КСБ

Икономически отчет за сектор „Строителство“ за януари – март 2022 г.

14,1% спад на строителната продукция за първото тримесечие на годината, сочат данните

Екип КСБ

 

ЕВРОПЕЙСКА

ИКОНОМИКА

 

Брутен вътрешен

продукт

 

По прогнозни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 0,6% в еврозоната (EA19) и с 0,7% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие. В сравнение с първото тримесечие на предходната година сезонно изгладеният БВП се увеличава с 5,4% в еврозоната и с 5,6% в ЕС-27.

Темп на БВП по държави членки

Сред държавите членки на ЕС най-голям икономически растеж за периода януари – март 2022 г. спрямо предходното тримесечие се наблюдава в: Ирландия (+10,8%), Румъния (+5,2%), Латвия (+3,6%) и Хърватия (+2,7%). Спад се отчита в Швеция (-0,8%), Франция (-0,2%) и Дания (-0,1%). Нидерландия запазва нивото си от предходното тримесечие (0%). Най-малък е ръстът в Естония и Италия (и двете с +0,1%). България бележи увеличение от 0,8% за разглеждания период.

Темпът на прираст на БВП за първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. показва най-висок икономически растеж в Португалия (+11,9%), след нея се нареждат Ирландия (+11,3%), Словения (+9,6%) и Полша (+9,2%). Най-малко увеличение се наблюдава в Словакия (+3,0%), Швеция (+3,1%) и Финландия (+3,6%) на годишна база. България бележи ръст от 4% за същия период.

Заети лица

в еврозоната и ЕС

 

Броят на заетите лица се увеличава с 0,6% в еврозоната и с 0,5% в ЕС през януари – март 2022 г. спрямо предходното тримесечие. В сравнение със същото тримесечие на предходната година заетостта се повишава с 2,9% в еврозоната и с 2,8% в ЕС през първото тримесечие на 2022 г.

Темп на заетостта в държавите членки

През първото тримесечие на 2022 г. най-висок растеж в сравнение с предходното тримесечие отбелязват: Естония (+3,5%), Латвия (+2,1%) и Португалия (+1,7%). Спад е наблюдаван в Полша (-0,6%) и Хърватия (-0,1). В България се отчита ръст от 0,4%. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение регистрират: Ирландия (+12,3%), Гърция (+8,0%) и Дания (+6,0%). България бележи повишение от (+1,6). Сред държавите членки на ЕС най-малък ръст отчитат: Румъния (+1,4%), Германия и Чехия (и двете с +1,5%).

Строителна

продукция на

страните членки

на ЕС                     

По предварителни сезонно изгладени данни на Евростат за първото тримесечие на 2022 г. строителната продукция се увеличава с 3,4% в еврозоната, като сградното строителство нараства с 3,3%, а инженерното – с 2,7%, спрямо предходното тримесечие. В ЕС-27 се наблюдава увеличение на строителната продукция също с 3,4% за януари – март 2022 г., като и при сградното, и при инженерното строителство продукцията нараства съответно с 3% и с 3,2% в сравнение с предходното тримесечие.

Сред държавите членки на ЕС, за които има данни, най-голям ръст на строителната продукция през първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие отчитат: Словения (+33,0%), Полша (+13,7%), Румъния (+9,5%) и Австрия (+8,3%). Забавяне на темпа се наблюдава само в Испания (-2,8%) и Швеция (-1,0%). Най-малък ръст се регистрира в България (+0,3%), Португалия (+1,2%) и Латвия (+1,7%).

По предварителни календарно изгладени данни строителната продукция в еврозоната, отчетена за първото тримесечие на 2022 г., се увеличава с 5,6% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г., при ръст от 5,4% на сградното строителство и 7,4% на инженерното строителство. В ЕС-27 увеличението е с 5,8% на строителната продукция на годишна база, при ръст от 5,9% на сградното строителство и 7,2% на инженерното строителство.

Сред държавите членки, за които има данни, най-голямо увеличение на строителната продукция за януари – март 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. се наблюдава за: Полша (+23%), Словения (+19,3%), Унгария (+15,7%) и Чехия (+11%). България отчита ръст на строителната продукция от 2,9%. Забавяне в темпа има в Латвия (-8,4%), Испания (-6,2%) и Белгия (-0,7%) на годишна база. Най-малък ръст се регистрира в Швеция (+1,0) и Франция (+1,2%).

ИКОНОМИКАТА

НА БЪЛГАРИЯ

 

Брутен вътрешен

продукт - темп на

прираста

 

Темпът на прираст на БВП по сезонно изгладени данни през първото тримесечие на 2022 г. регистрира ръст от 0,8% спрямо предходното тримесечие, а в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. нараства с 4%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт за страната през първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 32 807 млн. лв. по текущи цени.

Брутната добавена стойност (БДС) общо за икономиката за януари – март 2022 г. е 28 484 млн. лв. с относителен дял в БВП от 86,8%. По сезонно изгладени данни БДС се увеличава с 0,4% спрямо предходното тримесечие, а в сравнение със същото тримесечие на предходната година нараства с 3,9%.

За сектор „Строителство“ БДС за първото тримесечие на 2022 г. е 902 млн. лв. с относителен дял в БВП от 2,7%, като намалява с 3,2% спрямо предходното тримесечие и с 9,8% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г.

СТРОИТЕЛСТВОТО

В БЪЛГАРИЯ

Обща строителна

активност

 

Общата строителна активност за строителния бизнес за първото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година по основни показатели:

Строителна продукция – 2 680 млн. лв., спад от 14,1%;

 • „Сградно строителство“ – 1 546 млн. лв., понижение от 12,4%;
 • „Инженерно строителство“ – 1 134 млн. лв., спад от 16,4%;

Издадени разрешения за строеж на нови сгради – 2 939 разрешения, ръст от 9,2%;

Започнато строителство на нови сгради – 1 852 сгради, повишение от 17,1%;

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 1 206 сгради, ръст от 26,7%;

Обявени обществени поръчки – 552 бр. на стойност 1 131 млн. лв., спад от 23,9% на броя и от 49,5% на стойността;

Сключени договори по обявени обществени поръчки – 444 бр. на стойност 413,2 млн. лв., спад от 22,4% на броя и от 51,8% на стойността.

Произведена

продукция

в строителството

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2022 г. е на обща стойност 2 680 млн. лв., като спрямо първото тримесечие на 2021 г. намалява с 14,1%.

Произведена продукция по сегменти:

Сградното строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за първото тримесечие на 2022 г. в размер на 1 546 млн. лв., или с дял от 57,7% от общо произведената в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сегмента намалява с 12,4% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г.

В инженерната инфраструктура произведената продукция за януари – март 2022 г. възлиза на 1 134 млн. лв. и е с дял от 42,3% от общата в строителството за същия период. Произведената продукция в инженерната инфраструктура намалява с 16,4% спрямо първото тримесечие на 2021 г.

Разходи за труд/

отработени

човекочаса

 

За първото тримесечие на 2022 г. са отчетени общо 46,8 млн. отработени човекочаса в строителството, като спрямо същия период на предходната година те намаляват с 2,5%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за първото тримесечие на 2022 г. са 395 човекочаса при 401 отработени за същия период на 2021 г., което показва, че на годишна база отработените човекочаса са с 1,5% по-малко.

Разходите на работодателя за труд за първото тримесечие на 2022 г. възлизат на 492,5 млн. лв., като на годишна база предварителните данни показват увеличаване на разходите с 6,6%. Разходите на работодателя за труд за един отработен час от наетите по трудово правоотношение за първото тримесечие на 2022 г. са средно 10,53 лв. при 9,63 лв. за същия период на 2021 г., което показва, че се повишват с 9,3% на годишна база.

Издадени разрешения

за строеж на нови

сгради

През януари – март 2022 г. са издадени 1 850 разрешения за строеж на нови жилищни сгради с 9 489 жилища в тях и 1 171 388 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешения за строеж на жилищни сгради се увеличават с 19,7%, жилищата в тях – с 8,1%, а общата им РЗП – с 13,9%.

За административни сгради са издадени 18 разрешения за строеж с 16 767 кв. м РЗП, които в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 35,7%, а РЗП – с 82%. За други сгради – 1 071 разрешения за строеж с 572 703 кв. м РЗП, като спрямо първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешения за строеж са с 4,1% по-малко, намалява и РЗП - с 1,3%.

Издадените разрешения за строеж на нови сгради за първото тримесечие на 2022 г. са общо 2 939 бр. с 1 760 858 кв. м РЗП, от които:

✓ 1 850 жилищни сгради, включващи 9 489 жилища с 1 171 388 кв. м РЗП;

✓ 18 административни сгради/офиси с 16 767 кв. м РЗП;

✓ 1 071 други сгради с 572 703 кв. м РЗП.

За първото тримесечие на 2022 г. най-много разрешения за строеж на нови сгради са издадени в областите:

Жилищни сгради

Пловдив – 321 разрешения за жилищни сгради с 1 921 жилища в тях;

София (столица) – 229 разрешения за жилищни сгради с 3 316 жилища в тях;

София – 229 разрешения за жилищни сгради с 294 жилища в тях;

Варна – 191 разрешения за жилищни сгради с 1 065 жилища в тях;

Бургас – 141 разрешения за жилищни сгради с 501 жилища в тях;

Стара Загора – 106 разрешения за жилищни сгради с 656 жилища в тях.

Други сгради

Перник – 113 разрешения за строеж;

Стара Загора – 111 разрешения за строеж;

Пловдив – 105 разрешения за строеж;

София – 69 разрешения за строеж.

Административни сгради

Пловдив – 4 разрешения за строеж;

София – 3 разрешения за строеж.

Започнато

строителство

на нови сгради

 

През януари – март 2022 г. е започнато строителството на 1 852 нови сгради с 1 238 785 кв. м РЗП. Като от тях 1 269 жилищни сгради със 7 657 жилища в тях и 787 999 кв. м обща РЗП. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. започнатото строителство на жилищни сгради нараства с 27,2%, жилищата в тях – с 44,6%, а РЗП – с 19,3%.

За същия период е започнато строителство на 11 административни сгради с 8 089 кв. м РЗП, като в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. се регистрира ръст от 57,1% на броя и 99,5% на РЗП. За първото тримесечие на 2022 г. е започнато строителство и на 572 други сгради с 442 697 кв. м РЗП, като спрямо същото тримесечие на 2021 г. строителството при тях намалява с 0,7%, а РЗП нараства с 27,4%.

Започнатото строителство на нови сгради за първото тримесечие на 2022 г. е общо 1 852 бр. с 1 238 785 кв. м РЗП, от които:

✓ 1 269 жилищни сгради, включващи 7 657 жилища със 787 999 кв. м РЗП;

✓ 11 административни сгради/офиси с 8 089 кв. м РЗП;

✓ 572 други сгради с 442 697 кв. м РЗП.

Започнато строителство на нови сгради по области

Най-активни през първото тримесечие на 2022 г. при започнатото строителство на нови сгради са областите:

Жилищни сгради

Варна – 215 жилищни сгради със 755 жилища в тях;

Пловдив – 208 жилищни сгради с 658 жилища в тях;

София (столица) – 176 жилищни сгради с 4 204 жилища в тях;

София – 117 жилищни сгради със 167 жилища в тях;

Бургас – 109 жилищни сгради с 541 жилища в тях.

Други сгради

Стара Загора – 65 сгради;

Пловдив – 52 сгради;

Сливен – 49 сгради;

София – 41 сгради.

Въведени в

експлоатация

новопостроени

жилищни сгради и

жилища

По предварителни данни на НСИ въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. са 1 206 с 4 299 жилища в тях и общо РЗП 444 429 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 351 422 кв. м, а спомагателната площ е 93 007 кв. м. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 26,7%, жилищата в тях намаляват с 3,9%, а общото РЗП се увеличава с 2,2%.

Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области

Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за първото тримесечие на 2022 г. регистрират областите:

Жилищни сгради и жилища

София (столица) – 162 жилищни сгради с 1 250 жилища в тях, РЗП – общо 136 912 кв. м;

Пловдив – 147 жилищни сгради с 316 жилища в тях, РЗП – общо 42 210 кв. м;

Варна – 130 жилищни сгради с 596 жилища в тях, РЗП – общо 54 741 кв. м;

Бургас – 122 жилищни сгради с 588 жилища в тях, РЗП – общо 47 435 кв. м;

София (област) – 115 жилищни сгради със 147 жилища в тях, РЗП – общо 18 542 кв. м.

Разходи за

придобиване на

дълготрайни

материални активи

Разходите за придобиване на ДМА за първото тримесечие на 2022 г. общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 3 765 млн. лв.

 За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 205 млн. лв., или дял от 5,4% от общо отчетените за разглеждания период.

Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в сектор „Строителство“ за първото тримесечие на 2022 г. намаляват с 44,7% спрямо първото тримесечие на 2021 г.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. по предварителни данни на НСИ са 2 273,8 хил. бр. общо за икономиката, като спрямо края на март 2021 г. се увеличават с 11,1 хил. бр., или 0,5%.

За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. са 125,9 хил. бр., или 5,5% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват спад от 3,3 хил. бр., или 2,6%.

Заети, наети и самонаети лица

Заетите лица в икономиката за първото тримесечие на 2022 г. са 3 368,4 хил. бр., като спрямо същото тримесечие на 2021 г. заетостта нараства с 1,7%.

Заетите в отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2022 г.:

✓ Заетите лица са 196 хил. бр., ръст от 0,1% на годишна база;

✓ Наетите лица са 157 хил. бр., спад от 0,1% на годишна база;

✓ Самонаетите лица са 38,9 хил. бр., ръст от 0,8% на годишна база.

Заети лица - включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата.

Наети лица - лицата, работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват наетите работещи по трудов, граждански или работещи без договор.

Самонаети лица - лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, в които те работят.

За първото тримесечие на 2022 г. безработните лица общо за страната са 158,7 хил., като намаляват с 45,3 хил., или с 22,2%, спрямо същия период на 2021 г.

Безработните в отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2022 г. са 12,9 хил., или 8,1% от общо регистрираните безработни. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. данните показват, че безработните лица в сектор „Строителство“ намаляват с 1,9 хил., или с 12,8%.

Средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение

Общо за икономиката:

Средната месечна работна заплата по предварителни данни на НСИ за първото тримесечие на 2022 г. е 1 593 лв., спрямо първото тримесечие на 2021 г. се увеличава със 131 лв., или 9%.

За сектор „Строителство“:

Средната месечна работна заплата по предварителни данни на НСИ за първото тримесечие на 2022 г. е 1 156 лв., спрямо първото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 80 лв., или 7,4%.

ИНВЕСТИЦИОННА

АКТИВНОСТ

По предварителни данни на БНБ (към 17.06.2022 г.). Данните за периода януари - март 2022 г. са ревизирани. С отчета за май 2022 г. ще бъдат направени ревизии на данните за април 2022 г. Данните за 2021 г. и 2022 г. подлежат на ревизия. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията при спазване на методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция“ на МВФ.

Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Положителният знак показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им.

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за първото тримесечие на 2022 г. възлизат на 883 млн. евро, като спрямо първото тримесечие на 2021 г. нарастват с 638,9 млн. евро.

В отрасъл „Строителство“

Преките инвестиции за първото тримесечие на 2022 г. в отрасъл „Строителство“ са с отрицателен знак и възлизат на -20,7 млн. евро, като спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 31,1 млн. евро.

СЕКТОР

„СТРОИТЕЛСТВО“

Обявени обществени

поръчки

Обявени обществени поръчки по вид строителство

Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2022 г. възлизат на 552 бр. с прогнозна стойност 1 131 млн. лв. Тенденцията на годишна база е регистриран спад от 23,9% на броя и спад на стойността от 49,5%.

„Инженерна инфраструктура“ – 193 бр., или дял от 35% от обявените поръчки за разглеждания период, с прогнозна стойност 342 млн. лв., което е 30,3% от общо обявената стойност за тримесечието. На годишна база се наблюдава спад на броя от 33,9% и на стойността от 73,4%.

„ВиК инфраструктура“ – представлява 12,3% от общо обявените поръчки, или 68 бр., с прогнозна стойност 127 млн. лв. (11,2% от общата стойност), като на годишна база се регистрира ръст от 33,3% на броя и спад на стойността от 28,7%.

„Сградно строителство“ – 46,2% от общо обявените поръчки, или 255 бр., с прогнозна стойност 170 млн. лв. (15% от общата стойност). Промяната на годишна база е спад от 25,4% на броя и от 27% на стойността.

„Енергийна инфраструктура“ – представлява 6,5% от общо обявените поръчки, или 36 бр., с прогнозна стойност 492 млн. лв. (43,5% от общата стойност). При наблюдавана тенденция на годишна база: спад при броя от 10% и на прогнозната стойност от 9,4%.

Обявени обществени поръчки по възложители

За първото тримесечие на 2022 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид възложител са, както следва:

Общини – 405 бр., или 73,4% от общо обявените поръчки, като тенденцията е спад от 21,7%, спрямо първото тримесечие на 2021 г.

Комунален и обществен сектор – 25 бр., или 4,5% от общо обявените поръчки, като на годишна база за разглеждания период регистрират ръст от 8,7%.

Болници и учебни заведения – 63 бр., или 11,4% от общо обявените поръчки, като спрямо същия период на 2021 г. се наблюдава спад от 22,2%.

Министерства и агенции – 57 бр., или 10,3% от общо обявените обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е намаление от 41,2%.

Други – 2 бр., или 0,4% от общо обявените поръчки. Наблюдава се спад от 71,4% спрямо първото тримесечие на 2021 г.

Обявени обществени поръчки – източници на финансиране

I тримесечие 2022 г.

✓ Държавен бюджет – 449 бр.

✓ Механизъм за свързване на Европа – 2 бр.

✓ Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – 16 бр.

✓ „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ – 41 бр.

✓ Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ – 6 бр.

✓ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 6 бр.

✓ INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“ – 3 бр.

✓ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 – 5 бр.

✓ Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 1 бр.

✓ Проект „Красива България“ – 7 бр.

✓ „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020“ – 4 бр.

✓ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ – 4 бр.

✓ Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 – 2 бр.

✓ Национален доверителен ЕкоФонд – 2 бр.

✓ Норвежки финансов механизъм 2014 – 2020 – 4 бр.

Сключени договори

в сектор

„Строителство“

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за първото тримесечие на 2022 г. са сключени 444 договора в сектор „Строителство“ на обща стойност 413,2 млн. лв., което е със 7,6 млн. лв. по-малко при обявена прогнозна стойност от 420,8 млн. лв. В сравнителен анализ за същия период на 2021 г. броят им намалява с 22,4% (128 бр.), а стойността по договорите спада с 51,8% (444 млн. лв.).

Сключени договори в сектор „Строителство“ по вид строителство
I тримесечие 2022 г.

„Инженерна инфраструктура“ – 141 бр., или 31,8% от общо сключените договори, на стойност 108,1 млн. лв., или 26,2% от общата стойност.

„Сградно строителство“ – 196 бр., или 44,1% от общо сключените договори, на стойност 80 млн. лв., или 19,3% от общата.

„Енергийна инфраструктура“ – 67 бр., или 15,1% от общо сключените договори, на стойност 49,9 млн. лв., или 12,1% от общата стойност.

„ВиК инфраструктура“ – 40 бр., или 9% от общо сключените договори, на стойност 175,2 млн. лв., или 42,4% от общата.

Данните показват, че в сградното строителство са сключени най-много договори, докато договорите, сключени във ВиК инфраструктурата, са с най-голяма обща стойност като дял от общо сключените договори в сектора.

Сключени договори по вид строителство
I тримесечие 2021 г. -
I тримесечие 2022 г.

„Инженерна инфраструктура“ – регистрира се спад на броя сключени договори с 23,8% и на стойността с 51,2%;

„Сградно строителство“ – отчита се намаление на броя сключени договори с 12,9% и на стойността с 31,4%;

„Енергийна инфраструктура“ – регистрира се спад на броя сключени договори с 31,6% и на стойността със 71,5%;

„ВиК инфраструктура“ – намаление на броя сключени договори с 37,5% и намаление на стойността с 49,1%.

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и консорциуми

 Общият брой на сключените договори за първо тримесечие на 2022 г. са 444 бр. на стойност 413,2 млн. лв., от които сключени договори с:

✓ Фирми – 373 бр. на стойност 199,1 млн. лв., като:

 • Регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС)

– Големи строителни фирми (над 250 човека) – 16 бр. на стойност 10,4 млн. лв.

– Средни строителни компании (от 50 до 249 човека) - 145 бр. на стойност 124,2 млн. лв.

– Малки строителни фирми (до 49 човека) - 201 бр. на стойност 60,7 млн. лв.

 • Нерегистрирани компании в ЦПРС към КСБ - 11 бр. на стойност 3,8 млн. лв.
 • Консорциуми, обединения, сдружения – 71 бр. на стойност 214,1 млн. лв.

За първото тримесечие на 2022 г. фирмите заемат 84% дял от общо сключените договори и 48,2% от общата им стойност, а консорциумите – 16% от броя на сключените договори и 51,8% от стойността. Водещи по брой са фирмите, а по стойност – консорциумите.

Дял на сключените договори от фирми и консорциуми I тримесечие 2022 г.

За първото тримесечие на 2022 г. малките строителни компании заемат 53,9% от броя на сключените договори от фирми и дял от стойността 30,5%. Средните компании са с дял 38,9% от общия брой и с 62,4% от стойността на сключените договори от фирми. Делът на големите компании е 4,3% от броя сключени договори и с 5,2% дял от стойността. Нерегистрирани в ЦПРС фирми: 2,9% от броя и 1,9% от стойността на сключените договори от компании.

Тенденция спрямо първото тримесечие на 2021 г.: Водещи с най-голям брой сключени договори са малките фирми при спад от 6,1% (13 бр.) на годишна база. Водещи с най-голяма стойност на сключените договори са средните компании при понижение от 50,2% (125 млн. лв.). Големите фирми регистрират спад от 50% (16 бр.) при броя и от 84,2% (55,4 млн. лв.) при стойността спрямо разглеждания период на предходната година. Малките компании отбелязват спад и при стойността от 36,3% (34,6 млн. лв.), а средните – намаление на броя от 27,5% (55 бр.). Фирмите без регистрация в ЦПРС бележат спад от 54,2% (13 бр.) на сключените договори и ръст на стойността от 15,2% (0,5 млн. лв.) в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. При консорциумите годишният темп на сключените договори е спад на броя от 30,4% (31 бр.) и при стойността от 51,7% (229,5 млн. лв.).

Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство

„Инженерна инфраструктура“ – 141 договора на стойност 108,1 млн. лв., от тях:

 • Фирми – 124 договора на стойност 74,9 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 11 договора на стойност 6,1 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 62 договора на стойност 54,2 млн. лв.

– Малки строителни компании – 49 договора на стойност 14,2 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 2 договора на стойност 0,4 млн. лв.

 • Консорциуми, обединения, сдружения – 17 договора на стойност 33,2 млн. лв.

„Сградно строителство“ – 196 договора на стойност 80 млн. лв., от тях:

 • Фирми – 181 договора на стойност 60,5 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 1 договор на стойност 1,9 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 49 договора на стойност 23 млн. лв.

– Малки строителни компании – 126 договора на стойност 35,2 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 5 договора на стойност 0,4 млн. лв.

 • Консорциуми, обединения, сдружения – 15 договора на стойност 19,5 млн. лв.

„Енергийна инфраструктура“ – 67 договора на стойност 49,9 млн. лв., от тях:

 • Фирми – 49 договора на стойност 25,4 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 3 договора на стойност 2,4 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 23 договора на стойност 13,5 млн. лв.

– Малки строителни компании – 20 договора на стойност 6,6 млн. лв.

– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 3 договора на стойност 2,9 млн. лв.

 • Консорциуми, обединения, сдружения – 18 договора на стойност 24,5 млн. лв.

„ВиК инфраструктура“ – 40 договора на стойност 175,2 млн. лв., от тях:

 • Фирми – 19 договора на стойност 38,3 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 1 договор на стойност 0,05 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 11 договора на стойност 33,5 млн. лв.

– Малки строителни компании – 6 договора на стойност 4,6 млн. лв.

– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 1 договор на стойност 0,18 млн. лв.

 • Консорциуми, обединения, сдружения – 21 договора на стойност 136,9 млн. лв.

Анализът показва, че при фирмите, сключили договори, малките строителни компании доминират по критерий „брой“ в „Сградно строителство“, следвани от средните строителни фирми в „Инженерна инфраструктура“. Средните строителни компании са водещи по критерий „стойност“ в „Инженерна инфраструктура“. При консорциумите най-голям „брой“ сключени договори и с най-голяма „стойност“ са отчетени във „ВиК инфраструктура“.

В „Инженерна инфраструктура“ – спрямо първото тримесечие на 2021 г. фирмите отчитат спад от 12,1%, което е със 17 бр. по-малко сключени договори и намаление при стойността с 41,2%, или 52,4 млн. лв. Консорциумите регистрират спад на броя с 61,4%, или 27 бр. по-малко сключени договори, и намаление от 64,7%, или 60,9 млн. лв. при стойността спрямо същия период на предходната година.

В „Сградно строителство“ – в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. фирмите отчитат спад от 10%, или с 20 бр. намаляват сключените договори, както и понижение при стойността с 37,9%, или 37 млн. лв. При консорциумите се наблюдава спад на броя с 37,5% (9 бр. по-малко) и незначителен ръст на стойността с 2,1% (0,4 млн. лв. повече) спрямо първото тримесечие на 2021 г.

В „Енергийна инфраструктура“ спрямо първото тримесечие на 2021 г. фирмите регистрират спад от 41,7% (35 бр. по-малко) при броя и от 74%, или 72,4 млн. лв., при стойността. При консорциумите тенденцията е ръст при броя с 28,6% (4 бр.) и намаление при стойността с 68,3%, или 52,9 млн. лв., на годишна база.

При „ВиК инфраструктура“ – фирмите, сключили договори, регистрират спад на броя с 56,8% (25 бр.) и на стойността от 57,9% (52,6 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2021 г. При консорциумите се наблюдава тенденция на ръст от 5% (1 бр.) при броя на сключените договори и спад с 45,9% (или със 116,2 млн. лв. по-малко) при стойността на сключените договори спрямо първото тримесечие на 2021 г.

КАМАРА НА

СТРОИТЕЛИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

 

Централен професионален регистър на строителите

 

Регистрираните строителни компании в ЦПРС към 08.06.2022 г. са 6 416, от които 6 362 регистрирани български юридически лица и 54 чуждестранни фирми.

Заличени са 483 фирми от Регистъра по неизпълнение на процедура по чл. 20, ал. 2 от ЗКС.

Разпределение на строителите по критерии:

✓ Критерий „Персонал“ (на база 2020 г.)

– 67 големи фирми, дял от 1,05%;

– 723 средни компании, дял от 11,37%;

– 5 572 малки фирми, дял от 87,58%;

✓ Критерий „Нетни приходи от продажби“ (на база 2020 г.)

– 15 големи фирми (над 97,5 млн. лв., и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,23%;

– 129 средни компании (до 97,5 млн. лв., и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 2,03%;

– 6 218 малки фирми (до 19,5 млн. лв., и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 97,74%.