Мониторинг на обществените поръчки – април 2018 г.

Прочетена: 68

Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

Пазарът на обществени поръчки е част от Брутния вътрешен продукт – ресурс, който трябва да бъде изразходван прозрачно и ефективно. Осигуряването на равнопоставен достъп и конкурентна среда в сферата на обществените поръчки е определящ фактор при формирането на бизнес климата, увеличаването на чуждестранните и местни инвестиции, стабилизирането на българските фирми и постигане на устойчив икономически растеж.

Мониторингът на обявените обществени поръчки е част от дейността на Камарата на строителите в България. Той е насочен главно към сектор „Строителство“, като предоставя месечно информация относно обхвата (предмета) на обявените обществени поръчки, както и необосновани прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител, които биха могли да са пречка за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и допускане на дискриминация в отрасъла.

По данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за април 2018 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ са 346 броя с обща прогнозна стойност 680 млн. лв. Спрямо март 2018 г. се наблюдава ръст от 6,8% (22 бр.) на обявленията и спад на стойността от 21,6% (187 млн. лв.). А в сравнение с април 2017 г. се регистрира нарастване с 93,3% (167 бр.) на обявленията и с 256% (489 млн. лв.) на стойността.

Обявени обществени поръч­ки по вид строителство

✓„Инженерна инфраструктура“ – обявените поръчки за април в сегмента са 100 бр., или 28,9% от всички за сектор „Строителство“. С обща прогнозна стойност 209 млн. лв., което е 30,7% от общо обявената стойност на поръчките за отрасъла. Спрямо предходния месец обявените търгове в „Инженерна инфраструктура“ регистрират ръст от 12,4% (11 бр.) и спад при стойността от 66,1% (408 млн. лв.).
✓„Сградно строителство“ – делът на поръчките в сегмента е 22,5% от общо обявените, или 78 бр., с прогнозна стойност 54 млн. лв., представляваща 7,9% от общата за отрасъла. Спрямо предходния месец при обявените поръчки в „Сградно строителство“ се отчита ръст от 13% (9 бр.) и спад при стойността от 25% (18 млн. лв.).
✓„Енергийна инфраструктура“ – обявените търгове са 35 бр., или 10,1% от всички за сектор „Строителство“. Прогнозната стойност е 352 млн. лв., или 51,8% от общо обявената. Спрямо предходния месец обявените поръчки в „Енергийна инфраструктура“ отбелязват ръст от 6,1% (2 бр.) на броя и значително увеличение при стойността от 298 млн. лв.
✓„ВиК инфраструктура“ – делът е 4% от общо обявените обществени поръчки в отрасъла, или 14 бр., при обявена прогнозна стойност от 45 млн. лв., което е 6,6% дял от общата. Спрямо предходния месец обявените търгове във „ВиК инфраструктура“ регистрират спад от 26,3% (5 бр.) на броя и на стойността от 36,6% (26 млн. лв.).
✓„Проектиране и надзор“ – обявените поръчки са 119 бр., или 34,5% дял от всички в сектор „Строителство“ с прогнозна стойност 20 млн. лв., или 3% от общата. Спрямо предходния месец обявените търгове при „Проектиране и надзор“ отбелязват ръст от 4,5% (5 бр.) при броя и спад на стойността от 62,3% (33 млн. лв.)
Дейности по изпълнение на обществените поръчки по вид строителство
✓„Инженерна инфраструктура“:
• Изграждане, реконструкция, ремонт на пътна и жп инфраструктура – 37%;
• Tекущи ремонти на горски пътища – 2%;
• Изпълнение на инженеринг на пътна мрежа – 9%;
• Изграждане, реконструкция, благоустрояване на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 11%;
• Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, изграждане на подпорни стени, укрепване на път, рехабилитация и поддържане на пристанище – 3%;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на улична мрежа – 35%;
• Изграждане, реконструкция на съоръжения и инсталации за депо за отпадъци – 2%;
• Рекултивация и реставрация – 1%.
✓„ВиК инфраструктура“:
• СМР за изграждане на сондажни кладенци и напоителни системи – 7,1%;
• Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализационни системи – 78,6%;
• Инженеринг на водоснабдителна мрежа – 14,3%.
✓„Сградно строителство“:
• Инженеринг на съществуващи сгради – 11,5%;
• Ново строителство – 8,9%;
• Основен ремонт на сгради, обновяване, благоустрояване и озеленяване – 1,3%;
• Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни работи – 74,4%;
• Kонсервация и реставрация – 3,9%.
✓„Енергийна инфраструктура“:
• Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност – 48,6%;
• Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи, авторски надзор), повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради – 5,7%;
• Изграждане, реконструкция, подмяна на преносни и разпределителни мрежи и съоръжения към тях в електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване – 45,7%.
✓„Проектиране и надзор“:
• Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 15,1%;
• Проектиране, изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 30,2%;
• Оценка на съответствие, строителен надзор, инвестиционен контрол и изготвяне на паспорти за обекти – 47,9%;
• Обследване за енергийна ефективност – 1,7%;
• Изготвяне на устройствен план – 3,4%;
• Изготвяне на идеен проект – 1,7%.

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Инженерна инфраструктура“:

✓Поръчка №00646-2018-0005, община Първомай – „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217/I-8, Поповица–Бяла река/Първомай, кв. Дебър–Брягово–Искра -/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица–Бяла река) до с. Брягово“ с прогнозна стойност – 5,3 млн. лв.
✓Поръчка №00309-2018-0006, община Гулянци – „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект №15/07/2/0/00167 „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци“ с прогнозна стойност – 5,3 млн. лв.
✓Поръчка №00712-2018-0004, община Поморие – „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект №02/07/2/0/00726 „Реконструкция на общински път BGS1149/III 906, Каблешково- Бургас/- Каменар – Поморие“ с прогнозна стойност – 5,4 млн. лв.
✓Поръчка №00350-2018-0005, община Тутракан – „Изпълнение на строителни и монтажни работи за рехабилитация на общински пътища на територията на Община Тутракан, включително съоръженията и принадлежностите към тях по 3 обособени позиции“ с прогнозна стойност – 5,5 млн. лв.
✓Поръчка №00056-2018-0003, община Харманли – „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Харманли” по четири обособени позиции“ с прогнозна стойност – 5,5 млн. лв.
✓Поръчка №00065-2018-0004, община Стралджа – „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Стралджа“ с три обособени позиции“ с прогнозна стойност – 5,6 млн. лв.
✓Поръчка №01071-2018-0001, община Долни Дъбник – „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път I-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път III – 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN“ с прогнозна стойност – 5,6 млн. лв.
✓Поръчка №00187-2018-0001, община Калояново – „Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Калояново“ с прогнозна стойност – 5,6 млн. лв.
✓Поръчка №00484-2018-0010, община Костенец – „Избор на Изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“ с прогнозна стойност – 5,7 млн. лв.
✓Поръчка №00169-2018-0012, община Ловеч – „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“ с прогнозна стойност – 8 млн. лв.
✓Поръчка №00087-2018-0038, Столичната община – „Рехабилитация на бул. „Асен Йорданов“ и на ул. „Искърско шосе“, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход“ и бул. „Асен Йорданов“, по съществуващо положение“ с прогнозна стойност – 8,2 млн. лв.
✓ Поръчка №00087-2018-0041, Столичната община – „Инженеринг/проектиране и строителство/ за обект „Изграждане на бул. „Източна тангента“ в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе“ (км 1+180 до км 2+664.47)“ с прогнозна стойност – 9 млн. лв.
✓Поръчка №00044-2018-0034, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/ – „Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ“ с прогнозна стойност – 40,2 млн. лв.
Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. в сегмент „Енергийна инфраструктура“
✓Поръчка №00267-2018-0042, община Пловдив – „Изпълнение на строителство за обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ в рамките на проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“. Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в две сгради“ с прогнозна стойност – 6 млн. лв.
✓Поръчка №00267-2018-0044, община Пловдив – „Изпълнение на строителство за обновяване на детски градини и ясла в рамките на проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ с прогнозна стойност – 6,1 млн. лв.
✓Поръчка №01379-2018-0060, „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД – „Ремонт на ВЛ 220 кV „Камчия“ в участъка от ст. №1 до ст. №228“ с прогнозна стойност – 25 млн. лв.
Обявени обществени поръчки над 100 млн. лв. в сегмент „Енергийна инфраструктура“
✓ Поръчка №05381-2018-0001, „Ай Си Джи Би“ АД – „Проектиране, доставка и строителство на Междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB)“ с прогнозна стойност – 284 млн. лв.

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. за сегмент „ВиК инфраструктура“

✓Поръчка №00435-2018-0030, „Софийска вода“ АД – „Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община“ с прогнозна стойност – 20,4 млн. лв.

Обявени обществени поръч­ки по вид възложители

✓Общини – 280 бр. обявени поръчки;
✓Комунален и обществен сектор – 9 бр.;
✓Болници и учебни заведения – 12 бр.;
✓Министерства и агенции – 43 бр. ;
✓Други – 2 бр.
Обявени обществени поръчки по процедури на договаряне
✓Открита процедура – 123 бр. обявени поръчки;
✓Пряко договаряне – 9 бр.;
✓Ограничена процедура – 1 бр.;
✓Договаряне без предварително обявление – 13 бр.;
✓Публично състезание – 198 бр.;
✓Договаряне без предварителна покана за участие – 1 бр.;
✓Договаряне с предварителна покана за участие – няма;
✓Открит конкурс за проект – 1 бр.
Обявени обществени поръчки по критерии за възлагане
✓Икономически най-изгодна оферта – 219 бр. обявени поръчки;
✓Липсват критерии при възлагане – 127 бр.;
✓Най-ниска цена – няма.

Обявени обществени поръчки по източници на финансиране

✓Държавен бюджет – 188 бр.;
✓ Механизъм за свързване на Европа – няма;
✓ Фонд „Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ – 2 бр.;
✓Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – 29 бр.;
✓Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ – няма;
✓„Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ – 102 бр.;
✓Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ – 11 бр.;
✓INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“ – 2 бр.;
✓INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ – 5 бр.;
✓Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – 2 бр.;
✓Оперативна програма „Добро управление 2014 – 2020“ – няма;
✓Национален доверителен Екофонд – няма;
✓Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – няма;
✓Проект „Красива България“ – 3 бр.;
✓Европейска енергийна програма за възстановяване – 1 бр.;
✓Програма „Хоризонт 2020“ – 1 бр.

През април 2018 г. в обявленията за обществени поръчки се изискват следните сертификати:

✓ISO 9001:2008 – за 51,2% от поръчките се изисква този сертификат.
✓ISO 14001:2004 – за 31,8% се изисква този сертификат.
✓OHSAS18001:2007 – за 3,2% от поръчките се изисква този сертификат.
✓ISO 27001:2005 – не се изисква.
✓ISO 17020:2005 – за 0,6% от поръчките се изисква този сертификат.
✓IEC 17025:2005 – не се изисква.
✓ISO 9606-1:2012 – не се изисква.
✓ISO 13485 – не се изисква.
✓ISO 17024:2003 – не се изисква.
✓ISO 39001:2012 – за 0,3% се изисква този сертификат.

Процентът е изчислен на база поръчките без тези по надзора и договаряне без обявление.

Нередности при обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“, влияещи негативно върху конкуренцията

Нередностите при обявените обществени поръчки са често срещани необосновани, липсващи или прекомерни изисквания за подбор на изпълнител, поставени в условията за участие и критериите за възлагане, а именно при:

• Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри;
• Икономическо и финансово състояние;
• Технически и професионални възможности;
• Критерий за качество – показатели за оценка;
• Критерий за качество – срок на годност;
• Критерии по отношение на показатели, като методология, концепция, план за работа промяна в последователността на технологичните процеси.

През април 2018 г. са допуснати 5 нередности в обявяването на обществени поръчки в сектор „Строителство“, водещи до субективни решения при възлагане или отстраняване на участниците в тръжните процедури.

Поръчка №00109-2018-0013, възложител община Благоевград

Наименование: „Ремонт на уличното осветление на територията на Община Благоевград“

Коментар: Възложителят не изисква изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя.

Поръчка №01379-2018-0058, „Мрежови експлоатационен район“ (МЕР) ЕАД – Стара Загора към ЕСО

Наименование: „Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на система за видеонаблюдение, пожароизвестителна система и охранителна система в п/ст „Кольо Ганчев“, п/ст „Самара“ и п/ст „Загорка“

Коментар: Възложителят не изисква изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя.

Поръчка №00026-2018-0021, възложител „Национална Eлектрическа Компания“ (НЕК) ЕАД

Наименование: „Основен ремонт на бързопадащ савак“

Коментар: Възложителят не изисква изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя.

Поръчка №00580-2018-0007, възложител община Самоков

Наименование: „Избор на изпълнител за консултантска услуга, свързана с управление и отчитане на проект „Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им прилежащи тротоари, гр. Самоков“

Коментар: За „Избор на изпълнител за консултантска услуга, свързана с управление и отчитане на проект „Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им прилежащи тротоари, гр. Самоков“ е редно в екипа от експерти да е включен и експерт със специалност в областта на предмета на поръчката за осигуряване на качественото й изпълнение.

Поръчка № 00652-2018-0006, възложител община Септември

Наименование: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев“.

Цитат: „Под „сходен предмет“ се разбира упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт, и/или реконструкция на прилежащо пространство/дворно място, включващо и спортно игрище/площадка към обект за обществено обслужване и/или предназначение.“ Такова е изискването и за експертите.

Коментар: Това е ограничително условие.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.06.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: