Вицепремиерът Томислав Дончев и ръководството на КСБ проведоха работна среща

Обсъдени бяха предложения на КСБ за промени в основните за бранша закони – ЗКС, ЗУТ и ЗОП

Прочетена: 68

Ренета Николова

Домакин на срещата, която се състоя в Министерския съвет, бе вицепреми­ерът Томислав Дончев. От страна на КСБ участваха инж. Илиян Терзиев – председател на Управителния съвет (УС), Владимир Житенски -зам.-председател на УС, членовете на УС инж. Благой Козарев и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, изп. директор инж. Мирослав Мазнев, председателят на Контролния съвет Валентин Николов, почетният председател на Камарата инж. Светослав Глосов и гл. редактор на в. „Строител” и ПР на КСБ Ренета Николова.

Председателят на УС на КСБ инж. Терзиев благодари на вицепремиера Томислав Дончев за срещата и посочи, че експертите на Камарата са подготвили предложения за промени в основните нормативни актове, касаещи строително-инвестиционния процес – ЗКС, ЗУТ и ЗОП. Изп. директор на КСБ инж. Мазнев представи конкретните текстове. От КСБ предлагат разработване на методология от АОП, съгласувано с ресорните министерства, за определяне на прогнозната стойност по проектите в съответствие с пазарната стойност на сходни изпълнени обществени поръчки за строителство. Във връзка с обжалванията, при които изпълнението се забавя понякога с повече от една година, от КСБ считат, че в договорите по ЗОП трябва да се предвиждат клаузи, допускащи индексиране на стойността им съобразно официалния индекс на инфлацията, както и заради повишаването на цените на основни суровини, горива, ел. енергия и др.

Сред другите предложения, важни за бранша, е обжалването на процедурата за избор на изпълнител по ЗОП да не спира реализирането на строежа, като при евентуално решение на КЗК в полза на обжалващия възложителят да компенсира ответника за пропуснатите ползи с процент от стойността по договора. Според експертите на Камарата е нужен контрол от АОП на критериите за доказване на технически и професионални правоспособности на кандидатите, като не трябва да се допуска стартиране на процедура с ограничаващи и насочващи условия към конкретен изпълнител.

От Камарата настояват и да се счита за дискриминационно условие, ако възложител не приема застраховка вместо банкова гаранция. Сключените договори за строителство са допустими като обезпечение, е позицията на КСБ.

Инж. Мазнев посочи, че като доказателство за изпълнени обекти трябва да се приема информацията, вписана в ЦПРС, в обхват и съдържание, съгласувани с АОП.

Той подчерта, че са необходими
промени в ЗКС по отношение на консорциумите.

Изп. директор на КСБ даде за пример случаи, при които в даден консорциум има само един участник, вписан в ЦПРС, и той е с минимален процент участие, но регистрацията му се ползва от останалите участници, които на практика се явяват основни изпълнители, но без да са вписани в Регистъра. „Предлагаме изменение и допълнение на чл. 3, ал. 3 от ЗКС”, заяви инж. Мазнев. „Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в Регистъра за категорията на конкретния строеж, а останалите участници, изпълняващи СМР, да бъдат вписани в групата строежи, съответстваща на работите, които ще изпълняват“, обясни изп. директор на КСБ.

Той допълни, че Камарата предлага и още една промяната в чл. 3 от ЗКС, според която освен строителство и всички текущи ремонти, финансирани с публични средства, да се изпълняват от вписани в ЦПРС фирми.

На срещата бе обсъдена и
необходимостта от поетапно въвеждане на BIM системата
за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, като първоначално се започне с тези с публично финансиране. По темата говори инж. Любомир Качамаков, който освен член на УС на КСБ е и вицепрезидент на FIEC – Европейската федерация на строителната индустрия. „BIM технологиите въвеждат ред. Чрез тях възложителят може да следи движението на целия процес – от проектирането до строителството и дори след това, включвайки фасилити мениджмънта”, поясни той. „ОП на КСБ – София, вече проведе няколко семинара по темата, за да разясняваме технологията и ползите от нея, но за по-мащабното й въвеждане без подкрепа от държавата няма да се справим“, посочи инж. Качамаков. На въпрос от страна на ВП Дончев за европейските модели той сподели, че това е сред основните приоритети на FIEC, като особено добре моделът работи във Франция, и се ангажира да предостави информация за добри практики при въвеждането на системата.

Инж. Благой Козарев постави темата
за възможностите за ПЧП, особено във водния сектор,
където трябва да бъдат изградени близо 200 пречиствателни станции за населени места с от 2 хил. до 10 хил. е.ж., за които не може да се осигури европейско или национално финансиране.

„Притиснати сме от обстоятелствата. Тези станции трябва да се построят, поели сме ангажимент към ЕС и подлежим на санкции, защото не сме си изпълнили задълженията“, посочи инж. Козарев. Той заяви, че е важно да се направят първи стъпки и да започне изграждането под формата на концесии на този тип съоръжения. Инж. Козарев посочи, че браншът очаква обявяването на търговете за проектите на ВиК дружествата по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС).

Ръководството на Камарата запозна вицепремиера и със
становище на организацията във връзка с прилагането на нови Насоки за определяне на финансови корекции

относно финансирани от ЕС разходи за несъответствия с приложимите правила за обществени поръчки. Налагането на по-висок процент корекции може да доведе до невъзможност строителството да бъде завършено поради финансови проблеми на възложителя и съответно до загуби за изпълнителя, напр. невъзможност за приемане на обекта с Акт обр.16 и проблеми с изплащане на изпълнени, но неприети строително-монтажни работи. Предложението на Камарата е в договорите за строителство, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, задължително да се включват клаузи, които да гарантират изплащане на всички изпълнени строителни дейности, както и пропуснатите ползи и печалби в случаите на неизпълнение на договорите по вина на възложителя.

Тъй като най-честите мотиви за налагане на финансови корекции са свързани с прилагане на неправомерни критерии за подбор или критерии за възлагане, от КСБ считат, че разработването на стандартизирани тръжни документи и процедури е от съществено значение. Такива вече има във водния сектор за проектите по ОПОС. „Подкрепям предложението за типови документи, както и идеите за цифровизация на сектора и въвеждане на BIM технологиите“, коментира вицепремиерът.

В края на срещата бяха обсъдени и възможностите за промени в ЗУТ с цел намаляване на административната тежест и ясно разграничаване на отговорностите на отделните участници в строително-инвестиционния процес.

Томислав Дончев ще инициира работна група от експерти от МРРБ, АОП, ДНСК и КСБ, които ще работят съвместно за подобряване на нормативната база.

Сред темите, по които КСБ предлага обсъждане, е и тази за НПЕЕМЖС.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 11.07.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: