КСБ

Експерти от КСБ проучиха причините за прекратяване на обществени поръчки

149 бр. ОП на обща стойност 53 067 484 лв. са прекратени към 31 юли 2021 г.

Николай Генчев, КСБ

 

В изпълнение на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор”, който Камарата на строителите в България реализира по програма „Добро управление на местно ниво” на Фондация „Америка за България”, експерти от КСБ изготвиха статистика и анализ на причините, довели до прекратяване на обществени поръчки (ОП), както и предлагане на препоръки с цел да се усъвършенства процедурата по формиране и възлагане на търгове и да се създаде наистина прозрачна среда за реализирането и управлението им.

Първата част на доклада на КСБ включва

Статистика и динамика на основни макроикономически показатели в строителния сектор през първото тримесечие на 2021 г.

В рамките на ЕС всяка година средствата, изразходвани чрез осъществяването на обществени поръчки, са около 14% от Брутния вътрешен продукт (БВП). По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) процентът на ежегодно обявените обществени поръчки от БВП за България е от 5% до 15%. За сектор „Строителство“ през първото тримесечие на 2021 г. делът на обявените ОП е 8,3% от БВП. Обществените поръчки за периода са на стойност 2240 млн. лв., като е отчетен ръст от 22,9% на броя и ръст от 56,6% на стойността. За същия период произведената продукция в отрасъл „Строителство” е на обща стойност 3120 млн. лв., като спрямо първото тримесечие на 2020 г. се увеличава с 5%.

За първото тримесечие на 2021 г. е най-висок броят на обявените ОП в сградното строителство - 342 бр. (47% от общо обявените ОП). По финансова стойност на първо място се нареждат ОП в инженерната инфраструктура с прогнозна стойност 1286 млн. лв., което е 57,4% от общо обявената стойност за тримесечието.

Вторта част на доклада включва

Статистика и анализ на причините, довели до прекратяване на обществени поръчки, които са идентифицирани в рамките на първата дейност по проекта въз основа на извършен мониториг.

Периодът на разглеждане на прекратени обществени поръчки в строителството по проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор” е ноември 2020 – април 2021 г. (6 месеца). Към края на юли 2021 г. са констатирани 149 бр. прекратени ОП на обща стойност 53 067 484 лв. Или 9,51% от всички обявени ОП (1566 бр.) в строителството.

Към края на октомври 2021 г. след преразглеждане (период от 6 месеца - ноември 2020 – април 2021 г.) на прекратените обществени поръчки те са 338 бр. на обща стойност 744 336 787 лв., или 21,4% от всички ОП в строителството. Може да се направи изводът, че при извършения мониториг към края на октомври 2021 г. спрямо този към края на юли 2021 г. (9,51%) процентът на прекратените ОП е над два пъти по голям.

Статистика и анализ на законовите основания за прекратяване на обществени поръчки

След преразглеждането на прекратените ОП към края на октомври 2021 г. най-честите причини за прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП са следните:

На първо място: по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП: Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Констатирани са 110 бр. прекратени ОП на стройност 174 875 270 лв., или 32,5% от общия брой прекратени и 23,5% от общата стойност. Чести причини за прекратяване са пропуски в документацията по обявяване, които не могат да бъдат отстранени, без да се променят условията на обявата; пропуснати документи при публикуване на обществената поръчка в електронната платформа ЦАИС ЕОП и др.п.

– На второ място: по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП: Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

Констатирани са 87 бр. прекратени ОП на стойност 131 802 157 лв., или 25,7% от общия брой прекратени и 17,7% от общата стойност. Може да се направи изводът, че подадените оферти не отговарят на обявените условия, в т.ч. на условията за представяне, включително за форма, начин и срок; или не са съобразени предварително заложени разходни норми за влаганите материали и изделия; или има несъответствия в техническото предложение и приложената документация на участника спрямо условията на възложителя и др.

– На трето място: по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП: Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори.

Констатирани са 53 бр. прекратени ОП на стойност 18 292 197 лв., или 2,45% от общата стойност и почти 15,7% от общия брой прекратени. Прекратените на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП поръчки в областта на инженерната, енергийната и ВиК инфраструктура са 45%, а в областта на сградното строителство – 55%, в т.ч. административни сгради, сгради, които са предназначени за различни дейности: просветна, културна, спортна и др.

Други причини за прекратяване на процедури по ЗОП са на основания: подадена само една оферта от участник; има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; отпада необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; участникът, класиран на първо място, отказва да сключи договор и др.

От направено проучване на КСБ за решенията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно подадени жалби от заинтересовани лица са установени само 3 производства на КЗК в об­ласт­та на строителството, свързани с разглежданите ОП и прекратени в периода ноември 2020 – април 2021 г. Решенията за прекратяване на възложителите са на основание чл. 110, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, буква „а” от ЗОП. В два от трите случая КЗК установява, че посочените мотиви в конкретните решения за прекратяване са непълни и в условията на оперативна самостоятелност на решението за прекратяване (чл. 110, ал. 2 от ЗОП) се приема за съществено нарушение, налагащо отмяна на решението на възложителя като незаконосъобразно. В третия случай жалбата е от лице, което не е в кръга на заинтересованите – не е в листата на класирани участници.