Проведе се редовно Общо събрание на КСБ

Бяха приети основните политики за развитие на Камарата през 2019 г.

Прочетена: 94

Мартин Славчев,
Ренета Николова

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе редовно Общо събрание (ОС) на 22 ноември. Беше взето решение да започне подписка в подкрепа на българските строители. Камарата настоява да спре използването на бранша за политически цели, да бъдат преустановени необоснованите и неподкрепени с доказателства публични твърдения за корупция и злоупотреби в строителството, както и да бъдат гарантирани спокойствие и сигурност на заетите в сектора компании, работници и служители. Подписката ще се провежда на територията на цялата страна. КСБ призовава всички желаещи да изразят с подписа си своята подкрепа към българските строители.

„Както виждате, няма нито едно политическо искане. Желаем да ни оставят на мира и да продължим да работим. Срещнахме се с всички парламентарни групи и заявихме нашата позиция“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

ОС прие отчет за изпълнение на дейностите на УС на КСБ от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г.

„През периода усилията на ръководните органи на Камарата бяха насочени основно към провеждане на работни срещи със законодателната и изпълнителната власт в лицето на министерствата и институциите, имащи пряко отношение към сектор „Строителство“, парламентарно представените партии и комисии, местните власти и браншовите организации. Целенасочената политика на КСБ бе съсредоточена в търсенето на промяна в нормативната уредба по основните закони ЗУТ и ЗОП – в посока намаляване на „сивата“ икономика чрез вписване на всички фирми, изпълняващи обекти от първа до пета категория в ЦПРС, регламентиране на по-ясни правила за участниците в тръжните процедури, в това число на подизпълнителите, правила за избор на изпълнители при минимизиране на използването на критерия „най-ниска цена“, типизиране на тръжната документация по сектори“, обясни инж. Терзиев. По инициатива на КСБ вече са разработени стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ за инфраструктурни проекти в сектор „Води“, припомни той.
В международен аспект КСБ е номинирала члена на ИБ и УС и председател на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков, за вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC). С направения избор от FIEC той вече представлява страните от Централна и Източна Европа и отговаря за ресор „Малки и средни предприятия“. КСБ е избрана и за асоцииран член в Конфедерацията на асоциациите на международните контрактори (CICA).

„Работата по реализацията на приетите основни насоки за дейността на организацията, както и по защитата на правата и интересите на членовете продължава и в настоящия момент“, каза още председателят на Камарата.

През периода са проведени следните заседания на управителни органи на КСБ – едно на УС; четири на Разширения УС; шест заседания на Изпълнителното бюро (ИБ); едно редовно и едно извънредно Общо събрание на КСБ.

Приет беше отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС).

„През последната година сме постигнали два върхови резултата – имаме най-малко заличени и най-много вписани фирми в ЦПРС. От 1 януари 2019 г. ще бъде пуснато в експлоатация в експериментален вид пълното електронно обслужване при оказване на услугите на ЦПРС“, каза председателят на КВППЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков.

Бе приет отчет и за работата на Контролния съвет (КС) на Камарата. „Измина една трудна, но като цяло благотворна година за отрасъла и за КСБ. От организационна гледна точка отправен момент бе промяната в ръководството на Камарата. Новото ръководство заработи с впечатляваща енергия, като оценката на КС е категорично положителна“, заяви председателят на КС на КСБ Валентин Николов. „В заключение ще кажа, че са налице всички условия и предпоставки КСБ да продължи да се развива в посока утвърждаването си като важен фактор в общественото развитие на страната и равностоен партньор на изпълнителната и общинската власт, както и на обществените организации“, каза още той.

Прие се отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2017 г. Освободени от отговорност за периода от октомври 2017 г. до октомври 2018 г. бяха членовете и председателите на УС, КС и КВППЦПРС.

ОС на КСБ прие основните политики за развитие на Камарата през 2019 г.

КСБ ще продължи активното партньорство и комуникацията с Областните представителства (ОП) и изграждането на непрекъсната връзка между администрацията на Камарата, строителните фирми и общините. Ще се поддържат контактите на ОП с местната власт за получаване на информация за предстоящи инвестиционни програми на общините. Ще бъде отстоявана активната позиция на КСБ по отношение на нормативната уредба в областта на строителството. Ще се работи за запазване лидерската позиция на Камарата като обединител на бизнеса и образователните и обучителни институции и продължаване на развитието на политиката за професионална квалификация в бранша и за преодоляване на предизвикателствата, свързани със заетостта и работната сила. Ще се цели превръщането на публичната част на Регистъра в база данни при оценка и избор на изпълнители на обществени поръчки в частта „Технически и професионални способности”. Камарата ще има активна позиция в международната строителна организация – FIEC, и ще поддържа добри отношения със сродни организации от Европа и света за търсене на възможности пред българските фирми за излизането им на световния пазар. Ще бъде водена медийна политика с цел продължаване утвърждаването на КСБ като изразител на интересите на строителите в обществото чрез вестник „Строител“ и активно медийно присъствие. Ще продължи сътрудничеството на КСБ с КРИБ, БСК, КТ „Подкрепа“ и с други браншови организации – ­БААИК, КАБ, КИИП, САБ, ББК „Пътища“, Камарата на инженерите по геодезия, Българското общество по строително право и др. Ще се предприемат действия в съответствие с чл. 8 от Правилника за ЦПРС – към Регистъра да могат да се създават допълнителни групи, предназначени за вписването на лица, които подпомагат отрасъл „Строителство“, като производители и доставчици на строителни материали, полуфабрикати и изделия за влагане в строежите и др. Създаването на пълна база с публичен достъп ще подпомогне строители, производители, търговци и граждани. Ще се търсят нормативни облекчения за внос на работна ръка в строителството от трети страни. Според представителите на бранша, въпреки направените промени в нормативната уредба, все още има сериозни ограничения в тази посока. КСБ ще препоръчва на своите членове медиацията като бърза, безпристрастна, удобна и евтина форма за разрешаване на възникнали спорове.

Основните планови задачи и предложения за развитие на Камарата през 2019 г. са свързани с подобряване управлението на целия строително-инвестиционен процес и с реализиране на строителна продукция, която да отговаря на действащите технически правила, норми и стандарти, за постигане на по-високо качество на изпълнение на строежите и по-ефективен контрол, и не на последно място – за своевременно решаване на актуалните проблеми, които създават действащото законодателство и административните процедури пред фирмите от бранша.

И през 2019 г. КСБ ще продължи обсъждането и разработването на принципни предложения за ново законодателство и предложения за подобряване на действащата нормативна уредба по проектиране и строителство, за подобряване и уеднаквяване на условията в процеса по възлагане на обществени поръчки. През следващата година ще продължат дискусиите със заинтересованите институции по предложенията на КСБ за промени в ЗОП, тъй като не всички бяха включени в приетия законопроект в началото октомври 2018 г.

По-съществените предложения, на които КСБ държи, са:

✓При повече от четири оферти да отпадат участниците, предложили най-високата и най-ниската цена – с повече от 20% от средно претеглената цена (нова алинея към чл. 72 от ЗОП);
✓При възлагане на обществени поръчки за строителство – в случаите на подбор по най-ниска цена, задължително да има преквалификация за предварителен подбор на фирми с подходящ капацитет и опит (допълване на ал. 3 към чл. 70 от ЗОП);
✓Създаване на възможност за законосъобразни промени на договорите по време на изпълнение, които до момента не се практикуват и ограничават ползването на международно признати стандартни образци на договори, които гарантират приложение на най-добрите практики в строителството.

Освен законодателните инициативи, КСБ ще работи и за изготвяне на методически указания за прилагане на ЗОП, в т.ч. утвърждаване на стандартни форми за типови договори за строителство, за инженеринг, както и рамкови споразумения с балансирани договорни условия, гарантиращи ефективност, прозрачност и предвидимост при усвояването на публичните фондове, отпадане от ЗОП на изискуемите доказателства за опит и технически възможности на строителни фирми, като информацията може да се ползва служебно от ЦПРС и др.

По отношение облекчаване на регулаторните и административните процедури в областта на строителното законодателство Камарата ще продължава да работи чрез участието си в Работна група към КРИБ за електронизацията на строително-инвестиционния процес – от подаване на заявлението до създаване на електронно досие на строителните книжа за конкретния строеж. КСБ ще продължи обсъжданията с останалите браншови организации за изработване на обща визия за новото законодателство в следните основни насоки:

– Разрешение за строеж – да се издава по идеен инвестиционен проект, като следва да се прецизират обхватът и съдържанието на идейния проект така, че да е възможно той да бъде оценен за съответствие с основните изисквания към строежите;
– Инвестиционните проекти да се изработват от Проектантски бюра, като подписването и съгласуването на частите на проекта да се извършва с електронен подпис;
– Юридическите лица (Проектантски бюра и Консултантски фирми) следва да притежават адекватни застраховки, гарантиращи покриване на евентуално нанесени щети за конкретния строеж;
– Категоризация на част от видовете строежи по чл. 137 от ЗУТ и строителен надзор;
– Въвеждане на етапност в изпълнението на строителството и редуциране на допустимите съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ;
– Отпадане на Държавните приемателни комисии и въвеждане на строежите в експлоатация от консултанта/строителния надзор/ след подписване на констативен Акт 15;
– Предаване на строежа и строителната документация от строителя на възложителя;
– Гаранционни срокове – да започват да текат след подписване на констативен Акт 15.

КСБ ще инициира законодателна промяна, въвеждаща изискване всички фирми, участващи в консорциуми и обединения, да бъдат вписани в ЦПРС за видовете строителни и монтажни работи, които ще изпълняват.

Беше приет бюджетът на Камарата за 2019 г. Общото събрание на КСБ гласува и промени в Устава на организацията.

Важен момент бе и приемането на нов Кодекс за професионална етика на строителя.

„Документът надгражда действащия досега. Израстването и утвърждаването на Камарата налага да приемем по-прецизни етични правила и норми. По този начин ще бъде по-лесно да опазим бранша от външни нападки“, каза председателят на Комисията по професионална етика към КСБ инж. Розета Маринова.

ОС на КСБ прие решение за освобождаването като член на УС на Камарата на Мирослав Манолов. За нов член на УС на КСБ беше избран инж. Евтим Янев от фирма „Янев – 55“ ЕООД – Пазарджик.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 29.11.2018. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: