Мониторинг на обществените поръчки – март 2018 г.

Прочетена: 91

Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

Пазарът на обществени поръчки е част от Брутния вътрешен продукт – ресурс, който трябва да бъде изразходван прозрачно и ефективно. Осигуряването на равнопоставен достъп и конкурентна среда в сферата на обществените поръчки е определящ фактор при формирането на бизнес климата, увеличаването на чуждестранните и местни инвестиции, стабилизирането на българските фирми и постигането на устойчив икономически растеж.

Мониторингът на обявените обществени поръчки е част от дейността на Камарата на строителите в България. Той е насочен главно към сектор „Строителство“, като предоставя месечно информация относно обхвата (предмета) на обявените обществени поръчки, както и необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител, които биха могли да са пречка пред свободната и лоялна конкуренция, равнопоставеност и биха създали условия за допускане на дискриминация в отрасъла.
По данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за март 2018 г. обявените тръжни процедури в сектор „Строителство“ са 324 броя с обща прогнозна стойност 867 млн. лв. Спрямо февруари 2018 г. се наблюдава ръст от 46,6% (103 бр.) на обявленията и нарастване при стойността от 151,3% (522 млн. лв.). В сравнение с март 2017 г. се регистрира ръст от 20% (54 бр.) на обявленията и от 95,3% (423 млн. лв.) на стойността.

Обявени обществени
поръчки по вид строителство

„Инженерна инфраструктура“ – обявените поръчки през март са 89 бр., или 27,5% от всички в сектор „Строителство“. С обща прогнозна стойност 617 млн. лв., което е 71,2% от общо обявената стойност на поръчките за отрасъла. Спрямо предходния месец обявените търгове в „Инженерна инфраструктура“ регистрират ръст от 58,9% (33 бр.) на броя и на стойността от 280,9% (455 млн. лв.).
„Сградно строителство“ – делът на поръчките в сегмента е 21,3% от общо обявените, или 69 бр., с прогнозна стойност 72 млн. лв., представляваща 8,3% от общата за отрасъла. Спрямо предходния месец обявените поръчки в „Сградно строителство“ отбелязват увеличение от 64,3% (27 бр.) на броя и при стойността от 28,6% (16 млн. лв.).
„Енергийна инфраструктура“ – обявените търгове са 33 бр., или 10,2% от всички в сектора. Прогнозната стойност е 54 млн. лв., или 6,2% от общата. Спрямо предходния месец обявените поръчки в „Енергийна инфраструктура“ регистрират ръст от 22,2% (6 бр.) на броя и спад при стойността от 1,8% (- 1 млн. лв.).
„ВиК инфраструктура“ – делът на обявените търгове в сегмента е 5,9% от всички обществени поръчки в отрасъла, или 19 бр. Обявената прогнозна стойност е 71 млн. лв., което е 8,2% от общо обявената прогнозна стойност на поръчките за строителство. Спрямо предходния месец обявените обществени поръчки във „ВиК инфраструктура“ отбелязват ръст от 18,8% (3 бр.) на броя и увеличение на стойността от 12,7% ( 8 млн. лв.).
„Проектиране и надзор“ – обявените търгове са 114 бр., или 35,1% от всички, с прогнозна стойност 53 млн. лв., или 6,1% от общата. Спрямо предходния месец обявените поръчки в „Проектиране и надзор“ регистрират ръст от 42,5% (34 бр.) на броя и на стойността от 488,9% (44 млн. лв.).
Дейности по изпълнение на обществените поръчки по вид строителство
„Инженерна инфраструктура“:
 Изграждане, реконструкция, ремонт на пътна и жп инфраструктура – 34,8%;
 Tекущи ремонти на горски пътища – 4,5%;
 Рехабилитация и поддържане на пристанища
– 0%;
 Изграждане, реконструкция, благоустрояване на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 11,2%;
 Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, изграждане на подпорни стени, укрепване на път, рехабилитация и поддържане на пристанище – 5,6%;
 Изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на улична мрежа – 40,5%;
 Изграждане, реконструкция на съоръжения и инсталации за депо за отпадъци – 1,1%;
 Рекултивация и реставрация – 2,3%.
„ВиК инфраструктура“:
 Строителство и ремонт на пречиствателни станции на битови и отпадъчни води – 10,5%;
 Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализационни системи – 73,7%;
 Строително-монтажни работи на водоеми – 15,8%.
„Сградно строителство“:
 Инженеринг на съществуващи сгради – 18,8%;
 Ново строителство – 7,2%;
 Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни работи – 62,4%;
 Kонсервация и реставрация – 1,5%;
 Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност – 4,3%;
 Проектиране и СМР по преустройство на сгради – 5,8%.
„Енергийна инфраструктура“:
 Ново строителство – 3%;
 Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност – 21,2%;
 Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи, авторски надзор), повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради – 12,1%;
 Изграждане, реконструкция, подмяна на преносни и разпределителни мрежи и съоръжения към тях в електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване – 63,7%.
„Проектиране и надзор“:
 Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 29,7%;
 Проектиране, изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 26,3%;
 Оценка на съответствие, строителен надзор, инвестиционен контрол и изготвяне на паспорти за обекти – 37,7%;
 Обследване за енергийна ефективност – 0,9%;
 Изготвяне на устройствен план – 1,8%;
 Изготвяне на идеен проект – 1,8%;
 Кадастрална карта – 1,8%.

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Инженерна инфраструктура“:

Поръчка №00814-2018-0008, община Враца – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца – зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. „Поп Сава Катрафилов” до ул. „Кръстьо Българията”, с прогнозна стойност – 5,3 млн. лв.
Поръчка №00661-2018-0003, община Белене – СМР на обекти „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене – АЕЦ Белене, Деков – Кулина вода“, прогнозна стойност – 5,3 млн. лв.
Поръчка №00721-2018-0003, община Тополовград – „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, прогнозна стойност – 5,4 млн. лв.
Поръчка №00017-2018-0006, община Берковица – „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) в рамките на проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица по две обособени позиции”, прогнозна стойност – 5,4 млн. лв.
Поръчка №00060-2018-0001, община Каварна – „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна“, прогнозна стойност – 5,5 млн. лв.
Поръчка №00396-2018-0002, община Борово – „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“, прогнозна стойност – 5,6 млн. лв.
Поръчка №00189-2018-0009, община Севлиево – Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”, прогнозна стойност – 5,7 млн. лв.
Поръчка №00340-2018-0007, община Угърчин – „СМР по обособени позиции в изпълнение на проект: „Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин“, прогнозна стойност – 5,7 млн. лв.
Поръчка №00827-2018-0001, община Кула – Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища VID1120/II-14-Цар Петрово/и VID1121/III–141–Полетковци–Старопатица/, Община Кула, област Видин“, прогнозна стойност – 5,7 млн. лв.
Поръчка №00299-2018-0002, община Търговище – „Изграждане на нова клетка – разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци за регион Търговище“, прогнозна стойност – 5,8 млн. лв.
Поръчка №00233-2018-0018, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) – София – „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък „София – Волуяк“, вкл. гари София, нова гара Обеля и гара Волуяк“, прогнозна стойност – 48 млн. лв.
Обявени обществени поръчки над 50 млн. лв. в сегмент „Инженерна инфраструктура“
Поръчка №00044-2018-0017, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), старо наименование – Национална агенция „Пътна инфраструктура“ (НАПИ), старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ (ФРПИ) – „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“, прогнозна стойност – 123 млн. лв.
Поръчка №00044-2018-0018, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), старо наименование – Национална агенция „Пътна инфраструктура“ (НАПИ), старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ (ФРПИ) – „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122“, прогнозна стойност – 123 млн. лв.
Поръчка № 00044-2018-0019, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), старо наименование – Национална агенция „Пътна инфраструктура“ (НАПИ), старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ (ФРПИ) – „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“, прогнозна стойност – 178,8 млн. лв.

Обявени обществени поръчки над 50 млн. лв. в сегмент „ВиК инфраструктура“

Поръчка №00267-2018-0018, община Пловдив – „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив – Инженеринг”, прогнозна стойност – 58,8 млн. лв.
Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Сградно строителство“
Поръчка №00546-2018-0004, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО) ЕАД – София, Старо наименование – Специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) ЕАД – София) – Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи в сградния комплекс на УСБАЛО ЕАД“, прогнозна стойност – 5 млн. лв.
Поръчка №00353-2018-0052, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – „Изграждане на нов Център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй“, прогнозна стойност – 9,8 млн. лв.
Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Енергийна инфраструктура“
Поръчка №00322-2018-0004, община Кърджали – „Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо осветление в община Кърджали“, прогнозна стойност – 5,9 млн. лв.
Поръчка №00087-2018-0034, Столична община – „Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община“, прогнозна стойност – 16,6 млн. лв.
Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Проектиране и надзор“
Поръчка №00044-2018-0021, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), старо наименование – Национална агенция „Пътна инфраструктура“ (НАПИ), старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ (ФРПИ) – „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, прогнозна стойност – 7 млн. лв.
Поръчка № 00233-2018-0015, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) – София – „Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Костенец – Септември“, прогнозна стойност – 9,1 млн. лв.
Поръчка №00233-2018-0014, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) – София – „Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Елин Пелин – Костенец“, прогнозна стойност – 22,8 млн. лв.
Обявени обществени поръчки по източници на финансиране
 Държавен бюджет – 170 бр.;
 Механизъм за свързване на Европа – 3 бр.;
 Фонд „Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ – няма;
 Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – 35 бр.;
 Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ – 3 бр.;
 „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ – 101 бр.;
 Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ – 4 бр.;
 INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“ – 1 бр.;
 INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ – 3 бр.;
 Фонд „Убежище миграция и интеграция“ – 2 бр.;
 Оперативна програма „Добро управление 2014 – 2020“ – няма;
 Национален доверителен Екофонд – 1 бр.
 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 1 бр.
През март 2018 г. в обявленията за обществени поръчки се изискват следните сертификати:
ISO 9001:2008 – за 51,2% от поръчките се изисква този сертификат.
ISO 14001:2004 – за 30,9% се изисква този сертификат.
OHSAS18001:2007 – за 3,1% от поръчките се изисква този сертификат.
ISO 27001:2005 – за 0,3% от поръчките се изисква този сертификат.
ISO 17020:2005 – за 1,2% от поръчките се изисква този сертификат.
IEC 17025:2005 – не се изисква.
ISO 9606-1:2012 – за 0,3% от поръчките се изисква този сертификат.
 ISO 13485 – не се изисква
ISO 17024:2003 – не се изисква

Нередности при обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“, влияещи негативно върху конкуренцията

Нередностите при обявените обществени поръчки са често срещани необосновани, липсващи или прекомерни изисквания при критериите за подбор на изпълнител, поставени в условията за участие и критериите за възлагане, а именно при:
 Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри;
 Икономическо и финансово състояние;
 Технически и професионални възможности;
 Критерий за качество – показатели за оценка;
 Критерий за качество – срок на годност;
 Критерии по отношение на показатели, като методология, концепция, план за работа промяна в последователността на технологичните процеси.
През март 2018 г. при обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ са допуснати 3 нередности, водещи до субективни решения при възлагане или отстраняване на участниците в тръжните процедури.

Поръчка №00814-2018-0004, възложител община Враца

Наименование: „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции, във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 година по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Ремонт и обновяване на ДГ „Европейчета“, база 1, град Враца“, Обособена позиция №2 – „Изграждане на спортна зала в СУ „Христо Ботев“, град Враца“, и Обособена позиция №3 – „Изпълнение на СМР на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, град Враца“.

Коментар: Лицата, до които се изпраща поканата за участие в процедура договаряне без предварително обявление, включват такива, които не са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя.

Поръчка №0678-2018-0009, възложител „Топлофикация Русе“ ЕАД

Наименование: „Реконструкция на котел №5 Обособена позиция – Монтаж на възли и системи – Монтаж на възли и системи по позиции, описани в техническото задание, работната документация и чертежи на котел 5“.

Коментар: Лицата, до които се изпраща поканата за участие в процедура пряко договаряне, включват такива, които не са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя.

Поръчка №01026-2018-0001, възложител община Искър

Наименование: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.

Коментар: За „Предоставяне на Консултантска услуга при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“ е редно в екипа от експерти да е включен и експерт със специалност в областта на предмета на поръчката за осигуряване на качественото й изпълнение.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.05.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: