КСБ

КСБ и Ф „СИВ” – „Подкрепа” отбелязаха успешното завършване на проект SUSODCO

Социалните партньори в строителството – Камарата на строителите в България (КСБ) и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – „Подкрепа” (Ф „СИВ” – „Подкрепа”) отбелязаха успешното приключване на проект SUSODCO със заключителна национална конференция. Събитието се състоя на 17 май в сградата на КСБ. На него бяха отчетени резултатите по проекта на национално ниво пред Областните представителства на КСБ и Ф „СИВ” – „Подкрепа” и секторните социални партньори. В конференцията се включиха повече от 100 участници, присъствено и онлайн.

Йордан Йорданов, зам.-председател на Ф „СИВ” – „Подкрепа”, представи проекта, като припомни, че той обединява националните социални партньори в строителния сектор в България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария и Хърватия. Основната цел на SUSODCO е да подобри индустриалните отношения в участващите държави чрез усъвършенстване на уменията за провеждане на социален диалог, черпейки от опита на европейските социални партньори. „Социалният диалог е инструмент, чрез който представителите на работодателите и работниците изграждат мостове помежду си, които ги сближават, вместо дувари, които ги разделят”, отбеляза Йорданов. Той допълни, че идеята на проекта е

да подобри и да даде допълнителен импулс за развитието на социалния диалог в България.

В началото на инициативата българският институт за проучвания и обучения – ITPIO, направи комплексно изследване на състоянието на социалния диалог във всички партньорски държави, както и анализ на текущите умения на социалните партньори за провеждане на социален диалог в няколко категории – дигитални умения, комуникационни умения, изграждане на ефективна мрежа от контакти, управленски умения и управление на кризи. На базата на тези проучвания беше изготвена концепцията за четирите международни взаимосвързани събития за изграждане на капацитет, целящи да подобрят уменията на социалните партньори в сектор „Строителство” чрез обмен на добри практики, повишаване на информираността относно ключови теми на социалния диалог и персонализирани обучения (Фиг. 1). Другият ключов резултат от проекта е платформата SUSODCO, която представя успешни инициативи за социален диалог и добри практики от ЕС в тази сфера.

Резултатите в България бяха представени от Нина Георгиева, експерт в КСБ. По време на първото виртуално събитие за изграждане на капацитет през декември 2020 г. българските партньори по проекта – КСБ и Ф „СИВ” – „Подкрепа”, дефинираха

пет приоритетни теми за социален диалог в България,

позовавайки се на Многогодишната работна програма за европейския социален диалог за строителната индустрия (2020 - 2023 г.) на FIEC и EFBWW. Двете организации се съгласиха през следващите две години да работят усилено за подобряването на социалния диалог и предприемането на конкретни активни мерки по следните ключови теми: професионално образование и обучение (ПОО), Зелена сделка, дигитализация, подобряване на имиджа на сектора, командироване на работници и недеклариран труд, които са особено важни за развитието на отрасъла в България. В рамките на проекта и с подкрепата на медийния партньор – вестник „Строител”, по тези теми бяха проведени няколко събития и публикувани редица статии, които подобриха информираността и насочиха общественото внимание към предизвикателствата в строителния сектор в България. Организираха се и редица срещи със строителния бранш и българските институции, чрез които българските социални партньори положиха стабилни основи за успешно сътрудничество по избраните приоритетни теми за социален диалог.

Какви инициативи проведохме в България през изминалата година? През април 2021 г. КСБ бе домакин на международен семинар за обмен на добри практики между България и Португалия в сферата на командированите работници, в който се включиха всички участници в този сложен процес от двете държави, включително и социалните партньори. Валентин Николов, изп. директор на КСБ, коментира, че темата за командированите работници е много сложна и по нея има пропуски както в българското, така и в европейското законодателство. „Представяйки португалския модел за мониторинг и контрол на процеса на дългосрочно командироване, ние показахме една добра практика, която може да се изгради и в България, а в резултат от нашите съвместни усилия администрацията ни сега е по-подготвена”, подчерта Николов.

През юни 2021 г. българските социални партньори проведоха третото събитие за изграждане на капацитет SUSODCO, посветено на темите на дигитализацията. То се фокусира върху цифровизацията от гледна точка на европейския социален диалог и нейното въздействие върху следните аспекти – заетост, възнаграждения, ПОО, условия на труд и конфликти. Инж. Иоанис Партениотис, председател на Ф „СИВ” – „Подкрепа” и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, подчерта, че въздействието на четвъртата индустриална революция е различно във всички сектори, но най-силно е влиянието й върху пазара на труда, където възникват нови кариерни пътеки, премахват се традиционни професии, променя се комуникационният процес и се появяват нови изисквания. „Автоматизация, роботизация и дронове, заместващи крановете, са тенденциите в сектора, които имат сериозно влияние върху строителния процес. Дигитализацията има потенциал да подобри ефективността на труда, да опрости съществуващи дейности, да надгради уменията и да допринесе за по-ефективното използване на ресурсите“, категоричен е инж. Партениотис. Според него чрез

цифровизацията ще се намалят общите разходи и ще се подобри качеството на крайния продукт.

Дигиталната трансформация ще има положително влияние върху следните аспекти – задържане на работници, квалификация и преквалификация на кадрите, привличане на нови кадри и повишаване на цената на труда. „В България обаче все още не сме толкова напреднали. Организациите, които са по-инициативни и по-гъвкави в дефинирането на нуждите на сектора и въвеждането на иновативни мерки, ще бъдат по-успешни. Ето защо нашата задача е да идентифицираме кои са нововъзникващите професии, какви знания и умения са нужни в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, за да адаптираме своевременно учебните стандарти и програми и да подготвим както сектора, така и професионалното образование”, посочи инж. Иоанис Партениотис.

През юли 2021 г. по идея на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ КСБ бе домакин на кръгла маса „Зелени модели“, която представи

три инициативи, подобряващи развитието на човешките ресурси и работната среда,

включително здравето и безопасността на работниците. Първата касае долекарската помощ на работното място. С подкрепата на Българския Червен кръст е издаден наръчник за оказване на спешна помощ при злополуки. Предстои обучение на място със съдействието на Областните представителства на КСБ. „Строителството е един от секторите с висока степен на инциденти и травми. Понякога и няколко минути са фатални. Това е една много практична идея, събрана в малки книжки, която показва на строителите какво да правят, докато дойде линейка – малки усилия с голям потенциал да спасят живота и здравето на хората”, заяви Валентин Николов. Втората инициатива е създаването на Помирителна комисия и доброволен арбитраж за медиация и посредничество при трудови спорове между работодател и работници. Третият „зелен” модел е представянето на концептуална рамка и план за управление на човешките ресурси, приложима във всяка фирма. „Тази инициатива ще подобри социалната политика и ще се отрази както върху кариерното развитие на кадрите, така и върху управление на човешките ресурси”, изтъкна инж. Партениотис.

Не на последно място КСБ и Ф „СИВ” – „Подкрепа” обединиха усилия и кандидатстваха за финансиране на нова инициатива за социален диалог, която се фокусира изцяло върху предизвикателствата в българския строителен сектор, дефинирани в рамките на SUSODCO.

Съвместната проектна идея TANCIRC 2.0 беше одобрена през април т.г.

и ще се изпълнява под патронажа на европейските социални партньори – FIEC и EFBWW. В рамките на проекта българските социални партньори ще направят проучване кои са нововъзникващите и изчезващите професии в строителството и в кои сектори има дефицит на умения. На базата на проучването ще се организират срещи с Министерството на образованието и науката и Националната агенция за професионално образование и обучение, за да се подпомогне адаптирането на учебните програми. На регионално ниво ще се работи с центрове за професионално обучение, за да се повиши квалификацията на кадри в строителството. Социалните партньори ще посетят и редица гимназии в страната, за да представят новите тенденции в строителството, които значително подобряват условията на труд, както и да обърнат внимание на вредата от недекларирания труд.

„Ние винаги сме имали интензивен, полезен, балансиран и адекватен социален диалог и винаги успяваме да намерим допирна точка между интересите на работодателите и работниците. Вярвам, че това ще продължи, а чрез реализацията на новия ни проект ние, българските социални партньори, можем да бъдем модел за подражание и за други държави, които се сблъскват с подобни предизвикателства”, каза в заключение инж. Иоанис Партениотис.