Икономически отчет на строителния сектор – първо тримесечие 2018 г.

Прочетена: 87

Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

Европейска икономика

По прогнозни данни на статистическата служба на ЕС – Евростат, през първото тримесечие на 2018 г. сезонно изгладената стойност на Брутния вътрешен продукт (БВП) нараства спрямо периода октомври – декември 2017 г. с 0,4% както в еврозоната (EA19), така и в ЕС28. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. по сезонно изгладени данни БВП нараства с 2,5% в еврозоната и с 2,4% в ЕС28.

Ръст на БВП по държави членки

Сред държавите членки на ЕС, за които са налице данни, най-голям икономически растеж през първото тримесечие на 2018 г. спрямо предходното са регистрирали Латвия и Полша с 1,6%, следвани от Унгария и Финландия с 1,2%, България и Словакия с 0,9%. Най-нисък икономически растеж се наблюдава в Естония (-0,1%), докато в Румъния БВП е стабилен.

Темпът на прираст на БВП за първото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. показва най-висок икономически растеж в Латвия с 5,1%, след нея се нареждат Полша и Словения с 5%, Унгария с 4,7%, Чехия с 4,4% и Румъния с 4,2%. За България темпът на прираст на БВП е 3,6%, като най-нисък икономически растеж се наблюдава в Дания (– 0,5%).

Строителна продукция в ЕС

По предварителни данни на Евростат за първото тримесечие на 2018 г. строителната продукция се свива спрямо периода октомври – декември 2017 г. с 0,4% в EA19, като сградното строителство в еврозоната се увеличава с 0,2%, а инженерното намалява с 1,7%. В ЕС28 се наблюдава също свиване на строителната продукция, но с 0,6% за януари – март 2018 г., като и при сградното и инженерното строителство продукцията намалява съответно с 0,5% и с 1,5% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г.

Сред държавите членки на ЕС, за които има данни за нарастване на строителната продукция през първото тримесечие на 2018 г. спрямо предходното, са Латвия с 15,3%, Полша с 11,1%, следва Румъния с 6,9%, и Испания с 3,9%. България също е сред страните в ЕС с регистриран ръст от 1,4% на строителната продукция. За Франция и Швеция данните показват спад от 3,7% на строителната продукция, като след тях остават Обединено кралство с -2,7% и Белгия с -0,6%.

Строителната продукция в еврозоната, отчетена за първо тримесечие на 2018 г., се увеличава с 2,5% в сравнение със същия период на 2017 г., при ръст от 3,4% на сградното строителство и спад от 0,8% на инженерното строителство. В ЕС28 нарастването на годишна база е с 1,2% на строителната продукция при ръст от 1,5% на сградното строителство и спад от 0,9% на инженерното строителство.

Сред държавите членки, за които има данни, най-висок ръст на строителната продукция за първото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. се наблюдава в Латвия с 35,9%, след нея се нареждат Полша с 26,2%, Унгария с 18,8%, Словения с 18,7% и Чехия с 12,3%. България също отчита ръст с 8,3%, на годишна база. Спад в строителната продукция за разглеждания период се наблюдава в страните: Обединено кралство с -3,9%, Румъния и Франция с -1,5%.

Икономиката на България

Положителен икономически растеж за страната

Темпът на прираст на БВП по сезонно изгладени данни през януари – март 2018 г. регистрира ръст спрямо предходното тримесечие с 0,9%, а спрямо първото тримесечие на 2017 г. нараства с 3,5%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт за страната през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 21 479 млн. лв. по текущи цени, като спрямо същия период на 2017 г. се увеличава с 1413 млн. лв.

Брутната добавена стойност (БДС) общо за икономиката за първото тримесечие на 2018 г. е 18 782 млн. лв. с относителен дял в БВП от 87,4%. За същия период на 2017 г. БДС се увеличава с 1254 млн. лв. Динамиката на брутната добавена стойност се определя основно от регистрирания растеж на различните отрасли на икономиката ни. За сектор „Строителство“ БДС за първото тримесечие на 2018 г. е 811 млн. лв., с относителен дял в БВП от 3,8% и нараства с 3 млн. лв. спрямо предходното тримесечие и с 121 млн. лв. в сравнение с януари – март 2017 г.
БВП и БДС на един зает за един отработен човекочас

Брутният вътрешен продукт на един зает (по текущи цени) за първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 6245,7 лв., като спрямо същия период на 2017 г. се увеличава с 341 лв. По предварителни данни на НСИ за първото тримесечие на 2018 г. всеки зает създава средно 15,4 лв. БВП за един отработен човекочас.

Брутната добавена стойност на един зает (по текущи цени) за първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 4881,9 лв. като в сравнение със същия период на 2017 г. се увеличава с 256,7 лв. За първото тримесечие на 2018 г. всеки зает създава 12,1 лв. БДС за един отработен човекочас.

Строителството
в България

Обща строителна активност

Първото тримесечие на 2018 г. за строителния бизнес започва с положителни стойности по някои основни показатели спрямо същия период на предходната година, показват данните на НСИ:

 Строителна продукция – 2479 млн. лв., ръст от 19,9%;
– „Сградно строителство“ – 1427 млн. лв., ръст от 25,2%;
– „Инженерно строителство“ – 1052 млн. лв., ръст от 13,5%;
 Издадени разрешителни за строеж на нови сгради – 2214 разрешения, намаляват с 2,2%;
 Започнато строителство на нови сгради – 1208 сгради, ръст от 8,3%;
 Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 565 сгради, ръст от 22,3%;
 Поток на преките чуждестранни инвестиции в строителството – 2,3 млн. евро, спад от 91,2%;
 Обявени обществени поръчки – 692 бр. на стойност 1389 млн. лв., ръст от 0,4% на броя и на стойността от 44,2%;
 Сключени договори – 325 бр. на стойност 391 млн. лв., ръст от 30% на броя и на стойността от 5,4%.

Произведена про-дукция в строителството

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство” за първото тримесечие на 2018 г. е на обща стойност 2479 млн. лв. изпълнени обекти, като спрямо октомври – декември 2017 г. намалява с 43,9%, а в сравнение със същия период на миналата година се увеличава с 19,9%.

Произведена продукция по сегменти

За първото тримесечие на 2018 г. сградното строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция в размер на 1427 млн. лв., или 57,6% от общата в сектора за разглеждания период. В сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година произведената продукция намалява с 42,5%, а спрямо януари – март 2017 г. се увеличава с 25,2%.

В инженерната инфраструктура произведената продукция за първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 1052 млн. лв. и е с дял от 42,4% от общата в строителството за същия период.

Произведената продукция намалява с 45,8% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година и се увеличава с 13,5% спрямо януари – март 2017 г.

Разходи за труд/отработен човекочас

Общо отработените човекочаса в строителството за първото тримесечие на 2018 г. са 47 млн., като спрямо същия период на предходната година отработените човекочаса се увеличават с 9,3%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за първото тримесечие на 2018 г. са 409 при 393 отработени човекочаса за същия период на 2017 г. Това показва, че на годишна база отработените човекочаса се увеличават с 4,1%.

Разходите на работодателя за труд за първо тримесечие на 2018 г. възлизат на 341 млн. лв., като на годишна база предварителните данни показват увеличаване на разходите с 16,4%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за първото тримесечие на 2018 г. са средно 7,23 лв., при 6,79 лв. за същия период на 2017 г., или те се увеличават с 6,5% на годишна база.

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

През първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са 1162, които са с 6247 жилища в тях с 815 987 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10,3%, жилищата в тях също с 14,7%, както и РЗП с 9,8%. За административни сгради са издадени 26 разрешителни за строеж с 33 101 кв. м РЗП, които в сравнение с октомври – декември 2017 г. намаляват с 13,3%, при увеличение на РЗП с 13,2%. За други сгради са отчетени 1026 разрешителни за строеж с 638 272 кв. м РЗП., като спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж намаляват с 9,2%, както и РЗП със 7,7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са се увеличили с 6,3%, жилищата в тях с 33,1%, а разгънатата им застроена площ с 37,1%. При административните сгради на годишна база издадените разрешителни за строеж намаляват с 10,3%, тяхната РЗП – с 57,2%. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. при издадените разрешителни за строеж на други сгради също е отчетен спад с 10,1%, включително и на РЗП – 21,2%.

Издадените разрешителни за строеж на нови сгради за първо тримесечие на 2018 г. са общо 2214 бр. с РЗП
1 487 360 кв. м., от които:

 1162 жилищни сгради, включващи 6247 жилища с РЗП 815 987 кв. м;
 26 административни сгради/офиси с РЗП 33 101 кв. м;
 1026 други сгради с РЗП 638 272 кв. м.

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области

За първото тримесечие на 2018 г. най-много разрешителни за строеж на нови сгради са издадени в областите:

 Жилищни сгради
– София-град – 205 разрешителни за жилищни сгради с 2337 жилища в тях;
– Пловдив – 176 разрешителни за жилищни сгради с 1355 жилища в тях;
– Варна – 108 разрешителни за жилищни сгради с 687 жилища в тях;
– Бургас – 102 разрешителни за жилищни сгради със 754 жилища в тях;
 Административни сгради
– Бургас – 4 разрешителни за строеж;
– Пловдив – 3 разрешителни за строеж;
– София – 3 разрешителни за строеж;
 Други сгради
– Пловдив – 120 разрешителни за строеж;
– Бургас – 99 разрешителни за строеж;
– Стара Загора – 77 разрешителни за строеж;
– Благоевград – 68 разрешителни за строеж.

Започнато строителство на нови сгради

През първото тримесечие на 2018 г. е започнато строителството на 1208 нови сгради с 927 703 кв. м РЗП. От тях 723 са жилищни с 4157 жилища в тях и 476 224 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатото строителство на жилищни сгради намалява със 7,2%, жилищата в тях – с 1,4%, а РЗП – с 12,4%.

За разглеждания период е започнато строителство на 18 административни сгради с 22 623 кв. м РЗП, което спрямо октомври – декември 2017 г. регистрира ръст от 12,5% и намаляване на РЗП с 16,7%. За първото тримесечие на 2018 г. е започнато строителство и на 467 други сгради с 428 856 кв. м РЗП. В сравнение с предходното тримесечие строителството при тях намалява с 18,1%, а РЗП – с 5,7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатото строителство на нови жилищни сгради се увеличава с 13,2%, жилищата в тях също – с 29,2%, както и разгърната им застроена площ – с 16,8%. При административните сгради започнатото строителство се увеличава с 12,5%, а разгънатата застроена площ значително намалява с 61,8%. При започнатото строителство на други сгради спрямо първото тримесечие на 2017 г. се наблюдава увеличаване с 1,5%, както и ръст на РЗП от 47,5%.

Започнато строителство на нови сгради по области

При започнатото строителство на нови сгради най-активни през първото тримесечие на 2018 г. са областите:

 Жилищни сгради
– Пловдив – 140 жилищни сгради с 499 жилища в тях;
– София-град – 123 жилищни сгради с 1729 жилища в тях;
– Бургас – 91 жилищни сгради с 446 жилища в тях;
– Варна – 83 жилищни сгради със 734 жилища в тях.
 Административни сгради
– Бургас – 3 сгради;
– София-град – 7 сгради;
 Други сгради
– Пловдив – 66 сгради;
– Благоевград – 38 сгради;
– Пазарджик – 36 сгради;
– Хасково – 31 сгради.
Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради
и жилища

през първото тримесечие на 2018 г. са 565 сгради с 1530 жилища в тях с общо РЗП 147 740 кв. м, като жилищната площ е 97 265 кв. м, спомагателната площ е 39 030 кв. м, а на кухните – 11 445 кв. м. Спрямо октомври – декември 2017 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради намаляват с 13,6%, жилищата в тях – с 25%, а общото РЗП – с 23,6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради се увеличават с 22,3% при намаляване с 12,6% на жилищата в тях и на общото РЗП с 5,6%.

Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области

Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за първото тримесечие на 2018 г. регистрират областите:
– Пловдив – 89 жилищни сгради с 290 жилища в тях, общо РЗП 32 791 кв. м;
– Бургас – 70 жилищни сгради с 249 жилища в тях, общо РЗП 22 691 кв. м;
– Варна – 67 жилищни сгради с 349 жилища в тях, общо РЗП 28 848 кв. м;
– София (област) – 47 жилищни сгради с 51 жилища в тях, общо РЗП 6 725 кв. м;

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 3491 млн. лв. за първото тримесечие на 2018 г. За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на ДМА са 137 млн. лв., или 3,9% от общо отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в строителния сектор за първото тримесечие на 2018 г. спрямо предходното намаляват с 42,2%, а спрямо януари – март 2017 г. се увеличават със 17,1%.

Пазар на труда

 Наетите лица по трудово и служебно правоотношение общо за икономиката за първото тримесечие на 2018 г. са 2312 хил. Спрямо януари – март 2017 г. се увеличават с 34,5 хил., или 1,5%. За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 122,0 хил., или 5,3% от общо наетите за страната. На годишна база данните показват ръст от 4,9 хил., или 4,2%.
 Заетите, наетите и самонаетите лица в икономиката за първото тримесечие на 2018 г. са 3439 хил. Спрямо същия период на 2017 г. заетостта нараства с 1,2%. В отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2018 г.:
– Заетите лица са 176,7 хил., ръст от 4,1% на годишна база;
– Наетите лица са 144,1 хил., ръст от 4,4% на годишна база;
– Самонаетите лица са 32,6 хил., ръст от 2,5% на годишна база.

Безработни лица

За първото тримесечие на 2018 г. безработните лица общо за страната са 188,7 хил., като намаляват с 35,7 хил., или с 15,9% спрямо същия период на 2017 г. Безработните в отрасъл „Строителство“ за разглеждания период са 15,6 хил., или 8,3% от общо регистрираните. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. се наблюдава увеличаване на безработните в сектора с 22,8% при тогава отчетени 12,7 хил. безработни лица. Спрямо януари – март 2017 г. данните показват, че безработните лица в сектор „Строителство“ намаляват с 5,7 хил., или с 26,8%.

Средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение

Общо за икономиката средната месечна работна заплата за първото тримесечие на 2018 г. е 1077 лв. Спрямо предходното тримесечие намалява с 1,6%, а в сравнение с януари – март 2017 г. се увеличава със 71 лв., или 7,1%.

За сектор „Строителство“ средната месечна работна заплата за първото тримесечие на 2018 г. е 820 лв. Спрямо октомври – декември 2017 г. намалява с 3,2%, а в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. се увеличава със 78 лв., или 10,5%.

Инвестиционна активност

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за първото тримесечие на 2018 г. възлизат на 179,1 млн. евро, като спрямо същия период на 2017 г. намаляват с 94 млн. евро. Дълговите инструменти са в размер от 321,4 млн. евро, което е със 171,2 млн. евро повече спрямо първото тримесечие на 2017 г. Реинвестирането на печалбата за първото тримесечие на 2018 г. е 19,1 млн. евро. при 86,7 млн. евро за същия период на 2017 г. Дяловият капитал за първото тримесечие на 2018 г. е отрицателен и възлиза на 161,4 млн. евро и е със 197,6 млн. евро по-нисък от дяловият капитал за същия период на 2017 г. Най-големите нетни преки инвестиции в страната за първото тримесечие на 2018 г. са от Русия (116,9 млн. евро), Холандия (64,7 млн. евро) и Германия (57,9 млн. евро).

В отрасъл „Строителство“ преките инвестиции за първото тримесечие на 2018 г. възлизат на 2,3 млн. евро, или те са 1,3% от общите за страната, като спрямо същия период на 2017 г. намаляват с 23,9 млн. евро. По предварителни данни преките инвестиции в чужбина са 20,2 млн. евро. за първото тримесечие на 2018 г., като спрямо същия период на 2017 г. са с 31 млн. евро. по-малко.
Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“

Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2018 г. са 692 бр. с прогнозна стойност 1389 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 0,4% на броя на обявените поръчки, както и на стойността от 44,2%. Обявените поръчки по вид строителство са:

„Инженерна инфраструктура“ – 177 бр. обявени обществени поръчки с прогнозна стойност 858 млн. лв., или 25,6% от броя на общо обявените поръчки за разглеждания период. На годишна база се регистрира ръст на броя на обявените поръчки от 45,1% и ръст на стойността от 156,9%.

„Водоснабдяване и канализация“ – 52 бр. с прогнозна стойност 166 млн. лв., или 7,5% от общо обявените обществени поръчки. На годишна база се регистрира ръст от 100% на броя на обявените поръчки, а на стойността – от 86,5%.

„Сградно строителство“ – 139 бр. с прогнозна стойност 161 млн. лв., или 20,1% от общо обявените поръчки. На годишна база се отчита ръст от 63,5% на броя на обявените поръчки и спад от 5,3% на стойността.

„Енергийна инфраструктура“ – 80 бр. с прогнозна стойност 133 млн. лв., или 11,6% от общо обявените поръчки. На годишна база се наблюдава спад при броя обявени поръчки от 57,7%, а на прогнозната стойност от 58%.

„Проектиране и надзор“ – 244 бр. с прогнозна стойност 71 млн. лв., или 35,2% от общо обявените поръчки. Тенденцията, която се забелязва на годишна база, е спад при броя на обявените поръчки от 8,6% и ръст на стойността от 34%.

По критерий „Възложител“

За първото тримесечие на 2018 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство” по вид възложител са, както следват:

 Общини – 552 бр., или 79,8% от общо обявените поръчки. Тенденцията при общините спрямо първото тримесечие на 2017 г. е спад от 2,3%;
 Комунален и обществен сектор – 23 бр., или 3,3% от общо обявените поръчки. На годишна база за разглеждания период се регистрират ръст от 21,1%;
 Болници и учебни заведения – 13 бр., или 1,9% от общо обявените поръчки, като спрямо същия период на 2017 г. се наблюдава спад от 43,5%;
 Министерства и агенции – 102 бр., или 14,7% от общо обявените обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е ръст с 30,8%;
 Други – 2 бр., или 0,3% от общо обявените обществени поръчки. Спрямо първо тримесечие на 2017 г. е регистриран спад от 50%.

По процедури на договаряне

– Открита процедура – 245 обявени поръчки;
– Пряко договаряне – 19 обявени поръчки;
– Ускорена ограничена процедура – 1 поръчка;
– Договаряне без предварително обявление – 42 обявени поръчки;
– Публично състезание – 373 обявени поръчки;
– Договаряне без предварителна покана за участие – няма;
– Договаряне с предварителна покана за участие – 4 обявени поръчки;
– Открит конкурс за проект – 3 обявени поръчки;
– Състезателен диалог – 1 поръчка;
– Неопределена процедура – 4 обявени поръчки.

По критерий „Източник на финансиране“

 Държавен бюджет – 400 бр.
 Механизъм за свързване на Европа – 3 бр.
 Фонд „ Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ – 2 бр.
 Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – 76 бр.
 Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ – 5 бр.
 „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ – 168 бр.
 Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ – 13 бр.
 Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“ – 5 бр.
 Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ – 8 бр.
 Фонд „Убежище миграция и интеграция“ –
2 бр.
 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 5 бр.
 Национален доверителен Екофонд – 5 бр.

Сключени договори в сектор „Строителство“

По данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за януари – март 2018 г. са сключени 325 договора в сектор „Строителство“ с обща стойност 391 млн. лв. В сравнителен анализ за същия период на 2017 г. броят им нараства с 30% (75 бр.) и стойността им също – с 5,4% (20 млн. лв.)

Сключени договори по вид строителство

 „Инженерна инфраструктура“ – 105 бр., или 32,3% от общо сключените договори, на стойност 195 млн. лв., или 49,9% от общата стойност.
 „Сградно строителство“ – 88 бр., или 27,1% от общо сключените договори, на стойност 72 млн. лв., или 18,3% от стойността.
 „Енергийна инфраструктура“ – 94 бр., или 28,9% от общо сключените договори, на стойност 53 млн. лв., или 13,6% от стойността.
 „Водоснабдяване и канализация“ –
38 бр., или 11,7% от общо сключените договори, на стойност 71 млн. лв., или 18,2% от стойността.

Данните показват, че в „Инженерна инфраструктура“ са сключени най-много договори с най-голяма обща стойност като дял от контрактите в сектора.

Първо тримесечие на 2018 г. спрямо първо тримесечие на 2017 г.:

 „Инженерна инфраструктура“ – регистрира ръст на броя сключени договори със 101,9% (53 бр.) и спад на стойността с 15,6% (36 млн. лв.);
 „Сградно строителство“ – регистрира ръст на броя сключени договори с 22,2% (16 бр.) и увеличаване на стойността със 166,7% (45 млн. лв.);
 „Енергийна инфраструктура“ – регистрира ръст на броя сключени договори с 9,3% (8 бр.) и спад на стойността с 19,7% (13 млн. лв.);
 „Водоснабдяване и канализация“ – спад на броя сключени договори с 5% (2бр.) и ръст на стойността с 51,1% (24 млн. лв.).

Тенденцията спрямо първо тримесечие на 2017 г.: „Инженерна инфраструктура“ е с най-голям брой сключени договори. След нея са „Сградно строителство“, „Енергийна инфраструктура“ и „Водоснабдяване и канализация“. При стойността на сключените договори „Сградно строителство“ и „Водоснабдяване и канализация“ отчитат значителен ръст.

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и консорциуми

Общият брой на сключените договори за първото тримесечие на 2018 г. са 325 бр. на стойност 391 млн. лв., от които с:

 Фирми – 256 бр. на стойност 232 млн. лв., като:
 Малки строителни фирми (до 49 човека) – 116 бр. на стойност 54 млн. лв.;
 Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека) – 110 броя на стойност 124 млн. лв.;
 Големи строителни фирми (над 250 човека) – 23 бр. на стойност 50 млн. лв.
 Фирми без регистрация в ЦПРС – 7 бр. на стойност 4 млн. лв.
 Консорциуми, обединения, сдружения – 69 бр. на стойност 159 млн. лв.

Тенденцията, която се наблюдава спрямо първото тримесечие на 2017 г., е, че водещи с най-голям брой сключени договори са малките фирми, които на годишна база бележат ръст от 45% (36 бр.). Средните компании са с най-голяма стойност на сключените договори, при които има значително увеличение от 90,8% (59 млн. лв.) в сравнение с първото тримесечие на 2017 г.

Големите фирми регистрират ръст от 51,5% (17 млн. лв.) при стойността през първото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предходната година. По стойност на договорите големите компании достигат малките фирми. Фирмите без регистрация в ЦПРС остават без изменение в броя на сключените договори, но имат ръст на стойността им с 300% (3 млн. лв.). При консорциумите стойността на сключените договори намалява с 33,2% (79 млн. лв.), като при броя на сключените договори тенденцията се запазва.

„Инженерна инфраструктура“ – 105 договора на стойност 195 млн. лв., от тях:

Фирми – общо 84 договора на стойност 98 млн. лв., от които:
Малки строителни фирми (до 49 човека персонал) – 30 договора на стойност 10 млн. лв.;
Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека персонал) – 33 договора на стойност 58 млн. лв.;
Големи строителни фирми (над 250 човека персонал) – 17 договора на стойност 27 млн. лв.;
Фирми без регистрация в ЦПРС – 4 договора на стойност 3 млн. лв.
Консорциуми, обединения, сдружения – общо 21 договора на стойност 97 млн. лв.
„Сградно строителство“ – 88 договора на стойност 72 млн. лв., от тях:
Фирми – общо 70 договора на стойност 57 млн. лв., от които:
Малки строителни фирми (до 49 човека персонал) – 47 договора на стойност 24 млн. лв.;
Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека персонал) – 19 договора на стойност 11 млн. лв.;
Големи строителни фирми (над 250 човека персонал) – 2 договора на стойност 21 млн. лв.;
Фирми без регистрация в ЦПРС – 2 договора на стойност 1 млн. лв.
Консорциуми, обединения, сдружения – общо 18 договора на стойност 15 млн. лв.
„Енергийна инфраструктура“ – 94 договора на стойност 53 млн. лв., от тях:
Фирми – общо 79 договора на стойност 37 млн. лв., от които:
Малки строителни фирми (до 49 човека персонал) – 31 договора на стойност 15 млн. лв.;
Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека персонал) – 43 договора на стойност 20 млн. лв.;
Големи строителни фирми (над 250 човека персонал) – 4 договора на стойност 2 млн. лв.;
Фирми без регистрация в ЦПРС – 1 договор на стойност 0,1 млн. лв.
Консорциуми, обединения, сдружения – общо 15 договора на стойност 16 млн. лв.
„Водоснабдяване и канализация“ – 38 бр. на стойност 71 млн. лв., от тях:
Фирми – общо 23 договора на стойност 40 млн. лв., от които:
Малки строителни фирми (до 49 човека персонал) – 8 договора на стойност 6 млн. лв.;
Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека персонал) – 15 договора на стойност 34 млн. лв.;
Големи строителни фирми (над 250 човека персонал) – няма сключени договори;
Фирми без регистрация в ЦПРС – няма сключени договори.
Консорциуми, обединения, сдружения – общо 15 договора на стойност 31 млн. лв.

Анализът показва, че средните строителни фирми доминират по критерий „брой“ и „стойност“ в „Инженерна инфраструктура“, „Енергийна инфраструктура“ и „Водоснабдяване и канализация“.

След тях са малките фирми в „Сградно строителство“. При консорциумите най-голям голям брой сключени договори с най-голяма обща стойност са отчетени в „Инженерна инфраструктура“.

I тримесечие 2017 г. –
I тримесечие 2018 г.

В „Инженерна инфраструктура“ фирмите са водещи по „брой“ сключени договори и изместват консорциумите по „стойност“. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. фирмите отчитат ръст със 104,8%, което е с 43 бр. повече сключени договора, а при стойността той е със 180%, или 63 млн. лв. Консорциумите регистрират увеличение на броя с 90,9%, или 10 бр. повече сключени договора, и бележат значителен спад от 193,1%, или 99 млн. лв. при стойността.

В „Сградно строителство“ тенденцията се запазва. Фирмите остават водещи както по „брой“ сключени договори, така и по „стойност“, като спрямо първото тримесечие на 2017 г. фирмите отчитат ръст от 48,9%, или сключените договори се увеличават с 23 бр., а увеличението при стойността е с 307,1%, или 40 млн. лв. При консорциумите се наблюдава спад на броя с 28% и ръст на стойността с 15,3%, или 2 млн. лв. повече спрямо първо тримесечие на 2017 г.

В „Енергийна инфраструктура“ тенденцията остава същата. Фирмите са водещи както по „брой“ сключени договори, така и по „стойност“. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. фирмите регистрират ръст от 29,5% при броя и разлика от 1 млн. лв. надолу при стойността. При консорциумите тенденцията е спад както при броя с 40%, така и при стойността с 42,8%.
При „Водоснабдяване и канализация“ фирмите остават водещи по „брой“ и „стойност“ сключени договори въпреки регистрирания спад на броя с 23,3% и на стойността с 13% спрямо първо тримесечие на 2017 г. При консорциумите се наблюдава тенденция на ръст с 50% при броя на сключените договори и драстично увеличение при стойността с 3000%, или с 30 млн. лв. повече на сключените договори.

Камарата на строителите в България

Регистрираните строителни компании в Централния професионален регистър на строителите към 08.06.2018 г. са 5113, от които:
– 5067 регистрирани български юридически лица и 46 чуждестранни фирми;
– Заличени са 494 фирми от ЦПРС по неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 ЗКС.

Разпределение на строителите по критерий „Персонал“

 65 големи фирми (до 250 човека), дял от 1,3%;
 655 средни фирми (от 50 до 249 човека), дял от 12,9%;
 4347 малки фирми (до 49 човека), дял от 85,8%.

Разпределение на строителите по критерий „Нетни приходи от продажби“

 5 големи фирми (над 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,1%;
 79 средни фирми (до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 1,6%;
 4983 малки фирми (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 98,3%.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.06.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.