ОП на КСБ – София, проведе семинар за GDPR и за измененията на ЗУТ

Прочетена: 54

Росица Георгиева
Ренета Николова

Областното представителство на Камарата на строителите в България – София (ОП на КСБ – София), проведе редовното си месечно заседание във Велинград, както и семинар – дискусия, на който бяха представени задълженията на администраторите на лични данни по новия регламент за защита на личните данни GDPR, актуалните въпроси по приложението на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и предложенията за неговото изменение. Гости бяха председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев и изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев. Домакин на събитието бе инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро и УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, а в събитието се включиха и Красимир Милушев и инж. Иван Моллов, зам.-председатели на ОП на КСБ – София, членовете на Областното представителство инж. Петьо Димитров, инж. Георги Спиридонов и инж. Лъчезар Цветков, инж. Егмонт Якимов, председател на Комисията по професионална етика (КПЕ) към ОП на КСБ – София, и членовете на КПЕ към ОП на КСБ – София, инж. Борислава Ценева и Милтен Рътаров, както и инж. Светозар Банкин и Захари Попчев – членове на Контролния съвет на ОП на КСБ – София.

От името на ОП на КСБ

инж. Любомир Качамаков подари на председателя на УС на КСБ инж. Терзиев като негов предшественик специален колаж, изработен от екипа на в. „Строител“.
По време на заседанието на ОП на КСБ – София, председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев запознаха присъстващите с резултатите от проведените срещи между ръководството на браншовата организация и представителите на министерства, агенции и политически партии. Те очертаха актуалните приоритети в дейността на КСБ.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев обърна внимание върху приетите на първо четене от Комисията по регионална политика и местно самоуправление (КРПМС) в 44-тото НС промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се изменя и чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС). „Ние настояваме да отпадне възможността, предвидена в чл. 14, ал. 2 – строителни дейности от 5-а категория да се изпълняват от строители, невписани в ЦПРС. В тази връзка предлагаме в Регистъра да се вписват всички строители на строежи от първа до пета категория включително, както и по отделни строителни и монтажни работи. Позицията на Камарата е внесена в КРПМС и изпратена до отговорните институции“, обясни той. „Проведохме срещи с парламентарните групи на основните политически сили. На тях представихме нашата позиция“, информира инж. Терзиев.

Сред другите въпроси,

които ръководството на Камарата представя на провежданите срещи, е продължението на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

(НПЕЕМЖС). Председателят на УС на КСБ подчерта, че само 2 – 3% от реализираните към момента блокове са показали дефекти. „Инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, се бори да докаже, че програмата трябва да продължи и че тя има положителен ефект. Въведохме практиката след срещите с Областните представителства на Камарата да разглеждаме строителните обекти по места и те ни дават повод да се гордеем. При посещението ни в Перник посетихме саниран блок по
НПЕЕМЖС и там хората бяха изключително благодарни за свършеното. Показателно е сравнението с една съседна сграда, обитателите на която са отказали да се включат в програмата, и сега, когато виждат резултатите, съжаляват изключително много. От санирането има големи ползи и хората ги виждат“, коментира той.

Инж. Терзиев посочи, че

друг въпрос, който се обсъжда по време на срещите с институциите, е премахването на възможността за отстраняване на фирмите, които предлагат в търгове оферти над индикативната цена.

„Вие знаете как се подготвят бюджетите – събират се данни от предходни години, прави им се анализ и се изготвя новият документ. Само че ситуацията по отношение на цените за този период се е променила и, то в посока нагоре“, подчерта той.

Инж. Мазнев, изп. директор на КСБ, акцентира,

че новото ръководство на КСБ работи в посока да се създаде една предвидимост за бранша, която да даде възможност да се планира технически и финансов ресурс от фирмите. Той посочи и че се полагат сериозни усилия за повече информираност и комуникация с фирмите. „Ние сме подготвили обстоен материал за това къде какви срещи сме провели, какви са проблемите, които сме обсъждали. Това ще достигне до всеки един, за да сте информирани за дейността ни и да я продължим. Спрем ли сега, ще се върнем назад“, каза той. Инж. Мазнев съобщи, че започва обособяването на експертни групи в КСБ, които да работят съвместно с институциите в различните направления. „По този начин ще можем да изпълняваме мерките, които сме набелязали“, допълни той. Изп. директор даде ОП – София, като пример за добра комуникация с местната власт в лицето на СО, но посочи, че не във всички области връзката с общинската власт е на такова

добро ниво. „Добрата комуникация е от изключително значение, защото общините са основен възложител за работа на бранша“, подчерта инж. Мазнев.
Присъстващите се обединиха около тезата, че за правилното функциониране на бранша трябва да има ясни правила, които да важат за всички участници в строително-инвестиционния процес.

Семинарът дискусия
във Велинград

бе открит от председателя на ОП – София, член на ИБ и УС на КСБ инж. Любомир Качамаков. „И двете теми, които сме избрали – новия Регламент за личните данни и промените в ЗУТ, са предложени от членовете на ОП като актуални и важни за фирмите в момента. Поканили сме изключително компетентни лектори и се надяваме, че дискусиите ще са от полза за членовете на ОП – София“, каза инж. Качамаков. Той представи гост-лекторите и даде думата на доц. Цвета Маркова, бивш председател на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), която запозна присъстващите със задълженията на администраторите на лични данни по новия Регламент за защита на личните данни GDPR. Тя обясни, че влезлият в сила акт е задължителен за всички организации, които функционират в Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИЗ). При предоставянето на стоки или услуги или изследването на поведението при директен маркетинг на граждани на двете общности трябва да се прилагат новите правила. „Използването на технически и организационни механизми от администраторите и обработващите информация, осигуряващи сигурността на данните, е законово изискване след 25 май т.г.“, подчерта доц. Маркова. Основно изискване е администраторът да осигури подходящите технически и организационни мерки, които ще се прилагат съгласно директивата. Субектът на данни трябва да бъде информиран за обработването на неговите лични данни. Администраторът е нужно да предостави всяка допълнителна информация, която е необходима, за да се гарантира добросъвестно и прозрачно обработване на данните. Според новия документ субек­тът на данни има правото да поиска да бъдат коригирани без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Също така може да поиска от администратора изтриване на личните му данни, ако те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, ако е оттеглил съгласието си, върху което е основано обработването или ако те се обработват незаконосъобразно. Доц. Маркова постави акцент върху това, че според новия регламент не може да се съхраняват копия от лични карти, които са събирани преди това от работниците при постъпване от работа, и те трябва да бъдат унищожени. „Също така документите за самоличност не могат да бъдат преснимани“, информира тя. По време на лекцията доц. Маркова отговори на конкретни въпроси за съхранението на документите, за необходимостта от назначаването на специален служител, който да обработва лични данни, и други.

Във втората част от семинара адвокат Емилия Александрова, специалист в областта на ЗУТ и Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО), очерта основните въпроси, възникващи при прилагането на двата нормативни акта, отношението им на общ и специален закон, както и новите моменти в ЗУЗСО в редакция от април тази година. Лекторът представи нормативни разпоредби от ЗУТ, чието тълкуване и прилагане е различно и не е безспорно. Посочи, че такива разпоредби трябва да са на фокус при предстоящите законови промени. Акцент в презентацията бяха внесени в Народното събрание предложения за изменение и допълнение на ЗУТ, както и различни идеи и концепции за закона на браншовите организации в сектора. Обсъдени бяха предложенията за изменение, свързани със задълженията на експлоатационните дружества да предоставят безвъзмездно съответните данни и да съгласуват проектите по ЗУТ служебно, за контрола върху преместваемите обекти в имоти държавна и общинска собственост и такива съсобствени с трети лица, както и предложените допълнения в режима на подробните устройствени планове за обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община или област. По отношение на изпълнение на политиката на правителството за намаляване на административната тежест

в действащия към момента ЗУТ

се обсъждат бъдещи изменения в няколко насоки, като: съкращаване на срокове, редуциране на съгласувателни процедури, премахване на междинни актове, предшестващи крайния акт и др. Лекторът обясни, че в концепциите за развитие на ЗУТ се обмисля възможност за изцяло нов закон, за създаване на кодекс или разделянето на сега съществуващия закон на два отделни. По време на дискусията адвокат Александрова отговори на конкретни въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.06.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: