КСБ

Студенти и работодатели могат да се включат в проект „Студентски практики”

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ Студенти и работодатели могат да се включат в проект „Студентски практики“ – фаза 1, до началото на юли 2018 г., когато е крайният срок за записване. Той се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ от Министерството на образованието и науката (МОН). В проекта участват 48 висши училища - партньори на МОН. Всички желаещи трябва да направят своята регистрация за участие в информационната система на проекта на адрес https://praktiki.mon.bg/sp/. Те трябва да сключат своите договори не по-късно от началото на юли и да приключат практиките си най-късно до края на август. За практическо обучение са необходими 240 часа в реална работна среда, което отнема средно около 2 месеца. Към 11 май почти 100 000 потребители са се регистрирали в информационната система на проекта, като над 80 000 са студенти. От тях 42 200 са със сключен договор за провеждане на практическо обучение, а 35 110 вече са приключили успешно своите практически обучения. Почти 1000 студенти практикуват в професионалните направления „Архитектура, строителство и геодезия“, а регистрираните обучаващи организации със сфера на дейност строителство са общо 138, от които: – 52 предприятия – строителство на сгради; – 23 предприятия – строителство на съоръжения; – 63 предприятия за специализирани строителни дейности. Основната цел на проекта е да се увеличи практическата насоченост на висшето образование и да се засили гъвкавостта на завършващите спрямо динамиката на пазара на труда. Чрез него се създават условия за изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и работодателите, което е от изключително значение за развитието на икономиката на страната. По време на практиките в реална работна среда студентите получават нови знания, умения и компетентности по специалността, по която се обучават във висшето училище. Тези практически способности се ценят от работодателите дори повече от самата диплома и помагат на младежите при търсенето и намирането на работа след завършване на образованието им. Водещите участници в проект „Студентски практики“ са: ✓„Обучаваща организация” – организация, в която се провежда студентска практика, и работодател на ментора; ✓„Практикант” – студент, избран от обучаваща организация и потвърдил участието си в практическо обучение в обучаваща организация; ✓„Ментор“ – лице, което е в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаваща организация, в която се провеждат студентски практики; ✓„Академичен наставник” – преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите, които ще участват в практическо обучение; ✓„Функционален експерт“ – представител от висшето училище, който подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по проекта в съответното висше училище – партньор по проекта; ✓„Водещ функционален експерт“ – представител от висшето училище, който носи отговорност пред ръководството на учебното заведение за организацията и контрола на реализацията на дейности по проекта и е контактно лице с екипа за управление на проекта в МОН. Общи изисквания за участие: ✓Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма. ✓Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика. ✓Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник. ✓Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви, публикувани от обучаваща организация. До участие в проекта се допускат всички действащи студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. Всеки има право да се включи в практиката веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и веднъж в рамките на обучението за придобиване на ОКС „магистър”. След приключването на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв. За менторите, които обучават студентите, също е предвидено възнаграждение. След като студентът се регистрира, информацията за студентското положение (курс, специалност, професионално направление и форма на обучение) подлежи на проверка от страна на висшето училище. Той самостоятелно кандидатства за избрана от него позиция, съответстваща на професионалното направление, в което се обучава, а системата автоматично филтрира публикуваните от обучаващите организации обяви, които впоследствие извършват подбор съгласно информацията от профила на студента и/или по друг начин. След одобрение от обучаващата организация чрез информационната система студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция, включително в случаите, когато се обучава едновременно в повече от една специалност. Програмата за провеждане на практическото обучение се изготвя и въвежда в информационната система от ментора и се съгласува от академичния наставник преди генериране на договор за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище. За периода на практиката за всеки студент МОН сключва застраховка „Злополука“ за сметка на бюджета на проекта. След успешното приключване на проведената практика студентът генерира финален отчет за дейността си, който се потвърждава от ментора и академичния наставник. Всеки студент получава от висшето училище удостоверение за премината практика. Изисквания към обучаващите организации Допустими са стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища, обучителни и работодателски организации и други юридически лица. Те се регистрират в информационната система на проекта и подлежат на проверка. Потвърждават се онези юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри най-малко 6 месеца преди вписването си в информационната система на проекта. Висшите училища имат право да поставят и допълнителни изисквания към обучаващите организации. За целите на проекта обучаващата организация сключва договор за сътрудничество с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и одобрени за практика. За всяка позиция още при обявяването й обучаващата организация посочва ментор. Той следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и да има минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика. Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 участници в практиката. Менторът сключва договор по образец за участие в дейностите по проекта с всяко висше училище, чиито студенти обучава в реална работна среда.