КСБ

КСБ предлага мащабна програма за осигуряване на ефективна работна сила в бранша

Камарата инициира създаване на тренировъчно-учебни центрове и Секторен съвет за базирано на компетенции обучение

Камарата на строителите в България е разработила мащабна програма за осигуряване на ефективна работна сила в бранша. Целта й е непрестанно усъвършенстване на заетите в този високоотговорен бизнес, както и задоволяване на нуждите от квалифицирана работна ръка чрез обучение на безработни лица, трудово ангажирани лица с опит в сектора, но без формално придобита квалификация по строителни специалности и ученици от строителните гимназии за повишаване на практическата им подготовка, както и чрез преквалификация на служители/миньори от въгледобивната промишленост за работа в строителния сектор във връзка с изпълнението на териториалните планове за справедлив преход.

Идейната концепция на КСБ стъпва на три основни стълба – изграждане на тренировъчно-учебни центрове за квалификация и преквалификация, създаване на междуинституционално звено за стратегическо планиране, както и разработване на модел за активно работодателско участие. Тя е изпратена до министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на икономиката, както и до КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Планът на КСБ е първоначално в три отделни области да се изградят тренировъчно-учебни бази за модерно теоретично и практическо обучение с прилежащи общежития. Целта е създаването на висококвалифицирани кадри за строителството, обучени в условия, близки до реалните.

Работата с тях ще е структурирана в две направления. Първото е за придобиване на степен на професионална квалификация по строителни специалности съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Второто ще са тясно профилирани курсове както за повишаване на знания и умения на ключови за строителството специалисти, така и по актуални за бранша теми. Преквалификацията е насочена както към безработни и миньори от въгледобивната промишленост, така и към ученици от строителните гимназии за повишаване на практическата им подготовка. Отделно на вече заетите в сектор „Строителство“ ще се предлага повишаване на квалификацията.

Камарата предлага още създаването на специализирано междуинституционално звено с работно име „Секторен съвет за базирано на компетенции обучение“. Основни участници в него ще са водещи специалисти, представители на просветното и социалното министерство и на работодателските организации. Съветът ще прави програми и модули за обучение, ще изгради система за качество, гарантиращо високо ниво на професионална подготовка, ще се занимава с инициативи за непрекъснато актуализиране на знанията и уменията на педагогическия персонал в средното, висшето и продължаващото образование и обучение, както и с изработване на модел за повишаване имиджа на строителната професия.

Моделът за активно работодателско участие ще бъде развит върху нуждата от по-голяма ангажираност в обучителния процес най-вече чрез предоставяне на възможности и наставническа подкрепа за усвояване на умения в реална работна среда.


Идейна концепция на КСБ за изграждане на квалифицирана работна сила и гарантиране на устойчива заетост в строителния сектор

 

ДО

ДОЦ. Д-Р АРХИТЕКТ ВИОЛЕТА КОМИТОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

Чл.-кор. проф. д.х.н. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

 

Инж. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Лайтмотивът на това десетилетие ще бъде преходът. Въпреки че цифровите и „зелените“ преходи към по-устойчиви икономики и общества не са ново явление, днес те са централен приоритет в политиката на ЕС. Заедно с това ефектите от пандемията COVID-19 далеч надхвърлят временните „затваряния” като опит за ограничаване на нейното разпространение. Очевидно е, че тези мегатрендове ще трансформират света на труда и образованието и ще обосноват нуждата от нови работни места и нови умения.

За ускоряване на тази трансформация е необходимо засилено повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната сила. Професионалното образование и обучение, особено ученето през целия живот, е от ключово значение за успеха на този процес. Това изисква целенасочени усилия на всички нива: Европейската комисия, държави членки, социални партньори, работодатели, гражданско общество.

В национален план, преди въздействието на пандемията COVID-19, нивата на заетост и икономическият растеж показваха положителни перспективи. България обаче е изправена пред непосредствени предизвикателства, свързани най-вече с наличието на демографска криза и неопределеност относно бъдещите потребности от умения. Докато служителите показват известна увереност относно значимостта на собствените си умения на пазара на труда, работодателите, от своя страна, споделят за все по-нарастващ дефицит на квалифицирани кадри, като в същото време инвестират ограничено и кампанийно в повишаване квалификацията на своите служители. Като фон на всичко това статистическите данни показват, че постигнатото ниво на образование през последните няколко години в страната е недостатъчно, за да се приведе предлагането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Заедно с това, навлизайки в конкретиката на строителния сектор у нас, следва да отбележим, че, изправен пред новите предизвикателства, той далеч не е преодолял и традиционните си злободневни въпроси – необходимостта от законодатели промени, ценообразуването, отношенията между различните участници в инвестиционния процес, ролята на подизпълнителите и др.

В основата на всички тези процеси стои именно човешкият фактор, осмислен в качеството му на капитал в своята съвкупност от знания, умения, компетентности, способности и мотивация.

