КСБ

ОП на КСБ – Монтана, проведе Общо отчетно-изборно събрание

Инж. Данка Кирилова бе преизбрана начело на структурата за втори мандат

Мирослав Еленков В сградата на Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в Монтана се проведе първото от поредицата общи отчетно-изборни събрания на местните структури на КСБ. На него присъстваха инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана, Николина Филипова, член на УС на КСБ, инж. Стефан Костов, управител на „Стенли 03” ЕООД, инж. Румен Ангелов, управител на „Ес Билд” ООД, инж. Стилян Сълов, управител на „Сълов” ООД, инж. Валери Илиев, управител на „Дова-П” ООД, Петя Икова, управител на „Монтех” ЕООД, Цветана Спасова, упълномощено лице на „Пътинженеринг М” АД и на „Пътища М” ЕООД, Емилия Георгиева, упълномощено лице на „Стефстрой 2010” ЕООД. Като представител на УС на КСБ Николина Филипова поздрави присъстващите от името на ръководството на Камарата. Тя обърна внимание, че комуникацията между фирмите и местната структура на КСБ е много важна, и обясни, че като член на УС трябва да знае с какви проблеми се сблъскват компаниите, за да може от своя страна да запознае ръководството на Камарата с тях. Събранието преизбра инж. Данка Кирилова за председател за втори мандат. Избрани бяха и членовете на Областния и Контролния съвет. В ОблС на ОП на КСБ – Монтана, са инж. Румен Ангелов, Стилян Сълов и Емилия Георгиева. В състава на КС влизат инж. Стефан Костов, Цветана Спасова и Петя Икова. Излъчен бе и делегат за Общото събрание на КСБ, което ще се проведе през ноември. Това ще е фирма „Дова-П” ООД с управител Валери Илиев. По време на събранието беше направен отчет за дейността на ОП на КСБ – Монтана, за изминалата година. За периода е вписана една нова фирма в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), като общият им брой е 33. Членовете на КСБ са 13. От ОП Монтана са провели и обучения по следните теми: „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“, „Контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания на безопасност“. Основните приоритети пред Областното представителство през 2020 г. ще са свързани с дейността на звено „Регистър“, която ще се извършва при стриктно спазване на Закона за Камарата на строителите в България и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС и има за цел обхващане на максимален брой фирми, работещи в област Монтана. ОП ще работи и за разширяване и стабилизиране на членския състав на КСБ чрез приемане на нови членове. От представителството ще продължат вече утвърдилата се практика за организиране на различни мероприятия от страна на ОП на КСБ – Монтана – събрания, конференции, провеждане на презентации с различни фирми, производители на строителни материали. Важна задача ще бъде и популяризирането на дейността на ОП-то и неговите членове за повишаване на обществения им престиж. Непосредствено след провеждането на Общото отчетно-изборно събрание се състоя среща на преизбрания председател инж. Данка Кирилова с изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев. На нея присъстваха и Николина Филипова, и Димитър Копаров, директор на дирекция „Организационна политика” в КСБ. Инж. Мазнев очерта актуалните дейности на Камарата на строителите в България и приоритетите на ръководството. „Работим по отношение на формирането на правдиви цени на строителния продукт. При залагането на бюджетните цени по проектите трябва да се прави пазарно проучване за актуалните стойности. Това е задължително. Трябва да се борим за предпроектни проучвания, в които да участва с позиция и КСБ. Повечето цени, по които се изготвят проектите, сега са нереални, защото се дават на историческа база“, каза той. Изп. директор коментира, че КСБ е постигнала много по отношение на обществените поръчки. Съгласно промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП), инициирана от КСБ, вече не е необходимо подизпълнителите да бъдат декларирани в тръжната документация. „Вече се дава възможност подизпълнители да се наемат през целия процес на строителството. Това значи, че те вече няма да бъдат вписвани като доставчици и т.н. Законът беше коригиран и ние имахме голямо участие“, обясни инж. Мазнев. Той подчерта, че промяната е важна особено за малките фирми, на които се дава възможност да влязат с реалната си дейност в строителния процес и да получат референции за опит. Така вече ще могат да кандидатстват самостоятелно за по-малки поръчки, без да е нужно да търсят по-големи компании. „Ако има търг, в който е упоменато, че няма да се позволява вписване на подизпълнител в процеса на реализация, може да се подава сигнал към Камарата и ние ще информираме Агенцията по обществени поръчки“, категоричен беше той. Инж. Мазнев сподели, че има възложители, които пренебрегват новата възможност и поставят ограничителни условия. „Законът трябва да бъде спазван от всички. Някои общини обясняват, че Управляващите органи на оперативните програми не разрешават да се включват подизпълнители. КСБ разполага с писмо от МС, в което се казва, че законът трябва да се прилага и от оперативните програми. Така че възложителите нямат никакво оправдание да не вписват фирми като подизпълнители по време на строителство“, обясни той. „Камарата прави стъпки и за промяната по отношение гаранционните срокове. Ние настояваме те да започват да текат след подписване на Акт 15, а не както е сега – след Акт 16. Ще настояваме също да отпаднат държавните приемателни комисии“, каза инж. Мазнев. Той посочи още, че трябва да се търси обратна връзка с фирмите по места и да се дискутират проблемите. „Нашата задача е да защитаваме компаниите. Тази защита може да бъде и като показваме грешките им, които те да поправят. Трябва да има самоконтрол върху нещата, които вървят в строителния процес“, поясни инж. Мирослав Мазнев. Николина Филипова подчерта пред изп. директор на Камарата, че по време на събранието е обърнала внимание на присъстващите, че строителните компании трябва да се обръщат към КСБ за съдействие при възникване на проблеми. Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана: Приоритет ще е подобряването на комуникацията между Камарата и фирмите Инж. Кирилова, какви ще са основните Ви задачи като председател на Областното представителство за втори мандат? Приоритетите ми като председател на ОП на КСБ – Монтана, ще бъдат насочени към подобряване на комуникацията между Камарата и фирмите. Искам да работим в посока решаване на проблемите, касаещи всички вписани в ЦПРС компании от област Монтана. С какви трудности се сблъскват фирмите? Проблемите, които стоят пред строителите от областта, не са малко. Ще акцентирам на най-големия, а именно трудното намиране на квалифицирани млади кадри в сферата на строителството. Той не е отсега, на дневен ред е от доста години, но не се открива решение и това го прави проблем от съществено значение. Как може да се преодолее? Има решение за всеки проблем и този не прави изключение. Смятам, че при една добра работа, колегиалност и отговорност от страна на младите кадри те биха получавали по-добро заплащане и не би им се налагало да търсят алтернатива в чужбина. Разбира се, че ще се изисква полагане на много труд и усилия и от двете страни, но смятам, че това са постижими цели и би било добре за всички. Какви са големите обекти, които се изпълняват на територията на Монтана? През изминалата година и до момента се правят разширения на няколко производствени предприятия в Монтана. Също така се изпълнява саниране и ремонт на улици както в града, така и в част от населените места на общините.