Новини

Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ – годишен доклад 2021

Екип КСБ

 

Сключени договори в сектор „Строителство“

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за 2021 г. са сключени 3 912 договора в сектор „Строителство“ на обща стойност 3548 млн. лв., което е с 23 млн. лв. по-малко при обявена прогнозна стойност от 3571 млн. лв. В сравнение с 2020 г. броят на сключените договори в сектора се увеличава с 13,6%, a стойността им намалява с 23,7%.

✓По стойност

От сключените за 2021 г. 3912 договора в сектор „Строителство“ на обща стойност 3548 млн. лв.:

– До 200 хил. лв. са 2163 броя за 167 млн. лв.

– От 200 хил. лв. до 2150 хил. лв. са 1488 броя за 884 млн. лв.

– Над 2150 хил. лв. са 261 броя за 2497 млн. лв.

Сравнителният анализ спрямо 2020 г. показва, че сключените договори през 2021 г. до 200 хил. лв. в сектор „Строителство“ се увеличават с 29,2% (489 бр.), като стойността им също нараства с 33,6%, което е с 42 млн. лв. повече. При сключените договори от 200 хил. лв. до 2150 хил. лв. тенденцията е увеличаване на броя с 1,4% (20 бр.) и намаляване на стойността с 12,5% (126 млн. лв.). За тези над 2150 хил. лв. се наблюдава понижаване на броя с 13,9% (42 бр.) и спад при стойността с 29,0% (1020 млн. лв.).

✓По вид строителство

– „Инженерна инфраструктура“

Сключените договори за 2021 г. в инженерната инфраструктура са 1377 бр., или 35,2% от общо сключените за строителство, с обща стойност 1753 млн. лв., което е 49,4% от общата стойност на договорите за строителство.

– „Сградно строителство“

Делът на договорите при сградното строителство е 45,4% от всички сключени, или 1776 бр., на стойност 638 млн. лв., представляваща 18% от общата стойност на сключените договори за строителство.

– „Енергийна инфраструктура“

В енергийната инфраструктура сключените договори по обществени поръчки са 435 бр., или 11,1% от сключените за строителство, на стойност 336 млн. лв., или 9,5% от общата стойност на договорите.

– „ВиК инфраструктура“

 

При ВиК инфраструктурата делът е 8,3% от сключените договори в сектора, или 324 бр., при стойност от 821 млн. лв., което е 23,1% дял от общата стойност на договорите за строителство. Данните показват, че в „Сградно строителство“ и „Инженерна инфраструктура“ са сключени най-много договори. В „Инженерна инфраструктура“ договорите са с най-голяма обща стойност като дял от всички сключени договори в сектора.

Тенденция при сключените договори през 2021 г. спрямо 2020 г. по вид строителство

– „Инженерна инфраструктура“ – ръст от 6,3% на сключените договори и намаляване на стойността с 35,7%.

– „Сградно строителство“ – повишение от 36,9% на сключените договори и понижение на стойността с 26,2%.

– „Енергийна инфраструктура“ - спад от 19,6% на сключените договори и намаляване на стойността с 15,2%.

– „ВиК инфраструктура“ – ръст от 3,8% на сключените договори, както и увеличаване на стойността с 23,3%.

✓ По тип възложители

– Общини

2507 броя – 1540 млн. лв.

– Комунален и обществен сектор

268 броя – 771 млн. лв.

– Болници и учебни заведения

459 броя – 164 млн. лв.

– Министерства и агенции

665 броя – 1068 млн. лв.

– Други

13 броя – 5 млн. лв.

Водещи възложители с най-голям брой сключени договори за изпълнение на строителство през 2021 г. са „Общини“, следват „Министерства и агенции“, „Болници и учебни заведения“, „Комунален и обществен сектор“. С най-голяма стойност са също от „Общини“, следвани от „Министерства и агенции“, „Комунален и обществен сектор“, „Болници и учебни заведения“.

Сравнителният анализ спрямо 2020 г. показва:

„Общини“ – ръст от 22% на броя сключени договори и от 5,3% на стойността.

„Министерства и агенции“ – спад от 29,3% на договорите и при стойността от 53,6%.

„Болници и учебни заведения“ – ръст от 75,9% при броя договори и при стойността от 16,3%.

„Комунален и обществен сектор“ – ръст от 45,7% при договорите и при стойността от 76,8%.

„Други“ възложители – тенденцията при тях е увеличаване на договорите с 9 броя и намаляване на стойността с 305 млн. лв. спрямо 2020 г.

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и консорциуми

От общо 3912 сключени договори за 2021 г. на стойност 3548 млн. лв. с:

Фирми – 3364 броя на стойност 2030 млн. лв., като:

✓Регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС):

– Големи строителни компании (над 250 човека) – 165 броя на стойност 660 млн. лв.

– Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека) – 1405 броя на стойност 929 млн. лв.

– Малки строителни компании (до 49 човека) – 1676 броя на стойност 429 млн. лв.

✓ Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 118 броя на стойност 12 млн. лв.*

(* Част от договорите включват дейности по неотложни и възстановителни работи, аварийни ремонти, ремонти на покриви, ремонтни дейности на сгради при незначителен обем, снегопочистване, текущи ремонти и поддръжка на съществуващи горски пътища, изграждане на пожароизвестителни системи, пробивно-взривни работи, производство, доставка и монтаж на пътни знаци. В 3 от договорите, сключени с фирми нерегистрирани в ЦПРС, има поставени изисквания за регистрация, но са слючени договори с нерегистрирани такива или вече заличени в ЦПРС.)

Консорциуми, обединения, сдружения – 548 броя на стойност 1518 млн. лв., от които 3 сключени договора от консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС на стойност 5 млн. лв.

За 2021 г. фирмите заемат 86% дял от сключените договори в сектора и 57,2% от общата им стойност, а консорциумите – 14% от броя на сключените договори и 42,8% от стойността. Водещи както по брой, така и по стойност са фирмите. За 2021 г. големите строителни компаниии заемат 4,9% дял от броя на сключените договори от фирми и 32,5% от стойността. Средните компании са с дял 41,8% от общия брой и 45,8% от стойността на сключените договори от фирми. Делът на малките компании е 49,8% от броя сключени договори и 21,1% от стойността. Нерегистрирани в ЦПРС фирми – 3,5% от броя и 0,6% от стойността на сключените договори от фирми.

Тенденцията, която се наблюдава спрямо 2020 г.: Водещи с най-голям брой сключени договори от фирми за 2021 г. са малките при ръст от 39,2% (472 бр.) на годишна база и увеличение при стойността от 19,8% (71 млн. лв.). С най-голяма стойност на сключените договори от фирми за 2021 г. са средните, които регистрират спад на броя от 0,4% (5 бр.) спрямо предходната година и спад при стойността от 13,3% (143 млн. лв.). Големите компании отбелязват запазване на броя и ръст на стойността от 0,8% (5 млн. лв.). Фирмите без регистрация в ЦПРС бележат ръст в броя от 61,6% (45 бр.) на сключените договори и спад от 14,3% (2 млн. лв.) на стойността им в сравнение с 2020 г. При консорциумите годишният темп на сключените договори е спад на броя със 7,6% (45 бр.), както и при стойността от 40,5% (1035 млн. лв.).

Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство

„Инженерна инфраструктура“ – 1377 броя на стойност 1753 млн. лв., от тях:

✓ Фирми – 1192 броя на стойност 1047 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 116 сключени договора на стойност 569 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 624 сключени договора на стойност 364 млн. лв.

– Малки строителни компании – 425 сключени договора на стойност 111 млн. лв.

– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 27 сключени договора на стойност 3 млн. лв.

✓ Консорциуми, обединения, сдружения – 185 броя на стойност 706 млн. лв.

„Сградно строителство“ – 1776 броя на стойност 638 млн. лв., от тях:

✓ Фирми – 1580 броя на стойност 491 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 18 сключени договора на стойност 23 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 460 сключени договора на стойност 241 млн. лв.

– Малки строителни компании – 1050 сключени договора на стойност 221 млн. лв.

– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 52 сключени договора на стойност 6 млн. лв.

✓ Консорциуми, обединения, сдружения – 196 броя на стойност 147 млн. лв., от които 1 сключен договор от консорциум с нерегистрирани фирми в ЦПРС на стойност 0,3 млн. лв.

„Енергийна инфраструктура“ – 435 броя на стойност 336 млн. лв., от тях:

✓ Фирми – 354 броя на стойност 230 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 7 сключени договора на стойност 20 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 182 сключени договора на стойност 149 млн. лв.

– Малки строителни компании – 132 сключени договора на стойност 59 млн. лв.

– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 33 сключени договора на стойност 2 млн. лв.

✓ Консорциуми, обединения, сдружения – 81 броя на стойност 106 млн. лв., от които 2 сключени договора от консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС на стойност 5 млн. лв.

„ВиК инфраструктура“ – 324 броя на стойност 821 млн. лв., от тях:

✓ Фирми – 238 броя на стойност 262 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 24 сключени договора на стойност 49 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 139 сключени договора на стойност 174 млн. лв.

– Малки строителни компании – 69 сключени договора на стойност 39 млн. лв.

– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 6 сключени договора на стойност 0,2 млн. лв.

✓ Консорциуми, обединения, сдружения – 86 броя на стойност 559 млн. лв.

Анализът за 2021 г. показва, че при фирмите сключили договори малките строителни компании доминират по критерий „брой“ в „Сградно строителство“, а големите строителни фирми са водещи по критерий „стойност“ в „Инженерна инфраструктура“. При консорциумите най-голям „брой” сключени договори са регистрирани в „Сградно строителство“ и в „Инженерна инфраструктура“, а с най-голяма „стойност“ са отчетени в „Инженерна инфраструктура“ и във „ВиК инфраструктура“.

Тенденция при сключените договори от фирми и консорциуми през 2021 г. спрямо 2020 г. по вид строителство

В „Инженерна инфраструктура“ спрямо 2020 г. фирмите отчитат ръст от 15,3%, което е със 158 бр. повече сключени договори и спад при стойността с 0,2%, или 2 млн. лв. Консорциумите регистрират спад на броя от 29,1% (76 бр.) и спад от 57,9%, или (970 млн. лв. по-малко) при стойността от общо сключените договори в инженерната инфраструктура спрямо предходната година.

В „Сградно строителство“ спрямо 2020 г. фирмите отчитат ръст от 41,2%, или сключените договори се увеличават с 461 бр., и спад при стойността с 10,7%, или 59 млн. лв. по-малко. При консорциумите също се наблюдава ръст на броя с 10,1% (18 бр.) и спад на стойността с 53,3%, или 168 млн. лв. по-малко в сравнение с 2020 г.

В „Енергийна инфраструктура“ спрямо 2020 г. фирмите регистрират спад от 24,8% (117 бр.) при броя и намаляване от 17,4% (48,5 млн. лв.) при стойността. При консорциумите тенденцията е ръст при броя с 15,7% (11 бр.) и спад при стойността с 9,8% (11,5 млн. лв.) на годишна база.

При „ВиК инфраструктура“ – фирмите регистрират ръст на броя с 4,4% (10 бр.) и увеличение на стойността с 18,6% (41 млн. лв.) спрямо 2020 г. При консорциумите се наблюдава тенденция на ръст с 2,4% (2 бр.) при броя на сключените договори и повишение от 25,6% (114 млн. лв.) при стойността на сключените договори спрямо 2020 г.

Сключени договори в сектор „Строителство“ – критерии за възлагане

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя по един от следните критерии за възлагане:

– Най-ниска цена;

– Ниво на разходите (разходната ефективност);

– Оптимално съотношение качество/цена.

Според тази норма посоченият критерий „икономически най-изгодна “ е офертата, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други. Залагайки този критерий, възложителят би си осигурил една по-широка стабилност в изпълнението на поръчката. За 2021 г. данните показват, че от общо 3 912 сключени договора в сектор „Строителство“ в 2799 се поставя критерий за възлагане, което е 71,5% от общо сключените в сектора договори, а в 1113 договора, или 28,5%, липсват такива. Сравнителният анализ на годишна база показва, че дяловото съотношение е без промяна.

Сключени договори в сектор „Строителство“ – източници на финансиране

Броят на сключените договори, финансирани от държавния бюджет за 2021 г., възлиза на 3152 на стойност 1612 млн. лв., а финансирани по оперативни програми на Европейския съюз са 760 договора на стойност 1936 млн. лв. Тенденцията, която се наблюдава през 2021 г. спрямо предходната година по начин на финансиране, е: намаляване на броя с 10,8% (92 бр.), както и на стойността с 32,0% (910 млн. лв.) на сключените договори по оперативни програми на ЕС. При сключените договори, финансирани от държавния бюджет, се регистрира увеличаване на броя с 21,6% (559 бр.) и намаляване на стойността с 10,7% (194 млн. лв.). Сравнителният анализ на годишна база показва, че през 2021 г. финансирането на сключените договори по обществени поръчки в сектор „Строителство“ със средства от държавния бюджет е с дял 45,4% при 54,6% по оперативни програми. Докато през 2020 г. сключените договори, финансирани със средства от държавния бюджет, са с дял 38,8%, а по оперативни програми на ЕС – с 61,2%.

Приложимост на изисквания за системи за управление от европейските и международни стандарти за 2021 г.:

БДС EN ISO 9001 – Системи за управление на качеството – 43,5%;

БДС EN ISO 14001 – Системи за управление на околната среда – 30,7%;

BS OHSAS 18001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа (до 2018 г.) – 4%;

БДС ISO 45001 – Новият международен стандарт за Системи за управление на здравето и безопасността при работа (след 2018 г.) – 1,2%;

БДС EN ISO 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията – 0,1%;

БДС EN ISO/IEC 17020 – Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол – 1,1%;

БДС EN ISO/IEC 17025 – Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране – няма изисквания;

БДС EN ISO 9606-1 – Определя изискванията за квалификация изпитване на заварчици за заваряване чрез стопяване на стомани – 0,1%;

Сключени договори по обществени поръчки в сектор „Строителство“ на стойност над 5 млн. лв.

За 2021 г. сключените договори по обществени поръчки в сектор „Строителство“ на стойност над 5 млн. лв. са 102 броя за 1 985 млн. лв.

По вид строителство

✓„Инженерна инфраструктура“

За 2021 г. сключените договори в инженерната инфраструктура на стойност над 5 млн. лв. са 45 броя за 1189 млн. лв.

✓„Сградно строителство“

За 2021 г. сключените договори в сградното строителство на стойност над 5 млн. лв. са 7 броя за 62 млн. лв.

✓„Енергийна инфраструктура“

За 2021 г. сключените договори в енергийната инфраструктура на стойност над 5 млн. лв. са 15 броя за 149 млн. лв.

✓ „ВиК инфраструктура“

За 2021 г. сключените договори във ВиК инфраструктурата на стойност над 5 млн. лв. са 35 броя за 585 млн. лв.

Методология и източници на информация

Анализът „Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ за 2021 г. е изготвен на база данни на АОП, обработвани ежедневно от експерти към дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“ към Камарата на строителите в България. Данните са към дата: 28.01.2022 г. В момента продължава въвеждането на данни.

Методология на обработка на данните

 Данните се обработват по:

тип строителство:

– „Сградно строителство“

– „Инженерна инфраструктура“

– „ВиК инфраструктура“

– „Енергийна инфраструктура“

✓ по вид възложители

– процедури на договаряне

– критерии на възлагане

– източници на финансиране

Източници на информация

Портал за обществени поръчки към Агенция по обществени поръчки

– „Сградно строителство“

– „Инженерна инфраструктура“

– „ВиК инфраструктура“

– „Енергийна инфраструктура“

✓ по вид възложители

– процедури на договаряне

– критерии на възлагане

– източници на финансиране

Източници на информация

Портал за обществени поръчки към Агенция по обществени поръчки