалните партньори и инспекциите по труда във всяка държава, участваща в проекта. В дневния ред бяха включени въпросите за управлението, координирането и администрирането, техническата и финансовата отчетност, комуникационен план, задачи и отговорности на партньорите, както и предстоящи дейности през 2018 г. Следващият форум по проекта ще се проведе през април в София, с домакин КТ „Подкрепа“, а срещата на работната група за платформата ще бъде в Рига, Латвия, през юни. На откриващото събитие в Копенхаген КСБ представи не само дейността на организацията, но и запозна детайлно присъстващите с друга сходна инициатива, по която експертите на Камарата работят от октомври 2016 г. Става дума за „EU Post Lab - Командироване на работници: засилване на административното сътрудничество и достъпа до информация“ по програма „Социален диалог“ на ЕК. Презентирани бяха партньорската мрежа, основните цели и реализираните до момента дейности по работни пакети, включително и изграждането на бази данни за командироване на работници, като за прототип се използва структурата на Централния професионален регистър на строителя. Сред целите на EU Post Lab е да проучи как стои въпросът с минималните заплати в строителния сектор в отделните страни членки. Наред с това ще се предложат стратегии за по-добра координация между социалните партньори и инспектиращите органи както на национално, така и на транснационално ниво с оглед спазване на предвидените в закона и/или колективните трудови договори минимални трудови възнаграждения. Темата на проекта е пряко свързана с директивата относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, която е приложима за българските строителни фирми, изпълняващи обекти в други страни членки на ЕС. Нейните изисквания се считат за минимални що се отнася до възнагражденията на работниците и осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд на обекта.