Работодатели от строителния сектор могат да провеждат обучения по процедура „Умения” на „ОПРЧР 2014 – 2020”

Прочетена: 57

Мартина Кръстева,
експерт КСБ

Работодатели от строителния сектор ще имат възможност за подготовка на проектни предложения с цел провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“. Тя е насочена към увеличаване подготовката на работната сила, насърчавайки кариерното развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели развиване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

Съгласно условията всеки може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лв.
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лв.

По настоящата процедура е заложен и процент на съфинансиране от страна на бенефициента. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието кандидат/партньор/и е, както следва:

 За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 За средни не надвишава 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 За малки/микропредприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен (но не повече от максималния интензитет на помощта до 70% от допустимите разходи), в случай че обучението се предлага на работещи с увреждания или такива в неравностойно положение. Допустими кандидати/партньори по настоящата процедура са работодатели, т.е. всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може да бъде и предприятие/работодател по смисъла на законодателството на държава членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими целеви групи по процедура „Умения“ са:

 Заети лица
 Безработни лица
 Неактивни лица

Допустими за финансиране са следните дейности за работодатели от сектор „Строителство“:

Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики и спецификата на работното място.

Минимални изисквания към обучението за професионална квалификация:

 Професионалното обучение се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
 Допустимо е обучението единствено по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието;
 Обучението да води до придобиване на степен на квалификация или на такава по част от професия, удостоверени със съответните документи, съгласно чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО;
 При по-голям брой лица (например повече от 15), включени в обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида и/или спецификата на обучението за постигане на максимална ефективност;
 Допустимата стойност на финансовата помощ за придобиване на професионална квалификация, която включва безвъзмездната финансова помощ и стойността на собственото участие за един обу-чаем, е:
1. за първа степен с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
2. за втора степен с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
3. за трета степен с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
4. за част от професия по първа квалификационна степен с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
5. за част от професия по втора квалификационна степен с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
6. за част от професия по трета квалификационна степен с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.

По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности. В допълнение има изискване поне 50% от заетите лица, включени в обучение за придобиване/повишаване на професионалната квалификация, да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:

 са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно);
 са на възраст над 54 г.;

Допустимо е провеждането на дистанционна, смесена и присъствена форма на обучения. Кандидат, към който има открит център за професионално обучение по реда на ЗПОО, може да проведе сам обучението за придобиване/повишаване на професионална квалификация на лицата от целевата група.

Целта на обучението е придобиване на познания по:

 Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”;
 Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“;
 Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”;
 Ключова компетентност 5 „Умение за учене“;
 Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“;
 Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“;
 При по-голям брой лица, включени в обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална ефективност.
 Обучението за ключови компетентности следва да завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения.
 Допустимата стойност на финансовата помощ, която включва безвъзмездната финансова помощ и стойността на собственото участие за един обучаем, е:
 за обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 5 „Умение за учене“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“ с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.

Включване на безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател след успешно завършване на обучение/я.

Тази дейност е задължителна, в случай че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица. Минимум 50% от всички неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, трябва да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по проекта. Периодът на заетостта трябва да бъде до края на дейностите, но не по-малко от 3 месеца. За наемането на безработни и неактивни лица с осигурена несубсидирана заетост по проекта ще бъдат предоставени стимули на работодателите, както следва:

 За успешно завършили обучението/ята безработни и/или неактивни лица и включени в несубсидирана заетост при работодател: от датата на назначаването до края на проекта – покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.

Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 6 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта. Предоставя се възможност на работодателите да прилагат гъвкави форми на заетост за заетите лица за периода, в който те са включени в обучение по проекта.

Примерни форми на гъвкава заетост:

 Почасова работа;
 Работа на смени;
 Работа на непълно работно време;
 Работа на плаващо работно време;
 Гъвкави работни часове за определен период;
 Работа на повикване;
 Работата от разстояние;
 Ротация на работното място.

На работодателите се предоставят стимули за всяко заето лице (за периода на обучение), участващо в гъвкави форми на заетост, в размер на 100 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО.
Продължителността на дейностите по проектите не може да надвишава 18 месеца и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2023 г.

На електронна поща skills@mlsp.government.bg, като ясно се посочва номерът на процедурата за подбор на проекти – BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване (12.04.2019 г.). Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страниците www.esf.bg и https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за представяне на предложенията: 3.05.2019 г., 17:30 часа.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 14.02.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.