ОП на КСБ – Велико Търново, направи равносметка на дейността си

Членовете на Областното представителство обсъдиха проблемите в сектора

Прочетена: 42

Петя Борисова,
ОП на КСБ –
Велико Търново

Областното представителство на Камарата на строителите (ОП на КСБ) във Велико Търново проведе Общо годишно отчетно събрание. То се състоя на 26 септември в заседателната зала на местната структура на КСБ. Събитието откри председателят на ОП на КСБ – Велико Търново, инж. Любомир Шербетов. Гости на заседанието бяха Стоян Гушлев, главен експерт Дирекция „Организационна политика” в КСБ, и инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ).

Дневният ред включи приемане на отчет за дейността на Областния съвет (ОС) на ОП, отчет за дейността на председателя на ОП, отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи, както и на доклад на Контролния съвет на ОП за дейността на Областния съвет, решение за освобождаване от отговорност на ОС, план за дейността на ОП и план-сметка за 2019 г. Събранието включи още обсъждане и приемане на предложения за промени в Устава на КСБ и в Кодекса по професионална етика на строителя.

„В процеса на работа през периода септември 2017 г. – август 2018 г. беше изпълнена голяма част от проектопрограмата за 2018 г. на ОП на КСБ – Велико Търново. Проведоха се редица допитвания сред фирмите от региона относно необходимостта от технически и изпълнителски кадри по строителни професии. Традиционно е сътрудничеството с регионалните структури на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България и на НКСВ във Велико Търново. До всички членове редовно бе свеждана информация за организираните от КСБ мероприятия на национално и местно ниво, за обсъждане проблемите и насоките за развитието на бранша, както и за представяне на нови строителни технологии и материали. Съобщавали сме и за тръжни процедури в региона, за поръчки за принудително премахване на незаконни строежи от РДНСК и др.“, заяви инж. Шербетов. По думите му редовно на срещи на членовете на КСБ са канени и представители на Регионалния клуб на строителите ветерани от Велико Търново и Горна Оряховица.

„Продължава сътрудничеството ни с вестник „Строител”,

където се отразяват всички важни събития и мероприятия на Областното представителство“, подчерта инж. Любомир Шербетов. Той докладва, че за разглеждания период съвместно със „Строителна квалификация” ЕАД са организирани два пъти курсове по ЗБУТ. Проведено е и обучение за членовете на КСБ във Велико Търново, Габрово и Търговище относно Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (GDPR). ОП тържествено e отбелязало началото на строителния сезон – Гергьовден, и професионалния празник – Димитровден. За информация на членовете на КСБ ОП Велико Търново и на вписаните в Регистъра фирми са изпратени приетите решения на Комисията за ЦПРС, касаещи деклариране на минимален изискуем опит за обекти – архитектурни забележителности, и новите изисквания, отнасящи се за трета категория на всички групи“, посочи инж. Любомир Шербетов и допълни, че са проведени и редица неформални срещи с членовете на ОП на КСБ – Велико Търново, с цел
обмяна на опит и дискутиране в по-широк кръг на различни проблеми, свързани със строителството.

В ОП за отчетния период са проведени общо 5 заседания. Към момента броят на фирмите членове на ОП на КСБ – Велико Търново, е 49. От септември 2017 г. до август 2018 г. в регистъра на ОП са вписани 9 строители. Към август 2018 г. общият брой на вписаните строители в ЦПРС на ОП на КСБ – Велико Търново, е 137. От който по групи и категории:

– I група – първа категория – 11 фирми, втора категория – 8, трета категория – 60, четвърта и пета категория – 46;
– II група – първа категория – 11 фирми, втора категория – 5, трета категория – 14, четвърта категория – 3;
– III група – първа категория – 4 фирми, втора категория – 3, трета категория – 28.
– IV група – първа категория – 8 , втора категория – 5, трета и четвърта категория – 24 фирми.
– V група – 90 – средно във всички СМР.

„Уважаеми колеги, искам да изкажа нашата благодарност и признателност към инж. Шербетов за това, че той беше един от сторонниците за учредяването на НКСВ, а също и на Клуба на строителите ветерани във Велико Търново”, заяви инж. Виктор Шарков.

Стоян Гушлев поздрави присъстващите от името на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и изп. директор на Камарата инж. Мазнев. „Идеята на срещите на администрацията с ОП по места е сближаване с членовете на КСБ и изграждане на контакти с местните власти, присъстващи на мероприятията“, каза той. В своя доклад Стоян Гушлев запозна членовете на Общото събрание с основните насоки в дейността на КСБ за периода от встъпване на новото ръководство. Той подчерта, че
приоритет в работата е организирането на работни срещи с институциите, имащи отношение към строителния сектор,
както и с агенции, работодателски и синдикални организации. За краткото време до момента ръководството на КСБ е осъществило връзка с министрите на всички ресорни ведомства.

Проведени са разговори с ръководствата на Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенцията по обществените поръчки, Дирекцията за национален строителен контрол, както и с редица браншови структури.

„КСБ създаде работни групи с експерти от представители на всички сродни организации, които изготвят общи становища и предложения за промени в нормативните актове. Камарата внесе в Народното събрание и редица предложения, касаещи изменения в Закона за устройство на територията и в Закона за обществените поръчки“, каза Гушлев.

„В началото на 2019 г. ще бъде олекотена процедурата за подаване на заявления в ЦПРС, като се въведе възможността за използване на квалифициран електронен подпис. Ще се запази и старият начин за обработка на документи на хартиен носител“, информира той. Стоян Гушлев представи и дейността на Дирекция „Организационна политика”, като сподели, че водещата цел е

„да активизира Областните представителства на КСБ целенасочено да работят за изграждането на една по-силна и по-ефективна връзка с фирмите членове на Камарата“.

В точка „Разни“ от дневния ред се проведе
дискусия по актуални въпроси, свързани с дейността на КСБ.

Обсъдена бе темата за проект на Закон за хората с увреждания. Членовете на ОС смятат, че държавата не трябва да абдикира от своите задължения да се грижи за тези граждани, като прехвърля отговорността изцяло на работодателите. Присъстващите споделиха, че е неприемливо и нововъведението в предприятията да има квоти за хора с увреждания и санкции за работодатели, които не ги изпълняват. Това е един нов данък за бизнеса, при който не е отчетен факторът, че в сектори като „Строителство“ много трудно може да се намери заетост за хора с увреждания поради ограничените длъжности, които могат да се заемат.

Обърна се внимание и на въпроса за сивия сектор в строителството и как може да се реши проблемът с нерегламентираните бригади, които не са вписани в ЦПРС. „Знаем, че КСБ работи за промени относно вписването в Регистъра, но как могат да бъдат санкционирани бригадите, като те чисто юридически не съществуват, и кой е органът, който ще осъществи контрол върху тях?“ – интересуваха се присъстващите. Членовете на ОС считат за необходимо в концепцията за борба срещу сивия сектор изрично да се развият основните функции на органа за мониторинг и контрол.

По време на Общото събрание постъпи предложение, свързано с изискванията за фирмите, вписани ЦПРС, изпълняващи строителство в трета група: строежи от енергийната инфраструктура.

Идеята е енергийната група да се разграничи от останалите три, защото сега в нея изискванията за НПП, ДМА и брой хора са еднакви, както за останалите. Промяната ще вземе предвид това, че обемът на работа в ел. групата е доста по-малък, отколкото в останалите, и трудно може да се покрият и поддържат изискванията във високите категории. Друго предложение бе при деклариране на НПП да се взема предвид оборотът, обвързан само със строителни работи, а не целият обем, който фирмата е реализирала, защото той често не е от строителни дейности.

Присъстващите се обединиха около идеята дискутираните въпроси да бъдат представени на ръководство на КСБ за разглеждане и изказване на експертно мнение.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 10.10.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: