КСБ

КСБ проведе обсъждане във връзка с проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителството”

Николай Генчев

експерт „Организационна политика“, КСБ

Като бенефициент по проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителството“ Камарата на строителите в България проведе обществено обсъждане във връзка с проблемите при възлагане и възможностите за подобряване на средата за провеждане на обществени поръчки в строителния сектор. Участници в срещата и последващата дискусия бяха инж. Илиян Терзиев – председател на УС на КСБ, инж. Благой Козарев – председател на КС на КСБ, Богомил Петков – член на УС на КСБ, Ренета Николова – прокурист и гл. редактор на в. „Строител“, Ирена Ставрева – управляващ директор на „Тендър Сървис БГ“ ЕООД, Мила Каменова – управител на „ЗОП ПРО” ООД, Димитър Копаров – ръководител на проекта, инж. Мария Башева – координатор по проекта, представители на строителни фирми и служители на КСБ. Общественото обсъждане започна с представянето на проекта от страна на инж. Мария Башева, която е координатор по проекта. В две презентации тя очерта дейностите, целите, резултатите, които трябва да се постигнат, и устойчивостта след края на изпълнението на проекта. Инж. Башева представи и двете приключили дейности по проекта, свързани с мониторинг на 1560 обществени поръчки в строителството и причините за тяхното прекратяване, както и анкетирането на строителните фирми с цел проследяване на техния опит, свързан с участие по обществени поръчки, отчетност и прозрачност при обявяването им, наличие на корупционни практики. Ирена Ставрева, управляващ директор на „Тендър Сървис БГ“ ЕООД, говори за участието на бизнеса в обществени поръчки, достъпа до информация за всички заинтересовани фирми, независимо от икономическия сектор. В презентацията на „Тендър Сървис БГ“ бяха разгледани: актуалната ситуация във връзка с провеждането на обществени поръчки в България, наличието на корупция, субективността в критериите за допустимост и оценката на участниците в обществени поръчки и пр. По време на събитието компанията даде информация за своите обучения, които предоставя на строителните фирми, свързани със запознаване с реализирани поръчки, разглеждане на технически и ценови предложения, предоставяне на информация за предстоящи процедури, както и консултации (стъпка по стъпка) за подготовка и представяне на оферти към системата ЦАИС ЕОП. „Тендър Сървис БГ“ представи и кои са проблемните зони на бизнеса при кандидатстване, в т.ч. спазва ли се принципът на пропорционалност по ЗОП, твърде ниските прогнозни стойности на някои от поръчките спрямо исканите КСС, in-house поръчките, разделянето на поръчки на обособени позиции, смесването на строителни и нестроителни дейности в някои от поръчките за строителство и др. Четвъртата презентация на тема „Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки“ представи г-жа Мила Каменова, управител на „ЗОП ПРО“ ООД. Компанията извършва консултации на различни бизнес сектори с цел разрешаване на всички възможни проблеми при провеждането и възлагането на обществени поръчки както за изпълнители, така и за възложители. В презентацията на „ЗОП ПРО“ бяха разгледани:

✓ Обучения и блог за възможностите на чл. 33, чл. 100 и чл. 197 от ЗОП и тяхното прилагане;

✓ Предложения за промяна и искания за разяснения по обявени обществени поръчки;

✓ Предложения за законодателни промени.

Относно чл. 100 от ЗОП, свързан с изменения от страна на възложителя на условията в обществените поръчки, на аудиторията на събитието бяха представени законовите възможности, от които да се възползва всяко заинтересовано лице, предлагащо промени в условията на поръчката. Относно чл. 33 от ЗОП бяха посочени възможностите на ЗОП за искания за разяснения по условията на всеки вид процедура, в т.ч. решението, обявлението и документацията за обществената поръчка. Бяха прдставени и възможностите за обжалване на обществените поръчки, както и за подаване на сигнали за нередности.

Мила Каменова от „ЗОП ПРО“ ООД представи следните предложения за законодателни промени:

✓ публичност на всички документи в преписката на обществената поръчка, в това число актове и протоколи, създавани по време на изпълнение на обществената поръчка и ЕЕДОП;

✓ ясна и единна методология, както и задължение за възложителите за изчисление на актуална прогнозна стойност на обществената поръчка и предоставяне на публична информация за този процес;

✓ ясни и точни публични мотиви при хипотезата на чл. 112 - отказ за сключване на договор от класирания на първо място участник, както и посочване в закона на конкретни предпоставки, при наличието на които възложителят може да сключи договор с класирания на второ място участник;

✓ увеличаване сроковете, в които участниците могат да направят предложения за промяна и да отправят искания за разяснения.

След представените презентации и гледни точки по темата последва дискусия, която бе модерирана от Димитър Копаров, ръководител на проекта „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителството“. По време на дискусията се доразвиха темите, свързани с насърчаване участието на бизнеса в обществени поръчки от една страна и възможностите за разрешаване на потенциалните проблеми на участниците в обществени поръчки. Поставен бе акцент върху:

– Наличието на субективен фактор при критериите за допустимост и оценка на участници;

– Как могат да се подават сигнали за нередности от страна на заинтересовани лица;

– Проблеми, които участниците виждат при ценообразуването от страна на възложителите;

– Лоши практики по отношение на изпълнението на поръчките от страна на конкретни изпълнители, както и примери за неефективно изпълнени обекти;

– Предложения за въвеждане на „единни цени в строителството“;

– Обсъждане на актуалните дългосрочни политики на ЕС – Greеn Deal и “

– Renovation Wave;

– Рамковите споразумения – законов начин за дългосрочно възлагане и ограничаване на достъпа до обществен ресурс.

В края на събитието координаторът по проекта анонсира предстоящите обучения, които са част от проекта, и възможността на фирмите да заявят участие чрез дирекция „Организационна политика” към КСБ.

Подкрепата за Камарата на строителите в България (КСБ) е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на КСБ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.