КСБ

Комисията за ЦПРС напомня за процедурата чл. 20, ал. 2 от ЗКС

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) напомня, че крайният срок за подаване на заявлението по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) е 30 септември 2022 г. – 17.00 ч.


Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител в съответното Областно представителство на Камарата на строителите в България (КСБ) по седалище на строителя или с квалифициран електронен подпис.


За допълнителна информация строителите могат да се обръщат към експертите „Регистър“ в Областните представителства или към експертите в централно звено „Регистър“ на КСБ.