КСБ

Браншовите организации от сектор „Строителство” се обединяват около общи предложения за промени в ЗУТ и ЗОП

В сградата на Камарата на строителите в България (КСБ) се проведе заседание на работната група на браншовите организации от сектора. Тя бе сформирана през март т.г. по инициатива на КСБ и има за цел да подготвя общи становища и предложения за промени в нормативните актове, касаещи строителния отрасъл. КСБ беше представена от председателя на УС инж. Илиян Терзиев, изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро (ИБ) и на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, арх. Лидия Станкова, началник-отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“ в КСБ, и Виолета Ангелиева, експерт в отдела. От страна на браншовите организации присъстваха инж. Иван Каралеев, председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП), арх. Борислав Игнатов, председател на УС на Камарата на архитектите в България (КАБ), инж. Атанас Ангелов, председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК), инж. Милен Димиев, председател на УС на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), и арх. Георги Бакалов, председател на УС на Съюза на архитектите в България (САБ) и др. „Благодаря на всички присъстващи за Вашето активно участие в работната група. Радвам се, че имаме абсолютно единомислие по много от поставените теми“, заяви в началото инж. Илиян Терзиев. По време на работната среща бяха обсъдени състоянието на нормативната база в сектора, както и актуални за бранша проблеми. Бяха дискутирани и необходимите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Инж. Мирослав Мазнев представи подготвените от КСБ предложения за Обща визия за новото законодателство в областта на проектирането и строителството между КСБ, КАБ, КИИП, САБ, БААИК и др. браншови организации. „Основен приоритет на КСБ е облекчаване на регулаторните режими и административните процедури в Закона за устройство на територията. Принципното становище на КСБ е ЗУТ да се раздели на два отделни закона – Закон за устройство на територията (устройствено планиране) и Закон за строителството (инвестиционно проектирене и строителство)“, каза инж. Мазнев. Той информира, че на разширено заседание на Управителния съвет на КСБ, проведено през юни, единодушно е подкрепено предложението за „електронно издаване на разрешения за строеж“ - електронизацията на строително-инвестиционния процес от подаване на заявлението до създаване на електронно досие за строителните книжа на един строеж. „Много добра практика е в момента, че всички ние имаме желание за съвместна работа и прилагане на добрите практики, които са се доказали по света“, заяви арх. Борислав Игнатов. Той допълни, че това е единственият начин да бъдат постигнати добри резултати. „Ние искаме практически решения, които да доведат до бързи промени, така че да бъдем в крак с времето“, каза още арх. Игнатов. Инж. Атанас Ангелов потвърди, че само чрез обсъждане на предложения и мнения между заинтересованите страни може да се достигне до изменение на законовата рамка на ЗУТ, с която да са съгласни всички участници в сектора. „Самият факт, че браншовите организации сме се събрали и гледаме точка по точка как да подобрим нормативната уредба, а не работим всеки за себе си, е изключително радостен“, посочи на свой ред арх. Георги Бакалов. Инж. Иван Каралеев оцени като изключително високо качеството на предложения от КСБ документ за обща визия на браншовите организации за промени в строително-инвестиционния процес и подчерта, че това е показател за капацитета на Камарата. В заключение той посочи, че всичко, по което организациите работят съвместно, е и в полза на обществото.