На Отворен форум бяха дискутирани ролите и отговорностите на участниците в строителния процес

Събитието бе организирано от Областните представителства на Камарата в Пловдив и Пазарджик

Прочетена: 212

Георги Сотиров

В ОП на КСБ – Пловдив, се проведе Отворен форум за „Ролите в строителния процес – участници, отговорности и граници“. В срещата взеха участие представители на КСБ от Областните представителства в Пловдив и Пазарджик, от Регионалните колегии в Пловдив на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), на Камарата на архитектите в България (КАБ) и от Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК), РДНСК – Пловдив, представители на общините, на ВСУ „Любен Каравелов“.

Модератори на форума бяха Пламен Иванов – председател на ОП на КСБ – Пловдив, и инж. Евтим Янев – член на УС на КСБ.

„Тази среща е един открит откровен опит да си кажем проблемите и да започнем да им търсим решенията.

За този разговор имаме два повода – единият е среща, която инициираха колегите от Пазарджик с приблизителна насоченост за проблемите в бранша, а вторият – една непремерена позиция от страна на ръководството на КСБ, която от много хора бе изтълкувана като опит за противопоставяне на участниците в строителния процес“ заяви във встъпителното си слово Пламен Иванов. „Това не е нашият начин на работа. Истината е, че имаме проблеми. За удобство на някои законотворци и други отговорностите и ролите в строителния процес бяха размити, за да може по-лесно да се фаворизират хора, които са удобни, а не такива, които могат да свършат работата“, продължи той.

„Проблемите за всичко това рефлектират върху професията и занаята, които губим. Отговорностите стават все повече, нуждите все по-смислени, а пък отдалечаването от нормалността все по-голямо. Нормално е да си признаем проблемите, а не само всеки да защитава своята съсловна структура и професията си. Защото лошият пример, който даваме с тази разбитост и разпокъсаност между нас по всяка една концепция, се отразява вече много прогресивно за хората след нас. Лично мен ме притеснява фактът, че мотивацията на младите, които започват да работят след нас, да носят отговорност и да участват пълноценно, да знаят достатъчно е все по-малка. Те разбират, че ако познаваш когото трябва, нещата могат да ти се случат, дори и да не си достатъчно добър професионалист. И тази система на по-лекия път, на по-малкото съпротивление е изключително заразна. Откривам този форум с една уговорка – колегиалният тон е задължителен, независимо от различните позиции, които със сигурност ще имаме“, каза още Иванов.

Във форума взеха участие и представители на академичната общност – деканът на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов” доц. д-р инж. Венцислав Стоянов и предишният ректор на ВСУ доц. д-р инж. Радан Иванов, както и директорката на ПГ по строителство и архитектура в Пазарджик инж. Петя Иванова.

След встъпителните слова на Пламен Иванов и на инж. Евтим Янев думата взе инж. Светлана Гюрджеклиева – зам.-председател на УС на БААИК. „Обединяването на бранша и провеждането на такива кръгли маси на национално и регионално ниво са от полза за всички, защото тогава си казваме проблемите, намираме пресечните точки, понякога се обединяваме, а ако имаме различни мнения, намираме онова нещо, което е допирна точка за всички. Благодарение на Вашата инициатива в лицето на Пламен Иванов по отношение на прерогативите на Дирекцията за строителен контрол вече има заповед за сваляне правомощията за всички строежи втора категория – училища, сгради и детски градини, всички строежи трета категория, пак училища, сгради и детски градини, които влизат в правомощията на приемателните комисии на местните РДНСК. Това облекчение по искане от ОП на КСБ – Пловдив, е вече факт“.

Инж. Гюрджеклиева засегна и темата по създаването на общия продукт, който касае обществото и който се случва от строител, проектант и строителен надзор. „Има вече и съдебна практика по въпроса, с която бих искала да Ви запозная. Досега като че ли строителят излизаше на преден план като виновник, ако нещо се случи на строежа или след въвеждането му в експлоатация. В ЗУТ са дадени съответните правомощия на проектанта и на строителния надзор, които, констатирайки даден вид некачествено СМР, имат правата и лостовете да реагират. Ако проектантът и строителният надзор откажат да приемат дадена СМР, и двамата имат лостове за въздействие. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, са задължителни за останалите участници в инвестиционния процес.

Проектантът и строителният надзор носят много сериозна отговорност
за приемането на даден вид СМР. Усилията трябва да се насочат към засилването на авторския надзор и адекватното му заплащане и срещу непосещаването на обектите и подписването на документите на „юнашко доверие”.

„На този форум сме само едно поколение от нашия бизнес. Виждаме се по обектите повече от 20 години”, започна своето изказване на форума инж. Свилен Димитров – КИИП – Пловдив. „Мен например ме интересува как се развива младото поколение, тези, които идват или ще дойдат след нас. При различните срещи аз виждам сериозни различия между моите лични възгледи и тези на колегите от младото поколение. Има едно поколенческо разделение“, категоричен беше инж. Димитров. „Като се опитваме да решаваме проблемите в нашия бранш, ние трябва да отчитаме и проблемите, които има цялото общество.“

Инж. Светлана Николчева – зам.-председател на КИИП, обърна внимание на некомпетентността на част от възложителите и на бюрокрацията, което е сериозно предизвикателство пред бранша. „Разбира се, тук основният проблем е как ние защитаваме позициите си”, завърши инж. Николчева.

Главният архитект на община „Родопи” арх. Атанас Недевски сподели, че доверието между участниците в инвестиционния процес намалява. „След като възложителят, или т.нар. предприемач, плаща на проектанта и на консултанта, повече от сигурно е, че всеки от тях ще се стреми да изпълнява това, което иска този инвеститор“, заяви той и добави, че това рефлектира и върху качеството, което се понижава. Според него другият голям проблем е забавянето на проектите в общината и че понякога за одобрението им се прави компромис.

Инж. Саркис Гарабедян – изп. директор на „Тирлин” АД, член на УС на Националния клуб на строителите ветерани и на Комисията за воденето поддържането и ползването на ЦПРС, потвърди някои от тезите, изказани от колегите му на форума. „Наблюдава се едно разделение на младите и старите в бранша. Младите работят по различен начин, техниката много се разви. Аз се изненадах от някои изказвания, че едва ли не строителният контрол е излишна институция. Защото си задавам въпроса, кой тогава ще е респектиращият орган? Едно време служителите на този орган не правеха компромиси с качеството в строителството. Не мога да си представя, че само инвеститорите и строителите са достатъчни за гарантиране на качествената работа на обекта“.

Инж. Гарабедян се спря и на проблеми на строителите, които идват от работата на EVN и други структури, свързани с крайния етап на строителството, и посочи, че се закъснява с полагането на захранващите кабели и последващите процедури.

Инж. Румен Хорев – изп. директор на „Микс Консултинг Груп“ АД, даде пример за
решаване на редица проблеми чрез използването на договорите по FIDIC.

„При тях инженерът подписва, той носи отговорност, там няма комисии, няма споделена отговорност между различните участници в строителния процес, включително ДНСК. Обаче ако нещо се случи, тогава този инженер отговаря финансово с имуществото си и с всичко останало“, коментира инж. Хорев.

Оправдан интерес предизвика изказването на арх. Петко Костадинов – председател на КАБ – Пловдив. Той коментира недостатъчните средства, които се отделят за проектиране. „До 2% максимум се отделят за проектиране. Това са трохите от инвестиционния процес. А нека да признаем, че при добър проект и с не толкова добър строител може да стане хубава сграда,

но и най-добрият строител не може да направи хубава сграда при слаб проект“,
категоричен бе Костадинов.

Валентин Кънчев, член на УС на КСБ и ОблС на ОП на КСБ – Пловдив, започна с известната максима, че е едно да имаш възможност „да поръчваш музиката, а съвсем друго е да можеш да пееш и да свириш“. „Много често в нашата работа се размива отговорността. Обектите са различни, различни са участниците в инвестиционния процес. Проблемите са сложни, но лошият проект води до кръпки, ремонтиране и т.н.“

В края на дискусията, която продължи близо два часа, модераторът Пламен Иванов даде думата на доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов”: „Ако се върна назад във времето, трябва да кажа, благодарение на знанията, които висшето училище ми даде, и това, че две години работих със стари опитни „вълци”, влязох здраво в професията“, започна емоционалното си изказване доц. Стоянов. „Тъжното е, че драстично намалихме живите контакти на студентите със строителните обекти. Във ВСУ се опитваме да правим подобни контакти и добре, че наши бивши възпитаници вече ръководят сириозни фирми и с помощта на КСБ успяваме да сътрудничим активно с големите строители. По този начин нашите студенти виждат на практика всичко онова, което се случва в живия живот. Аз преподавам „Организация на строителството” и не бих могъл да си позволя да завърша лекциите си, без поне веднъж да съм завел студентите си на обекта, където да могат да видят организацията на строителната площадка“.

Инж. Евтим Янев, член на УС на КСБ: Проблемите са много и затова търсим решения

Дълги години ние, строителите, очаровани от голямото количество средства, които се „изсипаха” от ЕС, се занимавахме със ЗОП, смятайки, че той пречи в нашата реализация, докато разберем, че тези пари не са били за нас. Тогава се огледахме, направихме анализи и установихме, че 21% от общия обем на строителната продукция е чрез обществени поръчки, а другите 79% са от публични и частни възложители, където имаме отношения, на които им пречи нормативната база, която съществува в момента. Точно това разисквахме в Пазарджик с колеги от бранша, защото ние като КСБ сме активна страна в процеса. На срещата присъстваха и възложители, които са потребители на нашата дейност.

Основните теми, които дискутирахме на срещата в Пазарджик, бяха законовата уредба на строителството, мудността и случаите на непрофесионално отношение на администрацията, заета основно с разрешенията за строителство и контрола на строителните процеси, съгласувателните режими, статутът на участниците в инвестиционния процес, правата и задълженията на отговорниците по ЗУТ, обхватът и качеството на инвестиционните проекти, изпълнението и въвеждането в експлоатация на готовите строежи, режимите и стойността за осигуряване с електрическа енергия и вода за обектите, които изграждаме, размерът на таксите, събирани от общинските администрации, нелоялната конкуренция от фирмите в сивия сектор… Оказа се, че ние като представители на различните участници в процеса в общи линии се обединяваме за онова нещо, което се нарича ред, и този ред ни трябва на всички.

Смятам, че днес на този форум ще съумеем да стигнем до общи изводи, да ги систематизираме и подготвим за внасяне в Общото събрание на Камарата, което предстои да бъде проведено в следващите месеци. Надяваме се с нашите изводи и преценки да успеем да накараме Камарата да работи по тези въпроси, които ни касаят нас, обикновените строители.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 02.10.2019. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: