КСБ

Комисията за ЦПРС напомня за крайния срок по процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС

УВАЖАЕМИ СТРОИТЕЛИ,

Напомняме Ви, че крайният срок за подаване на заявлението по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за 2020 г. е до 17.00 ч. на 30 септември 2021 г. До този срок всеки вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и подлежащ на тази процедура трябва да има подадено заявление на хартиен носител в съответното Областно представителство на КСБ по неговото седалище или приключено заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, ако заявлението се подава по електронен път.

Допълнително Ви информираме, че заявления по всички процедури от електронната система на ЦПРС могат да се подават и с квалифициран електронен подпис, след като бъде регистриран и активиран за работа в ЦПРС.

Предвид продължаващата извънредна епидемична обстановка Ви молим да не изчаквате крайния срок за подаване на заявлението по чл. 20, ал. 2 от ЗСК, за да могат да се съблюдават въведените противоепидемични мерки в страната.

За всякаква допълнителна информация, свързана с подаване на заявления и необходими документи в ЦПРС, можете да се обръщате към експертите в областните звена Регистър, както и към експертите в Централно звено регистър на КСБ.

 

С уважение,

Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Реклама