КСБ

Кръгла маса на ФСИВ – „Подкрепа” и КСБ представи четири „зелени” модела на социално сътрудничество

Инструментите са разработени по проект „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“

В сградата на Камарата на строителите в България (КСБ) се проведе кръгла маса на тема: „Зелени модели за социално сътрудничество“. Тя бе организирана от Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ (ФСИВ – „Подкрепа“) и КСБ в рамките на проект „Подкрепа за повишаване адаптивността на за- етите лица и предприятията към променящите се икономически условия“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“. Във форума участваха Валентин Николов, изп. директор на КСБ, инж. Иоанис Партениотис, председател на ФСИВ – „Подкрепа“ и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, Йордан Йорданов, зам.-председател на ФСИВ – „Подкрепа“, и Камелия Петкова от Института по философия и социология към Българската академия на науките.

Темата на т.нар. зелени модели на социално сътрудничество е изключително актуална за Европа и смятам, че сме из- брали правилния момент, в който да я обсъдим. Заедно можем да постигнем големи успехи в това направление“, заяви инж. Иоанис Партениотис. Той информира, че проектът е стартирал през изми- налата година, като продължителността му е 29 месеца.

Инж. Партениотис изрази благодарност за гостоприемството на Камарата на строителите, която според него е отли- чен партньор на синдикалната организация. „За нас това е доказателство за доверието, което двете страни имат помежду си, и за доброто ни сътрудничество“, подчерта инж. Партениотис.

Той разказа, че основната цел на проекта е утвърждаване на стандарти за социално сътрудничество и разгръщане на тяхна база на всестранни „зелени“ модели, насочени
към повишаване на адаптивността на заетите лица и предприятията.

Проектът обхваща 10 икономически дейности, сред които е и сектор „Строителство“.

От изказването стана ясно, че той е разделен на три модула, като в първия е проучено състоянието на социалния диалог и сътрудничество и на база на него са направени изводи и препоръки. Въз основа на тях се реализира вторият модул, в който се разработват т.нар. социални стандарти и модели, които  да бъдат внедрени в предприятията.

Валентин Николов сподели, че

Камарата на строителите в България се е включила активно в работата по проекта,

както и че се надява да вижда повече подобни инициативи. „Съвместно правим нещо, което надгражда дейността ни, и вярвам, че дори след края му ще продължим да развиваме възникналите идеи“, посочи той.

На кръглата маса бяха представени основните резултати от направено от ФСИВ – „Подкрепа“ на- ционално представително изследване в икономическа дейност „Строителство“ и четири „зелени“ модела за подобряване на социалния диалог.

„Предмет на изследването бе състоянието на работната среда, социалният диалог и социалното сътрудничество като оценка на четири ключови области: работната среда и организацията на труда, стреса на работното място, здравословни и безопасни условия на труд и състоянието на социалния диалог и социалното сътрудничество“, посочи Йордан Йорданов.

Той презентира и четирите „зелени“ модела за работна среда и социално сътрудничество, които имат за цел да подобрят работната среда и социалният диалог в отрасъл „Строителство“.

„Помирителна комисия и доброволен трудов арбитраж“

е „зелен“ модел, който представлява партньорска процедура за бързо преодоляване на конфликтна ситуация и представя възможността за създаване на двупартитен принцип на институции „Помирителна комисия“ и „Доброволен трудов арбитраж“. Съответно те ще се управляват от социалните партньори в сектор „Строителство“. „От страна на работодателите това е КСБ, а от страна на синдикатите - КТ „Подкрепа“ и КНСБ. Комисията ще действа като допълнителен инструмент за намиране на компромис там, където има проблеми при договаряне или при трудов спор. Желанието е да се намери разумният баланс на интересите между работниците и съответния работодател“, каза Йордан Йорданов. Предвижда се реализацията на „зеления” модел да се осъществи чрез включване на „Помирителната комисия“ и „Доброволен трудов арбитраж“ в Отрасловия колективен трудов договор (ОКТД) и подписване на меморандум и декларация за прилагане на принципите между ФСИВ – „Подкрепа“ и отделните предприятия от отрасъла.

Вторият „зелен“ модел е свързан с т.нар.

първа долекарска помощ на работното място.

„Грижата за човешкия живот и здраве е най-висша ценност. Социалните партньори винаги са работили за навременна и адекватна помощ при трудови злополуки и аварии“, посочи инж. Иоанис Партениотис и добави, че целта е чрез инициативата да се постигне значително по- добряване знанията и уменията на работниците при оказване на първа долекарска помощ в случай на инцидент. Сред предвидените техники за постигане на желаните резултати е и изготвяне на специален наръчник и провеждане на регулярни обучения от медицински специалисти на ниво предприятие.

Третият инструмент, който бе представен на кръглата маса, е

План за управление на човешките ресурси.

От изнесената информация стана ясно, че целта е да бъде формулирана концептуална рамка, която да улесни предприятията в техните усилия да намерят най-точни и оптимални подходи за управление на работния си ресурс.

Според Йордан Йорданов предложената концептуална рамка има универсално съдържание и може да бъде приложена спрямо различни компании.

Пред гостите на форума бе представена и

Програма за управление и минимизиране на стреса на работното място (Програма Антистрес)

Тя представлява съвкупност от специализирани политики и мерки, насочени към идентифицирането, измерването и управлението на психо- социалния стрес в работата, като за целта най- напред се установяват факторите и причините, които го генерират, след което се набелязват адекватни техники и програ- ми за третиране на факторите до пълното им отстраняване. Крайната цел е да се елиминират стресогенните фактори и да се свалят до минимум нивата им.