КСБ

В Германия вторичното използване на строителните отпадъци е сериозен бизнес


Експерти на КСБ и специалисти от МОСВ преминаха обучение на тема „Управление на строителни отпадъци” в Германия. Те посетиха ESG-BAU GmbH – сдружение към Министерството на околната среда на провинция Берлин-Бранденбург и дъщерно дружество на Централния немски съюз на строителната индустрия. В обстойни разговори с неговото ръководство беше дискутирана темата „Правно регулиране и добри практики на третирането на строителните отпадъци в Германия”. Основните правни документи „Технически правила за регионалните отпадъци” и „Закон за рециклиране и управление на отпадъците” са влезли в действие през периода 1993-1996 г. След това през 1998 и 2003 г. са приети различни подзаконови актове за цялостно оформяне на подробната правна рамка за третиране на отпадъците. През последните години строителните отпадъци са около 63% от общото тегло на отпадъците в Германия. Интересно е да се знае, че от общото тегло от 213 млн. т строителни отпадъци, се рециклират 86%. От рециклирането на отделните видове строителни отпадъци се получават вторични строителни материали с различни възможни предназначения. Например от разрушаването на сградите се получават 52,1 млн. т отпадъци, от които се рециклират 35,7 млн. т с различно предназначение и възможна употреба, преди всичко за пътищни настилки. Отделно от това се добиват 7 млн. т материали за минната инфраструктура, за дренажи и др., 3,8 млн. т за публичната инфраструктура, алеи и др., 1,6 млн. т за земни укрепителни съоръжения и 4 млн. т са депонирани. За използването на рециклираните материали са въведени специални подробни нормативи за тяхната класификация и технически спецификации и стандарти чрез DIN и ISO.
Българските експерти посетиха фирма „Graff” GmbH, която рециклира строителни отпадъци. В пълен работен режим бяха разгледани машините и оборудването на компанията за разтрошаване и сортиране на строителните отпадъци. След преработка на отпадъчния материал се получават разтрошени и сортирани различни крайни фракции, готови за следващо вторично използване.Беше подчертано, че успехът на тази дейност зависи основно от обвързването на производството с доставките на разрушения суров материал, неговата преработка и пласиране на крайните клиенти.
След това българските представители посетиха фирма „Otto Rudiger Schulze”, където се запознаха с цялостния производствен процес и отделните етапи на сортиране на отпадъците. Беше потвърдено, че за успеха на дейността се изисква добра координация, юридическо гарантиране и практическо обвързване на закупуването, транспортирането, преработването и доставките на остатъчните преработени материали на крайните клиенти.
Нашите представители посетиха и фирмата „Hochtief Construction” AG, където бяха запознати със строителството на надземни съоръжения и мостови конструкции за скоростни влакове и метро. На тези строителни обекти се извличат отделни инертни материали, които се категоризират, сортират и използват в други строителни операции. Като обобщение може да се каже, че посещението на германски работещи фирми за преработка на строителни отпадъци беше изключително полезно за експертите на КСБ. Това несъмнено ще подпомогне по-активното участие на Камарата в процеса на регулиране и развитие на дейността по преработката на строителните отпадъци, който е нов и предстои да се развие в България.

Експерти на КСБ и специалисти от МОСВ преминаха обучение на тема „Управление на строителни отпадъци” в Германия. Те посетиха ESG-BAU GmbH – сдружение към Министерството на околната среда на провинция Берлин-Бранденбург и дъщерно дружество на Централния немски съюз на строителната индустрия. В обстойни разговори с неговото ръководство беше дискутирана темата „Правно регулиране и добри практики на третирането на строителните отпадъци в Германия”. Основните правни документи „Технически правила за регионалните отпадъци” и „Закон за рециклиране и управление на отпадъците” са влезли в действие през периода 1993-1996 г. След това през 1998 и 2003 г. са приети различни подзаконови актове за цялостно оформяне на подробната правна рамка за третиране на отпадъците. През последните години строителните отпадъци са около 63% от общото тегло на отпадъците в Германия. Интересно е да се знае, че от общото тегло от 213 млн. т строителни отпадъци, се рециклират 86%. От рециклирането на отделните видове строителни отпадъци се получават вторични строителни материали с различни възможни предназначения. Например от разрушаването на сградите се получават 52,1 млн. т отпадъци, от които се рециклират 35,7 млн. т с различно предназначение и възможна употреба, преди всичко за пътищни настилки. Отделно от това се добиват 7 млн. т материали за минната инфраструктура, за дренажи и др., 3,8 млн. т за публичната инфраструктура, алеи и др., 1,6 млн. т за земни укрепителни съоръжения и 4 млн. т са депонирани. За използването на рециклираните материали са въведени специални подробни нормативи за тяхната класификация и технически спецификации и стандарти чрез DIN и ISO. Българските експерти посетиха фирма „Graff” GmbH, която рециклира строителни отпадъци. В пълен работен режим бяха разгледани машините и оборудването на компанията за разтрошаване и сортиране на строителните отпадъци. След преработка на отпадъчния материал се получават разтрошени и сортирани различни крайни фракции, готови за следващо вторично използване.Беше подчертано, че успехът на тази дейност зависи основно от обвързването на производството с доставките на разрушения суров материал, неговата преработка и пласиране на крайните клиенти. След това българските представители посетиха фирма „Otto Rudiger Schulze”, където се запознаха с цялостния производствен процес и отделните етапи на сортиране на отпадъците. Беше потвърдено, че за успеха на дейността се изисква добра координация, юридическо гарантиране и практическо обвързване на закупуването, транспортирането, преработването и доставките на остатъчните преработени материали на крайните клиенти.Нашите представители посетиха и фирмата „Hochtief Construction” AG, където бяха запознати със строителството на надземни съоръжения и мостови конструкции за скоростни влакове и метро. На тези строителни обекти се извличат отделни инертни материали, които се категоризират, сортират и използват в други строителни операции. Като обобщение може да се каже, че посещението на германски работещи фирми за преработка на строителни отпадъци беше изключително полезно за експертите на КСБ. Това несъмнено ще подпомогне по-активното участие на Камарата в процеса на регулиране и развитие на дейността по преработката на строителните отпадъци, който е нов и предстои да се развие в България.