Що се отнася до професионално представителните организации, то времената на предизвикателства тестват тяхната устойчивост и разкриват истинската им стойност и ценност. Затова те следва да покажат една ориентирана към бъдещето визионерска перспектива и по-глобално осмисляне на инвестициите в образование, придобиване на умения и създаване на пригодност за заетост.

 

С оглед на това Камарата на строителите в България предлага за широко обсъждане сред заинтересованите страни идейна концепция за реализиране на три взаимносвързани мерки, насочени към изграждане на ефективна работна сила в строителния сектор:

  1. Изграждане на 3 тренировъчно-учебни бази (ТУЦ) за предоставяне на ефективна професионална подготовка на работници и ключови специалисти по управление на строителния процес в две направления – за придобиване и за непрекъснато актуализиране на професионалната квалификация.
  2. Създаване на специализирано междуинституционално звено за стратегическо планиране и изработване на модели за професионално обучение.

III. Разработване на модел за активно работодателско участие.

 

КСБ е изготвила идейно задание за изграждане на тренировъчно-учебни центрове (ТУЦ) със следните основни характеристики:

Същност: Тренировъчно-учебен център за осъществяване на модерно теоретично и практическо обучение с прилежащо общежитие. Това представлява модел на обучение, което се провежда в условия, близки до реалната практика, и предлага възможности за развитие на професионална компетентност. Усвояването и упражняването на дейности, присъщи на реална професия, подпомага прилагането на получените теоретични знания и запознаването с конкретните изисквания за заемане на определено работно място. Основен резултат от обучението в тренировъчно-учебен център e формирането и изграждането на висококвалифицирани кадри за строителството, необходими и търсени на вътрешния пазар на труда. Обучението създава предпоставки за провокиране амбициите на обучаваните лица, дава им по-ясна представа за естеството на работа и ги насочва към определена строителна професия, която биха могли да предпочетат за своя професионална реализация.

Цели: Повишаване на квалификацията и уменията на работната сила (настояща, бъдеща и в резерв) за постигане на по-добро съответствие с развитието на пазара на труда, въвеждане на интегрирани подходи при предоставянето на образователни услуги с практически обучения.

Необходима материална база за осъществяване на теоретично и практическо обучение, включително с прилежаща база за настаняване (общежитие):

– Класни стаи, оборудвани по подходящ начин, позволяващ качествен теоретичен обучителен процес в офлайн и онлайн среда;

– Адаптирана материално-техническа база за практическо обучение – учебни работилници, полигони, които в най-голяма степен да се доближават до работата в реална среда;

– Общежитие (с помещения за хранене, спане и за свободното време).

 

Целеви групи: Обучението в ТУЦ се насочва, но не изчерпва следните целеви групи:

 Заети лица в сектор „Строителство“, дефинирани като:

– Лица, трудово ангажирани и с опит в сектора, с натрупани практически умения на терен, но без формално придобита професионална квалификация по строителни специалности, и

– Служители, заемащи ключови за строителството длъжности за непрекъснато актуализиране на техните знания, умения и компетентности.

Безработни лица за включване в обучения с придобиване на професионална квалификация по строителни специалности.

 Служители/миньори от въгледобивната промишленост и тяхното преквалифициране за работа в строителния сектор във връзка с изпълнението на териториалните планове за справедлив преход.

 Ученици от строителни гимназии за повишаване на практическата им подготовка в рамките на средното професионално образование.

 

С оглед спецификите на представените целеви групи обучението в предложените центрове следва да бъде структурирано в две направления съгласно техните нужди:

  1. Обучения за придобиване на степен професионална квалификация и/или преквалификация (по част от професия, I, II и III степен) по строителни специалности съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Този вид обучения са строго нормативно регламентирани. За лица над 16 г. те се осъществяват в лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) Центрове за професионално обучение. Обучението се организира и провежда съгласно изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии и специалности. ДОС определят задължителните професионални компетенции, необходими за упражняване на професията/специалността и са задължителни за всички обучаващи институции.

 

  1. Тясно профилирани курсове, насочени както към повишаване/актуализиране на знанията и уменията на ключови за строителството специалисти, така и по актуални за бранша теми. В допълнение – в хоризонта на новите предизвикателства пред строителния бранш очаквано ще възникне необходимостта от дефиниране на нови дисциплини, нови обучителни програми и инструменти. В този смисъл вторият основен тип обучителни продукти се очаква да бъде все по-търсен от настоящите и бъдещите поколения специалисти. Този тип курсове в сравнение с регламентираните обучения за придобиване на професионална квалификация имат своето логично предимство, но от съществено значение е начинът на формиране на обучителното съдържание. В повечето случаи става въпрос за актуални теми, при които се открива недостиг на налична експертиза, подготвени преподавателски кадри и ясно дефиниран обучителен обхват. В тази връзка, при разработването на програми за подобни курсове, както и на обучителни материали, водещ следва да бъде мултидисциплинарният подход с участието на всички заинтересовани страни в строителната индустрия – браншови организации, преподаватели от средното и висшето образование, партньорски организации и др.

Сред основните дейности, заложени за изпълнение в тренировъчно-учебните центрове, е и осигуряването на пряка връзка и контакт с местни строителни предприятия, които могат да заявяват пред него свободни позиции за стаж/работа.

По т. II КСБ предлага създаването на специализирано междуинституционално звено със следното примерно работно заглавие Секторен съвет за базирано на компетенции обучение. За основни участници в Съвета следва да бъдат привлечени водещи специалисти (методисти, преподаватели, лектори) от средното професионално и висшето образование; представители на компетентните в областта държавни институции (МОН, МТСП); представители на работодатели; партньорски организации и техните обучителни центрове и други лица и/или организации, работещи в областта на професионалното обучение.

Сред основните дейности биха могли да се включат: Проучване на добри практики и създаване и/или адаптиране на програми и модули за обучение; Генериране на изцяло ново обучително съдържание в синхрон с актуалните тенденции в бранша и нововъзникващите потребности; Дефиниране и изработване на обща рамка на уменията с ясно описание на резултатите от придобитите знания и компетенции с оглед на потребностите на бизнеса от професионалисти от всички нива в строителството; Изграждане на система за качество, гарантиращо високо ниво на професионална подготовка; Подготовка и изпълнение на инициативи за непрекъснато актуализиране на знанията и уменията на педагогическия персонал в средното, висшето и продължаващото образование и обучение; Изработване на модел за повишаване имиджа на строителната професия.

 

III. Разработване на модел за активно работодателско участие.

Най-често участието на бизнеса в образователния и обучителен процес се разбира като споделяне на практически опит; участие в разработването на обучителни програми и в самия обучителен процес чрез свои преподаватели; предоставяне на средства за стажове, практики, стипендии и дарения; предоставяне на реални работни места за провеждане на практическо обучение на лица, включени в обучение за професионална квалификация и др. Съществуващите практики в строителния сектор могат да бъдат определени като кампанийни, реализирани на местно ниво и с недотам положителни и трайни резултати. Ето защо от съществено значение е преосмислянето ролята на работодателите в посока по-висока степен на ангажираност в обучителния процес най-вече чрез предоставяне на възможност, среда и наставническа подкрепа за усвояване на практически умения в реална работна среда.

 

Основни етапи на реализация:

Предложената идейна концепция се основава на изцяло нов интегриран подход, съобразен с изискванията на съвременните иновативни обучителни практики.

Първи етап:

Изграждане на необходимия експертен капацитет в партньорство със заинтересованите страни за разработване на методически програми и създаване на онлайн и офлайн среда за обучение.

Втори етап:

Изграждане на 3 демонстрационни обучителни центъра за строителна квалификация, които ще позволяват обучаемите на място да се запознават с технологиите за строителство, с начина на използването им, предимства и недостатъци. Създадената инфраструктура трябва да позволява провеждането на специализирани обучения в малки групи, съобразно както с налагащата се нова реалност, следствие пандемията COVID-19, така и с цел гарантиране на качествен обучителен процес и индивидуално внимание към всяко обучаемо лице.

Центровете ще се използват и за провеждане на практически упражнения за ученици от строителните паралелки в средното професионално образование. Това ще подпомогне цялостната организация на училищния живот в онлайн или смесена (физическа и онлайн) учебна среда.

Трети етап:

Дейности за популяризиране, информиране, устойчивост на центровете, продължаване на партньорствата, мултиплициране на резултатите. Очакваният ефект е създаване на връзка на теоретичното образование с практиката и по-конкретно със съвременната модерна практика по отношение на основните дейности в строителството и иновациите, които развиват тези професии.

 

Териториален обхват: Препоръчително е първоначално да се апробират 3 пилотни модела на тренировъчно-учебен център след идентифициране на подходящи терени, предоставящи възможности за практическо обучение и общежитие. Подобни модели на учебни центрове КСБ желае да реализира по немски образец като доказан лидер в дуалното обучение.

 

КСБ смята, че, формулирани по този начин, предложенията допълват и надграждат заложените мерки в стратегическите документи на европейско и национално ниво, отразявайки съвременната реалност и имайки за крайна цел повишаване качеството на строителното производство. Те фокусират три основни направления, които могат да подкрепят държавата при осигуряването на квалифицирана работа сила, в борба с безработицата и за гарантирането на устойчива заетост:

– Възможност за придобиване на практически умения в максимално близка до реалната работна среда и създаване на непосредствена връзка с бизнеса;

– Утвърждаване принципите за учене през целия живот на заетите в сектора и преквалификация на работници от близки до строителството браншове;

– Кадрово обезпечаване в строителството чрез насочване на безработни лица извън обучение и заетост.

 

Изложената дотук теза изисква съвместяване на усилията на няколко нива – Европейската комисия, българската държава – законодателна, изпълнителна и местна власт, браншовите организации и техните централни и регионални структури, строителните фирми, т.е. всички заинтересовани страни, свързани с отрасъл „Строителство“. Всички ние сме изправени пред нови предизвикателства и именно в това десетилетие сме длъжни да осмислим и организираме качествено нов път на развитие на човешкия фактор в нашия бранш.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Реклама