Проведе се заседание на Разширения управителен съвет на КСБ

Обсъдени бяха предложения и инициативи на Камарата за законови промени

Прочетена: 219

Емил Христов
Ренета Николова

В Кюстендил се проведе заседание на Разширения управителен съвет на Камарата на строителите в България (УС на КСБ). Символичен домакин на събитието бе инж. Светослав Борисов, председател на Областното представителство (ОП) на КСБ – Кюстендил. На него присъстваха инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет (УС) на КСБ, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС и председател на Областното представителство (ОП) на КСБ – Бургас, инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ – Варна, инж. Любомир Качамаков, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, инж. Благой Козарев, член на УС на КСБ и председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ, изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), почетните председатели на КСБ инж. Симеон Пешов и инж. Светослав Глосов, инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС и председател на Комисията по професионална етика, членове на ИБ и УС, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата.

Традиционно в началото на срещата председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави своите колеги и подчерта, че през настоящата година Камарата си е набелязала за изпълнение важни задачи.

Информацията за актуалното състояние и проблемите пред строителния сектор в региона бе представена под формата на специално изготвено видео от председателя на ОП на КСБ – Кюстендил, инж. Светослав Борисов. От презентацията стана ясно, че усилията на Областното представителство в Кюстендил са насочени към защитата на правата и интересите на членовете на организацията и на потребителите на строителни услуги в района. Според данните структурата на КСБ осъществява добри професионални контакти с местната власт и с представителствата на другите браншови организации в града. В ОП Кюстендил в момента членуват 37 строителни фирми, а вписани в ЦПРС са 56 компании.

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” (ОПРР) е гръбнакът на строителството в цялата област. Завършват се няколко големи инфраструктурни обекта, като Център за работа с деца на улицата за 661 979 лв. и преходно жилище за деца от 15 до 18 г. за 360 099 лв. В Кюстендил по програмата предстои да бъдат изградени Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства за 1 776 529 лв., благоустрояването и рехабилитацията на площи за обществено ползване за 1 529 520 лв. и конструктивно укрепване сградата на ДГ „Първи юни“ за 409 429 лв.

В доклада на инж. Борисов, предоставен на в. „Строител”, се посочва още, че основен ремонт със средства по ОПРР е бил извършен и в дневния център за деца с увреждания в град Кюстендил, като отпуснатите средства са 133 145 лв. Изграден е бил и външен пътнически асансьор в Парк-хотел „Кюстендил” за 74 050 лв. и е направен ремонт на помещенията на детска ясла „Радост“ за 26 665 лв.

В момента местни фирми работят по рехабилитацията на част от уличната мрежа на Кюстендил за около 270 000 лв.

Разширеният УС се запозна с данни за извършените строителни дейности по програмата и в Дупница, където са изградени физкултурен салон за 207 250 лв., ново преходно жилище за деца от 15 до 18 г. за 524 722 лв. и център за настаняване от семеен тип за 292 000 лв. Над 10 млн. лв са били инвестирани в ремонта и подобряването на образователната база в града. В Дупница по ОП „Околна среда 2014 – 2020“ предстои да бъде построена и компостираща инсталация за разделно събрани и биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, като общата стойност на обектите ще е 7 640 800 лв.

Сред значимите инфраструктурни проекти в района, които предстоят, са реконструкция на водопроводна мрежа на селата Самораново, Бистрица и Яхиново за около 5 075 103 лв., рехабилитация и текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Дупница за около 2 803 832 лв., преустройство на търговска сграда в града за 55 833 лв., благоустрояване на площада в с. Джерман за 123 402 лв., като средствата ще са от общинско финансиране. В Сапарева баня предстои прилагане на мерки за енергийна ефективност за сградата на поликлиниката за 149 742 лв. За близо 2 млн. лв. ще бъде изцяло подновена и улична мрежа и кръстовище в града.

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са санирани 57 блока в област Кюстендил.

Сред основните проблеми в региона се посочва недостигът на работна ръка. Специално внимание председателят на ОП на КСБ – Кюстендил, обърна и на нуждата от борба със сивия сектор.
В следваща точка Разширеният управителен съвет на КСБ обсъди и получено писмо от страна на ОП – Смолян. В писмото се посочва, че 24 фирми членове на Областното представителство на Камарата на строителите в България в Смолян са подали колективна жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу Решение №РД-ЗА-199/22.04.19 на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Смолян, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“. В колективната жалба е посочено, че компаниите считат, че „при стартирането на оспорваната открита процедура секторният възложител е допуснал съществени нарушения на материалния закон и са нарушени основните принципи, залегнали в ЗОП“.

След проведените разисквания по сигнала беше взето решение, че УС подкрепя строителните фирми от област Смолян относно обжалването на процедурата пред КЗК. „Управителният съвет на КСБ е притеснен от прилагането на подобни условия, ограничаващи възможностите за участие на местните фирми в обществени поръчки и водещи до обезлюдяването на по-слабо развитите райони в страната“, се посочва в позицията на браншовата организация.

По време на разискването по темата беше гласувано предложение на КСБ при бъдещи разработвания на условията и при оценка на обществените поръчки възложителят да е задължен в комисията да има член – експерт от Камарата на строителите в България.

Прие се и идеята при сигнали за нередности в обществени поръчки, постъпили в Областните представителства, да се възлага на НКСВ от съответното ОП изготвянето на становища, които ще могат да бъдат публикувани във в. „Строител“.

УС реши и да се създаде страница в изданието „Хайд парк – „Строител”, в която членовете на браншовата организация да могат да изразяват свои виждания по проблеми в строителния бранш.
В следващата точка от дневния ред инж. Мирослав Мазнев направи отчет на изразходваните средства от приетия бюджет на КСБ към април 2019 г. за Областните представителства и централата.

Приет беше и годишният финансов отчет (ГФО) и доклад на независимия одитор на „Вестник Строител“ ЕАД. Точката беше представена от инж. Пламен Пергелов, председател на Съвета на директорите на изданието. „Продължава тенденцията за утвърждаване на в. „Строител“ като водещ медиен партньор на строителния бранш. Чрез него информацията достига до членовете на Камарата на строителите и до всички вписани в ЦПРС фирми, министерствата и органите на властта“, сподели инж. Пергелов. Той добави, че чрез изданието могат да се изпращат послания, да се формират политики и да се отстоява решаването на реални проблеми на бранша и фирмите членове. „Той е мощно средство в ръцете на КСБ за постигането на поставените от организацията приоритети в реализация на комуникационната й политика“, каза още председателят на СД на в. „Строител“. Инж. Пергелов допълни, че екипът на вестника изпълнява отговорно всички възложени му мероприятия. „Изданието на Камарата разполага с богат организационен и доказан във времето опит, сертифициран с два международни сертификата – за качество и устойчиво организиране на събития. Този опит трябва да се използва пълноценно“, каза още председателят на СД. От думите на инж. Пергелов стана ясно, че ще се засилва ролята на електронното издание на вестника, паралелно с оптимизиране на обема и структурата на изданието на хартиен носител. „Според нас противопоставянето и подценяването на всеки един от тях е дълбоко погрешно. Това са две страни на едно цяло и целта е те да се допълват“, каза той и подчерта, че приоритет на екипа е да засили присъствието си на терен в Областните представителства. УС на КСБ прие с пълно единодушие ГФО и доклада за дейността на дружеството, както и предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД на вестника за дейността им през 2018 г. Избран беше и одитор за 2019 г.

Руен Панчев, председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, запозна присъстващите с доклад за дейността на дружеството. „Работим активно и коректно изпълняваме поетите ангажименти към строителите в България. Изключително положителният резултат, който мога да споделя с Вас, е, че за миналата година ние успяхме да обучим 5600 курсисти”, каза Панчев. Той подчерта, че дружеството работи в тясно сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката.

„От началото на годината сме обучили около 1300 души по Закона за здравословни и безопасни условия на труд“, каза председателят на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД. Разширеният УС на КСБ прие ГФО, годишен доклад за дейността и доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2018 г., както и освободи от отговорност членовете на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД за дейността им през 2018 г. Беше избран и одитор за 2019 г.

Членовете на Управителния съвет гласуваха и консолидирания отчет на КСБ за 2018 г., който им беше представен от изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев.

Приеха се и документи за организация и провеждане на Общи събрания на Областните представителства. „В тази връзка ръководството на КСБ ще проведе редица срещи в страната с ОП, за да бъдат дискутирани важни за строителния бранш теми, както и да се обсъдят проблемите пред колегите по региони“, заяви инж. Илиян Терзиев.

Инж. Благой Козарев представи за обсъждане предложената Комуникационна стратегия на КСБ, като приемането на точката беше отложено за следващ Управителен съвет.

Разширеният управителен съвет на Камарата гласува и приемане и изключване на членове на КСБ.Заседанието продължи с обсъждане и избор на представители на КСБ в Българо-руската междуправителствена комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество. Комисията има за цел да развие двустранните връзки с Русия в областта на строителството и регионалното сътрудничество, както и обмяната на опит в проекти на базата на концесии и публично-частно партньорство и други. УС реши КСБ да бъде представена от Любомир Пейновски, член на УС на КСБ и член на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, Николай Станков, главен експерт в „Глав­болгарстрой Холдинг“ АД, и инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ.

Разгледано и обсъдено беше и предложението на секция „Метални конструкции“ от страна на нейния председател инж. Евгени Борисов. „Искам да Ви запозная с една инициатива на секцията, която цели подобряване на качеството на металните конструкции в България чрез създаването на проект на наредба, касаеща производството и изпълнението при монтаж на металните конструкции“, сподели той. По думите му трябва да се изготви един нов документ, който да се разпространи до всички заинтересовани страни. „Желанието ни е предложеният от нас документ да има силата на наредба, която да бъде приета от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Чрез нея всички ще могат да спазват едни и същи правила“, завърши инж. Борисов.

В следваща точка от дневния ред изп. директор на Камарата инж. Мазнев представи икономически отчет за строителния сектор за 2018 г. и мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки. „За 2018 г. строителната продукция е над 14 млрд. лв., което е 10,2% ръст спрямо 2017 г.“, подчерта той. По думите му се запазва тенденцията сградното строителство да изпреварва по ръст инженерното. „Констатира се увеличение на обявените обществени поръчки, като тяхната стойност е 9,7 млрд. лв.“, сподели инж. Мазнев.

Представена беше и информация относно подписване на договор между Камарата на строителите в България и Българския институт за стандартизация (БИС). „Ние станахме членове на БИС, което ни дава възможност да участваме в 11 комисии за формиране и разработване на стандарти. Сключеният договор с организацията е за предоставяне на информация относно над 400 стандарта, касаещи отрасъл „Строителство“, като достъпът до тях ще е безплатен за членове на КСБ“, каза инж. Мирослав Мазнев. Той сподели също така, че това е една добра възможност строителните фирми в България да бъдат информирани за всеки един стандарт, касаещ работата им.

Заседанието продължи с презентация на новия сайт на Камарата на строителите в България.

В точка „Разни“ инж. Николай Николов сподели какво е свършено от страна на КСБ относно започнатата позитивна кампания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. „Публикувани бяха няколко интервюта в редица медии в страната. Ще продължаваме да разпространяваме позитивната страна на санирането“, посочи още той. Инж. Николов информира присъстващите, че е била създадена съвместна анкетна карта заедно с Националното сдружение на общините в Република България, която има за цел да покаже позитивите от програмата.

КСБ и местните власти в Кюстендил обсъдиха актуални за бранша теми

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) и Областното представителство в Кюстендил проведоха работна среща с местните власти в града. От страна на КСБ участие взеха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на Камарата, арх. Лидия Станкова, директор на Дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“, Димитър Копаров, директор „Организационна политика“, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител” и ПР на КСБ. Домакин на срещата бе инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил. Местната власт беше представена от Райчо Цветин, зам. областен управител на Кюстендил, инж. Росица Плачкова, зам.-кмет с ресор „Инвестиционна политика“, общинския съветник Огнян Атанасов и арх. Стояна Чавдарова, главен архитект на Кюстендил.

„Приветствам най-сърдечно всички участници в работната среща. Целта да се съберем е, за да споделим своя опит и мисли като експерти в областта“, каза в началото инж. Борисов. По думите му единствено чрез диалог между всички заинтересовани страни може да се отговори на предизвикателствата пред строителния сектор.„Под формата на дискусия ние можем да засилим сътрудничеството между строителните фирми и местната власт с цел решаване на проблемите на бранша в региона“, завърши той.

След него думата взе председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който отправи приветствие към присъстващите. Той очерта и няколко общи проблема пред строителния сектор, сред които са липсата на работна ръка и недостатъчната ангажираност по проекти на местните фирми. „За съжаление през последните години се появиха едни и същи проблеми в цялата страна. Поради тази причина ние трябва да засилим комуникацията си с общините и браншовите организации по места и да търсим начини за решаването им. Една от възможностите това да се случи е чрез промяна на законовата база“, допълни инж. Терзиев.

„Едно от нещата, които ми направиха впечатление във Вашия град, е, че в общината може да не се работи по много големи инфраструктурни проекти, но чрез това, което се изгражда в момента, се създава една особена настройка за уют и чувството, че се случват красиви неща, насочени към хората“, каза на свой ред инж. Мирослав Мазнев.

Той посочи още, че взаимоотношенията между отделните участници в инвестиционния процес се явяват основата на успеха на реализираните дейности в сектора. „Заради това КСБ през последната година обърна внимание върху тези възлови моменти, даващи възможността взаимоотношенията възложител – проектант – надзорник и строител да минат във фаза, която да създаде условия за това всички фирми да работят по-добре“, акцентира изп. директор на Камарата.

По думите му един от приоритетите пред ръководството на КСБ е промяната в основните за строителния бранш закони – Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП). „Те са изключително важни и за общините. Можем заедно да обсъждаме и намираме най-точните формулировки, които да са от полза за местните власти, за строителите и за гражданите. Ние постигнахме успех, макар и частичен, с последните промени в ЗУТ, с които се промени и чл. 14, ал. 2 от ЗКС, и вече фирми, изпълняващи дейности над 100 кв. м, трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя“, посочи инж. Мазнев.

„Друга законова поправка, за която настоявахме и постигнахме, беше в ЗОП и касаеше обявяването на подизпълнителите. Целта е фирмите, които имат неголям обем и по-малки финансови възможности и не могат да са главен изпълнител, да работят и да трупат опит като подизпълнители“, каза изп. директор на КСБ и допълни, че по този начин се дава възможност на малките и средните фирми да бъдат легитимно включени в строителния процес и да получат своите референции, с които да доказват възможностите си. „Ние считаме, че тези промени са важни за по-малките области, където строителството не е с голям обхват. Така местните фирми ще могат да се включат и да се развиват“, заяви инж. Мазнев.
„По отношение на законовите промени ние имаме още цели. Едно от желанията ни е свързано с т.нар. девизни цени. Ще работим съвместно с нашите секции, за да създадем условия, при които цените на строителните дейности да бъдат обективно формирани“, посочи още той.

„Подкрепям нуждата от промяна на ценообразуването при обществените поръчки. Вярвам, че с един добър диалог между всички заинтересовани страни ние ще решим въпросите пред строителите в района“, сподели инж. Росица Плачкова, зам.-кмет с ресор „Инвестиционна политика“. Според нея един от проблемите, свързани с обществените поръчки в региона, е именно формирането на цената на строителния продукт. „Общината може да си направи бюджета въз основа на количествено-стойностна сметка, която се изготвя в общия случай при наличие на инвестиционен проект, но остойностяването става единствено на цени, които са включени в специално изготвен Справочник за цените в строителството“, каза Плачкова. По думите й посочените там стойности са нереални. „Вие сте заинтересовани от цената, по която се строи, а ние сме заинтересовани да провеждаме обществените поръчки, така че при изпълнението им да получим качествен продукт. Трябва да се направи нещо по този въпрос“, подчерта още тя и допълни, че са чести случаите, когато Управляващият орган на дадената оперативна програма прави забележка за определени цени за дадена позиция, като оттам поясняват, че в Справочника пише други. „Така на следващ етап това е повод да ни се налагат финансови корекции. Цените в този Справочник са на база средни за страната, които са неточни и често сумите нямат нищо общо с действителността. Желанието ми е КСБ да помогне в това направление и нещата да се променят“, заяви инж. Росица Плачкова. Тя благодари за отличната комуникация с ОП на КСБ – Кюстендил.
Инж. Терзиев обясни, че този проблем се среща и в други общини и ще е сред темите, по които КСБ ще работи активно.
Сред другите проблеми, които бяха дискутирани по време на работната среща, бе този с ненавременното разплащане. „По отношение на разплащането ние водим доста разговори и сме разработили предложения, с които искаме да включим и банковия сектор, за да може да се гарантира извършването на разплащанията по проекти“, информира инж. Мазнев.
Дискусията продължи с обсъждане на напредъка по усвояването на европейските фондове. Ръководството на КСБ изрази притеснение, че е много малък процентът на усвоените средства от началото на този програмен период. „Притеснително е, че остават 2 години до крайния срок, през които ще трябва да бъдат усвоени 80%. Категорично това създава голям риск да не бъдат усвоени всички средства. Освен да доведе до санкция, това може да намали бюджета за следващия програмен период. Трябват ни много съвместни усилия с всички администрации“, завърши инж. Мазнев.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.07.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: