КСБ

Общото събрание на КСБ ще се проведе на 24 ноември

В сградата на браншовата организация се състоя Разширен управителен съвет

Емил Христов

Ренета Николова

 

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе Разширен управителен съвет (УС) в сградата на браншовата организация. Събитието се състоя при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания в хибриден формат – присъствено до 15 души и посредством интернет конферентна връзка. В офиса на КСБ присъстваха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, д-р Николай Иванов,член на УС на КСБ и председател на УС на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, Валентин Николов, изп. директор на Камарата, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и председател на ОП на КСБ – София, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. Онлайн участваха членове на УС на Камарата и председатели на ОП на КСБ.

Инж. Илиян Терзиев откри заседанието, което продължи с приемането на отчет за изпълнението на дейността на Управителния съвет за 2020 г.

„През изминалата година успяхме да свършим много работа въпреки пандемията

от COVID-19. Вярвам, че ще продължим занапред в същия дух“, посочи той.

Разширеният УС получи информация по отчета за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя за изтеклия период, представена от доц. д-р инж. Георги Линков. „Искам да информирам, че крайният срок по процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите изтича на 29.10.2021 г. в 17:00. След това системата ще бъде затворена и повече няма да се приемат заявления“, каза той.

Заседанието продължи с гласуване на отчет за изпълнение на бюджета на Камарата за 2020 г., презентиран от изп. директор на КСБ Валентин Николов.

В следваща точка Разширеният УС на КСБ гласува и одобри

„Основни политики за развитие на КСБ през 2022“,

които бяха представени от председателя на Управителния съвет инж. Илиян Терзиев. „През следващата година ще продължим активните си действия за разработване на нормативната уредба в областта на строително-инвестиционния процес. Сред основните ни приоритети са иницииране на спешни наложителни промени в действащото законодателство, като например в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за културното наследство (ЗКН), Закона за шума, Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО) в посока подобряване на планирането, проектирането, изпълнението и приемането на строежите“, поясни инж. Терзиев.

Той каза, че през 2022 г. КСБ ще работи за консолидирането на съществуващия опит в изграждането на партньорства и реализация на интегрирани концепции за развитие на човешкия капитал и устойчивата заетост. „Това ще стане, като продължим развитието на пряката форма на подкрепа към работодателите, реализирана от „Строителна квалификация” ЕАД, чрез провеждане на обучения за придобиване и актуализиране на професионалната квалификация и преквалификация, както и ще разширим спектъра на предоставяните обучителни услуги, основани на актуалните тенденции, проучените потребности и в синхрон с нормативните изисквания, поставени пред строителя“, заяви още инж. Терзиев.

В основните политики на КСБ през 2022 г. водещо място ще заема и запазването на лидерската роля на браншовата организация в дигиталната трансформация на сектора. „За целта ще разчитаме на дейността на учредения по наша инициатива Европейски цифров иновационен хъб в сектор „Строителство”, както и на участието на наши експерти при разработването и одобрението на Националната стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителният сектор и прилагане на СИМ (Строително-инвестиционно моделиране) в България в рамките на Националната работна група към МРРБ“, поясни инж. Илиян Терзиев.

От думите му стана ясно, че през следващата година ще бъде проведена и широка информационна кампания, насочена към строителните компании, относно перспективите в контекста на актуалните политики на европейско ниво – План за възстановяване и устойчивост, европейски Зелен пакт, „вълна за обновяване“ (Renovation wave), „Следващо поколение ЕС” (Next GenerationEU).

Ще продължи и участието на КСБ в разработване и изпълнение на проекти с европейско финансиране с висока добавена стойност за строителните компании, свързани с повишаване на конкурентоспособността, информираността, устойчивата заетост и преквалификацията на кадри.

„Камарата ще разчита на развитието на партньорските взаимоотношения с всички заинтересовани страни от държавната администрация, национално представените работодателски, синдикални и релевантни неправителствени организации по въпроси, касаещи сектор „Строителство“, информира председателят на УС на КСБ.

 „Ще продължим да провеждаме и административно-цифровата реформа в КСБ“, подчерта инж. Терзиев. Той добави, че Камарата ще работи за още по-доброто взаимодействие на Областните представителства с институциите и експлоатационните дружества на местно ниво по всички въпроси и програми, свързани със строително-инвестиционния процес, както и ще се защитават интересите на бранша на европейско ниво чрез активно участие и представителство в дейността на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и др. международни организации, в които КСБ членува.

„През 2022 г. ще продължим

утвърждаването на КСБ като изразител на интересите на строителите

в обществото и пред официалните власти чрез изданието на браншовата организация – вестник „Строител“, и повишаване на медийното присъствие във всички информационни канали“, подчерта инж. Терзиев.

На Разширения УС бе гласуван бюджетът на браншовата организация за 2022 г.

Членовете на Управителния съвет решиха какъв да бъде дневният ред на Общото събрание на Камарата на строителите в България, което ще се проведе в онлайн режим на 24 ноември от 9:00 часа.

След това инж. Илиян Терзиев представи за обсъждане предприетите мерки от страна на КСБ във връзка с рязкото повишаване на цените на строителните материали.

В точка „Разни“ членовете на УС на Камарата гласуваха и одобриха състава на три комисии - за Устава на браншовата организация, за Кодекса по професионална етика и за Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.

Бяха приети и изключени членове на КСБ.