КСБ

Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС започва годишни проверки на декларираните обстоятелства от строителите, вписани в ЦПРС

По предложение на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев първо ще бъдат проверени дружествата на всички членове в ръководните органи на Камарата

Росица Георгиева Ренета Николова Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) започва проверки на всички строители, чиито представители са членове на ръководните органи на Камарата на строителите в България (КСБ) - Управителния и Контролния съвет, председателите на ОП, председателите на КС на ОП на КСБ и членовете на Комисията, които представляват строители, вписани в ЦПРС. В обсега на проверката ще влязат 87 фирми, управлявани от членове на ръководните органи, и 3, за които има подадени сигнали. Строителите ще бъдат разпределени в 5 групи на случаен принцип и всеки ще бъде проверен от 3-членна комисия. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който беше гост на заседанието на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, призова проверката да започне от неговата компания – „АТ Инженеринг 2000“ ООД. До всеки строител, подлежащ на проверка, ще бъде изпратено уведомително писмо на базата на какъв критерий е включен в списъка. От фирмите ще се поиска да представят доказателства за декларираната от тях информация на база 2018 г. за нетни приходи от продажби, ДМА и средносписъчен персонал. Ще бъдат изискани също така актуалният състав на технически правоспособните лица, валидна застраховка „Професионална отговорност“, удостоверение за преминато обучение по ЗБУТ. Фирмите ще разполагат с 3 седмици след получаване на уведомителното писмо да подготвят необходимата информация.