Проведе се заседание на Разширения управителен съвет на КСБ

Обсъдени бяха предложения и инициативи на Камарата за законови промени

Прочетена: 127

Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе заседание на Разширения управителен съвет (УС) в централния офис на браншовата организация. Традиционно в началото на срещата председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави своите колеги и подчерта, че през настоящата година Камарата си е набелязала за изпълнение важни задачи.

„Ако успеем да реализираме дори само три-четири от тях, спокойно мога да заявя, че сме работили в правилната посока“, каза той. На събитието присъстваха още зам.-председателят на УС на КСБ инж. Калин Пешов, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС и председател на Областното представителство (ОП) на КСБ – Бургас, инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна, почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов, изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, председателят на Контролния съвет (КС) Валентин Николов, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС и председател на Комисията по професионална етика, членове на ИБ и УС, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата.

Разширеният УС беше запознат от инж. Мирослав Мазнев с предложенията и инициативите за законови промени на КСБ. „Политиката на Камарата на строителите в България през последната година беше да изготви предложения за законодателни промени, които да бъдат отразени в нормативната база. За целта ние работихме в тясно сътрудничество с останалите браншови организации и сдружения в строителния сектор“, заяви изп. директор на Камарата.

Инж. Мирослав Мазнев подчерта, че част от предложенията на КСБ не само са влезли в дневния ред на Народното събрание (НС), но и са приети от депутатите. Той даде за пример взетите под внимание препоръки на КСБ по Закона за обществени поръчки (ЗОП). „В момента сме и пред гласуване от НС на промяна в Закона за устройство на територията (ЗУТ), която да допусне в пета категория да се изпълняват обекти само до 100 кв. м от фирми с едно техническо лице, а всички над тази квадратура да бъдат възлагани на фирми, вписани в ЦПРС“, подчерта инж. Мазнев. По думите му това е един от начините за борба със сивия сектор, като с промените ще се даде и възможност на малките и средните фирми да реализират обектите с една регламентация.

Изп. директор на КСБ засегна и необходимостта от изменения в Закона за Камарата на строителите. „Считаме, че когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на обекти или отделни видове СМР, поне един от партньорите в консорциума трябва да е вписан в Регистъра за категорията на конкретния строеж, а останалите участници да бъдат вписани за вида работа, която изпълняват“, каза инж. Мазнев.

„Друга важна тема, свързана със ЗУТ, по която Камарата активно работи, е разделянето му на два отделни закона

– за устройство на територията и устройствено планиране, и за строителството и инвестиционното проектиране. ЗУТ категорично е изчерпал своята възможност“, посочи изп. директор на КСБ. Инж. Мазнев допълни, че така за първи път ще се даде регламентация за взаимоотношенията между основните участници в инвестиционния процес, което ще е от ползва за всички страни. „С цел намаляване на административната тежест КСБ заедно с другите браншови организации в строителния сектор
подкрепя разрешението за строеж (РС) да се издава по идеен инвестиционен проект,

като следва да се прецизират обхватът и съдържанието на идейния проект така, че да е възможно той да бъде оценен за съответствие с основните изисквания към строежите“, обясни изп. директор на КСБ.

Идейните инвестиционни проекти, по които ще се издава РС, за всички категории строежи да се оценяват от консултанти за съответствие с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Следващите фази на проекта също трябва да се оценяват от консултанта в процеса на строителство, без да се внасят за одобряване в съответната администрация.

„Имайки предвид капацитета и задълженията на общинските служби, КСБ предлага те да не одобряват частите на инвестиционния проект, а само да проверяват съответствието с ПУП, документите за собственост, наличието на административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството. Останалата част да бъде разработвана по общоприетия по света ред – възложител, надзор, проектант и изпълнител“, коментира инж. Мазнев.

Предложенията на Камарата включват и
отпадане на държавната приемателна комисия от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

„Желанието ни е въвеждането на строежите в експлоатация да се извършва от консултанта, строителя и строителния надзор след подписване на констативен Акт 15. По този начин ще дефинираме точните отговорности на всички участници в инвестиционния процес“, подчерта още той.

Инж. Мирослав Мазнев информира и за необходимостта от по-добро структуриране на Наредбата за условията и реда за провеждане на периодичното обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Той припомни, че Камарата организира редовни курсове по ЗБУТ в Областните си представителства, към които има голям интерес. „Камарата на строителите в България продължава да работи активно и за промени в ЗОП, както и по подзаконовата нормативна уредба“, допълни инж. Мазнев

Заседанието продължи с доклад на председателя на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС доц. Георги Линков. Той представи информация, касаеща системата за въвеждане на електронно подаване на документи от фирмите в изпълнение на чл. 10, ал. 4 от Правилника за работа на ЦПРС.

Разширеният УС на КСБ гласува графика на заседанията си през 2019 г. Те ще бъдат на 17 април в Поморие, на 26 юли в Кюстендил и на 17 октомври в Русе. Последното заседание на УС за годината ще е на 21 ноември.

В следваща точка от дневния ред инж. Мирослав Мазнев запозна присъстващите с оперативните данни за финансовите резултати на Камарата през 2018 г.

Членовете на Управителния съвет одобриха и предложението за избор на председател на секция „Транспортна инфраструктура” – инж. Боян Делчев, изп. директор на „Трейс Груп Холд“ АД.

Негови заместници са инж. Стефан Стоев, управител на „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, и инж. Живко Недев, изп. директор на „Хидрострой“ АД. В ръководството на структурата влизат още инж. Димо Мирчев, председател на ОП на КСБ – Силистра, и управител на „Пътстроймонтаж“ ООД, и дипл. инж. арх. Валентин Трашлиев, гл. изп. директор на „Евро Алианс Тунели“ АД.
По време на заседанието беше обсъдена и програмата за съвместна работа на постоянните работни комисии на КСБ с министерства и ведомства през 2019 г.

Разширеният управителен съвет взе решение за
сформиране на национален инициативен комитет с участието на КСБ за възстановяването на Голямата базилика в Плиска.

В него от страна на Камарата влизат председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор инж. Мирослав Мазнев, почетният председател на Камарата инж. Симеон Пешов и арх.

Лидия Станкова, директор дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“ към КСБ. „Говорим за един наистина уникален за онези времена обект в Европа. Заедно с директора на Националния исторически музей Бони Петрунова искаме да организираме комитет за възстановяване на базиликата“, каза инж. Симеон Пешов.

В следващата точка от дневния ред беше представена информация за Петата международна конференция на тема: „Европейската солидарност в инвестиционната политика на Европейския съюз, реализирана в България“, която КСБ и в. „Строител“ организират съвместно с Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. Събитието ще се проведе на 15 март в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“. „Целта на форума е бизнесът да се запознае с визията за развитие на кохезионната политика на ЕС в периода 2021 – 2027 г., а също и с новите възможности за финансиране“, съобщи пред колегите си инж. Мирослав Мазнев. Той допълни, че поканени да участват в конференцията са министри, кметове, както и представители на академичните среди и бизнес организациите.

По време на заседанието беше гласувано и участието на Камарата в „Иноцентър България”. „Основна задача за него е да подпомага българските индустриални предприятия за тяхната цифровизация. Той представлява една отворена общност, която решава конкретни проблеми“, уточни изп. директор на КСБ.

Инж. Илиян Терзиев представи пред Разширения управителен съвет на Камарата доклад за приетите и изключените членове на КСБ. В края на заседанието беше гласувано предложението за
учредяване на секция
„Фасадни конструкции“
към КСБ.

„Желанието за създаването на тази секция е на целия бранш. Фасадните конструкции са неделима част от целия строителен процес. Поради тази причина вярвам, че подобна секция ще е от полза на всички заинтересовани страни“, заяви по време на обсъждането Христо Щерев, зам.-председател на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади”. Той сподели, че организацията е колективен член на Камарата. Щерев информира още, че в Сдружението членуват 74 компании.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 14.02.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.