КСБ

Проведе се заседание на Разширения управителен съвет на КСБ

УС на Камарата обсъди основните политики за развитие на браншовата организация за 2023 г.

Емил Христов

Ренета Николова

 

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе заседание на Разширения управителен съвет (УС) в сградата на браншовата организация. Събитието се състоя в хибриден формат - присъствено и онлайн. В началото на срещата председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави своите колеги. При представянето на проекта на отчет за изпълнението на дейността на УС на КСБ за периода 01.2021 г. - 08.2022 г. той подчерта, че предизвикателствата, пред които се е изправил браншът, са били много. „През този период ръководството на Камарата работи активно за приемането на методика за индексация на договорите в строителството и за възобновяването на Националната програма за енергийна ефективност“, посочи  инж. Илиян Терзиев. Той подчерта, че сред успехите на КСБ е създаването на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“. „Радвам се, че заедно с колегите в него успяваме да постигнем единомислие по редица теми и се обединяваме по важните за сектора въпроси“, коментира председателят на УС на КСБ. Той заяви, че КСБ поддържа отличен диалог с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, с НСОРБ и синдикалните организации. „Продължава и активното сътрудничество на ръководството на Камарата с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, като провеждаме регулярни срещи и търсим решения на проблемите и предизвикателствата, пред които е изправен браншът“, каза инж. Терзиев.

Разширеният УС на КСБ продължи с приемане на предложение за „Инструкция за прилагане на методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Докладчик по точката бе Савин Ковачев, директор на Дирекция „НДА“ в Камарата.

Обсъдена и одобрена бе и покана за Общото събрание на Камарата на строителите в България, което ще се състои на 30 ноември от 9:00 часа в „Интер Експо Център“ в София.

В следващата точка Разширеният УС на КСБ гласува и прие информация за отчета на дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за изтеклия период. Гласуван бе и Отчет за изпълнението на бюджета на КСБ за 2021 г. В следваща точка членовете на УС одобриха предложението на „Вестник Строител“ ЕАД за абонамент за 2023 г. Информацията бе представена от члена на Съвета на директорите на изданието и председател на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков.

Разгледани и приети бяха и предложените план-сметки от Областните представителства на Камарата.

Заседанието продължи с разглеждане на проектобюджета на браншовата организация за 2023 г. Обсъдени и приети бяха и основните политики за развитието на КСБ през следващата година.

Представени бяха и постъпили предложения от Областните представителства за състави на органите на КСБ и промени в Устава, както и други нормативни актове на Камарата.

В точка „Разни“ присъстващите коментираха публикувания за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.