КСБ

ПОЗИЦИЯ НА КСБ

Във връзка с промени в ЗУТ, разгледани и приети от Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление (КРРБМС) в НС на заседание на 12.07.2022 г.

ПОЗИЦИЯ НА КСБ

 

Във връзка с промени в ЗУТ, разгледани и приети от Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление (КРРБМС) в НС на заседание на 12.07.2022 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗУТ В ЧЛ. 149, АЛ. 2 И АЛ. 7 ПРЕДОСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТ НА „ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА” ДА ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С ПРАВА

 

 

На свое заседание, проведено на 12.07.2022 г. КРРБМС в НС е приела промени в ЗУТ. Съгласно промените се въвежда нова т. 4 на чл. 149 ал. 2 със следното съдържание: „в случаите на разрешаване на строителство на обекти, които са свързани с осъществяването на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда – засегнатата общественост по смисъла на §1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.“ Допълнително се приема и нова ал. 7 на чл. 177 със следното съдържание: „В случаите на разрешаване на ползване на строежи, които са свързани с осъществяването на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, издаденото разрешение за ползване, съответно отказът да се издаде разрешение за ползване се съобщава на засегнатата общественост по смисъла на §1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. Съобщаването се извършва чрез интернет страницата на органа, издал разрешението за ползване, съответно отказа да се издаде разрешение за ползване и на Министерството на околната среда и водите. В обявлението се посочва и начинът на осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него.“

В мотивите на вносителите на законопроекта е посочено, че с разглеждания законопроект се цели изпълнението на изискванията и препоръките на решението от 2012 г. на Комитета за съответствие към Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.

КСБ категорично се противопоставя на приетите от КРРБМС промени, с които, прикривайки реалните мотиви на вносителите зад Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, т.нар. Орхуска конвенция, на практика се предоставя възможност на неограничен кръг НПО и граждани, като „заинтересовани лица“ по конвенцията, да могат да обжалват строителни разрешения за всеки строителен обект от къща до магистрала. Нещо повече, приетите предложения засягат и обекти с разрешение за ползване или такива пред разрешение за ползване. Това отваря широко поле за блокиране на реализацията на важните инфраструктурни проекти и на всяко инвестиционно намерение.

В чл. 1 от Конвенцията е очертана основната й цел, като е посочено следното: „За да допринесе за защита на правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние, всяка страна гарантира правата на достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда в съответствие с разпоредбите на тази конвенция.“

 Съгласно чл. 6, т. 4 от Конвенцията „Всяка страна осигурява участието на обществеността на ранен етап, когато всички възможности са открити и може да се проведе ефективно обществено обсъждане.“

 Съгласно чл. 9, т. 1 „Всяка страна в рамките на своето национално законодателство гарантира, че всяко лице, което счита, че неговото искане за информация по член 4 не е разгледано, че е отклонено неправомерно, частично или изцяло, че е удовлетворена неадекватно или че разпоредбите на този член са нарушени спрямо нея по друг начин, има право да обжалва пред съда или пред друг независим и безпристрастен орган, установен със закон.“

 Подобни права са заложени в нашето законодателство с предвидените в различните закони задължения за изготвяне на ОВОС (Оценка за въздействие на околната среда), предварително обществено обсъждане на измененията в устройствените планове, в рамките на процедурите за промяна на предназначение на определени територии, в процедурите за издаване на разрешение за строеж и т.н.

Предложените промени в Закона за устройство на територията, в частност чл. 149, ал. 2 и чл. 177, ал. 7, излизат извън кръга на Орхуската конвенция, като предоставят възможност на „заинтересовани лица“ да злоупотребяват с права. По този начин се нарушават основни принципи в правото за справедливост в обществените отношения и стабилност на административните актове. Абсолютно недопустимо е под прикритието на оспорване на Разрешение за ползване да се изследват въпросите за законосъобразност и целесъобразност на промени в устройствените планове, още повече когато това се извършва на етап въвеждане на обект в експлоатация.

Основната функция на законодателната власт е да регулира обществените отношения по справедлив начин, така че да бъде запазен балансът в обществото. С предложените промени, приети в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, тази основна цел на законодателната власт е нарушена. При липса на стабилност на административните актове (каквито са разрешенията за строеж и разрешенията за ползване) основните принципи на регулиране на обществените отношения ще бъдат нарушени.

Нещо повече, направените предложения са разглеждани и гласувани в Комисията, без същите да са преминали през задължителното обществено обсъждане. Изправени сме пред ситуация, в която вносителите на предложенията сами нарушават нормите, които предлагат да бъдат въведени.

Наред с това разглеждането на подобни предложения е в абсолютно противоречие с разпоредбите на Правилника за организация и дейността на Народното събрание (чл. 70 и следващите), както и Закона за нормативните актове (чл. 20, чл. 26 и следващите). Към направените предложения за изменения в чл. 149 от Закона за устройство на територията липсва предварителна оценка за въздействието на промените в разглеждания нормативен акт – вносителите не са обосновали по какъв начин направеното от тяхна страна предложение ще повлияе върху държавния бюджет (т.е. ще има ли необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства за прилагането на промените), както и как ще повлияят тези промени върху обществените отношения – в частност какъв ще бъде кръгът на засегнатите лица. Вносителите на разглежданите промени не са изследвали въпроса по какъв начин ще бъдат засегнати собствениците, инвеститорите, строителите и другите участници в инвестиционния процес при евентуално оспорване на влязло в сила разрешение за строеж или разрешение за ползване. Липсва яснота по какъв начин ще се регламентират обществените отношения при евентуално оспорване на разрешение за ползване, в частност какъв ще бъде статутът на изградените строителни обекти, кой ще следва да понесе разходите за поддържане на изграденото строителство и т.н.

В заключение КСБ счита, че приетите от парламентарната КРРБМС промени в ЗУТ поставят под сериозен риск инвестиционната дейност в страната, създават предпоставки за непредвидими по мащаб щети на бизнеса, както и ще доведат до увреждане на обществения интерес. Всяко инвестиционно намерение от най-дребното до най-мащабното ще може да бъде атакувано и спряно от "заинтересовани" лица и организации. Потърпевши от това решение, взето с 6 срещу 4 гласа при само 10 присъствали от общо 18 членове на Комисията, ще са всички български граждани. Те ще бъдат лишени от модерна инфраструктура и европейско качество на живот, както и ще бъде поставен под риск цялостният инвестиционен процес. Това ли е целта?