УС на КСБ проведе заседание в Ямбол

Прието беше Открито писмо за необходимостта от законодателни промени, които да дадат възможност за защита на търговския имидж на компаниите

Прочетена: 89

Емил Христов
Ренета Николова

В Ямбол се проведе заседание на Разширения Управителен съвет на Камарата на строителите в България (УС на КСБ). На него присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председателят на УС Владимир Житенски, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС и председател на Областното представителство (ОП) на КСБ – Бургас, инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – Варна, изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев, председателят на Контролния съвет (КС) Валентин Николов, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС и председател на Комисията по професионална етика, членове на ИБ и УС, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата. Специален гост на събитието беше областният управител на Ямбол Димитър Иванов.

В началото участниците в заседанието бяха запознати с доклад на председателя на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Николай Георгиев, който даде информация относно действителното положение и проблемите на строителния сектор в региона през настоящата 2018 г.

„Развитието на отрасъла е верен индикатор за състоянието на икономиката и това важи и за Ямбол. Световната практика е доказала, че подемът на стопанството след криза започва от строителството“, заяви той. Инж. Георгиев подчерта, че годината за бранша в региона е била значително по-слаба от предходните.

„В нашия град и в областта нямаше достатъчно строителство, което да удовлетвори капацитета и възможностите на колегите“, сподели той и допълни, че една от причините за този спад е липсата на обявени обществени поръчки за Ямбол.

„Външните инвеститори в града също не са много, а строителството на жилищни сгради не е с размерите на по-големите населени места в страната“, сподели още инж. Николай Георгиев.

Според него за фирмите в област­та би било трудно да се развиват, ако ситуацията не се промени. „Надяваме се следващите години да бъдат по-добри за нас“, акцентира председателят на ОП на КСБ – Ямбол. Той запозна присъстващите и с някои от реализираните проекти в града през 2017 г. „През изминалата година в града бяха ремонтирани три детски градини по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, обновена беше и Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“, каза инж. Георгиев.

От думите му стана ясно още, че строителните фирми от района участват и в изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG – ИПП „България – Турция 2014 – 2020“, като по нея ще се реализират редица проекти. „Това, което предстои да се изгражда и за което всички се надяваме, че ще стане в най-скоро време, е водният цикъл на града, като по него остава да се направи пречиствателната станция за отпадъчни води“, сподели инж. Георгиев.

В заключение председателят на Областното представителство на Камарата в Ямбол отправи призив към ръководството на КСБ една от целите й да бъде спирането на декапитализацията на строителните фирми и повишаването на цената на строителния продукт. „Апелирам към Камарата да акцентира и върху една от основните си задачи, а именно – подпомагането на компаниите от бранша за спазване на законово регламентираните срокове за разплащане между инвеститор и строител. Забавянето се отразява на конкурентоспособността на нашите дружества, особено на малките и средни предприятия, и може да бъде причина за фалит“, завърши инж. Николай Георгиев.

В следващата точка от дневния ред председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев представи Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет за периода от 1.09.2017 г. до 31.08.2018 г. „През 2018 г. усилията на ръководните органи на Камарата на строителите в България бяха насочени основно в провеждане на работни срещи със законодателната и изпълнителната власт в лицето на министерствата и институциите, имащи пряко отношение към сектор „Строителство”, парламентарно представените партии и комисии, местните власти и браншовите организации“, заяви той. „Изготвихме и внесохме нашите предложения за промени в основните за бранша закони – ЗУТ и ЗОП, някои от тях вече са приети”, подчерта председателят на УС на Камарата. „Работим и за защита на интересите и доброто име на бранша и срещу опитите той да бъде използван за политически цели“, добави инж. Терзиев.

Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, запозна присъстващите с информацията по Отчета на дейността за 2017 г. на Комисията.

Заседанието продължи с приемане на Отчет за изпълнението на дейността на Контролния съвет на КСБ, представен от председателя на КС Валентин Николов. По време на Разширения Управителен съвет присъстващите приеха и Отчет за изпълнението на бюджета на браншовата организация за 2017 г.

В следващата точка от дневния ред инж. Илиян Терзиев представи проект за „Основни политики за развитие на КСБ през 2019 г.“ По думите му приоритетните планови задачи и предложения за развитие на Камарата през следващата година са свързани с подобряване управлението на целия строително-инвестиционен процес и с реализиране на строителна продукция, която да отговаря на действащите технически правила, норми и стандарти за постигане на по-високо качество на изпълнение на строежите и по-ефективен контрол и – не на последно място – за своевременно решаване на актуалните проблеми, които се създават от действащото строително законодателство и административните процедури пред фирмите от бранша. „Ние ще продължим обсъждането с отговорните институции и разработването на принципни предложения за ново строително законодателство и предложения за усъвършенстване на действащата нормативна уредба за проектиране и строителство, за подобряване и уеднаквяване на условията в процеса по възлагане на обществени поръчки за строителство“, сподели още той.

„Работим и по отношение на унифициране на тръжните документи. Знаете, че постигнахме значителен успех с въвеждането им във ВиК сектора. Желанието ни е да го направим и за целия строителен отрасъл“, подчерта инж. Терзиев.

Председателят на УС на КСБ говори и за политиката на Камарата в областта на професионалната квалификация, където стои разбирането, че осигуряването на търсени от бизнеса кадри не е самостоятелна, а взаимосвързана тема с други водещи стратегически въпроси, пред които браншът днес е изправен. „Ние трябва да запазим лидерската си позиция и обединявайки бизнеса, образователните и обучителни институции, да дефинираме и предоставяме работещи модели за преодоляване на предизвикателствата, свързани със заетостта и работната сила. Осезаема е нуждата от създаване на непосредствена връзка между бизнеса и образованието чрез стажуване и дуално обучение за привличане на бъдещите кадри още на ниво средно и висше образование“, спомена още инж. Терзиев. По думите му през 2019 г. ще продължат усилията на Камарата по изграждане на балансирана и справедлива система за повишаване на квалификацията на работниците и управленските кадри в строителния сектор.

Руен Панчев, председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, направи анализ на дейността на браншовата организация в областта на професионалното обучение и квалификацията през 2019 г. „За съжаление, все още няма национална политика за подготовка и обучение на кадри в отрасъл „Строителство“. Не е стартирала и цялостна програма за дуално обучение в страната“, сподели той. Според него предложението на модел за изпълнение на дейността на КСБ по професионално обучение и квалификация през 2019 г. цели постигането на по-висока ефективност, балансирано и справедливо разпределение на финансовите ресурси, които Камарата ежегодно отделя в подкрепа на строителните предприятия. „Нашето дружество ще бъде двигател, за да постигнем конкретни резултати от всичко това, за което ръководството говори по темата с държавните институции“, завърши Панчев.
Дневният ред продължи с приемане на предложението на инж. Пламен Пергелов, председател на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД, за абонамент на изданието за 2019 г.
Разширеният Управителен съвет прие също така проекта на бюджет на КСБ за 2019 г., както и промени в Устава на организацията.

Инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС и председател на Комисията по професионална етика, представи за гласуване и проект за нов „Кодекс по професионална етика на строителя“. „Благодаря на всички областни структури на Камарата, че взеха отношение по документа“, заяви тя. По думите й Кодексът е от изключителна важност за бранша и има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на строителите, както и да издигне престижа на професията.

Приет беше и Правилник за устройството, целите и дейностите на секциите към КСБ. Инж. Мирослав Мазнев представи доклад по темата, като подчерта, че поставената от ръководството на КСБ цел е секциите да станат място, в което се формират политиките на отделните направления. „В момента има учредени 6 секции, като ние искаме чрез Правилника да дадем по-демократична форма, с която членовете на Камарата да работят с тях“, каза изп. директор на браншовата организация.

Присъстващите на заседанието гласуваха и Концепция за комуникационна политика на КСБ, разработена от Ренета Николова, ПР на Камарата. Одобрени бяха и предложения за представители на КСБ в Съвместния комитет за наблюдение и мониторинг по програмите за трансгранично сътрудничество със Сърбия, Турция и Македония.

В точка „Разни” от дневния ред на Разширения Управителен съвет на Камарата беше прието и Открито писмо до парламентарно представените политически сили с искане за приемане на законодателни мерки срещу разпространяването на лъжлива и невярна информация, увреждаща търговския престиж и доброто име на компаниите. УС прие и позиция на Камарата във връзка с поредните необосновани, уронващи авторитета на бранша публични твърдения.

Управителният съвет одобри и публикуването на писмо с искане за среща с ОЛАФ.

Преди началото на заседанието на УС ръководството на КСБ посети водещата туристическа атракция в Ямбол – „Безистена“. Зданието е един от символите на града и паметник на културата с национално значение. Построен е в началото на ХVI век и е използван основно като покрит пазар и градски хали. След 1989 г. в продължение на повече от десетилетие сградата стои неизползваема и затворена, но през 2015 г. отново отваря врати.

Вътрешното пространство е изцяло модернизирано със средства от ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“ и пригодено към новата му функция на Културно-информационен и туристически център. Инвестицията възлиза на близо 2,5 млн. лв.

Залите на „Безистена“ приютяват уникална изложба от редки икони и произведения на приложното изкуство от фонда на Ямболската художествена галерия „Жорж Папазов“, както и ценни експонати, предоставени от Регионалния исторически музей – Ямбол. Наред с това историческото минало на града и региона е представено чрез съвременна интерактивна система, визуализираща в 3D формат личности и събития. Прекрасната акустика на сградата обуславя използването й и като арена на различни музикални и театрални събития, както и за делови форуми. Изпълнител на реставрационните дейности е ДЗЗД „Кабиле“ с водещ партньор „АВС Инженеринг – Н“ ООД.

След приключване на обиколката на „Безистена“ гостите се насладиха и на уникалното изпълнение на камерен ансамбъл.

 

КСБ изпрати писмо
с искане за среща
с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

 

Камарата на строителите в България изпрати писмо до г-н Виле Итала, директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), с искане за незабавна среща заради разпространяването на подвеждаща информация, свързана с изразходването на европейски средства. Вестник „Строител“ публикува пълния текст на писмото.

ДО Г-Н ВИЛЕ ИТАЛА,
ДИРЕКТОР НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА
ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ
(ОЛАФ)

УВАЖАЕМИ Г-Н ИТАЛА,

Обръщамe се към Вас като Камара на строителите в България, организация, създадена със закон, представляваща строителния бранш в страната, с искане за среща, за да представим нашата позиция във връзка с разпространението от определени медии на подвеждащи, неотговарящи на истината информации, касаещи изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани, с подкрепата на европейските фондове.

Към момента официално регистрираните фирми в Централния професионален регистър на строителя са близо 5100, включително чужди компании, в които са заети над 250 хиляди души. От създаването си до сега КСБ и фирмите, нейни членове, винаги са работили, спазвайки стриктно законите в Република България и европейските нормативи, като усилията ни са били насочени към създаване на честна и прозрачна конкурентна среда и ясни правила в бранша. Конкурсите и обществените поръчки се провеждат съгласно българското и европейското законодателство и вярваме, че в нашата страна съществуват достатъчно институции, които работят добре и гарантират тяхната законност и прозрачност. С оглед на наближаващите европейски избори, които през 2019 г. съвпадат и с местните избори в България, ставаме свидетели на неприемливи медийни атаки, зад които прозират политически интереси. Сайтове, наричащи себе си „разследващи“, а всъщност работещи на принципа на пощенската кутия, с неясно и непрозрачно финансиране, разпространяват публично фалшиви новини (fake news) срещу водещи строителни компании, изградили едни от най-мащабните инфраструктурни проекти, големи работодатели и данъкоплатци. Обвиненията срещу строителните фирми за некачествено изпълнение и непрозрачност на обществени поръчки прераснаха в обвинения за злоупотреби с евросредства, за да преминат всички граници и да достигнат до зловещата манипулация за връзка с убийство на млада жена, водеща на тв предаване. Въпреки бързата работа на следствените органи, довела до разкриването на това престъпление и задържането на извършителя, негативният отзвук в международен план към страната ни бе огромен.

Кулминацията в тази груба манипулация настъпи с внасянето на т.нар петиция за независимо разследване и замразяване на еврофондовете на сайта „Биволъ“. КСБ счита, че всички договори по европейските програми са реализирани и приключили законосъобразно, и съответно под контрола и одита на българските и европейските институции. Това не е първата петиция с оклеветяващи и неотговарящи на истината твърдения на въпросния сайт.

Нееднократно, включително и на организирани съвместни събития с участие на представители на ОЛАФ, Камарата на строителите в България е декларирала желанието си за работно партньорство с ОЛАФ и намеренията си да противодейства на всички опити за злоупотреба и измами с европейски средства. Още веднъж сме готови да съдействаме на ОЛАФ и да гарантираме правомерното използване на подкрепата на Европейския съюз.

УВАЖАЕМИ Г-Н ИТАЛА,

Камарата на строителите в България е авторитетна организация, член на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), като представител на ръководството на Камарата е Вицепрезидент на организацията. Разпространяването на подобни информации уронва престижа на българския строителен бранш, подкопава доверието в българските и европейските институции, уврежда имиджа на нашата страна.

В тази връзка КСБ настоятелно моли за срещата с Вас. Считаме, че тя ще допринесе за изясняване на обективната истина. Българските институции и строителният бранш полагат сериозни усилия за модернизирането и развитието на страната ни, която благодарение на европейската солидарност се променя с всеки успешно реализиран проект, става по-красива и привлекателна за бизнес, инвестиции и за живеене. Като български строители и европейски граждани бихме искали да заявим, че не толерираме отричането и омаловажаването на постиженията и напредъка на страната ни.

Камарата на строителите в България изразява своето желание и готовност за съвместни инициативи, свързани с прозрачността при усвояването на европейските средства.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

Сподели в социалните мрежи

Автор на 15.11.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: